Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Давидов С. А.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

Програма соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження - це один з найважливіших соціологічних документів, в якому містяться методологічні, методичні та процедурні основи дослідження соціального об'єкта. Програму соціологічного дослідження можна розглядати як теорію і методологію конкретного дослідження окремого емпіричного об'єкту або явища, яке являє собою теоретико-методологічну основу процедур всіх етапів дослідження, збору, обробки та аналізу інформації.

Вона виконує три функції: методологічну, методичну та організаційну.

Методологічна функція програми дозволяє чітко визначити досліджувану проблематику, сформувати цілі та завдання дослідження, визначити і провести попередній аналіз об'єкта і предмета дослідження, встановити відношення даного дослідження до раніше виконаним або паралельно виконуваних з даної проблематики дослідженням.

Методична функція програми дозволяє розробити загальний логічний план дослідження, на основі якого здійснюється цикл дослідження: теорія - факти - теорія.

Організаційна функція забезпечує розробку чіткої системи поділу обов'язків між членами дослідницького колективу, дозволяє забезпечити ефективну динаміку дослідницького процесу.

Програма соціологічних досліджень як науковий документ повинна відповідати ряду необхідних вимог. У ній відбивається певна послідовність, поетапність соціологічного дослідження. Кожен етап - відносно самостійна частина пізнавального процесу - характеризується специфічними завданнями, вирішення яких пов'язане спільною метою дослідження. Всі складові частини програми логічно пов'язані, підпорядковані загальним змістом пошуку. Принцип суворої поетапності висуває особливі вимоги до структури та змісту програми.

Програма соціологічного дослідження складається з двох основних частин: методологічної та процедурної. В ідеальному варіанті програма містить такі розділи: постановка проблеми, цілі і завдання дослідження, об'єкт і предмет дослідження, інтерпретація основних понять, методи дослідження, план дослідження.

Співвідношення проблеми і проблемної ситуації залежить від виду дослідження, від масштабності і глибини соціологічного вивчення об'єкта. Визначення об'єкта емпіричного дослідження передбачає отримання просторово-часових і якісно-кількісних показників. У реально існуючому об'єкті виділяється небудь властивість, определяющееся як його сторона, яка обумовлена ??характером проблеми, тим самим позначається предмет дослідження.

Предмет означає межі, в яких конкретний об'єкт вивчається в даному випадку. Далі необхідно поставити цілі і завдання дослідження.

Мета орієнтується на кінцевий результат. Цілі можуть бути теоретичними і прикладними. Теоретична - дати опис або пояснення соціальної програми. Реалізація теоретичної мети веде до збільшенню наукового знання. Прикладні цілі спрямовані на розробку практичних рекомендацій для подальшого наукового розвитку.

Завдання - окремі частини, кроки дослідження, які сприяють досягненню мети. Постановка завдань означає в деякій мірі план дій з досягнення поставленої мети. Завдання формулюють питання, на які повинні бути отримані відповіді для реалізації мети. Завдання можуть бути основні та приватні. Основні є засобом вирішення головних питань дослідження. Приватні - для перевірки побічних гіпотез, вирішення якихось методичних питань.

З метою використання єдиного понятійного апарату в програмі соціологічного дослідження визначаються основні поняття, їх емпірична інтерпретація і операціоналізація, в ході яких здійснюється виявлення елементів основного поняття по строго заданих критеріях, які відображають якісні сторони предмети дослідження.

Весь процес логічного аналізу зводиться до перекладу теоретичних, абстрактних понять до операційних, за допомогою яких складається інструментарій для збору емпіричних даних.

Попередній системний аналіз об'єкта - це моделювання досліджуваної проблеми, розчленування її на елементи, деталізація проблемної ситуації. Це дозволяє більш чітко уявити предмет дослідження.

Важливе місце в розробці програми дослідження займає формулювання гіпотез, які конкретизує собою його головний методологічний інструмент.

Гіпотеза - це розподіл усіх припущення про причини явища, взаємозв'язках між досліджуваними соціальними явищами, структурі досліджуваної проблеми, можливі підходи до вирішення соціальних проблем.

Гіпотеза дає напрям дослідження, впливає на вибір методів дослідження і формулювання питань.

Дослідження має підтвердити, відкинути або підкоригувати гіпотезу.

Можна виділити кілька типів гіпотез: 1)

основні і вивідні; 2)

основні неосновні; 3)

первинні та вторинні; 4)

описові (припущення про властивості об'єктів, про характер зв'язку між окремими елементами) і пояснювальні (припущення про ступінь тісноти зв'язків і прічінноследственной залежностях в досліджуваних соціальних процесах і явищах).

Основні вимоги до формулювання гіпотез. Гіпотеза: 1)

не повинна містити понять, які не отримали емпіричної інтерпретації, інакше вона непроверяема; 2)

не повинна суперечити раніше встановленими науковим фактам; 3)

повинна бути проста; 4)

повинна бути проверяема при даному рівні теоретичних знань, методологічної оснащеності та практичних можливостей дослідження.

Основна труднощі формулювання гіпотез полягає в необхідності відповідності їх цілям та завданням дослідження, які містять чіткі і точні поняття.

Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає методику і техніку дослідження, тобто опис способу збору, обробки та аналізу інформації соціологічного дослідження.

Емпіричні дослідження проводяться на вибіркової сукупності.

Тип і спосіб визначення вибірки безпосередньо залежить від виду дослідження, його цілей і гіпотез.

Головна вимога, що пред'являється до вибірок в аналітичному дослідженні, тобто - репрезентативність: здатність вибіркової сукупності представити основні характеристики генеральної.

Вибірковий метод заснований на двох принципах: взаємозв'язку і взаємозумовленості якісних характеристик об'єкта і дослідження і на правомірності висновків в цілому при розгляді його частини, яка за своєю структурою є мікромоделлю цілого, тобто генеральної сукупності.

Залежно від специфіки об'єкта здійснюється вибір методів збору соціологічної інформації. Опис методів збору інформації передбачає обгрунтування вибраних методів, фіксацію основних елементів інструментарію і технічних прийомів роботи з ними. Опис способів обробки інформації передбачає вказівку, яким чином це буде здійснюватися з використанням прикладних комп'ютерних програм.

Після складання програми дослідження починається організація польового дослідження.

Програма соціологічного дослідження - документ, який організовує і направляє в певній послідовності дослідницьку діяльність, намічаючи шляхи її здійснення. Підготовка програми соціологічного дослідження вимагає високої кваліфікації і витрат часу. Від якості програми багато в чому залежить успіх емпіричного соціологічного дослідження. 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програма соціологічного дослідження "
 1. 1. Етапи та види соціологічного дослідження
  програми і прийомів дослідження; 2) проведення емпіричного дослідження; 3) обробка та аналіз даних, формування висновків, складання звіту. Всі зазначені етапи надзвичайно важливі і потребують особливої ??уваги. Перший етап буде детально розглянуто в наступній лекції. Другий етап залежить від обраного типу соціологічного дослідження та методик. Тому зупинимося докладніше на
 2. ЛЕКЦІЯ № 11. Прикладні соціологічні дослідження
  соціологічні
 3. Література 1.
  Соціологічних дослідженнях. М.: Наука, 1982. 13. Толстова Ю. II. Логіка математичного аналізу соціологічних даних. М.: Наука, 1991а. 14. Толстова Ю. Н. Принципи аналізу даних / / Соціологія: 4М, 19916. № 1. С. 51-61. 15. Толстова 10. II. Аналіз соціологічних даних: методологія, дескриптивна статистика, вивчення зв'язків між номінальними ознаками. М.: Науковий світ, 2000а. 16.
 4. Передмова
  програму курсу соціології, то з тієї точки зору, з якою я розглядаю і розумію цю науку, я розташував би її матеріал між такими основними рубриками. Огляд соціологічної проблеми, в якому мають бути встановлені основні дедукції і в загальних рисах вказано їх розкриття в суспільному процесі. Перші чотири глави першого тому моїх «Соціологічних етюдів» (вид. 1891 р.)
 5. ЕТЮД ПЕРШИЙ Огляд соціологічної проблеми
  соціологічної
 6. Глава 13. Формалізація поняття соціологічного виміру
  соціологічного
 7. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Соціологічний - за допомогою цього методу досліджується реальна ефективність ГІП. Залежно від сфери розповсюдження та охоплення досліджуваної матерії, а також від їх специфіки і характеру всі методи класифікуються на кілька груп. а) Загальні - діалектико-матеріалістичний метод поширюється на всі без винятку конкретні науки і на всі етапи або стадії процесу пізнання; б) Загальні
 8. Структура соціології
  програми конкретних соціологічних досліджень, забезпечення тлумачення емпіричних даних; 4) методи збору та аналізу даних - технології отримання емпіричного матеріалу і його первинного узагальнення. Однак крім горизонтальної структури, системи соціологічного знання чітко диференційовані по трьох незалежних рівням. 1. Теоретична соціологія (рівень фундаментальних
 9. Вибрана бібліографія робіт Зигмунта Баумана 1.
  Соціологічно / Пер. З англ. Під ред. А.Ф. Філіппова. М.: Аспект -прес, 1996. 254 с. 6. Індивідуалізоване суспільство / Пер. з англ. під ред. В.Л. Іноземцева; Центр досліджень постіндустр. об-ва, Журн. «Свобод. думка». М.: Логос, 2002. 390 с. 7. Національна держава - що далі? / / Вітчизняні записки. 2002. №
 10. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  програми займають особливе місце і призначені-чени для придбання нових знань і умінь. Навчальні програми зазвичай складають за традиційною методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанта
 11. Тема 7.Політіческіе та правові вчення в країнах Європи в другій половині XIX в.
  програм ліквідації держави в працях П. Прудона і М.А. Бакуніна. Політико-правові ідеї «російського соціалізму» ( народництва). А.І. Герцен про державу і право. Розвиток політико-правової теорії народництва в творах Н.Г. Чернишевського, П.Л. Лаврова, П.М. Ткачова. Проблеми держави і права в соціологічних концепціях. Г. Спенсер про військове та промисловому типах суспільства,
 12. Южаков, С.Н.. Соціологічні етюди / Сергій Миколайович Южаков; вступ, стаття Н.К. Орлової, складання Н.К. Орлової і БЛ. Рубанова. - М.: Астрель. - 1056 с., 2008

 13. ВСТУП.
  програм, відповідних обов'язковим курсам, читаним студентам-соціологам. Книга може бути корисна фахівцям, що працюють в галузі вивчення громадської думки та
 14. 2.4. Демонстрація програми
  програми. Демонстрацію програми проводять в режимі Слайди. Включити даний режим можна за допомогою горизонтального меню Вид - Показ слайдів або Показ слайдів - Показ (рис. 30). па 4 *. про> IDIUtit 5 I PIJ "Wi": w II. 1-і-. - .. і-ВПВ », 1'if im - a. A * 'Й ^-ЧР'ПЧ'стор cnafia? | I Ц Іікт їм АТГ «* м счог про Пане»
 15. 10. Нормативний, соціологічний і філософський підходи до права. Визначення права.
  соціологічне, психологічне та інші знання. Існування плюралістичного підходу до праворозуміння об'єктивно зумовлена ??тим, що право тісно пов'язане з іншими соціальними явищами (державою, економікою, культурою, суспільства). Кожен окремий випадок показує право з одного боку. Філософський похід до права - існуючі певні правила поведінки, які не залежать. Чи відображають
 16. 3.4. Проблема неявних посилок
  програми, що випливають з соціологічних концепцій. З'явився прецедент взаємодії соціальних реформаторів і політиків з соціологією і ПФ. Соціологія і ПФ інтелектуально і соціологічно обгрунтовували діяльність реформаторів і політиків. Творчість Дюркгейма і Вебера - показу-вальний приклад взаємодії. Але в міру розвитку соціологія перетворилася на соціотехніки з величезним обсягом
 17.  Антична наука та її вплив на світову культуру
    программ149: - математичної програми, що виникла на базі піфагорейської і платонівської філософії; - атомістичної програми (Левкіпп, Демокріт, Епікур); - контінуалістской програми Аристотеля, на основі якої створена перша фізична теорія, що проіснувала аж до XVII ст., хоча і не без змін . Виникнення цих перших програм - один з важливих аспектів генезису
 18.  1. ВСТУП
    програма визначає зміст і структуру навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень». Вона складена на основі вимог державного освітнього стандарту юридичної освіти і призначена для навчання студентів за спеціальністю 021100 «Юриспруденція». Викладання даної навчальної дисципліни ставить такі цілі: ознайомити студентів з основною проблематикою
 19.  § 3. Спеціальні та частнонаучние методи теорії держави і права
    соціологічний метод дослідження державно-правових проблем. З його допомогою можна виявити ступінь ефективності функціонування всіх гілок державної влади, правового регулювання, стан законності і правопорядку в країні. Конкретно-соціологічні дослідження сприяють розробці ключових питань теорії держави і права, для вивчення яких вони надають масу