Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

За яких підстав може бути припинений трудовий договір?Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 158 ИО
припинення трудових відносин з ініціативи
предпрінімателяи трудові відносини з працівниками
не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою
необхідністю підприємства, установи чи служби.

Під припиненням трудового договору слід розуміти акт припинення трудових правовідносин працівника з власником або уповноваженим ним органом.

Стійкість трудових відносин гарантується
обмежувальним переліком підстав припинення
трудового договору. Розірвати трудовий договір і звільнити працівника можна тільки з підстав, які
передбачені законом. У Кодексі законів про працю підстави припинення трудових правовідносин передбачені в стст. 28, 36, 37, 38, 40, 41,199.

Відповідно до ст. 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

110

2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові
відносини фактично тривають і жодна з
сторін не зажадала їх припинення;

3) призов або вступ працівника на військову
службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи
іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу
місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку з
зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення
волі, виправних робіт не за місцем роботи
або до іншого покарання, яке виключає можливість
продовження даної роботи;

8) підстави, передбачені контрактом.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи,
організації не припиняє дію трудового договору.

При зміні власника підприємства, а також при
його реорганізації (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) дія трудового договору
працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої
статті 40). ;

Крім підстав, передбачених статтею 36 КЗпП
/ Україна, трудовий договір припиняється також у випадку направлення працівника за постановою суду до
лікувально-трудовий профілакторій (ст.37 КЗпП). Він так
111

ж може бути розірваний у разі обнаружившегося
в процесі випробування невідповідності працівника дорученій роботі (ст. 28 КЗпП) або на вимогу батьків, усиновителів і опікунів неповнолітнього, а також державних органів і посадових
осіб, на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю (ст. 199 КЗпП).

Слід зазначити,-що згідно ст. 7 КЗпП України чинним законодавством можуть бути передбачені додаткові підстави припинення
трудового договору деяких категорій працівників
за певних умов (порушення встановлених правил прийому на роботу і т. д.) . У пункті 29 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9
від 6 листопада 1992 ИО порядок розгляду судами трудових споровими підкреслюється, що при припиненні трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийому на роботу необхідно враховувати, що звільнення з цих підстав може мати місце в
випадках, коли відповідно до п. 4 ст. 7 КЗпП Украї ^
ни спеціальною нормою законодавства України
передбачені обмеження на прийом на роботу при
певних умов (наприклад, осіб, позбавлених
вироком суду права займати певні посади або займатися певною діяльністю на
протягом визначеного судом терміну; прийняття на
роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю
осіб, які засуджені за розтрату, хабарі та інші корисливі злочини, якщо судимість не знята і не
погашена). До порушень встановленого порядку
прийому на роботу слід також віднести: прийом службовців, що перебувають в близькій спорідненості, якщо їх служба
пов'язана з безпосередньою підлеглістю або підконтрольністю, за винятком випадків , коли відповідно до законодавства наявність родства не перешкоджає укладенню трудового договору та в інших, встановлених законодавством України, випадках.

'З урахуванням специфіки роботи окремих категорій
працівників у спеціальних законах встановлено й інші підстави припинення трудового договору. Так,

112

в ст. 30 Закону України ИО державну службу
устанавл, що державна служба припиняє-.
Ся в разі: порушення умов реалізації права на
державну службу; недотримання пов'язаних із
проходженням державної служби вимог
(участь у страйку, зловживання службовим становищем; заняття підприємницькою діяльністю; відмови фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, а також надання недостовірної
або неповної інформації; неправомірного втручання, з використанням свого службового становища, в
діяльність інших державних органів, з метою
перешкодити їм виконувати свої повноваження і в інших
випадках, передбачених статтями 1 і 5 Закону України ИО коррупцііи); досягнення державним
службовцем граничного віку проходження державної служби (60 років для чоловіків і 55 років для жінок); відставки державних службовців, які займають посади першої та другої категорій; виявлення
або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (визнання його в установленому законом
порядку недієздатним, наявності судимості та ін.); відмови державного службовця від прийняття присяги або порушення присяги; ненадання відомостей
про доходи або надання державним службовцям неправильних відомостей про доходи.

Відповідно до частини другої ст. 30 Закону України ИО державну службу підставою припинення державної служби для державних службовців патронажної служби є зміна керівника. Це підстава деталізується в постанові Кабінету
Міністрів України від 31 травня 1995 року № 377 ИПорядок перебування на державній службі працівників
патронажної служби членів Уряду Украіниі,
де передбачається, що крім загальних підстав, передбачених КЗпП України, державні службовці
патронажної служби можуть бути звільнені у разі зміни керівника або складу державного ор
113

гана. У цьому випадку в трудовій книжці робиться запис
з посиланням на пункт перший ст. 40 КЗпП України.

Додаткові підстави розірвання трудового
договору можуть бути передбачені в дисциплінарних
статутах і положеннях про дисципліну праці. Так, наприклад, Статутом про дисципліну працівників морського транспорту передбачені такі підстави припинення
трудових правовідносин: грубе порушення дисципліни, яке загрожує безпеці мореплавання або створює небезпеку для життя і здоров'я людей; порушення митних правил; Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту З за
порушення дисципліни, наслідки яких загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров'ю
громадян (наприклад, машиністи локомотивів за проїзд
на заборонний сигнал (незалежно від наслідків) по
його вини; чергові але станції З за відправлення поїзда на зайнятий перегін або прийняття поїзда на зайнятий
шлях, відправлення поїзда непідготовленим маршрутом;

керівники робіт, колійні майстри З за необгороджених попереджувальними сигналами місць проведення
колійних робіт і т. д.).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " За яких підстав може бути припинений трудовий договір? "
 1. Зміст
  яких підставах може бути припинений трудовий договір? ... ... Кіікоінібіцніі порядок припинення трудового Д "'" "" Р "але ініціативи власника?. В яких випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника не потрібно * попередньої згоди профспілкового органу? ... ... 116 Який порядок припинення
 2. Яким чином відбувається розірвання трудового договору при поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України)?
  основанно і цей працівник відновлений на роботі і вирішив приступити знову до виконання своїх трудових обов'язків, то прийнятий на його місце працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 40 КЗпП України. Звільнення по даній підставі може мати місце у випадках: З якщо незаконно звільнений (або незаконно переведений) поновлено на роботі за рішенням суду; З якщо на цю роботу (посаду)
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  яким би воно не було, можна було за таких твердженнях розглядати як виступ проти «державно органі-зованого панування робітничого класу», як «підрив соціалістичного ладу» з усіма витікаючими звідси наслідками, що, на жаль, і отримало, як відомо, широке поширення на практиці в 30-50-ті роки вітчизняної історії. На цій методологічній основі, що включає
 4. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  якимось чином визначити поняття червоного і білого терору. Під червоним терором прийнято розуміти тимчасову (з липня по листопад 1918 р.) каральну політику Радянської влади, спрямовану проти повалених і розбитих, але чинять опір експлуататорських класів, проти білогвардійців. Під білим терором розуміють всі репресивні дії антибільшовицьких сил, в т. ч. і розстріли червоних
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  підставі результатів атестації і розподілити для проходження служби відповідно до отриманої категорією і контрактом. Обов'язки МО щодо забезпечення офіцеру певних умов для життя, побуту та служби відповідно до Конституції і законів РФ (необхідно обумовити уявлення житла або компенсації витрат на житло і т.д.). Обов'язки офіцера служити відповідно до вимог
 7. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  -небудь причин не застосовується принцип території - тобто особа не була притягнута до кримінальної відповідальності в тій державі, де вона вчинила злочин. У КК використовується дещо інша формулювання: "... якщо особа не була засуджена на території іноземної держави ". Однак більш правильно було б використовувати термін" залучення до кримінальної відповідальності ", оскільки кримінальна
 8. § 1. Поняття злочину
    яким би чином він при цьому ні формулювався (суспільні блага, інтереси, відносини), спонукало включити в число ознак злочину його шкодочинність або, як частіше говорять, суспільну небезпеку. На відміну від ознак фізичного (дії) і психічного (винності) характеру, стосовно до самостійної значущості яких у визначенні поняття злочину нині можуть бути не
 9. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    якими якостями повинні володіти суб'єкти правового регулювання для того, щоб мати права і нести обов'язки у відповідній галузі права. Уявлення про цивільну правосуб'єктності зв'язуються з наявністю у осіб таких якостей, як правоздатність і дієздатність. Майнові відносини, ретуліруемие цивільним правом, супроводжують людину протягом всього його життя: з моменту
 10. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    небудь унітарним підприємством чи бюджетною установою, чи ні. Зрозуміло, в першому випадку наявності деякі особливості, пов'язані з тим, що ці державні юридичні особи мають самостійними правами на таке майно. Управління та розпорядження об'єктами федеральної власності від імені держави регламентуються постановою Уряду РФ від 10 лютого 1994 р. № 96
© 2014-2022  ibib.ltd.ua