Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Загальні збори

!! 259

Особливу групу складають позови, які пов'язані з відшкоду-

ням шкоди, заподіяної суспільству діями його засновників

або провідних справи посадових осіб. Якщо претензії товариства не

супроводжуються застереженнями, заявами цих осіб, зробленими

заздалегідь, то на вимогу певної частини акціонерів на них

може бути звернене стягнення. Як правило, претензії до них

можуть бути пред'явлені протягом кількох найближчих років (не більше 3-х років) з моменту реєстрації товариства або заподіяння

збитку.

Протокол загальних зборів. Його ведення покладається на сек-

секретаріат, який здійснює організаційне, інформаційне та про-

токольное забезпечення підготовки та проведення зборів.

Секретаріат може мати складну структуру:

відповідальний секретар, який керує роботою секрету-

ріата і підписує протоколи;

протокольний відділ (веде і оформляє протоколи зборів,

збирає довідково-інформаційні матеріали, допрацьовує про-

екти постанов, рішень в процесі їх обговорення, ІНФОРМ-

рует збори з питань правильного застосування регламенту з

конкретних питань, що виникають в ході зборів, і т.

д. );

група технічного забезпечення (з використанням ЕОМ про-

нищить реєстрацію, обробляє бюлетені, готує відповідними-

ющіе довідки) ;

група оповіщення та реєстрації;

група господарського забезпечення (готує приміщення, забезпе-

печивает документами, канцелярським приладдям і т. п.);

група режиму (забезпечує належний порядок, без-

ність та інші умови для нормального проведення зборів).

У протоколі повинні знаходити відображення всі питання, затра-

ГІВА в ході засідання та прийняття рішень з урахуванням посту-

пили по ним пропозицій. Зазвичай протокол ведеться в 2-х

примірниках (оригінал і страхова копія) і підписується предсе-

дателем і відповідальним секретарем. Оформлення протоколу не

має затягуватися, ось чому в регламенті зборів визначаються-

ється максимальний для цього термін (три - сім днів) після вікон-

чания зборів.

Голова та відповідальний секретар зборів несуть персо-

нальную відповідальність за фактичну достовірність протоколу

зборів.

Протоколи зборів акціонерів зберігаються у порядку, перед-

мотренного суспільством для зберігання всієї документації.

Вони повинні

бути доступні для ознайомлення акціонерам та їх повноважним

!! 260

представникам в будь-який час протягом робочого дня. Акціонери

і їх представники вправі знімати копії з протоколів зборів. За

вимогу будь-якого акціонера повинні видаватися засвідчені

виписки з книги протоколів.

У разі виявлення помилок, неточностей, недостовірного

викладу фактів у протоколі зборів акціонер повинен мати

право вимагати їх виправлення. Якщо ж виявлено несоответст-

віє формулювань рішень зборів, а також при підозрі на

навмисне перекручування протоколу зборів, акціонер управомочен

на найближчих зборах ставити питання про дострокове звільнення

з посади члена ради директорів, який головував на

тих зборах, і переобрання відповідального секретаря зборів.

!! 260

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Загальні збори"
Глава VII. Загальні збори акціонерів
 1. загальні збори акціонерів. Воно проводиться в строки, що визначаються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року товариства - 31 грудня. Річні збори скликає раду директорів (наглядова рада) товариства з порядком денним, визначеної раз і назавжди пунктом 1 статті 47 Закону. На кожному річних зборах вирішується
  Підготовка зборів
 2. зборів проходили успішно, не викликали нарікань з боку їх учасників, доцільно формалізувати етапи їх підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів. У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівників (делегатам конференції) про
  9. Протокол зборів
 3. загальна кількість голосів, якими володіють акціонери власники голосуючих акцій товариства; - кількість голосів, якими володіють акціонери, що приймають участь у зборах; - голова (президія) і секретар зборів, порядок денний зборів. У протоколі мають також міститися основні положення виступів, питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них, рішення,
  Система органів управління
 4. загальні збори членів житлового кооперативу; 2) конференція, якщо кількість учасників загальних зборів членів житлового кооперативу понад п'ятдесят і це передбачено статутом житлового кооперативу; 3) правління житлового кооперативу і голова правління житлового кооперативу. Загальні збори (конференція) є вищим представницьким органом управління кооперативу. Звернемо
  Загальні збори членів кооперативу (конференція)
 5. загальні збори членів кооперативу (конференція), які скликаються в порядку, встановленому статутом кооперативу. Порядок скликання загальних зборів (конференції) Кодекс не регулює, допускаючи можливість встановлення відповідних правил в статуті кооперативу. На практиці при розробці проекту статуту в цій частині в якості орієнтира можливо використовувати правові норми, що регулюють
  Компетенція загальних зборів
 6. загальні збори власників приміщень багатоквартирного будинку. Це положення сформульоване в імперативній нормі і не припускає винятків. Іншими словами, вказаний орган управління повинен діяти у всіх багатоквартирних будинках, приміщення в яких знаходяться у державній, муніципальної, приватної власності. При цьому слід враховувати спеціальні норми, встановлені у ч. 7 ст.
  Кворум зборів
 7. збори вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини загального числа членів колективу, а конференція - якщо бере участь не менше 2/3 делегатів. Такі норми правомочності діють багато років, їх сприймають як щось дане, хоча і не зовсім зрозуміло, чому встановлено ці відмінності. В принципі, поки російське законодавство не регламентує норми правомочностей зборів і
  Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
 8. загальні збори акціонерів. Річні загальні збори акціонерів поводится не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року товариства. Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими. 24.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту
  3. Інформація про проведення зборів
 9. зборів регламентовано статтею 52 Закону. Нею передбачено дві форми інформації, одну з яких має право вибрати суспільство за своїм розсудом. По-перше, форма повідомлення акціонерів про проведення зборів, у тому числі орган друку у разі повідомлення у вигляді опублікування інформації, визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Суспільство має право інформувати акціонерів
  80. Федеральні збори - парламент Російської Федерації
 10. збори є парламентом Російської Федерації. Федеральні збори-представницький орган Російської Федерації. Тим самим Конституція встановлює, що формою держави Російської Федерації є представницька демократія, в умовах якої формування політичної волі народу покладається на народне представництво. Конституція Російської Федерації (ст. 94) характеризує
  Стаття 13. Структура органів управління товариства
 11. загальні збори
  Конференція громадян
 12. збори громадян можуть здійснюватися конференцією громадян (зборами делегатів). 2. Порядок призначення та проведення конференції громадян (зібрання делегатів), обрання делегатів визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, статутом територіального громадського самоврядування. 3. Підсумки конференції
  Стаття 25. Порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, прийняття ним рішень
 13. загальна кількість голосів, якими володіють акціонери власники голосуючих акцій товариства; - кількість голосів, якими володіють акціонери, що приймають участь у зборах; - голова (президія) та секретар зборів, його порядок денний. У протоколі повинні міститися основні положення виступів, питання, поставлені на голосування, підсумки голосування по них, рішення, прийняті
  У яких формах здійснюються правомочності трудових колективів?
 14. Загальні збори трудового колективу або конференція представників трудового колективу. Збори означає збір всіх працюючих, принаймні більшості, а конференція являє собою збір представників трудового колективу. Трудовий колектив сам визначає норми представництва (наприклад, вони можуть бути такими: один делегат З від 3 працюючих, від 15, від 25 і т.д.). Конференція не
  5. Кворум зборів
 15. збори повинні бути досить представницьким, щоб відображати думку акціонерів, що представляють більшість голосів по розміщених суспільством акціям. Це правило повинне дотримуватися принаймні з двох причин. По-перше, для того, щоб забезпечити дотримання інтересів цих акціонерів, а значить, суспільства в цілому. І по-друге, для того, щоб акціонери, що не беруть участь з тих чи інших
  Скликання зборів
 16. зборів здійснюють там, де вони є, ради трудових колективів, як правило, спільно з профкомами. Нерідко у скликанні зборів бере участь і адміністрація суспільства. Таке положення має місце в тих організаціях, де збереглися традиційні партнерські відносини між цими органами. Там, де рад трудових колективів немає - а їх немає в переважній більшості акціонерних
  собрания осуществляют там, где они есть, советы трудовых коллективов, как правило, совместно с профкомами. Нередко в созыве собрания принимает участие и администрация общества. Такое положение имеет место в тех организациях, где сохранились традиционные партнерские отношения между этими органами. Там, где советов трудовых коллективов нет - а их нет в подавляющем большинстве акционерных