Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України
ЗМІСТ:
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000

У навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
всі інститути особливої частини трудового права. Особливу увагу приділено таким суб'єктам трудового права, кік профспілки і трудові колективи.

Введення
Розділ 1 ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ
Глава 1. Загальні питання
Коли виникло трудове право і яке його призначення?
Яке місце трудового права в системі права України?
Що являє собою предмет трудового права?
Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею?
Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості?
У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
Які функція трудового права?
Що являє собою система трудового права?
Які основні принципи трудового права України?
Які існують основні види принципів трудового права?
Хто є суб'єктами трудового права?
Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції?
Що слід розуміти під правом на працю?
- Які основні гарантії права на працю?
Що слід розуміти під трудовою функцією?
Глава 2. Джерела трудового Драва
Що слід розуміти під джерелами трудового права?
Какрво значення Конституції в регулюванні трудових відносин?
Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?
Що слід розуміти під локальним регулюванням умов праці?
Чи є джерелом трудового права угоди, що укладаються на державному, галузевому та регіональному рівнях?
Що означають єдність і диференціація у трудовому праві?
Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав?
Чи є джерелами права 'Постанови Пленуму Верховного Суду України?
Яке значення мають рішення Конституційного Суду України?
Що слід розуміти під оціночними поняттями в трудовому праві?
Глава 3, Колективний договір
Що являє собою колективний договір?
Яке значення має колективний договір?
Якими нормативними актами слід керуватися при укладенні колективного договору?
Де полягають колективні договори?
Який порядок укладення колективного договору на новоствореному підприємстві?
Чи полягає колективний договір в акціонерних і кооперативних підприємствах?
Полягають чи колективні договори в об'єднаннях підприємств?
Чи можна укладати колективний договір у структурних підрозділах підприємств, установ, організацій?
Хто є сторонами колективного договору?
На кого поширюється колективний договір?
Який зміст колективного договору?
Чи підлягають реєстрації колективні договори?
Чи можуть бути визнані недійсними умови колективних договорів?
Коли колективний договір набуває чинності?
Чи зберігає дію колдоговір при реорганізації підприємства, установи, організації та при зміні власника?
Глава 4. Трудовий договір
Як здійснюється правове регулювання зайнятості населення в Україні?
Як здійснюється працевлаштування іноземних громадян в Україні?
Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
Хто є сторонами трудового договору?
У якому порядку здійснюється прийом на роботу?
Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
Як здійснюється випробування при прийомі на роботу?
На який термін може бути укладений трудовий договір?
Які особливості має трудовий. договір, укладений з сезонними працівниками?
Які особливості має трудовий договір з тимчасовими працівниками?
Що слід розуміти під трудовим контрактом?
Що слід розуміти під сумісництвом?
Що слід розуміти під суміщенням професій?
Що слід розуміти під тимчасовим заступництвом?
Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
У яких випадках працівник має право вимагати переведення иа іншу роботу?
Що слід розуміти під переміщенням працівника?
Що слід розуміти під зміною істотних умов праці?
За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
Який загальний порядок припинення трудового договору з ініціативи власника?
У яких випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника не потрібно попередньої згоди профспілкового органу?
Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?
Як відбувається звільнення у зв'язку з призовом або вступом на військову службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України)?
Як відбувається звільняючи працівника у зв'язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України)?
Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з набранням законної сили вироку суду (п. 7 ст. 36 КЗпП України)?
Які підстави припинення трудових правовідносин можуть бути передбачені в контракті?
Як відбувається розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових обов'язків не приступив?
Як виробляється звільнення у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, або банкрутства?
Які пільги та компенсації надаються працівникам, що вивільняються?
Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)?
Як виробляється звільнення за систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)?
Як виробляється звільнення за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України)?
У якому порядку можна звільнити працівника при тривалій хворобі (п. 5 ст. 40 КЗпП України)?
Яким чином відбувається розірвання трудового договору при поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України)?
Чи можна звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому. стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)?
Як відбувається звільнення у зв'язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі і дрібного) майна власника (п. 8 ст. 40 КЗпП України)?
У яких випадках можна звільнити працівника за одноразове грубе порушення трудових обов'язків?
Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з втратою до нього довіри з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП України)?
За яких умов допускається звільнення за вчинення аморального проступку?
У яких випадках відбувається розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб?
Що слід розуміти під відстороненням працівника від роботи?
Як оформляється звільнення з роботи і який порядок розрахунку зі звільненим працівником?
Що являє собою трудова книжка працівника?
Глава 5. Робочий час
Що таке робочий час?
Яка тривалість робочого часу?
Чи можна встановлювати для працівників меншу тривалість робочого часу?
Якої тривалості надається відпустка особам, які працюють на умовах неповного робочого дня?
Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
Чим відрізняється неповний робочий день від скороченого робочого дня?
Що слід розуміти під режимом робочого часу?
Що таке ненормований робочий день?
Чи можна встановлювати ненормований робочий день для працівників, зайнятих неповний робочий день?
Для кого може встановлюватися ненормований робочий день?
Чи може працівник з ненормованим робочим днем відмовитися вийти за межі нормального робочого дня?
Що таке ущільнений робочий день?
Яка тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних Днів?
Яка тривалість роботи в нічний час?
Кому заборонено працювати / в нічний час?
Як оплачується робота в нічний час?
Які роботи визнаються наднормовими?
Кого заборонено залучати до надурочних робіт?
Що таке нормативи робочого часу?
Які види обліку робочого часу?
Яку позначку слід ставити в табелі у разі відсутності на роботі більше 3 годин без поважних причин?
Що таке чергування?
Глава 6. Час відпочинку
Що означає час відпочинку?
Які відомі види часу відпочинку?
У яких випадках дозволяється робота у вихідні дні?
Як компенсується робота у вихідний день?
Як компенсується робота в \ святкові та неробочі дні?
Які види відпусток надаються працівникам?
Яка мінімальна тривалість щорічної відпустки?
Хто має право на відпустку?
Хто має право на творчу відпустку?
Як визначається тривалість відпусток?
У яких інших нормативних актах врегульовані питання про відпустки?
У якому порядку обчислюється тривалість щорічної / відпустки?
Чи мають право на відпустку сезонні та тимчасові працівники?
Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років?
Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
Який порядок надання 'щорічних відпусток?
Чи допускається поділ відпустки Еа частини?
Чи допускається відкликання з щорічної відпустки?
Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку?
Чи можна отримати грошову компенсацію при продовженні роботи?
Який порядок надання відпусток без збереження зарплати?
Хто вважається ветераном праці?
У якому порядку можуть надаватися відпустки без збереження зарплати або з частковим її збереженням при простої підприємства з незалежних від працівника причин?
Глава 7. Оплата праці
Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
Що слід розуміти під заробітною платою?
Яка структура заробітної плати?
Які існують способи регулювання оплати праці?
Яким чином встановлюється мінімальна заробітна плата?
- Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці?
Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?
Як проводиться оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету?
Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?
У яких розмірах проводиться оплата праці за сумісництвом?
Як проводиться оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника?
Як проводиться оплата праці в надурочний час?
Як проводиться оплата за роботу у святкові та неробочі дні?
У яких розмірах проводиться оплата роботи в нічний час?
Як проводиться оплата роботи за незакінченим відрядним нарядом?
Який порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку?
Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком?
Який порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)?
Які терміни виплати заробітної плати?
Які строки розрахунку при звільненні? '
Що слід розуміти під гарантійними виплатами?
Що слід розуміти під компенсаційними виплатами?
Які існують гарантій і компенсації при службових 'відрядженнях?
Як визначається компенсація за зношування інструментів, належних працівникам?
Які існують обмеження відрахувань із заробітної плати?
Шаную є 'підставою для утримання із заробітної плати працівника?
Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
 Глава 8. Матеріальна відповідальність
Що слід розуміти під матеріальною відповідальністю працівників за трудовим правом України?
Що є підставою і які умови матеріальної відповідальності працівників?
У чому полягає відмінність матеріальної відповідальності по трудовому праву від майнової відповідальності за нормами цивільного права?
Які види матеріальної відповідальності працівників, передбачені законодавством України?
У яких випадках настає обмежена матеріальна отв етствеіность?
У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
У яких випадках можлива колективна (бригадна) матеріальна відповідальність?
Як визначається розмір збитку і який порядок його відшкодування?
 Глава 9. Трудова дисципліна
Що слід розуміти під трудовою дисципліною?
Як забезпечується дисципліна праці?
Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях?
Які основні обов'язки працівників і чим вони встановлені?
Які основні обов'язки роботодавця?
Які заохочення за успіхи у праці і як вони застосовуються?
Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки?
Які заохочення за особливі трудові заслуги?
Де відображаються відомості про заохочення та нагороди працівників? '
Що слід розуміти під порушенням трудової дисципліни?
Які види дисциплінарної відповідальне? .
Які стягнення передбачені законодавством про працю?
Хто має право застосовувати дисциплінарне стягнення?
Які терміни встановлено для накладення дисциплінарного стягнення?
Який порядок застосування дисциплінарних стягнень встановлено законодавством?
У якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення?
У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення?
Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
Глава 10. Охорона праці
Що слід розуміти під охороною праці?
Які встановлено гарантії прав працівників на охорону праці?
Як організована охорона праці на виробництві?
Який порядок розробки інструкцій з охорони праці?
Які види інструктажу слід проводити з працівниками?
Який порядок проведення медичних оглядів?
Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві?
У якому порядку розслідуються і враховуються нещасні випадки; професійні захворювання і аварії?
Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів?
Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
Якими правами наділена державна інспекція праці?
Які органи здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
 Глава 11. Трудові спори
Що слід розуміти під трудовими спорами?
Які бувають види трудових спорів?
Які органи розглядають індивідуальні трудові спори?
Як організовуються комісії по трудових спорах?
Який порядок і строки звернення до комісії з трудових спорів?
Який порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів?
У яких випадках трудові спори розглядаються в суді?
Які існують строки звернення до суду?
Що слід розуміти під колективними трудовими спорами та який порядок їх дозволу?
Які сторони беруть участь у вирішенні колективного трудового спору?
З якого моменту виникає колективний трудовий спір?
Що є предметом колективного трудового спору?
Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
Який порядок розгляду спору примирною комісією?
Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?
Які передбачаються гарантії працівникам, які беруть участь у Е примирних процедурах вирішення колективного трудового спору?
Якими повноваженнями володіє Національна служба посередництва і примирення?
Як здійснюється реалізація конституційного права на страйк?
У яких випадках право на страйк обмежується?
У яких випадках страйк визнається недійсною?
Які передбачені гарантії для працівників під час страйку?
Що являє собою Європейський суд з прав людини?
Чи може громадянин України ^, звернутися для вирішення трудового спору до Європейського суду з прав людини?
 Глава 12. Професійні спілки
Що таке професійні спілки?
Хто може бути членом профспілки?
Чи є профспілки суб'єктом трудового права?
Які основні права і обов'язки профспілок?
Якими правами наділені виборні профспілкові органи на підприємствах, в установах, організаціях?
Чи беруть участь профспілки в обговоренні проектів нормативних актів?
Які обов'язки несуть профспілки?
- У якому порядку здійснюється легалізація профспілок, їх об'єднань?
Яка символіка профспілок, їх об'єднань?
Які гарантії встановлено для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів?
Які встановлено обов'язки роботодавця щодо створення умов для діяльності профспілок?
 Глава 13. Трудовий колектив
Що означає трудовий колектив?
Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору підряду та інших цивільно-правових угод?
Чи входить керівник підприємства, установи, організації в трудовий колектив?
Чи є трудовий колектив суб'єктом трудового права?
У яких формах здійснюються правомочності трудових колективів?
Чи є виробнича бригада суб'єктом трудового права?
Яким чином розподіляється в бригаді заробіток?
Зміст
 Трудове право України:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua