Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти

Юридична наука (правознавство, юриспруденція) є громадською наукою, що вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації і діяльності держави, політичні системи суспільства в целом123. Юридичні дисципліни, що вивчають правознавство, юриспруденцію і правоохоронну діяльність, відносяться до числа гуманітарних дисциплін. Це означає, що методику їх викладання правомірність але розглядати з позицій викладання гуманітарних предметів у системі професійної освіти юристів з урахуванням статусу освітнього закладу, що забезпечує здобуття початкової, середньої або вищої юридичної освіти, і специфічних особливостей підготовки окремих категорій фахівців. В освітніх установах початкової та середньої професійної освіти основною формою навчання у педагогічному процесі є урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9.

Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення

Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх професійних навчальних закладів становлять інтерес: уроки-лекції, уроки рішення «ключових завдань », уроки-консультації та залікові уроки.

Для викладачів освітніх установ початкової та середньої професійної освіти може бути прийнятною система модульної побудови уроків з теми, уроки-пояснення нового матеріалу; уроки-семінари з поглибленою опрацюванням навчального матеріалу в процесі самостійної роботи учнів; уроки лабораторно -практичних занять (практикуми); уроки виконання вправ (рішення задач); уроки-заліки з теми; уроки захисту творчих завдань, підготовлених індивідуально і коллектівно124.

Технологія підготовки викладача до уроку підрозділяється на попередню і безпосередню. Попередня підготовка включає: аналіз вимог кваліфікаційної характеристики фахівця - випускника навчального закладу - загальної та предметної, визначальною вимоги до дисципліни викладання; детальне вивчення змісту навчальної програми свого предмета та суміжних дисциплін; вивчення спеціальної, педагогічної, психологічної та методичної літератури; вивчення передового педагогічного досвіду інших викладачів; методичну роботу з підготовки різноманітних організаційно-методичних документів і необхідних навчально-методичних матеріалів для викладача і учнів розробку опорних конспектів, різних наочних посібників та інших дидактичних матеріалів; оволодіння методикою застосування технічних засобів на уроках. При безпосередній підготовці викладача до уроку: вивчаються навчально-методичні матеріали по темі уроку (методичні розробки тощо); детально вивчається література, рекомендована навчаються; готуються або підбираються з фондів циклу роздаткові матеріали до уроку, наочні посібники, технічні засоби та дидактичні матеріали до ним; здійснюється замовлення кіно-і відеофільмів у спеціальних підрозділах; вивчається план проведення уроку та методичні рекомендації викладачам, підготовлені колегами на циклі, або складається свій варіант робочого плану.

Методика проведення уроку може мати варіації, але найбільш поширена фронтальна (групова) методика - організація колективної роботи групи. Велика увага приділяється зараз методикою індивідуалізованого навчання. Вона широко застосовується на уроках закріплення знань, формування вмінь і навичок, уроках програмованого навчання та ін

Індивідуальна форма навчальної роботи на уроці передбачає високий рівень самостійності навчаються для оволодіння навчальним матеріалом. Основними методами навчання при цьому виступають індивідуальні вправи в спецкласах, лабораторіях, на тренажерах і полігонах, а також самостійна робота студентів, курсантів і слухачів під керівництвом викладача. На такого роду заняттях викладач виступає керівником, партнером і помічником навчаються.

Успіх таких занять багато в чому залежить від якості підготовлених викладачами навчально-методичних матеріалів для учнів, а також від наявності необхідної кількості літератури, нормативних актів, різних дидактичних посібників, і звичайно - від методичної майстерності викладачів.

При всіх формах організації навчальної роботи студентів, курсантів і слухачів на уроках важливе значення має характер відносин між викладачем і учнями, а також між самими які навчаються. Добре, якщо ці відносини засновані на ідеях педагогіки співробітництва. Здоровий соціально-психологічний клімат у навчальних групах і психологічна сумісність між навчаються в мікрогрупах стимулюють їх пізнавальну діяльність і сприяють досягненню дидактичних цілей заняття. Розглянута методика підготовки та проведення уроків не претендує на закінченість. Вона може і повинна вдосконалюватися в повсякденній роботі викладачів освітніх установ початкової та середньої професійної юридичної освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти "
 1. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  методику використання програми в реальних умовах навчального процесу та складає розклад занять в кабінеті. Роль системного програміста (оскільки ще тільки планується підготовка таких фахівців для системи освіти) може виконувати як вчитель інформатики, так і вчитель-предметник, що володіє інформаційними технологіями і здійснює мережеве взаємодія з іншими
 2. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  методик і технологій навчання віковим і функціональним можливостям школярів. 4. Передчасне початок дошкільного систематичного навчання. 5. Недотримання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог до організації навчального процесу. 6. Функціональна неграмотність педагога в питаннях охорони та зміцнення здоров'я. 7. Масова безграмотність батьків у питаннях
 3. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  методики педагогічної діагностики: карти спостережень, карти діагностичного відстеження, педагогічні тести, запитальники (з вибором завдань), ситуаційні задачі, творчі книжки, книги досягнень класу і школи, шотландський атестат, профіль умінь та ін Створювана система оцінки повинна враховувати специфіку ступені освіти. На першому ступені освіти (початкова школа)
 4. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  методик педагогічної діагностики, якими буде користуватися. Ситуація вибору передбачає знання і розуміння палітри вибору. Так, наприклад, щоб вибрати прийнятну навчальну програму з предмета, необхідно знати багато програм. Навряд чи можливо скористатися доцільною в даних умовах педагогічною технологією, якщо не орієнтуватися в найрізноманітніших технологіях. Подібне
 5. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  методиками викладання. У процесі навчання історії педагоги гімназії використовують ряд педагогічних технологій. Найбільшою ступенем застосування відрізняється діалогова технологія. Це не питально-відповідна робота, а навчальний діалог в універсально-педагогічному сенсі. Дана технологія використовується насамперед в 9-11 класах. Вона передбачає: - розгляд різних понять в розрізі різних
 6. Методична робота на кафедрі, циклі
  методик викладаються навчальних дисциплін. Вона є основним організаційно-змістовним документом кафедри (циклу), в якому представлена методика проведення різних видів занять з кожної навчальної дисципліни (курсу) . У структурі цього методичного документа виділяють дві частини: теоретичну і прикладну. Теоретична частина - приватної методики складається з чотирьох розділів, кожен з
 7. Організаційні педагогічні принципи
  методикою, показові і відкриті заняття, практичні заняття з методики, педагогічної техніці, педагогічні семінари, підготовку рефератів з юридичної педагогіки й методики, спільні методичні експерименти та ін Методичні принципи професійної підготовки Їх призначення - повно і всебічно врахувати психолого-педагогічні закономірності при відповіді на питання:
 8. Педагогічні технології в поточному управлінському циклі
  методикою,
 9. Випробувальний термін.
  проведеним в порядку, встановленому законом; вагітних жінок; осіб, які не досягли віку вісімнадцяти років; осіб, які закінчили навчальні заклади початкової, середньої та вищої професійної освіти і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю; осіб, обраних (вибраних) на виборну посаду на оплачувану роботу; осіб, запрошених на роботу в порядку
 10. ГЛОСАРІЙ
  методики планування різного ступеня «гнучкості» - звичайний план із закладеними в нього резервами по вре-мени; план з варіантами реагування на різні варіанти розвитку ситуації; контекстний план (список завдань, «прив'язаних» до контекстам, а не до астрономічного часу). Гнучкі форми зайнятості - форми працевикористання робочої сили, засновані на застосуванні нестандартних
 11. ТАБЛИЦІ
  проведених на заняттях) у годинах за рік для 7-15-річних учнів за віковими групами Країни кількість навчальних тижнів кількість навчальних днів 7-8 років 9-11 років 12-14 років 15 років (загальні програми) 1 лютого 3 4 5 6 Люксембург mmmmmm Норвегія 38 190 570 703 827 855 Ірландія 35 175 915 915 899 891 США 36 180 mmmm Данія 42 200 615 750 800 720 Швейцарія mmmmmm Ісландія 35170700778
 12. 5.2. Державні витрати на освіту
  проведений аналіз показує, що це не цілком так - по більшості основних кількісних показників, що характеризують стан системи освіти, Росія зараз, на жаль, відповідає або навіть поступається середнім показникам для країн, входять до її дохідну групу (Чилі, Малайзія, Польща, Уругвай, Мексика, Бразилія, Туреччина, Таїланд і Туніс), а за рівнем фінансування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua