Головна
ГоловнаПолітологіяПолітичні режими і партії → 
« Попередня
Кононенко, Анатолій Анатолійович. Історіографія створення та діяльності партії соціалістів-революціонерів у 1901-1922 рр.. / Дисертація / Тюмень, 2005 - перейти до змісту підручника

12. Довідкові та енциклопедичні видання 12.1.

Бібліографія російської революції 1917 р. та громадянської війни (1917 - 1921) / Упоряд. С.П. Постніков; Під ред. проф. Яна Славіка. - Прага: РЗіА, 1938. - 445с. 12.2.

Велика Радянська Енциклопедія. Союз Радянських

Соціалістичних Республік. Під ред. С.И.Вавилова, К.Е.Ворошилова та ін - М.: Державний науковий інститут «Радянська енциклопедія», 1948. - 1946с. 12.3.

Політичні діячі Росії 1917: Біографічний словник

/ Гол. ред. П.В.Волобуев. - М.: Велика російська

енциклопедія, 1993. - 432с . 12.4.

Політичні партії Росії. Кінець XIX - перша третина XX століття: Енциклопедія. - М.: РОССПЕН, 1996. - 872с. 12.5.

Політологія. Енциклопедичний словник. - М.: Гардарика, 1993. - 416с. 12.6.

Енциклопедичний словник Гранат. т.41. 4.1-3. Звід

автобіографій і авторизованих біографій діячів СРСР і Жовтневої революції. - М., 1929. 7 Леонов М.І.Партія соціалістів-революціонерів у 1905-1907 рр.. М., 1997. С.29.

о

Нарский І. В. Партія соціалістів-революціонерів (есерів) / / Енциклопедія. Челябінськ, 2000. с.569.

3 Токвіль А. Демократія в Америці. М., 1992.

14 Political Parties and Political Development. Ed. by J. LaPalombara and M.Weiner. Princeton, NJ 1966.

20 Політичні партії Росії. XIX - перша третина XX століття. Енциклопедія. М. , 1996. С.6.

26 Спірін JI.M. Історіографія боротьби РКП (б) з дрібнобуржуазними партіями в 1917-1920 рр.. / / Питання історії КПРС. 1966. № 4. С. 108-109.

Гінев В.Н. Радянська історична література про народницьких партіях і течіях і тактиці більшовиків по відношенню до них / / Боротьба ленінської партії проти непролетарських партій і течій (дожовтневий період). Л. , 1987. С.45.

30 Там же. С.52.

36 Там же. С.65.

37 Там же. С.69.

'38 Там же. С.70.

39 Гусєв К.В. Радянські історики про крах партії есерів / / Великий жовтень в роботах радянських і зарубіжних істориків. М., 1971. С.68-109; Капцуговіч І.С. Історіографія політичної загибелі есерів на Уралі / / Дослідження з історії Уралу. Вип.5. Перм, 1976. С.23-52 ; Жуков А.Ф., Сокільників О.Ф. Крах партії есерів в Радянській Росії / / Боротьба Комуністичної партії проти непролетарських партій, груп і течій

(післяжовтневий період). Історіографічні нариси. JL, 1982 . С.58-94.

48 Більшовики Петрограда в 1917 році. Хроніка революційних подій у Петрограді. JI., 1957; Аввакумов С.І. Боротьба петроградських більшовиків за здійснення ленінського плану Жовтневого повстання / / Жовтневе збройне повстання у Петрограді. JL, 1957; Голіков В.Н. Жовтневе збройне повстання в Петрограді / / Історія СРСР. 1957. № 4. С.40-63; Князєв С.П. (ред.). Петроградські більшовики в Жовтневій революції.

Л., 1957; Кочак В.М. Склад Петроградського гарнізону в 1917 р. / / Вчені записки ЛДУ, 1956. Вип.24. № 205. С.60-86.

49 Волобуєв О.В., Міллер В.І., Шелохаев В.В. Непролетарські партії в Росії: підсумки вивчення і невирішені проблеми / / Непролетарські партії Росії в трьох революціях. М., 1989. С.14.

53 Зевелев А.І., Свириденко Ю.П., Павлов Д.Б., Степанський А.Д. Теоретікометодологіческіе, історіографічні та археографічні аспекти / / Політичні партії; історія та сучасність. М., 2000. С.5-66.

57 Кононенко А.А. Вітчизняна історіографія політичної боротьби

партій на Уралі в 1917 році / / Тюменський історичний збірник. Тюмень, 1996; Він же: (у співавторстві). Зарубіжна історіографія діяльності політичних партій Росії в 1917-1918 рр.. / / Історія Росії першої третини XX в.: Історіографія, джерелознавство. Єкатеринбург, 1996; Він же: Вітчизняна історіографія Партії соціалістів-революціонерів / / Вісник Тюменського держуніверситету. 2002. № 2. С.46-50; Він же:

Вітчизняна історіографія діяльності соціалістичних партій на Уралі в 1917-1918 рр.. / / Мат. міжнародній науковій конференції «Соціал-демократія: революція і еволюція. Омськ, 2003; Він же: Партія соціалістів-революціонерів і селянські організації в 1917 році. Історіографія питання / / Вісник Тюменського держуніверситету. 2003. № 3. С.98-103; Він ж: Сучасна російська історіографія виникнення Партії соціалістів-революціонерів / / Вісник Тюменського

держуніверситету. 2004. № 1. С.14-17; Він же: Партія соціалістів-

революціонерів у регіональній історіографії середини 1950-х - кінця 1980-х рр.. / / Тюменський історичний збірник. Вип.VII. Тюмень, 2004.

С.32-39. Він же: Сучасна російська історіографія Партії

соціалістів-революціонерів / / Вітчизняна історія. 2004. № 4. С.112-120; Він же: Сучасна зарубіжна історіографія Партії соціалістів-революціонерів / / Питання історії. 2005. № 2. С. 155-164.

63 Політичні партії Росії: історія і сучасність. М., 2000. С.37.

73 Соціал-демократія: революція і еволюція . Матеріали міжнародної конференції. Омськ, 2003; Соціальні конфлікти в історії Росії XX століття. Матеріали всеросійської конференції. Омськ, 2004; Перша російська революція і буржуазно-демократичний етап розвитку Російської імперії. 1900 - лютий 1917 рр.. Матеріали всеросійської конференції. Омськ, 2005 .

77 Партія соціалістів-революціонерів. Документи і матеріали. У 3-х тт. Т.1. 1900-1907 рр.. М., 1996.

70 -

International Institut Social History. (IISH). Amsterdam.

ftO

Партія соціалістів-революціонерів після Жовтневого перевороту

1917 року. Збори документів. Амстердам, 1989.

2 Революційна Росія. 1902. № 3.

8 Ключевський В.О. Указ . соч. Т.5. С.214.

1 Я

Керівництво чорносотенця-монархіста. М., 1906. С.4.

20 Там же. С.80-81.

21 Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. М., 1990. С.78.

24 Мілюков П.Н. Друга Дума. Публіцистична хроніка. 1905-1906. СПб., 1908. С.194.

27 Там же. С.16.

29 Герценштейн М.Я. Аграрне питання. М., 1906. С.36-41.

Салтів С.Н. До історії виникнення Партії соціалістів-революціонерів. Пг., 1917 . С.69.

38 РДАЛМ Ф.1185. Оп.1. Д.682. Л.2.

44 Там же. С.72.

46 Рубінштейн Н.А. Російська історіографія. М., 1941. с.475.

52 Ленін В.І. Революційний авантюризм / / І.. зібр. соч . Т.6. с.373-

У відповідь на статті теоретика народників Н. К. Михайлівського, опубліковані в журналі «Русское багатство» В.І.Ленін підготував роботу «Що таке« друзі народу »і як вони воюють проти соціал-демократії?», де стверджував, що «ім'я соціал-демократів носить тільки одна група соціалістів революціонерів і нікого іншого з нею заважати не можна!» / / Ленін В.І. Повне. зібр. соч. Т .1. С. 201.

57 Звернення до цього питання було викликано гострою критикою соціал-демократів з боку Н.К.Михайловского і А.Н.Енгельгардта-автора листів «З села», опублікованих в журналах «Русское багатство» і «Спадщина». У статті «Чи виграло« Спадщина »від зв'язку з народництвом» В.І.Ленін давав характеристику основним народницьким концепціям і закликав «очистити» революційну боротьбу від традицій народництва / / Ленін В.І . Повне. зібр. соч. Т.2. С.528.

58 КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т.1.М., 1983. С.257.

68 Там же. С. 1-2.

70 Просвітництво. 1912. № 8-9. С.14-28, 1913. № 2. З .56-83.

71 Каменєв Л.Б. Між двома революціями. 2-вид. М., 2003. С.226.

12 Покровський М. Н. Про завдання істориків-марксистів у реконструктивний період / / Історична наука і боротьба класів. М.,-Л., 1933. Вип. II. С.392. 1

ft

бурштину А. Тактика ВКП (б) по відношенню до буржуазних і дрібнобуржуазним партіям. Харків, 1928; Мороховець Є. Селянський рух і соціал-демократія в епоху першої російської революції. М. - Л.,

рух і соціал-демократія в епоху першої російської революції. М.; JL, 1926; Лісовський П. На службі капіталу. Меньшевистско-есерівська контрреволюція. Л., 1928; Світловський В. Історія професійного руху в Росії. Л ., 1924; Лонге Ж., Зильберг Г. Терористи і охранка. М., 1924.

23 Див наприклад: Енгельгардт М.М. Вибух на Аптекарському острові / / Мука і посилання. М ., 1925. № 7 (20). С.67-75; Козьмін Б.П. Е.С.Созонов і його листи до рідних / / Листи Єгора Созонова до рідних. 1895-1910 рр.. М.,

1925. С.7-28.

25 Ленін В.І. Правлячі та відповідальні партії / / І.. зібр. соч. Т.32.

27 Лукомська І. Владимирова В. Рік служби «соціалістів» капіталістам / / Історик-марксист. 1927. Т.5. С.264-265.; Хабас Р. Владимирова В. Рік служби «соціалістів» капіталістам / / Пролетарська революція. 1928. № 1.

С.114.

28 Див: Литвин А.Л. Радянська історіографія краху «демократичної»

контрреволюції в Росії / / Питання історії. 1982. № 1. С.114.

30 Владимирова В. Указ. соч. С.103.

31 Чернов В.М. Перед бурею. М., 1993. С.349.

'Х')

Соловйов О.Ф. Великий Жовтень і його противники: Про роль союзу Антанти з внутрішньою контрреволюцією в розв'язуванні інтервенції і громадянської війни (жовтень 1917 - липень 1918 рр..). М., 1968. С.91.

36 Мінц І. Есери в Архангельську . М., 1927. С.66.

37.Там ж.

38 Там же. С.79.

57 Сибірська радянська енциклопедія. Новосибірськ, 1932. Т.З. С. 664-665.

71 До припинення війни всередині демократії (уфімські переговори і наша позиція): Сб.ст. М., 1919 ; Буревой К. Колчаковщина. М., 1919; Ракитников Н.І. Сибірська реакція і Колчак. М., 1920; Святіцкій Н.В. Реакція і Народовладдя. М., 1920.

75 Там же.

76 Там же. С. 358-359.

77 Там же.

78 Чернов В.М. Перед бурею. Мінськ, 2004. С.321-322.

79 Пешехонов А.В. Партійна драма / / Народна думка. (Шадринск). 1917.

20 листопада.

82 Справа Народу (Пг). 1917. 26 вересня.

83 Знамя Труда (Пг). 1917. 28 вересня.

84 Ленін В.І. Пам'яті тов. Прошьяна / / І.. зібр. соч. Т.37. с.384-385.

0?

Троцький Л. Пам'яті Свердлова / / Луначарський А.В. та ін Силуети: політичні портрети. М., 1991. с.332.

07

Троцький Л.Д. Як озброювалася революція. (На військовій роботі). М., 1924. Т.1. с.361, 388.

97 Лавров В.М. Указ. соч. З .23.

104 Шестаков А.В. Указ. соч. С.5.

108 Навколо московських липневих подій. Саратов, 1918.

114Ніколаев-Бергін Н.М. Боротьба за свободу за 60 років (1861-1921). Петроград, 1922.

118 Там же.

120 -г

Там же.

122 Історія Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків). Короткий курс. Під редакцією комісії ЦК ВКП (б). М., 1945. С .12-13.

ідеалістичної соціології народництва. М., 1951; Ярославський Ем. Розгром народництва. М., 1937.

126 Шестаков М.Г. Указ . соч. С.22.

127 Ярославський Ем. Указ. соч. С.70.

131 Велика Радянська Енциклопедія.

М., 1947. т.52. С.170.

11і)

Дана сентенція в 1960-х рр.. була піддана П.В.Волобуевим критиці як не відповідає дійсності. Див: Волобуєв П.В. Економічна політика Тимчасового уряду. М., 1962.

135 Там же. С.238.

136 Вікіпедія. М., 1947. т.52. С.217.

137 Ярославський Ем. Розгром народництва. М., 1937. С.70.

139 Генкина Е.Б. З історії боротьби більшовицької партії за зміцнення ідеологічного фронту (1921-1922) / / Питання історії. 1949. № 1. С.16-38; Мамай Н.П. Комуністична партія в боротьбі за ідейно-політичне виховання мас в перші роки непу. М., 1954.

143 Там же. С.227.

152 Там же. С.124.

8 В.І.Ленін та історія класів і політичний партій в Росії. М., 1970.

и про

Гусєв К.В., Ерицян Х.А. Від угодовства до контрреволюції (Нариси історії політичного банкрутства і загибелі партії соціалістів-революціонерів). М., 1968; Комин В.В. Банкрутство буржуазних і

дрібнобуржуазних партій Росії в період підготовки та проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції. М., 1965;

Колесніченко Д.А. Виникнення і діяльність трудової групи / / Історія СРСР. 1967. № 4.

13 Леонов М.І. Про утворення партії есерів / / Питання історії СРСР. М., МГУ, 1972.

21 Єрофєєв Н.Д. До питання про чисельність і склад партії есерів напередодні першої російської революції / / Непролетарські партії Росії в трьох революціях. М., 1989. С.127.

23 Леонов М І. Партія есерів в 1905-1907 рр..: організаційна структура, склад, чисельність / / Непролетарські партії Росії в трьох революціях.

 М., 1989. 

 Леванов Б.В. З історії боротьби більшовицької партії проти есерів. 1903-1917 рр.. Л., 1978. С.98-99. 

 27 Там же. С.13. 

 9о 

 Ленін В.І. Що робиться в народництва і що робиться в селі? / / І.. зібр. соч. Т.22. С.368. Дана стаття була підготовлена в результаті аналізу діяльності трудової групи у Державній Думі і у відповідь на нарис А.В.Пешехонова «Народний соціалізм або пролетарський» / / Російське Багатство. 1912. № 12. В.І.Ленін підкреслив, що для нього безсумнівним є розкол трудової групи на інтелігентів-трудовиків, з їх загальнолюдської фразою, чужої їм теорією класової боротьби і резонерством, і селян-трудовиків, повних прагнень до рішучих дій. 

 29 Леванов Б.В. Указ. соч. С.160. 

 37 Жуков А.Ф. Ідейно-політичний крах есерівського максималізму. JL, 

 42 Протасов Л.Г. До історії боротьби есерів за армію в 1917 році / / Непролетарські партії Росії в трьох революціях. М., 1989. С.168. 

 Лейкін А.Я. Проти хибних друзів молоді. М., 1960. 

 57 Там же. С.59. 1990.

 С.210. 

 67 Голінков Д.Л. Крах ворожого підпілля: (З історії боротьби з контрреволюцією в Радянській Росії в 1917-1924 рр..). М., 1971 

 80 Померанцев П. Західно-Сибірське повстання 1921 / / Червона Армія Сибіру. Новониколаевск, 1922. С.40. 

 81 Там же. С.27-28. 

 ол 

 Осипова Т.В. Російське селянство в революції і Громадянській війні. М., 2001. С.312. 

 84 Шкаренков JI.K. Агонія білої еміграції. М., 1986. 

 85 Там же. С. 197. 

 86 Там же. С.401. 

 Щетина Ю.А. Кронштадский заколот 1921р. в радянській історичній літературі / / Проблеми історії СРСР. М., 1973. С.105. 

 92 Литвин А.Л. Червоний та білий терор в Росії. 1918-1922 рр.. Казань, 1995. С.221. 

 93 Семанов С.Н. Указ. соч. С.79. 

 94 Шкаренков JT.K. Указ. соч. С.56. 

 97 Волобуєв О.В., Міллер В.І., Шелохаев В.В. Непролетарські партії в Росії: підсумки вивчення і невирішені проблеми / / Непролетарські партії в трьох революціях. М., 1989. 

 98 Алексєєва Г.Д. Критика есерівської концепції Жовтневої революції. М., 1989; Спіріна М.В. Крах дрібнобуржуазної концепції соціалізму есерів. М., 1987; Леонов М.І. Ліве народництво на початку пролетарського етапу визвольного руху в Росії. Куйбишев, 1987; Гінев В.Н. Аграрне питання і дрібнобуржуазні партії в Росії. Л., 1987; Він же. Боротьба за селянство і криза російського народництва. 1902-1914 рр.. Л., 1983; Спірін Л.М. Росія, 1917 рік: З історії боротьби політичних партій. М., 1987; Подболотов П.А. Крах есеро-менипевістской контрреволюції. Л., 1977; Толочко А.П. Політичні партії і боротьба за маси в Сибіру в роки нового революційного підйому (1910-1914 рр..). Томськ, 1989; Федюкин С.А. Боротьба з буржуазною ідеологією в умовах переходу до НЕПу. М., 1977; щетина Ю.А. Крах дрібнобуржуазної 

 контрреволюції в Радянській Росії. Кінець 1920-1921 рр.. М., 1984; Фелинтінскій Ю.Г. Більшовики та ліві есери. На шляху до однопартійної диктатури. Париж, 1985. 

 104 Він же: Соціалістичні партії в громадському русі Сибіру в 

 початку XX в. (Сучасна історіографія проблеми) / / Соціал-демократія: революція і еволюція (Матеріали міжнародної 

 конференції). Омськ, 2003. С.39. 

 107 

 Добровольський А.В. Есери Сибіру у владі й опозиції (1917-1923 рр..). Новосибірськ, 2002. С.6. 

 112 Швидких Ф.П. Більшовицькі організації Уралу в революції 1905 - 1907 рр.. Свердловськ, 1959; Лісовський Н.К. Геть самодержавство! 1905 

 на Південному Уралі. Челябінськ, 1975 та ін 

 117 Там само. С.126. 

 120 точені Д.С., Стншов М.І. Розпад есеро-менипевістскіх партійних організацій в Поволжі / / Питання історії. 1973. № 8. С.15-28; точені Д.С. Жовтнева революція і крах правих есерів і меншовиків в Середньому Поволжі / / Питання історії СРСР. Ульяновськ, 1974. С.111-127; Він же. Соціальний і чисельний склад організацій дрібнобуржуазних партій в Поволжі: (Березень-жовтень 1917р.) / / Більшовики в боротьбі з непролетарськими партіями, групами і течіями. М., 1983. С.173-184; Надеева М.І. Банкрутство есерівських організацій Поволжя (1902-1923 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. Куйбишев, 1986. 

 121 Литвин А.Л. Крах аграрної політики контрреволюції в 1918-1919 рр.. / / Питання історіографії та джерелознавства. Уч. записки КДПІ. Збірник IV. Казань, 1969. С.173. 

 122 Там само. С. 178. 

 125 Там само. С.180. 

 126 Там само. С. 191. 

 127 Там само. С.214. 

 198 

 Надеева М.І. Боротьба партії більшовиків проти есерів за вплив на селянські маси Поволжя в 1917 році у висвітленні сучасної радянської історіографії / / Історіографічні вивчення історії буржуазних і дрібнобуржуазних партій Росії. М., 1981. С.131-137; 

 Литвин А.Л. До історії вивчення краху дрібнобуржуазних партій в Поволжі (1918-1920 рр..) / / Великий Жовтень і соціалістичні перетворення в Поволжі. Куйбишев, 1977. С.115-132 

 129 Надеева М.І. Указ. соч. С.137. 

 133 Там само. С.5. 

 135 Сергєєв В.М. Банкрутство дрібнобуржуазних партій на Дону. Ростов н / Д., 1979. С.4. 

 138 Камнєва Г. П. Указ. соч. С.25. 

 148 Алексєєва Г.Д. Народництво в Росії в XX столітті: Ідейна еволюція. М., 1990. С.210. 

 1 S9 

 Спірін JI.M. Історіографія боротьби РКП (б) з дрібнобуржуазними партіями в1917-1920 рр.. / / Питання історії КПРС. 1966. № 4. С.110 

 153 Там само. С.119-128. 

 158 II Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. М., - Л., 1928. С.19. 

 162 Правда. 1918. 13 січня. 

 163 Гінев В.Н.Указ. соч. С.5. 

 Ленін В.І. Мова на захист тактики Комуністичного Інтернаціоналу 1 липня. III Конгрес Комінтерну. 22 червня-12 липня 1921 / / ПСС. Т.44. С.29. 

 168 Там само. 

 171 Гінев В.Н. Указ.соч. С.217. 

 173 Там само. С.74, С.154. С.155. 

 175 Гінев В.Н. Указ. соч. С.218. 

 183 Там же С.211. 

 184 Голінков Д.Л. Указ. соч. С.91-92. 

 188 Жуков А.Ф. Критика більшовиками есеро - максималізму в період підготовки Жовтневої революції. С.44. 

 189 т- 

 Там же. 

 193 Жуков А.Ф.Ідейно-політичний крах есерівського максималізму. С. 156. 

 194 Медведєв Є.І. Жовтнева революція в Середньому Поволжі. Куйбишев, 1964; Засов А.Ф. Боротьба більшовиків за ленінську тактику в період Брестського мирного договору. Уч. записки Куйбишевського пед. інституту. Вип.51. Куйбишев, 1966; Пономарьов Н.В. Боротьба більшовиків Поволжя і Приуралля з максималістськими виступами. СБ аспірантських робіт. Казань, 1973; Шестак Ю.І. Банкрутство есерів-максималістів / / Питання історії. 1977. № 1. 

 205 Гамо Ф.665. Оп.1. Буд.33; д.57. Л.5 .. 

 Гусєв К.В. Партія есерів: від дрібнобуржуазного революціонаризм до контрреволюції. М., 1975. С. 134. 

 3 Меншовицькі і есерівські листівки 1917-1918 років / / Вітчизняна історія. 1993. № 1. С.150-173. 

 17 

 Суслов А.Ю Партія соціалістів-революціонерів після Жовтня 1917 року в сучасній історіографії. Казань, 2002. С.26. 

 22 Там же. С.395. 

 28 Морозов К.Н. Указ. соч. С.606. 

 30 Там же. С. 15. Історик посилається на статтю С.М.Блеклова / / Трудовий голос. (СПб.,) 1913. № 14. С.1. 

 36 Макарчук С.В. Есери Сибіру і Далекого Сходу в межреволюціонний період: збереження єдності партії. Червень 1907-лютий 1917 / / Міжвузівський СБ науч. праць «З минулого Сибіру». Новосибірськ, 1996. Вип. 2. 4.2. 

 38 Курусканова Н.П. Нелегальна друк сибірських есерів 1903-лютий 1917 рр.. (Досвід статистичного узагальнення) / / Матеріали до хроніці громадського руху в Сибіру в 1895-1917 рр.. Омськ, 1998. 

 48 Городницький Р.А. Бойова організація ПСР (1901-1911 рр..). М., 1998; Будницкий О.В. Тероризм у російському визвольному русі: 

 ідеологія, етика, психологія. М., 2000; Прайсман Л.Г. Терористи і революціонери, охоронці і провокатори. М., 2001. 

 57 Чернов В.М. Перед бурею. Мінськ, 2004. С.321. 

 58 РГАСПИ ф.274. Оп.1. Д.5. Л.20. 

 62 Злоказов Г.І. Указ. соч. С.293. 

 67 Булдаков В.П. Історіографічні метаморфози «червоного Жовтня» / / Історичні дослідження в Росії. Тенденції останніх років. М., 1996. 

 С.184. 

 70 

 Хільдермайер М. Шанси і межі аграрного соціалізму в російській революції / / Росія в XX столітті: Історики світу сперечаються. М., 1994. С.133. 

 72 Хільдермайер. Шанси і межі аграрного соціалізму в російській революції / / Росія в XX столітті: Історики світу сперечаються. М., 1994. С.144. 

 7R 

 Рабинович А. Спроби формування багатопартійного демократичного уряду в 1917 році в Росії / / Історія СРСР. 1990. № 6. С.204-205; Злоказов Г.І. Переговори про «однопартійному соціалістичному уряді» після Жовтневої революції / / Вітчизняна історія. 1996. № 5. С.132. 

 79 Бурганов А.Х. Чи була можливість створення демократичного уряду після Жовтневої революції? / / Вітчизняна історія. 1993.

 № 5.С.32. 

 81 РГАСПИ ф.274. Оп.1. Д.26. Л.162, 264. 

 Протасов Л.Г. Всеросійські Установчі збори: Історія народження і загибелі.

 М., 1997. С.168-169. 

 Анатомія революції: 1917 рік у Росії: Маси, партії, влада. СПб., 1994.

 С.160. 

 85 Медведєв А.В. Неонароднічества і більшовизм в Росії в роки громадянської війни. Нижній Новгород, 1993. С. 107. 

 Політичні партії, групи і течії в Росії: Тези доп. научн. конф. Махачкала, 1990. С.63-65. 

 87 Литвин А.Л. Білий і червоний терор в Росії. 1918-1922 рр.. Казань, 1995.

 С.101. 

 92 

 Капцуговіч І.С. Історія політичної загибелі есерів на Уралі. Перм, 1975. 

 93 Партія соціалістів-революціонерів. Документи і матеріали. М., 2000. Т.З. 4.1. С.702-705. 

 97 

 Нарский І.В. Політичні партії в російській провінції: шанс демократизації або модифікації авторитарної дійсності? / / Проблеми соціально-економічного розвитку Уралу в XVIII-XX століттях. Челябінськ, 1997. С.122-145; Огоновський І.С. Боротьба політичних партій на Уралі за ідейний вплив на маси в 1917 р. (за матеріалами періодичної преси): Дисс. ... Канд. іст. наук. Свердловськ, 1992. С.279-296; Попов М.М., Бугров Д.В. Указ. соч. С.73, 95. 

 98 Подшивалов І. Громадянська війна на Уралі (1917-1918 рр..). М., 1925. 

 С.109; Такими ж цифрами оперує Я.В.Леонтьев. Див: Партія лівих соціалістів-революціонерів. Документи і матеріали. Липень 1917-травень 1918 М., 2000. Т.1. С.17. 

 99 Павлов Д.Б. Більшовицька диктатура проти соціалістів і анархістів. 1917-середина 1950-х рр.. М., 1999. 

 113 РЦХИДНИ Ф.564. Оп.1. Д.15. Л.37. 

 117 Леонтьєв Я.В. Указ. соч. С.16. 

 118 ГАПО. Ф-Р. -804, Оп.1. Д.1. Л.31-32. 

 121 ГАПО Ф.657. Оп.1. Д.36. Л.111. 

 122 XI з'їзд РКП (б). Протоколи і стенографічні звіти з'їздів і конференцій КПРС. М., 1969. С.351. 

 1 ^ 

 Павлов Д.Б. Більшовицька диктатура проти соціалістів і анархістів. 1917-середина 1950-х років. М., 1999. С.22. Історик посилається на збірник документів: Декрети Радянської влади М., 1957. Т.1. С.549. - Ордер на арешт І.Г.Церетелі, В. М. Чернова та ін від 4 (17) грудня 1917 р. 

 136 Уральський робочий (Єкатеринбург). 1918. 18-19 січня. 

 137 Стариков С.В. Указ. соч. С.635. 

 139 Там само. С.640. 

1

 Ілешін Б. Доля Марії Спірідонової / / Тиждень. 1989. № 27; 

 М.А.Спиридонова (біографічна довідка) / / Известия ЦК КПССС. 1989. № 9. С.107-109. 

 історії та краєзнавства. СБ научн. праць. Курськ, 1994. С.66-73. 

 168 «Известия ВЦИК». 1918. 31 серпня. 

 169 Гусєв К.В. Лицарі терору. М., 1992; Див: Суслов А.Ю. Процес правих соціалістів-революціонерів 1922 у вітчизняній історіографії / / Проба пера: Зб. ст. Вип.2. Казань, 1998. С.86-105. 

 170 Литвин А.Л. Червоний та білий терор в Росії. 1918-1922 рр.. Казань, 

 172 Див: Известия ЦК КПРС. 1989. № 5. С.155. 

 175 Бурганов А.Х. Звідки і куди йдеш, Росія? М., 1996. С. 167. 

 177 Гінс Г.К. Сибір, союзники і Колчак. Т.1. 4.1. С.49. 

 1 ЯП 

 Ленін В.І. Доповідь про тактику РКП 5 липня 1921 на III конгресі Комінтерну / / І.. зібр. соч. Т.44. С.43. 

 183 РГАСПИ. Ф.274. Оп.1.Д.27.Л.8. 

 185 РГАСПИ. Ф.274. Оп.1. Д.2. Л.49. 

 187 Єрофєєв Н.Д. Соціалісти-революціонери під час і після жовтневої 1917 революції / / Партія соціалістів-революціонерів. Документи і матеріали. Т.З. 4.2. С.20. 

 1XX 

 Медведєв А.В. Неонароднічества і більшовизм в Росії в роки громадянської війни. Нижній Новгород, 1993; Філіппов І.Т. Продовольча політика в Росії в 1917-1923 рр.. М., 1994. 

 189 

 Медведєв А.В. Більшовики і неонародники в боротьбі за селянство в роки громадянської війни, жовтень 1917-1920 рр.. Дисс. ... Д-ра іст. наук. Нижній Новгород, 1994. С.674. 

 2 Ленін В.І. Заключне слово по звіту ЦК РКП (б) 9 березня 1921 X з'їзд РКП (б). 8-16 березня 1921 / / І.. зібр. соч. Т.43. С.49. 

 12 Чернов В.М. Н.Д.Авксентьев в молодості / / Новий журнал. 1943. Кн.5.; Карпович М.М. Пам'яті Н.Д.Авксентьева / / Новий журнал. 1943. Кн. 5. 

 17 Geifman A. Thou shault kill: Revolutionary terrorism in Russia. 1894-1917. Princeton, 1993. 

 18 Ibid. Р.235-236. 

 20 Прапор боротьби. (Берлін). 1929. № 24. С.7. 

 21 Steinberg I. Maria Spiridonova. London, 1935. 

 22 Дванадцять смертників. Суд над соціалістами-революціонерами в Москві. Берлін, 1922. 

 23 Войтінський Вл. Суд над соціалістами-революціонерами в Москві / / Дванадцять смертників. Берлін, 1922. С.17-30. 

 26 Че-Ка: Матеріали по діяльності надзвичайних комісій. Берлін, 

 29 Вишняк М.В. Всеросійські Установчі збори. Париж, 1932. 

 31 Він же. Всеросійські Установчі збори. Париж, 1932. С.218. 

 32 Там же. С.222. 

 43 Воля Росії. Прага, 1928. № 8-9. С.198-212. 

 52 Ibid. P.99. 

 57 Орлов Б. Міф про Фанні Каплан / / Час і ми. 1975. № 2. С.153-163. 

 65 Katkov G. The Assassination of Count Mirbach. "Soviet Affairs". 

 № 3, edited by David Footman, Carbondale, Illinois, 1962, P.53-94. 

 66 Фелиитінскій Ю.Г. Більшовики та ліві есери. На шляху до однопартійної диктатури. Париж, 1985. С.257. Ю.Г.Фельштінскій посилається на статтю К.В.Гусева «Про політичну лінії більшовиків по відношенню до дрібнобуржуазним партіям» / / Комуніст. 1976. № 15. С.94-100. 

 68 Ліві есери і ВЧК. Збірник документів. Казань, 1996. С.231. 

 72 Рабинович А. Указ. соч. С.188-206. 

 73 Фелиптінскій Ю.Г. Лівіше лівих / / Батьківщина. 1991. № 3.C.36. 

 77 Sadoul J. Les S.R. et Vandervelde. Paris, 1922. 

 78 Rimsha H. Der Russische Burgerkrig und die russische Emigration. 1917 - 1921. Iena, 1924; Chamberlin W.H. The Russian Revolution, 1917-1921. Vol. 1 - 2. N.Y., 1935. 

 80 Rimsha Н. Russland jenseits der Grenzen 1921-1926. Ein Beitrag sur russischen Nachkriegsgeschichte. Iena, 1927. 

 82 Ibid. Vol.l. PP. 365-366. 

 83 Ibid. Vol. 2. PP. 3-4. 

 84 Пам'яті Oliver Н. Radkey (12 липня 1909 - 21 липень 2000 р.). Остін. Техас. 

 За твердженням професора відділу історії та слов'янських мов Sidney Monas, який разом з O.Radkey навчався у Гарварді, історик російської партії есерів був людиною дуже цікавим. Навіть заповіт свою він написав особисто, не довіряючи помічникам і нотаріусам. Він ніколи не бравірував тим, що написав великі праці з російської історії, був прекрасним лектором, його курси завжди відвідувалися, він був педантичний і переглядав кожен папір, була це стаття або документ, правлячи її стиль. 

 Оригінальність O.Radkey була відома багатьом. Він мав упередження в плані гігієни і завжди витирав ручки дверей і мікрофон хусткою. Професор O.Radkey був людиною прежімістим і не заохочував близькості зі студентами або колегами. Його модна тростину і десятігаллонная капелюх були своєрідними орієнтирами в Техаському університеті. Він був людиною образливим і дуже болісно поставився до відмови дозволити йому викладати російську історію в Каліфорнійському університеті. 

 Докторська дисертація на тему «Аграрні противники більшовизму» була захищена O.Radkey в 1939 р. Вона була видана в Колумбійському університеті і внесла значний внесок у вивчення історії російської революції. Інша його робота «Невідома громадянська війна в Росії» розповідала про селянське опорі більшовицьким реквізицій зерна. O.Radkey говорив, що виявив у ряді радянських архівів важливі докази різних сторін цього опору, і що в СРСР ці документи були приховані КДБ. Ця обставина його сильно засмучувало, причому епоха гласності в СРСР не змінила його кілька упередженого ставлення до Росії. Незважаючи на це, його наукова чесність ніколи не викликала сумнівів. 

 Larry R. Faulkner, President The University of Texas at Austin 

 85 In memoriam. Oliver Н. Radkey. It is follwed by a memorial statement by Professor Emeritus Sidney Mones The Uiversity of Texas at Austin. July 22, 2000. 

 86 Radkey О. The Elections to the Russian Constituent Assembly of 1917. Cambridge, 1950. 

 87Idem. The Agrarian Foes of Bolshevism: Promise and Default of Russian Socialist Revolutionaries from February to October 1917. N.Y., 1958; 

 Idem. The Sickle under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet rule. N.Y., 1963. 

 Hildermeier M. Die Sozialrevolutionaere Partei RuBlands. Agrarsozialismus und Modernicierung im Zarenreich (1900-1914). Koln, 1978; 

 Baynac I. Les socialistes-revolutionaires de mars 1881 a mars 1917. Paris, 1979. Immonen H. The Agrarian Program of the Russian Socialist-Revolutionary, 1900-1914. Helsinki, 1988. 

 89 Harcave S. First Blood: The Russian Revolution of 1905. N.Y., 1964; Bushnell J. Mutineers and Revolutionaries: Military Revolution in Russia, 1905 - 1907. Blumington, Indiana, 1985; Ascher A. The Revolution of 1905: Russia in Disarray. Stanford, 1988. 

 90 Так, наприклад, R. Pipes пише: «не настільки нечисленна, щоб нею можна знехтувати, частина населення отримала середню та вищу освіту, придбавши і західні погляди на життя, а держава зверталося з цими людьми так, немов вони як і раніше залишалися на рівні безграмотного селянства і були нездатні брати участь у вирішенні питань державної ваги ». Пайпс Р. Росія за старого режиму. М., 2004. С.452. 

 102 Ibid. Р. 12. 

 103 Mitrany D. Marx against the Peasant. N.Y., 1951. P.66. 

 107 Slavic Review. 1964. Vol. 23. № 4. P.750-751. 

 112 Анатомія революції: 1917 рік у Росії: Маси, партії, влада. СПб., 1994. С.273. 

 117 Леонов М.І. Партія соціалістів-революціонерів у 1905-1907 рр.. М., 1997. С.14. 

 118 Russian Review. 1977. Vol.36. № 4. P.407. 

 125 Berc S.M. The democratic Counterrevolution: Komuch and the Civil war on the Volga. Canadian-American Slavic Studies. 1973. Vol.7. № 4. P.443. 

 127 Литвин А.Л. Червоний та білий терор в Росії. 1918-1922 рр.. М., 2004. 

 С.139-224. 

 128 Jancen М. Show Trial under Lenin: The of the Socialist Revolutionaries Moscow 1922. The Hague, 1982. 

 129 Янсен М. Суд без суду. М., 1993. С.49. 

 131 Див: Суслов А.Ю. Партія правих есерів після жовтня 1917 року в сучасній історіографії / / Точка зору: Міжвузівський СБ научн. праць. Казань, 1999. С.60. 

 136 Singleton S. The Tambov Revolt (1920-1921) / / Slavic Rewiev.1966. Vol.25 № 3. PP.497-512; Radkey O. The Unknown Civil War on Soviet Russia A Study of the Green Movement in the Tambov Region. 1920-1921. Stanford, 1976; Френкін М. Трагедія селянських повстань в Росії 1918-1921 рр.. Єрусалим, 1987. 

 138 Донков І.П. Антоновщина: задуми і дійсність. М., 1977. 

 148 Ibid. S.164. 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "12. Довідкові та енциклопедичні видання 12.1. "
 1. Довідкові видання
    Велика Радянська енциклопедія. 3-е видання. 30 тт. М., 1969-1978. Велика Російська енциклопедія. М.: Наукове видавництво "Велика Російська енцікопедія». 2005-2006 (до справжнього моменту випущено 5 тт.). Радянська історична енциклопедія. Т. 1 - 16. М., 1961-1976. Стародавній Єгипет. Енциклопедія / упорядник і науковий редактор В.В.Солкін /. Вид. Арт-Родник. 2005. Стародавній Світ. Енциклопедичний
 2. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 3. V.
    Розглянуте вчення Гегеля про три «моментах» логічного надзвичайно важливо для відповіді на питання, поставлене в цій статті. Саме цим вченням визначається погляд Гегеля не тільки на права, а й на межі формального мислення. 193 7 В. Ф. Асмус Варте уваги, що вчення це було викладено Гегелем тільки в енциклопедичної Логіки (14, /, 131 - 143). У «Науці логіки» вказано
 4. Програма
    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Справжня програма розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У програмі розгорнуті всі дидактичні одиниці, передбачені Державним стандартом в області проблем соціальної філософії. При її розробці враховувався досвід і традиції викладання соціальної філософії як
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    Навчальні посібники 1. Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсієнко Ф.Г. Світові релігії. М., 1998. 2. Васильєв Л. С. Історія релігій Сходу. М., 1988. 3. Введення в загальне релігієзнавство. М., 2001. 4. Історія релігії: У 2 т. М., 2002. 5. Історія релігій в Росії: Підручник. М., 2002. 6. Кімелев Ю.А. Філософія релігії: Систематичний нарис. М., 1998. 7. КривелевІ.А. Історія релігії: У 2 т.
 6. Введення
    Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в
 7. 4. Укладачі як суб'єкти авторського права
    Правовий статус авторів окремих, насамперед складових і похідних, творів володіє певною специфікою Автору збірника, бази даних або іншого складеного твору, іменованого упорядником, належить авторське право на здійснені ним підбір або розташування матеріалів. Со-ставництва, будучи творчою працею, породжує авторські права навіть у тому випадку, коли
 8. Список використаних джерел
    Золотогоров В.Г. Енциклопедичний словник з економіки. Мінськ: Полум'я, 1997 Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Пітер, 1999 Уткін Е.А. Ціни. Ціноутворення - М: ЕКМОС, 1997 Ціни і ціноутворення / під ред. проф. В.Є. Єсипова - Спб: Петер, 1999 Економіка підприємства / / під ред. проф. О.І. Волкова - М: Инфра-М,
 9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    1 Аросєва Т. Є., Рогова Л. Г., Сафьянова Н. Ф. Посібник з наукового стилю мовлення. Основний курс. Ч. 2. М.: "Російська мова", 1987. 2 Дарінскій А. В., Бєлоусов Б. Н., Бєлкіна І. Н. та ін Географія Росії. М.: Просвещение, 1993. 3 Скрябіна А. О., Єрофєєва І. А. Географія материків і океанів. М.: Просвещение, 1991. 4 Енциклопедичний словник юного географа-краєзнавця. М.: Педагогіка, 1981.
 10. Рекомендована література 1.
    БуберМ. Я і Ти. М., 1993. 2. Коробейникова Л.А. Метаморфози техногенної культури. Томськ, 1997. 3. Волков Ю.Г., Полікарпов B.C. Людина: Енциклопедичний словник, М., 1999. 4. Людина як об'єкт філософського дослідження: Античність. Середні століття. Хрестоматія. М., 1993. 5. Світ Росії - Євразія. -М.: Вища школа. -1995. 6. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 7. Блинников
 11. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
    Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в
 12. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
    У навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
© 2014-2022  ibib.ltd.ua