Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В . Кашанина. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Рада директорів

Створення ради директорів чи наглядової ради передбачається-

сматривается п. 2 ст. 103 ГК РФ в тому випадку, якщо кількість

акціонерів перевищує п'ятдесят. Детальне регулювання його де-

ятельности здійснюється на основі корпоративного акта, який

зазвичай називається "Положення про Раду директорів".

Рада директорів, строго кажучи, не є виконавчим

органом, головне його завдання полягає в тому, щоб контролювати

діяльність правління акціонерного суспільства. Однак, якщо це

передбачено статутом АТ або відповідно до прийнятого ним самим

рішенням він може брати участь у прийнятті деяких рішень

суспільства або в їх схвалення. Принаймні, поточними, звичайні-

вими справами корпорації рада директорів не займається.

В англосаксонському праві правове становище ради директо-

рів дещо інше, воно більш схоже з правовим становищем

правління акціонерного товариства , яке, згідно з нормами конти-

нентального права, є чисто виконавчим органом корпо-

рації. Більшість країн англосаксонської родини права має двох-

звенную структуру органів управління: правління і загальні збори

акціонерів.

У російському законодавстві поки відсутні норми, де-

тально визначають правове становище ради директорів, і

тому самі корпорації розробляють правовий статус цього органу,

видаючи відповідний корпоративний акт, в якому знаходять

відображення такі питання.

Склад ради директорів. Він визначається розмірами ус-

тавного капіталу корпорації і знаходиться в прямопропорційної

!! 261

залежності від нього. Точне ж кількість директорів устанавли-

ється загальними зборами. Членами ради можуть бути тільки фізичним

ческие особи; вони несуть особисту відповідальність за участь у його

роботі. До складу ради не повинні включатися особи, які входять в

правління цього ж товариства, інакше таким директорам доведеться

контролювати самих себе.

Члени ради директорів зазвичай обираються строком на два

року на загальних зборах акціонерів і можуть переобиратися Неоген-

раничения число разів. Як правило, рада комплектується зі складу

акціонерів або їх представників.

Директора вибирають з свого числа голову ради та

одного або кількох заступників строком на 2 роки. На термін

повноважень даного ради призначається секретар ради, який

повинен забезпечувати ведення і збереження протоколів засідань

ради директорів.

Рада директорів може при необхідності створювати комі-

ти зі свого числа та інших співробітників суспільства для вирішення

якого конкретного питання .

Дещо інша практика комплектування рад у Німеччині.

Не весь склад наглядової ради комплектується загальним собра-

ням. Певна його частина складається з представників робітників і

службовців, висунутих ними ж.

Незважаючи на те, що у ФРН правове регулювання спостерігаючи-

тільних рад досить налагоджено, там вважають, що поради ді-

ректорів потребують реформування в плані підвищення требо-

ваний, що пред'являються до них, для проведення порадами більш відповідь-

жавного контролю за виконавчою владою корпорацій. У зв'язку

з цим пропонується: по-перше, проводити засідання рад частіше,

ніж чотири рази на рік, по-друге, припинити практику висунення

в наглядові ради ставлеників керуючих, тобто тих, кого

їм належить контролювати. (Хоча за статутами члени ради дирек-

торів зобов'язані в першу чергу захищати інтереси акціонерів, на

практиці вони змушені йти на поводу у тих, в чиїх руках

знаходиться їх висування), по-третє, підвищити оплату праці членів

наглядових рад, в тому числі і у вигляді акцій корпорації,

на яку вони працюють, щоб вони могли виконувати роль неупереджено

пристрасних арбітрів, і, нарешті, найголовніше, ввести профессио-

налов в наглядові ради.

Основні принципи діяльності ради директорів.

1. Принцип вироблення стратегії і політики з метою збіль-

чення прибутковості суспільства. Члени ради директорів не повинні

використовувати можливості суспільства або допускати їх використання

!! 262

крім мети отримання товариством прибутку. Під терміном "можли-

ності суспільства" розуміються всі належить товариству имущес-

тво і немайнові права, можливості у сфері господарської

діяльності, інформація про діяльність та плани товариства, <

також будь-які права і повноваження товариства, що мають для нього

цінність.

Усі рішення ради повинні відповідати цій вимозі, бо

інакше може бути підірвана сама сутність корпорації: осуществле-

ня діяльності з метою отримання прибутку.

2. Члени ради директорів зобов'язані дотримуватися лояльності *

по відношенню до суспільства, тобто чесність. Правомірність своїх

вчинків, що особливо стосуються по суті їх особистих інтересів,

директора повинні ставити в пряму залежність від відповідності

інтересам корпорації. У разі, коли член ради директорів має

фінансову зацікавленість в угоді, стороною якої являють-

ся або має намір бути суспільство, а також у разі іншого проти-

воречія інтересів вказаної особи і суспільства стосовно сущест-

вующей або передбачуваної операції, передбачається наступне:

він зобов'язаний повідомити про свою зацікавленість порадою дирек-

торів до моменту прийняття рішення про укладення угоди;

угода повинна бути схвалена більшістю членів ради

директорів, що не мають такої зацікавленості, або блешні-

ством акціонерів;

він не може брати участь ні в обговоренні, ні в голо-

сованні по такій угоді.

Члени ради директорів вважаються мають особисту фінан-

совую зацікавленість, якщо вони перебувають у трудових відносинах

або володіють правами власника, кредитора відносно юриди-

чеських осіб, які:

є постачальниками товарів і послуг суспільству;

є великими споживачами товарів і послуг, вироб-

дімих суспільством;

можуть отримати вигоду з розпорядження майном товариства;

майно яких повністю або частково утворено громад-

твом.

3. Члени ради директорів не мають права в період своєї

роботи в цій якості засновувати або брати участь у

підприємствах, що конкурують з суспільством.

4. Члени ради директорів зобов'язані виконувати рішення і

правила, встановлені зборами акціонерів.

5. Здійснення обов'язків має бути добросовісний-

вим і найкращим в інтересах суспільства.

!! 263

6. Винагорода директорам за роботу в раді директорів

встановлюється не ними, а за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обмежень щодо розміру і форми винагороди ніде

не встановлюється. На практиці воно часто визначається договором,

укладеним з членом ради від імені товариства.

7. Члени ради директорів несуть відповідальність перед

суспільством за шкоду, заподіяну йому в результаті:

невиконання ними своїх обов'язків, передбачених у

корпоративних актах;

недбалого виконання ними своїх функцій.

Відповідальність директора несуть солідарно, за винятком

випадків, коли в момент прийняття рішення вони не могли ні перед-

угледіти, ні запобігти таких наслідків. Особа, яка подала

особливу думку, від відповідальності звільняється. Член ради

директорів може бути звільнений від відповідальності, якщо він

керувався документами товариства та іншою інформацією, в під-

линности якої не було підстави сумніватися, або якщо він дійство-

вал в межах нормального комерційного або господарського ризику.

Відповідальність настає у розмірі відшкодування повного збитку,

заподіяної суспільству, включаючи упущену вигоду, у розмірі її

повної і справедливої ??ринкової вартості . Члени ради можуть

бути також звільнені достроково від виконання своїх обов'язків-

тей за рішенням зборів акціонерів.

Компетенція ради директорів. Основними завданнями ради

директорів є: розробка політики з метою збільшення

прибутковості та конкурентоспроможності товариства, забезпечення його

стійкого фінансового стану, захист прав акціонерів, фор-

мирование і контроль виконавчих органів. Для здійснення

цих завдань рада директорів наділяється повноваженнями, які

досить численні. Щоб не було невизначеності і конку-

ренции в діяльності органів управління суспільством, в статуті чи

Положенні про раду директорів повинен міститися перелік під-

тань, які відносяться до виключної компетенції ради

директорів. Такими можуть бути:

визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства;

вироблення рекомендацій щодо величини, умов і

порядку збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;

прийняття рішень про виплату фіксованого дивіденду по

привілейованими акціями, а також вироблення пропозицій щодо

розміром дивідендів на звичайні акції;

прийняття рішень про створення, розмірах і напрямах викорис-

тання фондів і резервів суспільства;

!! 264

укладення трудового контракту з генеральним директором і

твердження за його поданням складу правління товариства;

визначення порядку подання всіх рахунків, звітів, заяв-

лений, системи розрахунків прибутків і збитків, включаючи правила,

відносяться до амортизації, а також в межах своєї компетенції

прийняття інших корпоративних актів ;

заслуховування звітів генерального директора, правління, реви-

зійної комісії, скликання загальних зборів, затвердження їх повістки

дня;

контроль за виконанням рішень загальних зборів;

визначення політики і прийняття рішень, що стосуються напів-

чення та видачі позик, позик, кредитів , гарантій;

прийняття правил та регламенту проведення засідань ради

директорів;

затвердження висновку та припинення будь-яких угод, в ко-

торих однією стороною виступає суспільство, а інший - будь

акціонер, що володіє пакетом акцій не менше 5% статутного капіталу;

прийняття по поданням правління рішення про здійснення

нии суспільством капіталовкладень чи придбанні цінних паперів

іншого товариства-емітента, розмір яких значний.

Для здійснення контролю рада наділяється поруч додаткового-

тільних правомочностей: правом вимоги звітів правління, книг

суспільства, перевірки готівки товарних цінностей і т.д. Причому

контроль не обмежується перевіркою тільки правомірності того

або іншої дії з боку правління, а й включає також їх

оцінку з точки зору доцільності та комерційної необхід-

мости.

Рада має право, коли того вимагають інтереси суспільства, скликати

 загальні збори акціонерів. Навіть за відсутності відповідних

 положень у статуті може бути винесено рішення ради про те, що

 здійснення певних дій з боку правління вимагає

 попередньої згоди ради директорів.

 Засідання ради директорів. Як правило, вони проводяться

 в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання

 за результатами року вимагає великої підготовки, але і воно повинно

 проводитися не пізніше 60 або 90 днів після закінчення фінансового

 року (як вважатиме за потрібне зробити суспільство).

 Скликає раду директорів його голова, він же готує

 порядку денного і повідомляє про дату і час проведення засідання

 всіх членів ради. Позачергові засідання можуть скликатися будь-якими

 двома членами ради директорів.

 Повідомлення про засідання ради директорів направляється каж-

 !! 265

 дому члену ради у письмовій формі заздалегідь, щоб вони могли

 до нього підготуватися. У ньому мають бути вказані час і місце

 проведення засідання, питання, що виносяться на обговорення. До уве-

 лення повинні бути додані всі необхідні документи,

 пов'язані з порядком денним. На засіданні не можуть розглядатися

 питання, не визначені в повідомленні, за винятком випадків,

 коли таке рішення буде прийнято всіма присутніми членами

 ради одноголосно.

 До порядку денного засідання ради директорів включаються во-

 тання, запропоновані для розгляду членами ради, ревізійної

 комісією, а також акціонерами, які володіють в сукупності, як

 правило, не менше ніж 5% звичайних акцій. Самі ж запропонованого-

 ження щодо формування порядку денного мають бути подані заздалегідь.

 Кворум для проведення засідання забезпечується найчастіше

 присутністю 2/3 членів ради, інакше засідання відкладається.

 Всі рішення приймаються простою більшістю голосів, при

 рівності голосів голос голови є вирішальним. Статутом

 або Положенням про раду директорів може бути передбачений

 різний порядок прийняття рішень. Не виключається можливість

 їх прийняття шляхом опитування, обміну листами, телефоном або

 телетайпу. Якщо один з членів ради наполягає на проведенні

 таємного голосування, то воно проводиться. Член ради, не погодившись-

 шийся з рішенням більшості, може долучити свою думку до

 протоколом.

 Усі рішення ради директорів відображаються у протоколі із

 обов'язковим зазначенням результатів голосування та перебігу засідання

 (Порядку заслуховування звітів, доповідей, повідомлень, їх обгово-

 ний, із зазначенням пропозицій, що надійшли). Він повинен бути

 підписаний головою та секретарем засідання. Протоколи, за

 винятком тих, які містять конфіденційну інфор-

 цію, повинні бути доступні для ознайомлення членами ради

 директорів, правління, ревізійної комісії, акціонерами.

 !! 265

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 4. Рада директорів"
 1.  Стаття 14. Склад ради директорів
    ради директорів. Члени ради директорів обираються строком на один рік і можуть переобиратися необмежену кількість
 2.  2. Процедура прийняття рішень
    директорів. Рішення Ради директорів приймаються більшістю голосів від числа присутніх членів Ради директорів при кворумі в сім чоловік з числа присутніх членів Ради директорів і обов'язковій присутності Голови Банку Росії або особи, яка його заміщає. Протокол засідання Ради директорів підписується головуючим і одним з членів Ради
 3.  Стаття 16. Порядок проведення засідань ради директорів та прийняття ним рішень
    ради директорів є присутність більше 50% його членів. 16.2. Рішення на засіданнях ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх, за винятком таких випадків: 1) рішення про великої угоди, предметом якої є майно, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів товариства на дату прийняття рішення про
 4.  Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
    ради директорів товариства скликаються його головою за власною ініціативою, на вимогу члена ради директорів, ревізійної комісії, аудитора, власника реєстру акціонерів товариства, генерального директора, правління товариства. У відсутність голови ради його засідання скликається двома будь-якими членами ради. 17.2. Засідання ради директорів скликаються в міру необхідності, але
 5.  Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства
    рада) та виконавчий орган
 6.  Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
    раді директорів і правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 7.  1. Рада директорів Банку Росії
    директорів Банку Росії входять Голова Банку Росії і 12 членів Ради директорів. Всі вони працюють в Банку Росії на постійній основі. Банк Росії підзвітний Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації. Підзвітність Банку Росії Державній Думі означає: призначення на посаду та звільнення з посади Державною Думою за поданням Президента
 8.  Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
    ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 9.  Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
    радою директорів товариства. Рішення про виплату річних дивідендів, розмірі дивіденду за акціями кожної категорії приймається загальними зборами акціонерів за рекомендацією ради директорів. 10.5. Розмір річних дивідендів не може бути більше рекомендованого радою директорів суспільства і менше виплачених проміжних дивідендів. 10.6. Загальні збори акціонерів вправі приймати рішення про
 10.  Стаття 13. Структура органів управління товариства
    рада директорів і одноосібний виконавчий орган - генеральний директор і колегіальний виконавчий орган - правління товариства. Вищим органом управління товариства є загальні збори
 11.  Стаття 21. Компетенція правління товариства
    ради директорів, генерального директора. Виконує доручення загальних зборів акціонерів, ради