Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В. Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Методична робота на кафедрі, циклі

Кафедра є основним навчально-науковим підрозділом вузу, а цикл - основним педагогічним колективом, покликаним вирішувати навчально-виховні завдання в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Вони ж виступають і центрами методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є:

- пошук шляхів підвищення наукового, теоретичного, професійного та методичного рівня проведення занять;

- вибір і використання в педагогічному процесі цільових форм, ефективних методів, раціональних прийомів і засобів навчання;

- інтенсифікація освітнього процесу за рахунок використання різних технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки і дидактичних матеріалів до них;

- підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів, їх методичної майстерності;

- розробка навчально-методичних матеріалів до різних видів занять;

- вдосконалення системи педагогічного контролю за діяльністю викладачів , перевірки та оцінки знань, навичок і вмінь учнів;

- підвищення якості аудиторної і позааудиторної самостійної роботи слухачів, курсантів і студентів;

- узагальнення та поширення передового досвіду методичної роботи викладачів кафедр, циклів;

- впровадження в педагогічний процес вітчизняного та світового педагогічного досвіду.

Методична робота організовується як у масштабі кафедри (циклу), так і в спеціально створюваних предметних методичних

секціях (комісіях). Важливим завданням їх виступає розробка приватних методик викладаються навчальних дисциплін. Вона є основним організаційно-змістовним документом кафедри (циклу), в якому представлена методика проведення різних видів занять з кожної навчальної дисципліни (курсу). У структурі цього методичного документа виділяють дві частини: теоретичну і прикладну.

Теоретична частина - приватної методики складається з чотирьох розділів, кожен з яких має свій зміст.

Розділ I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни (предмет вивчення дисципліни, наукові та теоретичні основи її викладання, роль професійної дисципліни у формуванні фахівців юридичної професії; взаємозв'язок навчальної дисципліни з іншими суміжними предметами навчального плану; освітні цілі вивчення дисципліни).

Розділ І. Програмний зміст дисципліни і структура навчально-виховного процесу з дисципліни.

У розділі повинні бути представлені:

- принципи формування навчальної програми з предмету: науковість і системність, єдність теорії і практики, історизм науки і дисципліни, зв'язок предмета з іншими дисциплінами навчального плану;

- зміст кожної теми та навчальної дисципліни в цілому. Воно формується шляхом відбору, систематизації та дидактичної переробки матеріалу конкретної науки з урахуванням цілей навчання і виховання, інтелектуальних можливостей учнів і забезпечення його (змісту навчання) відповідності завданням і рівню підготовки фахівців;

- технологічні компоненти навчально- виховного процесу в структурі дисципліни (див. § 8.4);

- система контролю засвоєння навчального матеріалу по темах і дисципліні в цілому: поточний, рубіжний, підсумковий (тести, контрольні питання, завдання, квитки).

Розділ III. Методика викладання навчальної дисципліни за видами занять, передбачених тематичним планом:

- підготовка і читання курсу лекцій (проведення уроків) за темами;

- підготовка і проведення різних видів семінарських занять, колоквіумів і нарад

- підготовка і проведення практичних занять і професійних тренінгів;

- підготовка та проведення предметних кафедральних (циклових) ігр та міжкафедральних навчань;

- підготовка і написання рефератів, курсових і випускних кваліфікаційних робіт;

- організація різних видів самопідготовки і методів самостійної роботи учнів з навчальної дисципліни.

Розділ IV. Удосконалення приватної методики викладання дисципліни. Воно може здійснюватися за такими напрямами:

- вдосконалення форм і методів навчання на основі модульної побудови тим і застосування «методу занурення» при їх вивченні;

- особливості застосування специфічних форм навчання в процесі викладання навчальної дисципліни: екскурсій, консультацій і співбесід (індивідуальних і групових);

- вдосконалення системи контролю як за діяльністю викладачів, так і за успішністю навчаються на основі застосування рейтингових технологій;

- підвищення ролі практики та стажування навчаються в практичних органах та організаціях;

- інші напрямки.

Прикладну частина приватної методики викладання дисципліни складають кафедральні (циклові) документи та навчально-методичні матеріали.

До основних кафедральним (циклових) документів відносяться:

- навчальна програма з дисципліни;

- структурно-логічна схема вивчення дисципліни в сукупності з іншими предметами;

- предметна кваліфікаційна характеристика;

- тематичний план дисципліни;

- робоча навчальна програма, уточнююча зміст і методику викладання кожної теми навчальної дисципліни на черговий навчальний рік;

- кафедральні (циклові) підручники і навчальні посібники за програмою дисципліни;

- фондові лекції за темами навчальної дисципліни;

- програми з проведення навчальної (педагогічної) практики та стажування;

- кафедральні (циклові) журнали, плани, графіки, передбачені Інструкціями з організації навчального процесу в освітніх установах різних рівнів;

- інструкції по опису різних технічних засобів відображення та передачі навчальної інформації та методичні рекомендації викладачам щодо їх застосування на заняттях;

- виписки з федеральних Законів і нормативних актів у галузі освіти;

- копії відомчих керівних документів в галузі освіти;

- кафедральна (циклова) бібліотека літератури по предмету, виданої централізовано і підготовленої викладачами кафедри (циклу);

- індивідуальні плани роботи викладачів на.

.. навчальний рік. До навчально-методичним матеріалами, розробленими викладачами кафедр (циклів), відносяться:

- плани семінарів та методичні вказівки учням;

- завдання на практичні заняття (самостійну роботу під керівництвом викладача) і методичні вказівки студентам, курсантам і слухачам;

- плани підготовки різних видів занять та методичні рекомендації викладачам щодо їх проведення;

- методичні розробки для підготовки та проведення з учнями професійних тренінгів, ігор і навчань;

- загальні методичні рекомендації навчаються з самостійного вивчення фахової дисципліни, виконання різного роду практичних (контрольних) робіт, написання рефератів, курсових і випускних кваліфікаційних робіт;

- тестові завдання для проведення заліків або іспитів з навчальної дисципліни (курсу);

- методичні рекомендації навчаються з підготовки до державної атестації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методична робота на кафедрі, циклі "
 1. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  методичне майстерність вчителя, характер його взаємин з класом в цілому і кожним учнем окремо. «Труднощі» і «легкість» предмета не вичерпуються тільки його назвою, бо всередині кожного предмета, будь то «важкий» або «легкий», є як «важкі», так і «легкі» теми. Проте, при всій умовності і відносності цих понять, в педагогічній практиці шкільні
 2. ЗМІСТ КУРСУ
  методичних вказівок для студентів. Можливі форми проведення семінарів: розгорнута бесіда, повідомлення, доповіді, реферати студентів та їх обговорення, теоретична конференція, письмові (контрольні) роботи та ін; достоїнства і недоліки цих форм. Ведення семінару: вступне і заключне слово викладача, коментарі та оцінки виступів студентів; врахування специфіки
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  методичній літературі. Правильно оформлена курсова робота містить: титульний аркуш; зміст або зміст; вступ, в якому обгрунтовується вибір теми та її актуальність; літературний огляд; узагальнення слідчої, судової та експертної практики; методику дослідження; висновок, де містяться висновки та рекомендації автора роботи щодо основних положень проведеного
 4. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  методично подібний аналізу інвестування коштів в обладнання. Економічну віддачу від інвестицій в освіту можна розглядати як додатковий дохід, що отримується в подальшому. З позиції держави підтримка державних вузів - це інвестування коштів товариства в людський капітал. Методична труднощі оцінки ефективності цих інвестицій полягає в тому, що освітні
 5. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  методичний (психолого-інформаційний), технологічний (матеріально-технічний), науковий, пе-дагогіческой, освітній, управлінський, просторовий (навчально-аудиторний, лабораторний), метрологічний (квалиметрический) та інші потенціали. У даній моделі якість результату розглядається в одному ряду з іншими компонентами освітньої організації. Однак очевидно, що ці
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  методичних принципів діяльності вищої школи здійснюються Конференцією ректорів Німеччини. Конференція ректорів Німеччини об'єднує всіх ректорів. Вона збирається один раз на рік. Статут вузу розробляється самим колективом. Керівництво здійснює ректор чи президент, проректори або віце-президенти і канцлер. Академічний сенат контролює навчальну та наукову роботу. Він формується з
 7. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  методична, господарська діяльності), цілісності (спрямованість дій структурних підрозділів підпорядковане єдиним цілям), різноманіттю елементів і відмінності їх природи (різні види діяльності мають свою функціональну специфічність і автономність), структурності (взаємозалежність і взаємозв'язок між підрозділами згідно ієрархічних рівнях). Стосовно освітнім
 8. ВСТУП
  методичному журналі "Початкова школа" за 19791989 роки, показує, що статті про цей досвід склали в різні роки три-сім відсотків від їх загальної числа. Подібна картина спостерігається і в інших журналах, методичних і теоретичних. Створюється враження, що проблемне навчання прийнято учительством, широко і грамотно використовується на практиці. Однак це далеко не так. У 1987-1991 роках
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  методичні матеріали, розроблені в ліцеї для реалізації дослідницьких технологій. Важливе місце в цьому пакеті займає програма спецкурсу для школярів. Кожен учень працює з індивідуальним методичним пакетом свого дослідження. У нього входять: план-проспект УІР, індивідуальний план роботи над УІР, план рецензії на УІР (рецензію можуть дати як вчителі, так і учні), порядок
 10. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  методичні журнали з того чи іншого предмету, науково-методичні посібники і сформована система підвищення кваліфікації вчителів через курси, семінари, відкриті уроки. Однак час диктує необхідність створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає: створення віртуальних бібліотек, інформаційних баз даних, віртуальних дискусійних клубів, консультаційних
 11. Особливості французької П. Відаль де ла Блаш і Ж. Ан-геополітичної думки сель - опоненти експансіонізму та імперіалізму в геополітиці.
  Методичним проблемам географії, включаючи міркування про геополітику під заголовком «Принципи географії людини» (1922). Інша робота, за якою можна судити про основи геополітичних підходів цього дослідника, називається «Східна Франція» - його останній комплексний працю (1917). Ситуація, в якій зароджувалася сучасна геополітична думка у Франції, була обумовлена двома
 12. . Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки
  методичне керівництво з впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій, а також легко підтримувати особистий контакт всім завідувачем кафедрами з керівництвом ІЦ та оперативно вирішувати виникаючі питання, т. до . вони територіально перебувають разом. Співробітники факультетського інформаційного центру знають особливості вирішуваних завдань кафедр, тому що вони спільно з викладачами
 13. 1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету
    методичного та наукового характеру займається представник факультету, має знання та навички роботи з використання НІТ в навчальному процесі та НДР, який призначається з числа ППС деканом факультету. Він бере активну участь у вирішенні таких завдань: 1. Розробка перспективних планів з урахуванням специфіки кафедр факультету і тенденцій розвитку сучасних програмно-технічних засобів
 14. 2.3.2. Пріоритети використання технічних ресурсів щодо ефективного забезпечення навчального процесу та НДР
    методичних посібників при узгодженні з науково-методичним керівником центру. П'ятий пріоритет. Користувачам, які виконують обчислювальні роботи, пов'язані з оформленням робіт за завданням вищого керівництва факультету. Висновок результатів на друк, формат і кількість сторінок узгоджуються з керівниками проектів та начальником інформаційного центру. Наступний пріоритет
 15. 2.3.4. Порядок придбання, розробки, впровадження необхідних програмних продуктів у навчальний процес і НДР
    методичний керівник ІЦ спільно з ППС кафедр займаються питаннями комплектування бібліотеки на підставі програми інформатизації та предметної області кафедр, погодженої з Радою або деканом факультету. 2. У першу чергу бібліотека поповнюється ліцензійними програмними продуктами, що придбані через централізовану поставку на підставі заявок кафедр факультету. Під
 16. 3.3. Впровадження і використання нових інформаційних технологій в процесі навчання
    методичного керівника ОЦ. 2. Оперативного планування на семестр, в особі декана та представників кафедр факультету (табл. 3.4). 3. Поточного календарного планування робіт по забезпеченню безперебійного функціонування людино-машинного комплексу в особі безпосереднього начальника. Широко поширена вертикально-горизонтальна структура є природною системою
 17. 3.5.2. Взаємодія ІЦ із співробітниками факультету
    методичного керівника інформаційного центру. Таким чином, ІЦ МФ спільно з кафедральними інформаційними-лабораторіями утворюють єдину обчислювальну систему, що сприяє підвищенню якості та ефективності навчання студентів. Досвід передається під час студентських конференцій, які проводяться спільно, де присутні провідні викладачі кафедр факультету. Таблиці
 18. 3.5.3. Конкретні заходи щодо підвищення якості навчання
    методичний посібник, в якому слід вказати, як дати ці знання і як проконтролювати їх у студента. Таким чином, процес навчання варто трансформувати під мінливі умови навчання, пов'язані з більш максимальним використанням ПК у творчій діяльності студента. Подібна мета досягається шляхом поступового переведення навчального процесу з використанням АОС. У
 19. Погодинна тематичних планів КУРСУ
    роботою студентів 11. Методична робота кафедри 2 1 3 Разом 34 17
 20. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
    роботи з нею в процесі викладання філософії. 14. Конструювання освітнього простору в процесі викладання філософії. 15. Розвиток мислення студентів у процесі навчання філософії. 16. Естетичне наповнення освітньо-філософського простору. 17. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти і викладання філософії. 18.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua