Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 с., 1995 - перейти до змісту підручника

? 5. Правління

Для практичного вирішення завдань, що стоять перед суспільством,

виконання рішень загальних зборів і ради директорів, а також

для оперативного управління справами в суспільстві створюється виконай-

вальний орган - правління або дирекція (в США та Англії - рада

директорів, у Франції - адміністративна рада та т.д.). Іспол

ковий орган може бути і одноосібним (директор, генеральний

директор). Цей же орган представляє інтереси суспільства зовні.

!! 266

Правління діє відповідно до законодавства, ус-

тавом суспільства, Положенням про правління, наказами та розпоряджаючись-

нями генерального директора. Воно підзвітне раді директорів,

генеральному директору. Контроль за його роботою здійснює

також ревізійна комісія. Правління несе перед суспільством

повну відповідальність за фінансові, виробничі та інші

результати діяльності. Здійснення своїх функцій правління

виробляє за допомогою апарату, структура і штатний розпис

якого затверджуються генеральним директором.

Склад правління і порядок його затвердження. кількість-

ний і якісний склад правління затверджується радою дирек-

торів за поданням генерального директора. У разі необ-

димости рада директорів вправі його змінити.

Правління може складатися з генерального директора і його

заступників, виконавчих директорів та їх заступників, керів-

водіїв основних структурних підрозділів товариства, головного

бухгалтера та начальника фондового відділу.

Членами правління не можуть бути призначені юридичні

особи, фізичні особи з обмеженою дієздатністю.

Член правління не обов'язково повинен бути акціонером дан-

ного суспільства. Саме це дозволяє залучити до управління об-

ществом найбільш кваліфікованих осіб.

Термін діяльності правління встановлюється в статуті корпо-

рації.

Після затвердження складу правління в порядку, що визначається

в корпоративному акті, генеральний директор укладає з кожним

членом правління контракт, в якому обумовлюються права, зобов'язаний-

ності та відповідальність членів правління за результати господарської

ної діяльності товариства і очолюваних ними структурних під-

розділень або функціональних служб і відділів, встановлюються

умови преміювання, а також визначаються межі відпові-

ності за шкоду, завдану суспільству з вини членів правління.

Член правління може бути відкликаний радою директорів, якщо

на те є достатні підстави. Можливо також повторне

призначення або продовження терміну роботи членів правління за рішенням

нию ради директорів.

Основні завдання та компетенція правління. Вони зводяться

до наступного:

організація ефективного управління оперативної діяч-

ністю суспільства;

!! 267

забезпечення виконання планів і рішень загальних зборів та

ради директорів товариства;

вироблення і здійснення поточної господарської політики

суспільства з метою підвищення його прибутковості та конкурентоспроможності-

ності.

Правління має право вирішувати усі питання діяльності товариства,

крім відносяться до виключної компетенції зборів акціо-

неров і ради директорів. При цьому непорушним має бути

принцип: правління не вправі приймати рішення, обов'язкові для

акціонерів або ущемляють інтереси останніх.

Правління є тим органом, в якому зосереджена вся

влада в суспільстві. Найбільш яскраво це знайшло відображення в Законі

ФРН про акціонерне товариство, де сказано, що правління має

здійснювати керівництво суспільством під свою відповідальність. В

компетенцію правління входять:

1. Вироблення політики, поточних і перспективних планів об-

щества по реалізації статутних цілей і завдань.

2. Розробка та подання на затвердження ради директо-

рів проектів корпоративних актів та інших документів, що рег-

тірующіх діяльність товариства.

3. Призначення і відсторонення посадових осіб підрозділів

суспільства, координація їх діяльності та контроль за нею, а також

виконання ними своїх управлінських функцій.

4. Залучення на роботу громадян на підставі трудових

договорів, договорів підряду, доручення тощо (найманих працівни-

ков).

5. Формування тимчасових трудових колективів для рі-

ня конкретних завдань в інтересах суспільства.

6. Придбання, відчуження, оренда майна від імені об-

щества відповідно до рішень зборів акціонерів і ради

директорів.

7. Висновок від особи товариства господарських договорів,

договорів на проведення науково-технічної та інших видів експер-

тиз, здійснення угод і операцій у межах прав, делегований-

них правлінню загальними зборами і радою директорів .

8. Відкриття відповідно до рішень загальних зборів

відділень, філій та представництв товариства.

9. Представлення інтересів суспільства в його стосунки з

іншими підприємствами, установами, організаціями та государ-

чими органами.

10. Вирішення соціальних питань, що стосуються найманих робіт-

ників.

!! 268

II. Напрямок осіб у відрядження, в тому числі і зарубіж-

ві, прийом окремих осіб і делегацій, встановлення громадських,

виробничих, науково-технічних контактів.

12. Ведення оперативного бухгалтерського, статистичного уче -

та і звітності та ін

Права та обов'язки членів правління. Виконання настільки

складних функцій неможливо без наділення членів правління

певними правами і обов'язками.

До числа прав членів правління відносяться:

право на здійснення угод та операцій, укладення дого-

злодіїв від імені товариства за наявності у них довіреності на

вчинення таких угод;

право на суміщення своєї діяльності у складі правління

із заняттям в будь-яких посадах в суспільстві з відповідною

оплатою;

право на винагороду за виконання обов'язків у складі

правління (оклад, участь у прибутках, відшкодування представник-

ських витрат, страхові внески, комісійну винагороду та

інші додаткові платежі), а також право на пенсію по

віком, на доходи померлих членів сім'ї та ін Якщо результати

роботи товариства знизилися, і встановлене раніше винагороду

стало явно невідповідним, то рада директорів може його знизити;

право на придбання акцій на умовах, наприклад, опціону,

але в кількості, що визначається загальними зборами;

право необмеженого доступу до інформації, що стосується

діяльності суспільства і необхідної їм для здійснення своїх

функцій у складі правління;

та інші, що визначаються в статуті, Положенні про правління.

Однак у членів правління великі і обов'язки.

Однією з головних є обов'язок виявляти визначений-

ную ступінь дбайливості при вирішенні всіх питань, віднесених

до їх компетенції (виплата дивідендів, організація і планування

виробництва, підбір кадрів і т. д.). При визначенні змісту

цього обов'язку найбільш складним є питання про ступінь

дбайливості, необхідної від членів правління. У найзагальнішому вигляді

її можна визначити як дбайливість, яку застосовує звичайний

розсудлива людина у своїх особистих справах. Таким людиною

служить вигадана особа, наділена позитивними якостями

і недоліками, властивими земним людям. При цьому повинна

враховуватися також конкретна обстановка, в якій діє той

чи інший член правління і його особисті суб'єктивні властивості.

Керуючі повинні бути професіоналами (фахівцями сво-

!! 269

його справи) і нести підвищену відповідальність за виконувані

ними дії, оскільки вони здійснюють операції з грошима,

належать іншим, причому багатьом, особам.

Помилки і прорахунки

членів правління в управлінні корпораціями не рахуються пору-

ням виконання службових функцій.

Члени правління, так само як і члени ради директорів,

зобов'язані дотримуватися лояльність, тобто чесність по відношенню до

суспільству, і про свою фінансову зацікавленість в угоді громад-

тва зобов'язані заявляти до моменту прийняття рішення.

Всі члени правління зобов'язані не розголошувати КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ-

ную інформацію про діяльність товариства.

Члени правління не повинні використовувати можливості об-

вин або допускати їх використання в інших цілях, крім

передбачених статутом товариства.

У період своєї роботи в правлінні його члени не мають права

засновувати або брати участь у підприємствах, конкурую-

щих з суспільством, якщо це не було їм дозволено радою дирек-

торів або загальними зборами.

Члени правління не мають права побічно або прямо напів-

чать винагороду за надання впливу на прийняття рішень

радою директорів або правлінням товариства.

І, нарешті, члени правління несуть відповідальність за шкоду,

заподіяну суспільству в результаті їх діяльності, якщо вони при

цьому проявили умисел або необережність. Розмір відповідальності

може дорівнювати збитку, включаючи упущену вигоду.

Правління ж в цілому зобов'язане:

розробляти і подавати раді директорів річні пла-

ни роботи товариства, річні баланси, рахунок прибутків і збитків

та інші документи бухгалтерського обліку, звітності та документо-

обороту з виробничої і комерційної діяльності об-

щества;

доповідати раді директорів про намічуваних планах діяч-

ності суспільства, його фінансовий стан, про хід справ і реалізації

пріоритетних програм суспільства, про угоди і рішеннях, які

можуть мати принципове значення для суспільства;

забезпечувати ефективне використання фінансових коштів

та інших ресурсів суспільства;

надавати необхідну інформацію ревізійної комісі-

оці, раді директорів (в межах їх компетенцій);

здійснювати розрахунки за зобов'язаннями товариства з підпри-

ятиями, організаціями, окремими громадянами за кошторисами, утвер-

ждения радою директорів. У випадках, що не терплять отлагатель-

!! 270

ства, правління може перевищити затверджену суму, давши звіт

раді директорів про необхідність і наслідки цих витрат.

Засідання правління і прийняття рішень. Засідання прав-

лення можуть проводитися щотижня, щомісяця або з іншим

інтервалом. У необхідних випадках, коли цього вимагають інтереси

суспільства, голова правління або визначену в статуті колі-

кість членів правління можуть скликати засідання. Скликання, терміни і

повістка дня, складання протоколів визначаються головою

правління. В його відсутність це робить його заступник, так само як

та головує на засіданні.

 До порядку денного засідання можуть вноситися додаткові

 питання, якщо за ним заздалегідь підготовляються відповідні

 документи.

 Правління правомочне приймати рішення, якщо присутні

 не менше половини його членів. При голосуванні необхідно, як

 правило, проста більшість. При рівності голосів вирішальним

 є голос голови.

 При прийнятті рішень з питань, що мають особливе значення

 для суспільства, може бути передбачено використання принципу

 одностайності.

 Керівництво виконання рішень правління здійснює член

 правління, який курирує відповідні питання, а контроль за

 виконанням - голова правління.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 5. Правління"
 1.  Стаття 20. Склад правління товариства
    правління виконує генеральний директор товариства. У його відсутність функції голови правління виконує один з членів правління за уповноваженням більшості членів правління. Члени правління обираються строком на
 2.  Стаття 22. Організація роботи правління товариства
    правління, а також порядок прийняття ним рішень встановлюються внутрішнім документом, який затверджується радою директорів
 3.  Контрольні питання і завдання
    правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і дуалістичними формами
 4.  1. Визначення форми правління
    правління ми розуміємо систему формування і взаємин глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Вона історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства. Форма правління має основне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування
 5.  Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
    правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 6.  Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
    правлінням товариства. До компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 7.  Контрольні питання
    правління? Які види форми правління розрізняють? У чому основні відмінності монархічної і республіканської форм правління? 3. Що таке форма державного устрою? У чому основні відмінності простих і складних держав? Які основні ознаки федерації? 4. Що характеризує категорія державний (політичний) режим? Які види режимів розрізняють? Список
 8.  ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ВЛАДНИЙ ПОРЯДОК
    правління) - 1) режим як метод правління (режим / політичний лад в цілому) означає комплекс елементів інституційного, соціологічного та ідеологічного порядків, що утворюють політичну владу конкретної країни на певний період; в цьому розумінні виражається формальноюрідіческій і - ширше - конституційний аспект організації політичної системи , що характеризує структуру
 9.  Глава 1. Правління Івана IV (1533-1584 рр..).
    Глава 1. Правління Івана IV (1533-1584
 10.  1. Теорія адміністративно-державного правління: витоки, традиції, новації
    правління: витоки, традиції,
 11.  Запитання і завдання для повторення:
    правління? Що розуміється під місництвом? Охарактеризуйте дане поняття. Що являв собою Государев двір під час правління Бориса Годунова? Чим можна пояснити подвійне ставлення Бориса Годунова до придворної знаті? Вкажіть причини появи самозванців в період Смутного часу. Перерахуйте основні заходи в політиці, проведені Лжедмитрієм I. Як Василь Шуйський вдалося
 12.  Глава 1. Київська Русь: етапи становлення, адміністративно-територіальний устрій, форма правління та система органів управління.
    правління і система органів
 13.  Правління кооперативу
    правління і термін діяльності даного органу повинні визначатися статутом конкретного кооперативу. До складу правління можуть бути обрані лише члени відповідного кооперативу. Дане імперативне правило Кодексу не може бути змінено статутом кооперативу. При цьому доцільно враховувати, що до складу правління не можуть бути обрані особи з числа діючих членів ревізійної комісії
 14.  § 8. Форма правління в Російській державі
    правління. Суть дискусій зводилася до альтернативи: президентська чи парламентарна республіка повинна бути затверджена в нашій країні. Однак прихильники жорсткої альтернативи не враховували, що в сучасних умовах градації, сформовані в XIX в., Змінюються, відбувається взаємопроникнення елементів різних форм правління, виникають змішані, «гібридні» форми. Дані процеси відображають нові
 15.  СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
    правління: республіканську і монархічну. Республіка - форма правління, коли всі вищі органи влади обираються або створюються парламентом. Більше 75% всіх країн світу мають республіканську форму правління. Наприклад, Франція, Польща, Індія, Китай, США. Монархія - форма правління, де верховна державна влада належить одній особі. Наприклад, Іспанія, Великобританія, Японія.
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи