Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 8. Об'єднання корпорацій

Правове становище корпоративних об'єднань. Комерційні-

ческие організації, в тому числі і унітарні підприємства, незави

Сімо від відомчої належності можуть за договором між

собою створювати різні об'єднання. ГК РФ передбачає

дві форми таких об'єднань: асоціації та спілки.

Суб'єкти, які вступили в об'єднання, не втрачають юридичну

особистість і, більше того, вони зберігають свою самостійність і

свободу у виборі і зміну своєї організаційної форми.

. Саме ж об'єднання корпорацій стає новим самосто-

ятельное юридичною особою, з усіма необхідними атрибутами:

балансом, банківським рахунком, печаткою, органами управління, необ-

ходимо майном. Об'єднання несе юридичну відповідальність-

ність за своїми зобов'язаннями, але не за зобов'язаннями своїх

членів (п. 4 ст. 121 ГК РФ). Однак члени об'єднання несуть

субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями. Умови, раз-

заходи та порядок такої відповідальності визначаються засновник-

них документах.

На асоціації, спілки поширюється обов'язок дотримуватися

!! 75

антимонопольне законодавство, і всі їх угоди не повинні

тому суперечити його положенням.

Основним принципом у взаємовідносинах членів об'єднань

ня є добровільність. Юридичною формою її вираження

є установчий договір, підписаний усіма членами асоціацію-

циации (союзу), і затверджений ними статут. У ньому, крім загальних

відомостей, повинні міститися відомості про склад об'єднання,

органах управління ним, порядок прийняття ними рішень, в тому числі

про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи

кваліфікованою більшістю голосів членів асоціації (со-

юза), та про порядок розподілу майна, що залишається після

ліквідації.

Об'єднання корпорацій за цивільним законодавством

РФ не визнаються комерційними організаціями. Створюються вони не

для отримання прибутку, а для координації підприємницької

діяльності її членів, забезпечення захисту їх прав, представник-

ства спільних інтересів у різних державних та інших органах,

в міжнародних організаціях (наприклад, асоціація спільних

підприємств, союз підприємців та ін) Якщо ж за рішенням

учасників (членів) на асоціацію покладається ведення підприємцями-

цької діяльності, така асоціація повинна перетворитися

в господарське товариство або спілку, або створити таке

для ведення підприємницької діяльності.

Члени асоціацій (спілок) мають певні права та обо-

занности, як то: право безоплатно користуватися послугами, оказ-

ваемимі асоціацією, право по закінченні фінансового року вийти

з неї. Однак член об'єднання може бути і виключений зі складу

з підстав, встановлених в установчих документах. Нові

учасники асоціації вступають в неї, якщо є згода всіх її

членів.

Однією з основних обов'язків членів асоціацій є

внесення вступного внеску. Внески повинні, крім цього,

сплачуватися ними періодично і в подальшому. Від їх розмірів

залежить обсяг виконання та іншою важливою обов'язки: Субсидії-

арної відповідальності за зобов'язаннями асоціації.

Види корпоративних об'єднань. В даний час в

Росії йде активний процес перетворення підприємств, осно-

ванних на державній власності, в засновані на інших

формах власності. Як тільки ця перебудова "нижніх поверхів"

в основному завершиться, переробці піддадуться і "верхні поверхи",

зокрема, почнеться процес встановлення зв'язків між корпора-

ціями. Не можна сказати, що такі зв'язки зараз відсутні во-

!! 76

загально. Ні, вони існують, але виливаються в основному в форму

асоціацій, спілок. Саме про такі різновидах об'єднань

юридичних осіб і йдеться у новому Цивільному кодексі РФ.

Однак до цього не зводиться різноманіття корпоративних

об'єднань. Зв'язки між корпораціями значно багатшими, вони мно-

Голики й різнопланові. У західних країнах технічний прогрес

вже призвів до концентрації капіталів, вираженої в численний-

них об'єднаннях підприємств. Звернемося до досвіду розвинених про-

промислових країн, де ринкові відносини мають більш тривалого-

ную історію, і коротко охарактеризуємо основні види корпоратив-

них об'єднань.

А. Союзи-це об'єднання підприємств за галузевим,

територіальній і іншому ознаками з метою забезпечення спільних

інтересів учасників у державних, міжнародних та інших

організаціях. Члени спілок не ведуть спільну господарську

діяльність. Хоча функції союзу в основному зводяться до предста-

вітельскім, він може розробляти економічні та юридичні

прогнози, скликати конференції, узагальнювати і поширювати пере-

довой досвід, надавати інформацію членам спілки, вести изда-

нізації діяльність в інтересах учасників. Союз може ство-

вать свої представництва в окремих регіонах або органах,

створювати спеціальні фонди. Діяльність союзу здійснюється

за рахунок членських внесків, добровільних внесків і пожертвувань.

Б. Господарські асоціації дуже

близькі за своїм становищем спілкам, оскільки мають багато спільних

чорт. Вони також створюються в основному за відомчою принад-

лежності і можуть входити в інші об'єднання без згоди членів

асоціації. Вони також представляють інтереси своїх членів у

відносинах з державними та недержавними організаціями-

ями. Але в асоціації головними все ж є нс представник-

ські функції, а функції виробничого характеру, до числа

яких відносяться функція координації виробничої діяч-

ності між учасниками асоціації, функція поглиблення між

ними спеціалізації, функція кооперації, функція централізації

виконання певних функцій. Велика частка уваги, енер-

гии асоціацій спрямовується на створення нових господарських товариств

і товариств.

В. Концерни порівняно з вищевказаними

об'єднаннями - структура більш централізована і жорстка. Вони

теж є добровільними об'єднаннями корпорацій на основі

централізації виробничих функцій, науково-технічної полі-

тики, інвестицій, фінансової та технічної політики, зовнішньоекономічної-

!! 77

номической діяльності, а також для організації комерційного

обслуговування. Концерни можуть створювати господарські організа-

ції (центри, служби тощо), правове становище яких вони

визначають самі.

Управління ж самим концерном здійснюється

його органами (правлінням, керівником), що обираються учасника-

ми концерну. Єдине управління - відмітна ознака концерну.

Взаємовідносини між членами концерну досить жорсткі,

хоча будуються вони на договірній основі, а не на ієрархічній

залежності. Так, наприклад, члени концерну без згоди концерну

не можуть бути одночасно учасниками інших концернів або

асоціацій. Учасники концерну відповідно до його установчих-

ми документами можуть нести субсидіарну юридичну відповідальність-

ність за зобов'язаннями об'єднання, а воно, у свою чергу, від-

чать за зобов'язаннями учасників. Нарешті, концерни часто ство-

ють власні корпорації, виступаючи по відношенню до них в

якості власника-засновника, наприклад, зовнішньоторговельні, рек-

ламние, збутові, консультаційні та ін

Концерни діляться на вертикальні і горизонтальні. Верти-

Кальне концерни мають дуже складну структуру і об'єднують

фірми різних галузей промисловості, але беруть участь у

пов'язаному виробничо-технологічному процесі , як, напри-

заходів, горноразработка - металургія - машинобудування. Горизонталь-

ві концерни за своєю будовою простіше, оскільки вони об'єд-

няют корпорації, що відносяться до однієї галузі.

Г. Консорціуми - це тимчасові союзи,

об'єднання на пайовій основі, які виникають відразу між

кількома банками і промисловими корпораціями для совмес-

тного розміщення позики або здійснення єдиного капіталомісткого

проекту. Консорціум створюється зазвичай тоді, коли проект переви-

шает фінансові можливості одного банку. Можуть створюватися

консорціуми і без безпосередньої участі банків самими вирішивши-

шими об'єднатися промисловими корпораціями, що розташовують

необхідними фінансовими можливостями. Метою такого об'єд-

нения може бути реалізація програм, проектів, державних

замовлень. Підприємства можуть зберігати відомчу належність

ність. Створюються консорціуми на строк виконання програм, про-

ектов, замовлень.

Діяльність даного виду об'єднань будується на основі

розпорядження пайовими внесками та ресурсами. Не виключено залу-

чення і позикових коштів за згодою або дорученням учасників.

Розподіл обов'язків між учасниками концерну йде

за принципом їх найбільшої компетентності в певній галузі

або діяльності, вміння звести витрати до мінімуму. Нерідко

консорціуми виникають на стику різних галузей.

!! 78

Консорціум представляє інтереси своїх учасників перед

державними органами. Для цієї мети в його структурі ство-

ються виконавчі органи. Однак не виключено, що представи-

тельские функції виконуватиме один з учасників. Якщо по

ходу виконання проекту виявиться необхідність у створенні якої-

або господарської організації, то консорціум має право це зробити.

Органи управління даного виду об'єднання існують на відра-

лення його членів.

Консорціум несе солідарну відповідальність перед замовлення-

чиком.

Його створення оформляється установчим договором.

Діяльність консорціуму зазвичай припиняється з реалізації

завдань. ]

Д. Картелі - об'єднання корпорацій з метою

ефективного вирішення питань, пов'язаних зі збутом продукції.

При його створенні, здійснюваному також на договірних засадах і;

при наявності добровільності участі, можуть переслідуватися мети 1

оволодіння ринками, розмежування сфери впливу, регулювання '

цін на продукцію і т.п.

Е. Корнера - форма корпоративних об'єднань з

метою перекидання, акумулювання, використання капіталу для

оволодіння ринками якого товару. Сполучений капітал ис-

користується для скупки акцій окремих, цікавлять корнер кор-

пораціі як для подальшого перепродажу, так і для оволодіння

контрольним пакетом акцій.

Ж. Конгломерати дуже схожі на вертикальні

концерни і створюються з корпорацій, взаємопов'язаних в процесі

виробництва. Проте нерідкі об'єднання і без виробничої

 спільності. Відмінністю конгломерату від концерну є те, що його

 учасники користуються широкою автономією. Причина надання

 такої свободи полягає в прагненні членів конгломерату вклади-

 вать свій капітал більш ефективно, щоб "вижити", не обтяжуючи

 себе необхідністю отримання на те згоди інших учасників-

 ков об'єднання. Але прагнення це обопільне: конгломерат в цілому

 від цього виграє теж, оскільки, якщо сильні в економічному

 плані його учасники, буде сильний і конгломерат.

 3. Трест - вид об'єднання корпорацій, який

 відрізняється міцністю економічних та організаційних зв'язків.

 Корпорації, в ньому беруть участь, втрачають господарську та частково

 юридичну самостійність, оскільки тут йде об'єднання

 !! 79

 практично з усіх аспектів їхньої діяльності. Можуть створюватися

 і міжнародні трести.

 І. Синдикат-це таке об'єднання, де корпорації

 втрачають тільки свою комерційну самостійність. Головна мета

 створення синдикату - вирішення питань збуту. Для цієї мети в його

 структурі створюється одне, а найчастіше ціла мережа торгових това-

 ріществ. Але їх діяльність не обмежується тільки збутом

 продукції корпорацій-учасників синдикату. Створені для рі-

 ня проблем збуту, ці товариства можуть вести будь-яку госпо-

 ственную діяльність.

 К. франчайзі (франчайзингу) - це гібридна

 форма співпраці великого і дрібного підприємництва.

 Назва її походить від французького слова "франчіза", тобто

 пільга, привілей. По суті франчайза є об'єднання між

 корпораціями, окремими бізнесменами. Відповідно до заснував-

 тельним договором велика корпорація зобов'язується постачати дрібну

 компанію або бізнесмена своїми товарами, рекламними послугами,

 технологіями. Ця ж корпорація (франчайза) зобов'язується надавати пріоритет

 лять і послуги в галузі менеджменту, маркетингу з урахуванням місцевих

 умов або особливостей обслуговується фірми. Не виключено

 також інвестування певного капіталу з боку корпора-

 ції-франчайзи в фірми, що знаходяться у неї як би під крилом.

 Л. Холдинг - це об'єднання корпорацій не стільки

 добровільне, скільки вимушене для того, щоб витримати і,

 може бути, навіть підвищити конкурентоспроможність. Зазвичай участ-

 ники холдингу мають достатню ступінь свободи в оперативній

 діяльності. Але з ряду питань, як, наприклад, встановлення цін

 на матеріали і комплектуючі, ними поставляються, вони підпорядковують-

 ся рішенням зверху.

 Холдинг визначає загальну стратегію розвитку

 підприємств, в ньому об'єдналися.

 У Росії під маскою холдингів часто ховаються органи

 управління, колишні відділи та управління відповідних мініс-

 терств, і тому вони справедливо розглядаються багатьма як

 завуальовані структури адміністративно-командної системи.

 Це - з одного боку. Але, з іншого боку їх існування

 треба визнати об'єктивною необхідністю. Створення холдингів

 є природна реакція підприємств на знищення міністерств

 і неможливість відразу вийти "у вільне плавання".

 Така коротка характеристика основних об'єднань корпора-

 ций, що зустрічаються в сучасному світі. Але життя розвивається, і

 не виключено, що соціальний досвід у цьому відношенні збагатиться

 новими видами корпоративних об'єднань. Можливо, і Росія

 внесе в цю справу свою лепту.

 Додаток до гол. IV

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

 Ознаки зіставлення Повне товариство ГПТ) Командитне товариство (КТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) Акціонерне товариство (АТ)

 1. Істотні ознаки Учасники несуть повну відповідальність і тісно Має дві групи учасників: відповідальні за Захист від відповідальності шляхом виключення Ьольшое число учасників (акціонерів). Учас-

 співпрацюють в ньому. зобов'язаннями КТ всім особистої відповідальності нення в капіталі харак-

 особистим майном за зобов'язаннями теризуется легкістю

 (Повні товариші) і ОсОО. операцій з акціями.

 відповідають в межах ОсОО є юри-Завдяки цьому на

 їх вкладів (Коммандо-ною особою, обла-біржі відбуваються

 Тісти). КТ володіє дає власним угоди з ними. Захист

 власної правоздатність-відокремленим иму-акціонерів здійснювала-

 можності. ществом. вляется імперативними

 приписами в законі,

 який зобов'язує АТ

 публікувати результати

 діяльності, отчіти-

 тися перед контроль-

 вими органами.

 2. Фірмове Вказується як міні-Те ж, що у ПТ Вказується прізвище Відображається вид діяч-

 найменування мум прізвище одного власника або вид діяль-ності відповідно до

 учасника і додаткового-ності. В останньому родовим поняттям для

 тільні відомості, ука-випадку вид діяльності підприємств. У ви-

 зувати на організа-повинен відповідати чанням значних випадках в

 ційно-правову родом діяльності перед-позначенні може ука-

 форму "ПТ та КЇ" ємства. При вказівці зувати прізвище вла-

 прізвища у назві ділка. Вказівка ??орга-

 потрібно користуватися їх організаційно-правової

 ь ініціалами хоча б форми обов'язково.

 одного учасника. Ука-

 зание організаційно-

 правової форми обя-

 мтельно.

 Ознаки зіставлення Повне товариство (ПТ) Командитне товариство (КТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) Акціонерне товариство (АТ)

 J. Створення (заснування) Висновок установчого договору. Висновок установчого договору принаймні одного повного товариша з одним коммандитистом. Шляхом укладення установчого договору. Як юридична особа виникає з мом ента внесення до реєстру. Шляхом укладення установчого договору. У ньому повинні міститися точні відомості, що встановлюють мінімальний статутний капітал, який ділиться на акції.

 4. Вклади учасників Можливі як грошовими сумами, так і майном. В якості внеску може розглядатися послуга товариству. Мінімум вкладу не встановлений. Повні товариші вносять вклад аналогічно Пт Вклад коммаідітіс-тов може бути грошима

 або майном. Мінімуму немає. Якщо КТ не внесено до Реєстру, то всі несуть відповідальність як повні товариші. Готівкою і майном. Майновий внесок оцінюється в грошах. Мінімальний статутний капітал ділиться на частки. Мінімум її встановлений. При державній реєстрації АТ повинні бути викуплені акції не менше ніж наполовину. Майнові внески повинні бути внесені повністю грошима і майном на покриття статутного капіталу. Останній ділиться на акції.

 Ь. Гранична відповідальність Повна особиста відповідальність, відповідають як солідарні боржники по відношенню до кредиторів. По відношенню до третіх осіб не допускається ніякого обмеження відповідальності. Повна особиста відповідальність повних товаришів, а коммандітісти відповідають згідно з частками ^ капіталі. Відповідальність у розмірі майна ОсОО. По відношенню до суспільства учасники зобов'язані внести не внесену частину вкладу. Крім цього може бути передбачений обов'язок внесення додаткових х вкладів. Як і в ОсОО, обов'язок вносити додаткові вклади виключається.

 Ознаки зіставлення Повне товариство (ПТ) Командитне товариство (КТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) Акціонерне товариство (АТ)

 6. Управління Особливості управління встановлює установчий договір. Інакше кожен з учасників має загальну компетенцію в сфері управління предметом. Особливості управління у

 виключаються зі сфери управління. Передбачено право заперечення. Управління зобов'язані здійснювати особи, які призначаються загальними зборами. Управляючі має право, але не зобов'язані бути учасниками. Якщо в уч

 7. Представництво Здійснюється усіма учасниками. Установчий договір може передбачати загальне представництво або виключення компетенції представництва. Представниками є

 Правління представляє АТ у зовнішніх відносинах. Якщо в установчому договорі не передбачається інше, то має місце спільне представництво.

 8. Участь у розподілі прибутків і збитків Здійснюється відповідно до установчого договору. Здійснюється відповідно до установчого договору. Безпосередню участь

 Ознаки зіставлення Повне товариство (ПТ) Командитне товариство (КТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) Акціонерне товариство (АТ)

 9. Заміна учасників Здійснюється відповідно до договору. Так само, як і в пт Частки в капіталі можуть вільно відчужуватися. В установчому договорі можуть бути передбачені ограничени

 10. Оподаткування Податком оподатковуються доходи від підприємницької діяльності. Єдине визначення прибутків і збитків, але проводиться оподаткування і самих учасників. Виплати за договорами п

 розглядаються як учасники підприємства. Обкладається прибуток, отриманий корпорацією, а також особистий дохід кожного учасника. Так само, як в ОсОО.

 !! 84

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 8. Об'єднання корпорацій"
 1.  ? 1. Ознаки корпорації
    об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є простою сумою індивідів. Вона є асоціація, союз осіб, тобто певним чином органі-зовано колектив, воля якого визначається груповими інте-ресами входять до його складу індивідів і
 2.  5. Корпоративні правовідносини
    корпораціях (від лат. corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 3.  Глава 13. Управління корпорацією
    корпорацією
 4.  30. Некомерційні юридичні особи.
    об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом). Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей. Громадські та релігійні об'єднання. Громадськими та релігійними
 5.  Глава 12. Цінні папери корпорацій
    корпорацій
 6.  Глава 14. Застосування праці в корпорації
    корпорації
 7.  Глава 15. Договірна робота в корпорації
    корпорації
 8.  Глава 4. Основні види корпорацій
    корпорацій
 9.  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 10.  Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
    Глава 3. Корпорації в континентальній системі
 11.  Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
    корпорацій і корпоративного
 12.  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
    Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
 13.  25. Господарські об'єднання
    об'єднань в загальному обсязі законодавства про підприємницьку діяльність регулює, в основному, лише одна норма - ст. 3 Закону України "Про підприємства". Згідно п.1 ст. 3 Закону України "Про підприємства" підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному
 14.  2. Адвокатура
    об'єднання висококваліфікованих юристів, професійно надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам, включаючи часом і публічно-владні органи і громадські установи. Адвокатура звичайно являє собою суспільний інститут, який іноді наділяється деякими публічними повноваженнями *. Конституції вкрай рідко згадують про адвокатуру. Можна як приклад привести ст.