Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

Програма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Справжня програма розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У програмі розгорнуті всі дидактичні одиниці, передбачені Державним стандартом в області проблем соціальної філософії. При її розробці враховувався досвід і традиції викладання соціальної філософії як самостійної навчальної дисципліни в рамках національно-регіонального компонента в Ставропольському державному університеті, а також досвід викладання філософських дисциплін у інших вузах країни.

В даний час опубліковано досить підручників і навчальних посібників з філософії, серед них - спеціальні видання з соціальної філософії. Викладачі кафедри при рекомендації основних навчальних посібників виходили в першу чергу з їх наявності в бібліотеці університету, а також відображення в цих посібниках сучасного стану соціально-філософського знання. Точка зору викладачів кафедри в ряді питань може не збігатися з позицією авторів посібників, використовуваних у навчальному процесі. Підручники та навчальні посібники з соціальної філософії мають авторський характер, тому їх структура різна і не в усьому збігається з програмою курсу, затвердженої кафедрою соціальної філософії та етнології СГУ.

Важливим компонентом вивчення соціальної філософії є робота з текстами класичних творів. У читальних залах університету є достатня кількість комплектів антології «Світ філософії: Книга для читання. Ч.2. Людина. Суспільство. Культура. - М.: Политиздат, 1991.-624с. », А також вибрані твори класиків світової та вітчизняної філософської думки.

У програмі поряд з навчальною літературою наводиться великий перелік наукової літератури, яка може бути використана для написання доповідей, рефератів, наукових повідомлень.

Наведені списки літератури покликані відобразити загальний стан досліджень в галузі соціальної філософії, розкрити пріоритети у філософських пошуках сучасної епохи. Крім цього, студенти можуть ознайомитися з сучасними дослідженнями з соціальної філософії на сайтах, розміщених в Інтернеті. Даний вид діяльності може бути використаний в процесі самостійної роботи.

Курс «Соціальна філософія» розрахований на 110 годин навчальної роботи студента, з них 54 години - аудиторних занять на денному відділенні, 16 -18 годин - на заочному.

Програма спрямована на розвиток знань, умінь і навичок студентів з курсу «Соціальна філософія». Структура та зміст програми відображає логіку вивчення основних світоглядних ідей з позиції сучасного наукового знання. Тематичний план розкриває послідовність розділів, тем і питань курсу, а також кількість часу (в годинах), що відводиться на вивчення кожної теми.

Як основні підручників і навчальних посібників по всіх розділах і темах курсу рекомендуються такі видання навчального та наукового характеру:

Алексєєв П.В. Соціальна філософія: Навчальний посібник. - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2003. - 256с.

Барулин В.С. Соціальна філософія: Підручник. - Вид. 2-е. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 560с.

Соколов С.В. Соціальна філософія: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 440С.

В якості довідкових видань по курсу рекомендуються:

Коротка філософська енциклопедія. - М.: Видавнича група «Прогрес -« Енциклопедія », 1994. - 576с.

Новітній філософський словник / Упоряд. А.А. Грицанов. - М.: Изд. В.М. Скакун, 1998. - 896с.

Постмодернізм. Енциклопедія. - Мн.: Іінтерпрессервіс; Книжковий Будинок. 2001. - 1040с. - (Світ енциклопедій).

Сучасний філософський словник / Під загальною ред.

Д. ф. н. професора В.Є. Кемерова. - 2-е вид., Испр. і доп. - Лондон, Франкфурт-на-Майні, Париж, Люксембург, Москва, Мінськ / «Панпрінт», 1998. - 1064с.

Філософський енциклопедичний словник / Гол. редакція: Л.Ф. Іллічов, П.Н. Федосєєв, С.М. Ковальов, В.Г. Панов. - М.: Сов. Енциклопедія, 1983. - 840с.

Філософський словник / За ред. І.Т. Фролова. - 5-е вид. - М.: Политиздат, 1986. - 590С.

Філософський енциклопедичний словник. - М., 1989.

Як додаткові підручників і навчальних посібників з окремих розділів і тем курсу рекомендуються такі видання навчального характеру по «Філософії»:

Введення у філософію: Учеб. посібник для вузів / Авт. колл.: Фролов І.Т. та ін - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Республіка, 2002. - 623 с.

Ахмебінінскій Б.В., Храленко Н.І. Філософія. - М.: Вузівська книга, 2002. - 336с.

Лешкевич Т.Г. Філософія: Учеб. Посібник. - М.: ИНФРА - М., 2003. - 192с. - (Серія «Питання-відповідь»).

Основи сучасної філософії. Видання 2-е доповнене. Серія «Світ культури, історії та філософії». - СПб.: Видавництво «Лань», 1999. - 352с.

Філософія (конспект лекцій в схемах). - М.: «Видавництво ПРІОР», 2002. - 256с.

ПРОГРАМА

Вступна лекція. Соціальна філософія, її предмет, методи, функції та місце в системі соціально-гуманітарного знання.

Предмет і основні методи соціальної філософії. Функції соціальної філософії.

Історичний розвиток соціальної філософії та її основні напрямки. Специфіка соціально-філософського пізнання.

Соціальна філософія в системі соціально-гуманітарного знання. Перспективи розвитку соціально-філософської проблематики.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програма "
 1. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  програми займають особливе місце і призначені-чени для придбання нових знань і умінь. Навчальні програми зазвичай складають за традиційною методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанта
 2. 2.4. Демонстрація програми
  програми. Демонстрацію програми проводять в режимі Показ слайдів. Включити даний режим можна за допомогою горизонтального меню Вид - Показ слайдів або Показ слайдів - Показ (рис. 30). па 4 *. о> IDIUtit 5 I P. I.J "Wi": w II. 1-і-. - .. і-ВПВ », 1'if im - a. A * 'Ї ^-ЧР'ПЧ'стор cnafia? | I Ц Іікт їм АТГ «* м счог про Пане»
 3. Програма партії
  - виклад основних положень і цілей, а також план діяльності політичної партії. Програма партії є основним теоретичним і керівним документом партії, що містить в собі кінцеву мету і найважливіші завдання на певний історичний період. Обов'язкова для всіх членів партії та її організацій, вона забезпечує об'єднання їх зусиль для досягнення кінцевої мети. Програма
 4. Постановка цілей навчання
  програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО"
  програми, опублікованій в т. I цього підручника, внесені необхідні зміни та доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника,
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно з ескізом розробіть дидактичний матеріал, застосовуючи обрану ІТ. Складіть конспект уроку з використанням розробленого дидактичного матеріалу і урахуванням ергономічних
 7. Як виміряти ефект от навчання
  програму. Чи подобається їм ця програма? Чи вважають вони її корисною? Ступінь засвоєння. Протестуйте навчаються, щоб визначити, чи вдалося їм повною мірою вивчити основні принципи, а також придбати необхідні навички. Поведінка. З'ясуйте, чи змінилася поведінка яких навчають на робочому місці завдяки навчанню. Наприклад, чи стали працівники у відділі скарг магазину більш уважні до
 8. Перепідготовка керівників
  програмами, освітніми закладами підвищення кваліфікації видаються наступні документи державного зразка: посвідчення про підвищення кваліфікації для осіб , що пройшли короткострокове навчання або брали участь у роботі тематичних і проблемних семінарів за програмою в обсязі 72-100 годин; свідоцтво про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли навчання за програмою в обсязі понад
 9. Шляхи розширення метатеоріі
  програми обгрунтування математики, яка була запропонована Д. Гильбертом. Метою обгрунтування математики є тут не редукція до логіки або до арифметики, а обгрунтування несуперечності кожної теорії окремо. Оскільки ми прийняли, що таке розуміння обгрунтування математики є найбільш відповідним суті проблеми, то мова повинна йти тут не про пристосування цієї програми до
 10. Частина 2РАЗРАБОТКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  Частина 2РАЗРАБОТКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ
 11. 5. Авторсько-правова охорона програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем
  програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua