Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Нормативна регламентація договірної роботи

Ведення договірної роботи на підприємстві регламентується

його корпоративними актами. Вони мають різні назви: Про ве-

деніі договірної роботи на підприємстві, Інструкція про порядок

ведення договірної роботи, Інструкція про порядок розробки та

укладанні договорів, Положення про порядок пред'явлення претендувати-

зій та позовів за невиконання зобов'язань, Положення про ведення

претензійної роботи на підприємстві тощо Як бачимо, акти,

регулюють договірну роботу, можуть носити як комплексний

характер, так і відображати всього лише одну її сторону, стадію, вид.

Однак у регулюванні договірної роботи є межа, за

яким її нормування втрачає сенс. Нормальна регламентація

нерідко "не спрацьовує", оскільки в заздалегідь встановлених пра-

вилах важко врахувати своєрідність конкретної ситуації, і тому

найчастіше деталізовані інструкції, положення не застосовуються

тими, кому вони адресовані. "Мертві" правила, які у

значному числі корпоративних актів, зобов'язані своїм походжу-

дением недооцінки значення правових знань працівників, відповідь-

дарських за ведення договірної роботи, підвищення їх кваліфікує-

ції, обміну досвідом її ведення.

!! 331

Корпоративні акти, що регулюють ведення договірної рабо-

ти, мають спеціальний характер, і тому вони на відміну, напри-

заходів, від корпоративних актів, що регулюють управління корпора-

єю, затверджуються керівником підприємства, а не загальним собра-

ням або радою директорів. Разом з тим корпоративні акти про

веденні договірної роботи відносяться до розряду досить важливих

та їх затвердження на більш низькому рівні (заступниками керівників-

дителя або начальниками юридичних служб або договірних відділень-

лов) недоцільно. Договори - це документи, від яких

може залежати доля корпорації в цілому, а не лише якогось

структурного підрозділу.

При складанні інструкцій (положень) про порядок ведення

договірної роботи потрібно враховувати специфіку корпорації, визна-

деляя перелік і функції служб і підрозділів підприємств,

відповідальних за ті чи інші ділянки договірної роботи, терміни і

порядок розгляду питань укладення та виконання догово-

рів, форми і схеми проходження договірних документів. У кор-

корпоративної актах треба уникати відтворення норм законодавець-

ства. Спроби використовувати корпоративні акти для систематизувати

рованного викладу норм про порядок укладення та виконання

договорів ведуть до спотворення змісту закону і до побудови струк-

тури і визначення змісту корпоративних актів у відриві від

реального структурування і змісту договірної роботи в

корпорації.

Корпоративні акти про договірну роботу можуть регулювати

як загальні питання її організації, так і на окремих її ділянках.

Загальним питанням присвячені корпоративні норми, які

визначають: основні завдання та напрямки договірної роботи;

перелік підрозділів, відповідальних за її ведення на окремих

ділянках і стадіях; основні функції цих підрозділів; перелік

посадових осіб підприємства, наділених правом підписання до-

говорив і договірних документів; порядок здійснення методи-

чеського керівництва договірною роботою з боку юридичної

служби підприємства; порядок підготовки, затвердження та впровадження

зразків договірної документації. Коло правил, загальних для всіх

підрозділів, розширюється при централізації виконання пов'язаний-

них з нею операцій в одному підрозділі чи службі. (* 1)

(** 1) Див: Хохлов С.А. Організація договірної роботи. Красноярськ. 1986.

!! 332

Корпоративні норми можуть встановлюватися стосовно до

окремих дільницях договірної роботи на підприємстві. На прак-

тику підприємства передбачають спеціальні правила організації

укладення та виконання договорів на виконання замовлень потре-

бителей і договорів, спрямованих на забезпечення своїх потребнос-

тей.

Серед цих спеціальних актів також можуть бути виділені

загальні для даної ділянки договірної роботи положення: функції

підрозділи (служби), відповідального за ведення договірної роботи

на відповідній ділянці; порядок підготовки до договірної

кампанії; схема взаємин підрозділу, відповідального за

ведення договірної роботи , з іншими структурними підрозділами-

ями, які беруть участь у процесі укладення та виконання договорів.

Порядок укладення та виконання договорів може дифферен-

царювати в корпоративних актах за стадіями договірної роботи.

Прийнято регламентувати порядок оформлення договірних відносин

ний та здійснення контролю за виконанням договорів. (* 1)

Потреба в забезпеченні узгодженості дій дрібних

підрозділів зумовила розробку та затвердження на великих

підприємствах системи корпоративних актів з питань

організації договірної роботи. Побудована з урахуванням загальних тре-

бований до порядку ведення договірної роботи та особливостей

організації укладення та виконання договорів, ця система може

включати корпоративні акти, роздільно регулюють основні

види укладаються корпорацією договорів. Спеціальними корпора-

тивними актами може також встановлюватися система матеріального

заохочення та відповідальності працівників за результати виконання

договорів. На середніх і дрібних підприємствах, однак, не завжди

доцільно створювати такі системи корпоративного регулирова-

ня. Там питання організації договірної роботи цілком можуть

регламентуватися в достатній мірі в єдиному документі (положе-

нии, інструкції).

!! 332

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 4. Нормативна регламентація договірної роботи"
 1. Адміністративний підхід.
  Нормативних документах / актах: накази, розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції,
 2. § 6. Порядок покладання юридичної відповідальності
  нормативна регламентація її здійснення. Така регламентація необхідна для максимального забезпечення та захисту прав і законних інтересів громадян та інших суб'єктів. Порядок покладання юридичної відповідальності встановлюється нормами процесуального права, породжують при наявності певного факту процесуальні правовідносини, через які, як через свою форму, проявляються
 3. Типи зобов'язань.
  Договірні і позадоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні зобов'язання припускають як свого заснування інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типу у тому, що зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, а й угодою осіб, що у зобов'язанні.
 4. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  робота в
 5. 5. Нормативний договір як форма права
  нормативні та нормативні. Перший різновид представлена ??такими договорами, як цивільно-правові, шлюбні, трудові та інші, які поширюють свою дію на певний, персоніфікований коло осіб. Ці договори не є формами права. Формою права є лише нормативні договори, які представляють собою угоду двох і більше сторін, в результаті якого
 6. 3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права
  нормативних та рекомендаційних актах, в уніфікації торговельних звичаїв, що покликане полегшити та вдосконалити відрізняється найбільшим динамізмом міжнародний комерційний (підприємницький) оборот. Дана обставина робить великий вплив і на розвиток внутрішнього (національного) договірного права, що дозволяє говорити про посилення його інтернаціоналізації. Саме під її впливом в
 7. ? 5. Юридична служба на підприємстві
  нормативних ак-тов. Вона є основою для якісного виконання перелічених вище завдань юридичної служби. Систематизації повинні піддаватися не лише законодавчі акти, а й корпоративні. Крім цього на юристів підприємства покладається обов'язок поширювати інформацію про чинне законодавство і корпоративному актах. Як бачимо, юридична служба на
 8. ? 2. Поняття і види договірної роботи
  договірної роботи складають господарські догово-ри, через які і реалізуються результати виробничої комерційної діяльності корпорації. Суб'єкт договірної роботи - це різні корпорації, господарські зв'язки яких підлягають договірному оформленню. Суб'єктів договірної роботи характеризує здатність від свого імені вчиняти дії, що мають юридичне значення для
 9. 1. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду
  нормативному порядку, тобто передбачена законом або іншими правовими актами. Вона настає відповідно до загальних положень про цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язань: боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде
 10. Групи зобов'язань.
  Договірні, так і позадоговірні зобов'язання, у свою чергу, поділяються на групи зобов'язань. Так, в рамках договірних зобов'язань залежно від характеру опосредуемого ними переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи: зобов'язання з реалізації майна, зобов'язання з надання майна в користування, зобов'язання з виконання робіт, зобов'язання по