Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Стадії договірної роботи

Дії, що складають зміст договірної роботи, груп-

піруются по стадіях, на кожній з яких працівниками корпора-

ції вирішуються питання формування та виконання договірних

зобов'язань.

Перелік питань, які необхідно вирішити в процесі

укладення та виконання договорів, специфічний для кожної окремих на

ної корпорації і різних господарських зв'язків. Разом з тим,

основними видами і напрямами договірної роботи притаманні сле-

дмуть типові стадії.

1. Підготовка до укладання договорів. Порядок

!! 328

і терміни укладання договорів обумовлені порядком і термінами

планування корпораціями своєї виробничо-господарської діяль-

ності. Основна маса договорів укладається у другій поло-

вини календарного року, навіть ближче до його завершення. У зв'язку з

цим з'явилося поняття договірної кампанії як роботи з масо-

вому оформлення договірних відносин на черговий рік. У цьому

немає нічого дивного: певним ритмам життя ми всі

змушені підкорятися. Потреба у проведенні договірних

кампаній більш відчутна для підприємств, що укладають значитель-

ну кількість договорів. Підготовка потрібно і для укладення

окремих договорів, складних за характером і за кількістю

узгоджується сторонами питань або за їх суб'єктним сос-

таву.

У зміст підготовчої стадії договірної роботи входять:

переддоговірні контакти з майбутніми контрагентами; розробка

основних умов; підготовка бланків договірної документації;

складання планів проведення договірної кампанії та ін

2. Оцінка підстав укладення договорів має на меті

дозвіл підприємством ключовою для нього альтернативи: заклю-

чать чи не укладати договір. Оцінка базується головним чином

на аналізі виробничої і комерційної ситуації, в якій

знаходиться корпорація. Однак право підприємств вибирати контра-

Гент за договором на основі свого розсуду не можна Абсолют-

зировать. Якщо приймається рішення про відмову від укладення до-

говірки при наявності попереднього договору або договору про

наміри, то у корпорації виникає обов'язок аргументувати

свою відмову, причому зробити це потрібно до того, поки передбачуваний

контрагент здійснить певні дії, пов'язані з материаль-

вими витратами.

3. Оформлення договірних відносин (укладення

договорів) може включати такі етапи:

а) робота над проектами договорів;

6) врегулювання розбіжностей ;

в) конкретизація змісту укладених договорів;

г) зміна або розірвання договорів.

Проекти договорів розробляються, як правило, службою,

відповідальної за ведення договірної роботи. Результати фіксую-

ються в документах, виконаних у вигляді проекту договору, прото-

кола розбіжностей або іншої договірної документації. Ці доку-

менти підлягають всебічному розгляду службами, які

відповідають за ділянки роботи, пов'язані з технічним, виробниц-

тиментом, матеріальним, фінансовим та правовим забезпеченням

!! 329

виконання договорів. Традиційна форма перевірки відповідності

проектів договірної документації інтересам підприємства - Візі-

рование.

Розроблені проекти договірних документів підлягають рас-

смотренію і підписанню керівником або іншими посадовими

особами, уповноваженими на укладення договору від імені пред -

ємства.

Інформація про договір (воля сторін) може фіксуватися

традиційними способами (мова, спеціальні терміни, таблиці

для формулювання окремих договірних умов ), а також з

допомогою ЕОМ. Але все ж документ і зараз залишається одним з

головних носіїв договорів. ЕОМ застосовується значно ширше при

веденні обліку виконання договорів.

Проект договору потім передається контрагенту. У багатьох

випадках зміст договору викликає заперечення контрагента, і

тоді потрібно застосування процедури вирішення розбіжностей. Вона

регламентується Положенням про претензійному порядку врегулює-

вання суперечок. (* 1)

Робота, пов'язана з врегулюванням розбіжностей, під чому

схожа з роботою над проектом договору: в обох випадках варто

задача відшукати варіант, прийнятний для сторін, але що відповідає їх

законним інтересам.

4. Доведення змісту договорів до виконавців.

На практиці поширені такі форми такої інформації:

безпосереднє ознайомлення зацікавлених осіб з дого-

ворной документацією, що зазвичай засвідчується їх підписом ;

передача підрозділам виписок з договорів (копій дого-

ворних документів);

видання спеціально складених документів, що містять

систематизовану інформацію про основні умови договорів

(опису замовлень, плани поставок і т.

п.).

Порушення порядку доведення договірної інформації до

виконавців повинно розглядатися як серйозне дисциплінарне

порушення, яке тягне застосування заходів відповідальності.

5. Контроль за виконанням - це діяльність,

спрямовану підтримку відповідності роботи підприємства завданням

досягнення кінцевих результатів виробництва, встановленим у

договорах. Здійснюється він шляхом порівняння даних про умови

(** 1) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради

РФ. 1992. № 30. Ст. 179).

!! 330

договорів з даними про хід виробництва. Контроль може бути

періодичний (за декаду, місяць, квартал тощо), вибірковий,

суцільний, постійний. Застосування ЕОМ дозволяє налагодити точ-

ний і постійний контроль за процесом виконання договірних

зобов'язань.

6. Оцінка результатів виконання договорів. Її

зміст складають:

визначення результатів виконання договорів шляхом порівняй-

ня передбачених у договорі показників з фактично досяг-

нутимі;

аналіз результатів виконання з точки зору можливості

застосування заходів стимулювання або санкцій;

розробка заходів , спрямованих на поліпшення исполне-

ня договорів, усунення причин їх порушення.

За підсумками оцінки результатів виконання зобов'язань можуть

застосовуватися заходи заохочення або санкції, а також розроблятися

заходи, спрямовані на усунення недоліків у організації

виробництва, припинення низької виконавчої дисципліни, пред-

бути претензії до несправним контрагентам.

!! 330

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Стадії договірної роботи"
 1. Типи зобов'язань.
  Договірні і позадоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні зобов'язання припускають як свого заснування інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типу у тому, що зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, а й угодою осіб, що у зобов'язанні.
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві стадії: оферта і акцепт оферти - є обов'язковими для всіх випадків укладання договору. Стадія переддоговірних контактів сторін (переговорів) носить факультативний характер і використовується на розсуд сторін, що вступають в договірні відносини. Що
 3. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  робота в
 4. Професійна кар'єра
  стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійний ріст, підтримка індивідуальних професійних здібностей і, нарешті, відхід на пенсію. Ці стадії працівник може пройти послідовно в різних
 5. ? 2. Поняття і види договірної роботи
  договірної роботи складають господарські догово-ри, через які і реалізуються результати виробничої комерційної діяльності корпорації. Суб'єкт договірної роботи - це різні корпорації, господарські зв'язки яких підлягають договірному оформленню. Суб'єктів договірної роботи характеризує здатність від свого імені вчиняти дії, що мають юридичне значення для
 6. Співпраця.
  Стадії розвиток організації йде допомогою співпраці, через рішення проблем за допомогою команд-груп, створюються групи для вирішення певних завдань. Центр, фактично не потрібен. На етапі крутого перелому даній стадії відбувається криза, пов'язаний з психологічної відпрацюванням
 7. Групи зобов'язань.
  Договірні, так і позадоговірні зобов'язання, у свою чергу, поділяються на групи зобов'язань. Так, в рамках договірних зобов'язань залежно від характеру опосредуемого ними переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи: зобов'язання з реалізації майна, зобов'язання з надання майна в користування, зобов'язання з виконання робіт, зобов'язання по
 8. 1. Загальні положення
  договірній основі. На відміну від авторських правовідносин договірні відносини у сфері суміжних прав носять більш складний характер. Вони органічно пов'язані один з одним і з авторськими правовідносинами. У даній сфері одночасно повинні уступаться за договорами дозволу на використання як постановок, виконань та передач, так і охоронюваних авторським правом виконуючого-екпортувати (записуваних,
 9. 4. Особливості ліцензійно-договірного регулювання користування окремими природними ресурсами і їх охорони
  договірні основи природокористування термінового користування землею, що знаходиться в державній власності, оформляється державним актом, що видається органом виконавчої влади, який управляє земельною власністю. Право тимчасового землекористування та оренди землі оформляється договором. Ліцензування і розвиток договірних відносин у сфері природокористування та охорони
 10. Глава 10. Стадії вчинення злочину
  Глава 10. Стадії вчинення
 11. 14. Поняття і види інвестиційного договору
  договірний характер. Виняток становить створення підприємств одним засновником, а також створення структурних підрозділів. Договірні форми інвестицій класифікуються на: а) угоди про створення юридичної особи або про пайову участь у підприємстві, неприбуткової організації, б ) угоди без створення юридичної особи. Серед угод останньої категорії розрізняються договори про спільну
 12. 4. Умови договору будівельного підряду
  договірних) цін на будівельну продукцію в умовах розвитку ринкових отношений1. Термін договору. Термін договору будівельного підряду - час, необхідний для здійснення передбачених у договорі робіт. Термін цей чинності п. 1 ст. 7 Закону про інвестиційну діяльність визначається за згодою сторін і фіксуються шляхом зазначення в договорі початкового і кінцевого термінів виконання роботи. За
 13. 16.4. Питання правової просвіти громадян на стадії попереднього розслідування
  стадії попереднього
 14. 3. Завдання та функції банківського нагляду
  договірних відносин кредитної організації з клієнтами, вкладниками, дебіторами і кредиторами; - перевірка дотримання договірних зобов'язань кредитної організації в її взаєминах з клієнтами та вкладниками, дебіторами і кредиторами; - аналіз способів розміщення власних і тимчасово залучених коштів, перевірка виконання зобов'язань за договорами (кредити, депозити,
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи