Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У якому порядку розслідуються і враховуються нещасні випадки; професійні захворювання і аварії?



Важливе значення для виявлення і запобігання
нещасних випадків мають своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Нещасний випадок З це раптовий вплив на
організм працівника зовнішніх факторів, які порушують анатомічну цілісність тканин і функціональні процеси, що протікають в них.

Виробнича травма З це травма, що сталася на виробництві внаслідок недотримання вимог з охорони праці.

Відповідно до ст. 25 Закону України ИОб охорони праціїх і ст. 171 КЗпП власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій.

10 серпня 1993 Кабінет Міністрів України затвердив Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах , в установах та організаціях (в редакції від 17 червня 1998 р.). Дія його поширюється на всі підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності, на всіх громадян (у
тому числі іноземних та осіб без громадянства), які працюють, а також залучених до роботи на цих
підприємствах.

287

У документі визначено, що розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на підприємствах проводиться власником.

Власник підприємства, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з
розслідування у складі керівника (спеціаліста)
служби охорони праці підприємства (голови комісії), керівника структурного підрозділу
або головного спеціаліста. До комісії також входять
представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у разі гострих професійних отруєнь (захворювань) З фахівець Е
санепідемстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці.

За результатами розслідування власник складає акт про нещасний випадок (за встановленою фор-1
ме), один примірник якого він зобов'язаний видати потер-|
співав або зацікавленій особі. Акт за формою 1
Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, де нещасний випадок взято на облік.

У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого (або іншої заінтересованої особи) із змістом акта питання вирішується у порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Органи по
'розгляду трудових спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці або
профспілкового органу.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, здійсненням заходів щодо усунення
причин, що викликали ці випадки, проводиться органами державного управління і нагляду за охороною '
праці відповідно до їх компетенції.

Громадський контроль здійснюють трудові кіл-"" |
колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі своїх з

288

Біра органів і.представітелей. Ці органи мають право вимагати від власника підприємства складання акта за формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог нормативних актів з охорони праці.

У Генеральній угоді між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на
1999-2000 роки сторона власників зобов'язалася забезпечити участь представників профспілок у розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві
і в розробці заходів щодо їх попередження, а також необгрунтованого звинуваченням потерпілих (п. 22.10 Угоди).

Відповідно до пункту 12 статті 37 Закону України ИО професійні спілки, їх права та гарантії діяльності профспілки здійснюють громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, забезпеченням
на підприємстві в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої
санітарії, правильним застосуванням установлених
умов оплати праці, вимагають усунення виявлених
недоліків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У якому порядку розслідуються і враховуються нещасні випадки; професійні захворювання і аварії? "
 1. Зміст
  якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення? ... У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення? . Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу? Глава 10. Охорона праці ... Що слід розуміти під охороною праці? ...
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Якому ми положенні! »Ще більш емоційно різко характеризує становище, в якому опинилася Росія після війни, правий есер, відомий соціолог, висланий з Росії в 1922 Питирим Сорокін: «В результаті війни і революції наша батьківщина лежить в руїнах. Велика Російська рівнина стала великим цвинтарем, де смерть пожинає велику жнива ... Ми зараз схожі на людей, приголомшених ударом
 3. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  порядку і забезпечення громадської безпеки на вулицях, об'єктах транспорту та інших громадських місцях, яка організовується в містах та інших населених пунктах і здійснюється спеціально призначаються нарядами міліції. Головними завданнями патрульно-постової служби є: забезпечення особистої безпеки громадян; охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
 4. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  якій якості те чи інше фактичне обставина, підлягає обліку, може вплинути на вибір покарання? Ясно, що перший і другий питання, хоча і стосуються одного і того ж, не можна вважати тотожними: в одному випадку нас цікавлять ознаки, що дозволяють окреслити коло обставин, що підлягають обліку при призначенні покарання; в іншому - що зумовлюють особливості впливу цих обставин
 5. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  порядку скасовує умовне засудження і призначає йому покарання за сукупністю вироків. Подібним же чином необхідно надходити і в попередньому випадку, якщо суд не визнає за можливе зберегти умовне засудження. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Проголошення вироку, в якому визначені вид і розмір покарання, маючи, безперечно, важливе соціально-правове та
 6. У яких випадках працівник має право вимагати переведення иа іншу роботу?
  Порядку, тому працівник не вправі вимагати від власника або уповноваженого ним органу, щоб його перевели на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Він може звернутися до керівника з-проханням і шляхом переговорів досягти угоди про переведення на іншу роботу. Разом з тим законодавством про працю встановлені випадки, коли з метою охорони праці та здоров'я працюючих
 7. У якому порядку можна звільнити працівника при тривалій хворобі (п. 5 ст. 40 КЗпП України)?
  Випадку неявки на роботу більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. При цьому склалася практика, що тривала хвороба і відсутність працівника можуть бути підставою для розірвання трудового договору, якщо це обставина негативно позначається на виробничій діяльності. Звільнити працівника по цій підставі можна лише в період його хвороби, а не тоді, коли
 8. Як організована охорона праці на виробництві?
  Порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Служба 'Зібрання постанов Уряду України. З 1994. З № 2.ЗСт. 49. 277 охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. Представник цієї служби має право: видавати керівникам структурних підрозділів підприємств
 9. Якими правами наділені виборні профспілкові органи на підприємствах, в установах, організаціях?
  Порядку надання працівникам соціальних пільг; 7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації; 8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню; 9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати
 10. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  якого класу (класам) воно служить, а значить, в кінцевому рахунку якого економічного базису даного суспільства, формує ці класи. Іншими словами, тип держави з цих позицій є сукупність тісно взаємопов'язаних рис держави, відповідних певній класовій структурі суспільства, яка в свою чергу обумовлена економічним базисом суспільства. Інакше вирішується питання про тип
© 2014-2022  ibib.ltd.ua