Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Поняття і види договірної роботи

Договірна робота - це правова діяльність

корпорацій, спрямована на регулювання взаємин з кон-

трагентамі за допомогою договорів.

Договірна робота є різновид правової діяльності,

оскільки вона здійснюється на основі норм права (централізований-

них і корпоративних). ( * 1)

Предмет договірної роботи складають господарські догово-

ри, через які і реалізуються результати виробничої

комерційної діяльності корпорації.

Суб'єкт договірної роботи - це різні корпорації,

господарські зв'язки яких підлягають договірному оформленню.

Суб'єктів договірної роботи характеризує здатність від

свого імені вчиняти дії, що мають юридичне значення

для формування і виконання договірних зобов'язань. З цією

точки зору суб'єкти договірної роботи та сторони по госпо-

тиментом договорами збігаються. І ті й інші представляють собою

підприємства, наділені правами юридичної особи. Юридичну

базу участі корпорацій у договірній роботі складають: їх право

на вчинення правочинів, а також право на самостійне визначення

ня своїх господарських зв'язків. Особливе місце серед суб'єктів

господарської договірної роботи займають комерційні корпора-

(** 1) Детальну характеристику см. в роботі: Хохлов С.А. Організація

договірної роботи в народному господарстві. Красноярськ. 1986.

!! 326

ції (виробничі, торговельні тощо). Їхня продукція, діяч-

ність, від якої вони мають намір отримати прибуток, призначені-

чаются для інших (організацій, громадян), для задоволення їхніх

потреб. У меншій мірі договірна робота пов'язана з неком-

мерческими корпораціями, які виконують соціально-культурні,

соціально-побутові, управлінські функції. Ці корпорації про-

водять роботу за договорами в основному з метою задоволення

своїх потреб у придбанні матеріальних цінностей, забезпе-

печивают їх діяльність.

Процес використання корпораціями господарських договорів

протікає в послідовності, типової для управлінської діяль-

ності, і охоплює два циклу: укладення договорів (підго-

товка, оформлення, узгодження умов з контрагентами) і виконавчої-

нання договорів (оперативні заходи, облік, контроль догляду та

результатів виконання договірних зобов'язань). Ці два циклу

договірної діяльності, хоча вони самостійні і роз'єднані

в часі, все ж єдині за своєю спрямованістю, характером і

змістом питань, що вирішуються при їх проведенні.

Іноді в літературі термін "договірна робота" застосовують

для позначення тільки системи дії з укладення догово-

рів, а заходи щодо забезпечення виконання договорів виводять

з рамок договірної роботи, відносять до інших за назвою видам

правової роботи підприємства. (* 1) Справедливим все ж являє-

ся думка про комплексне розумінні договірної роботи. (* 2) Такий

підхід не дозволяє розірвати взаємообумовлені дії, на-

правління на використання підприємствами господарського догово-

ра. Крім цього, вузьке розуміння договірної роботи НЕ сприйнято

і практикою.

В залежності від завдань, які стоять перед корпорацією як

учасником різноманітних господарських зв'язків, слід розрізняти:

1) договірну роботу по реалізації результатів власного

виробництва (договірна робота по замовленнях споживача); 2) дого-

ворной робота щодо забезпечення власних потреб у роботах,

продукції, послуг "з боку".

Якщо підприємство виконує один вид діяльності та реалі-

зует його результати іншим, то його можна назвати однопрофільних.

За профілем підприємства можуть бути поділені на такі

групи: промислові, сільськогосподарські, будівельні, тран-

(** 1) Див, наприклад: Пугинський Б.І. Правові засоби підвищення ефек-

тивности виробництва.

М., 1980. С. 129-133.

(** 2) Див: Хохлов С.А. Договірна робота. Свердловськ. 1986. С. 13.

!! 327

спортних, торгові і т.п. В даний час підприємство може

займатися будь-яким видом діяльності. На практиці ж, виконуючи

різні види робіт, підприємство все ж який-небудь один з них

робить домінуючим, основним, за яким і визначається його

профіль. Але є безліч підприємств, визначити профіль яких

скрутно. Це цілком відповідає законодавству, предос-

тавлялісь корпораціям (за винятком унітарних підприємств)

загальну правоздатність.

Договірна робота, пов'язана із забезпеченням підприємством

своїх потреб, має суто конкретний зміст (забез-

ня сировиною, матеріалами, обладнанням , енергією, транспортними

послугами тощо).

Види договірної роботи враховуються при вирішенні питань

її організації на підприємстві. Договірне оформлення і виконан-

нання замовлень споживачів, як правило, покладаються на плановий

відділ, відділ постачання, або на спеціально утворений договірний

відділ. Договірна робота по забезпеченню підприємства матеріально-

ми ресурсами зосереджена в службах, відповідальних за материаль-

но-технічне постачання, організацію капітального будівництва,

ремонт обладнання тощо

Зміст відповідних корпоративних актів також оп-

ределяется видами договірної роботи. Одні з них регулюють

взаємовідносини працівників корпорації з постачальниками і підряд-

чиками, а інші - питання реалізації власної продукції

(послуг , робіт). Названі критерії широко використовуються при ус-

тановленіі напрямків роботи, спеціалізації юристів на підпри-

ятіі, розподіл обов'язків між працівниками юридичного

відділу.

!! 327

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Поняття і види договірної роботи"
 1. Типи зобов'язань.
  Договірні і позадоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні зобов'язання припускають як свого заснування інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типу у тому, що зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, а й угодою осіб, що у зобов'язанні.
 2. Групи зобов'язань.
  Види зобов'язань. Так, до групи зобов'язань з виконання робіт входять зобов'язання підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт і
 3. внедоговорную (ПРАВООХОРОННІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  понять "деліктне зобов'язання" і "деліктна відповідальність". Підстава та умови виникнення деліктних зобов'язань. Принцип генерального делікту. Зобов'язання, виникає у зв'язку з попередженням заподіяння шкоди. Суб'єкти і об'єкт зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди. Боржник і кредитор в деліктному зобов'язанні. Спільне заподіяння шкоди кількома
 4. 14. Поняття і види інвестиційного договору
  договірний характер. Виняток становить створення підприємств одним засновником, а також створення структурних підрозділів. Договірні форми інвестицій класифікуються на: а) угоди про створення юридичної особи або про пайову участь у підприємстві, неприбуткової організації, б) угоди без створення юридичної особи. Серед угод останньої категорії розрізняються договори про спільну
 5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ фактично і юридично ПОСЛУГ
  види договірних зобов'язань з надання послуг. Поняття договору возмездного надання послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет договору надання послуг. Зміст, укладення та виконання договору возмездного надання послуг. Види договору надання послуг. Тема 41. Транспортні та експедиційні зобов'язання Поняття, види і
 6. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  робота в
 7. питання До іспиту ПО логіці
  поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні судження. Логічні відносини між судженнями. Модальність суджень. Поняття і види модальності. Епістеміческого модальність. Деонтическая модальність суджень.
 8. 1. Загальні положення
  договірній основі. На відміну від авторських правовідносин договірні відносини у сфері суміжних прав носять більш складний характер. Вони органічно пов'язані один з одним і з авторськими правовідносинами. У даній сфері одночасно повинні уступаться за договорами дозволу на використання як постановок, виконань та передач, так і охоронюваних авторським правом виконуючого-екпортувати (записуваних,
 9. 1. Виконання договору на передачу науково-технічної продукції
  види (комплект технічної документації на нову продукцію, послуги з освоєння виробництва тощо), в договорі можуть встановлюватися ціни для кожного виду науково-технічної продукції. Умови авансування робіт та їх оплати передбачаються в договорі за згодою сторін . Джерелами фінансування витрат підприємств і організацій з придбання у розробників конкретної науково-технічної
 10. 1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
  1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно - правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
 11. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
  договірного зобов'язання з купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Кількість, асортимент, якість, комплектність товару. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу. Виконання договору купівлі-продажу. Передача права власності на товар. Звільнення майна від прав третіх осіб. Евікція. Права покупця і відповідальність продавця при продажу речі неналежної
 12. 4. Особливості ліцензійно-договірного регулювання користування окремими природними ресурсами та їх охорони
  договірні основи природокористування термінового користування землею, знаходиться в державній власності, оформляється державним актом, що видається органом виконавчої влади, який управляє земельною власністю. Право тимчасового землекористування та оренди землі оформляється договором. Ліцензування і розвиток договірних відносин у сфері природокористування та охорони
 13. § 2. Поняття та види правочинів
  види
 14. § 1. Поняття і види юридичних осіб
  види юридичних
 15. Глава 4. Поняття злочину, його види
  види
 16. Глава 28. Поняття та види зобов'язань
  види
 17. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  види обмежених речових
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи