Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що є підставою і які умови матеріальної відповідальності працівників?Підставою настання матеріальної відповідальності працівників є трудове майнове
правопорушення, то ерть невиконання або неналежне виконання покладених на працівника обов'язків, в результаті чого і було завдано матеріальної
збиток.

Матеріальна відповідальність працівників настає за наявності умов, викладених у ст. 130 КЗпП, а
саме:

1. Наявність прямої дійсної шкоди. Постанова пленуму Верховного Суду України № 14 від
29.12.92. ИО судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх работнікаміи трактує прямий
дійсну шкоду як втрату, погіршення, або зниження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, придбання майна чи
інших цінностей, або зробити зайві грошові виплати, викликані внаслідок порушення працівником своїх обов'язків.

Під прямим слід розуміти шкоду, яка безпосередньо випливає з протиправного діяння працівника. Непрямий збиток, тобто опосередкований
збиток працівником не відшкодовується. У свою чергу, під
дійсною шкодою слід розуміти будь-яке
зменшення, погіршення або знецінення, втрату
майна, яке перебуває на балансі конкретного
підприємства, організації, установи (у тому числі
і грошові кошти), а також необхідність для роботодавця провести витрати на відновлення,
придбання майна, або зробити зайві
грошові виплати.

232

Не підлягають відшкодуванню не отримані доходи (прибуток), які власник міг би отримати, але
не отримав через протиправних дій працівника.

2. Протиправність діяння, під якою слід розуміти порушення, невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових
обов'язків, передбачених трудовим законодавством, а рівним чином трудовим договором (контрактом). Протиправне поведінка може виражатися як
у формі дії, так і бездіяльності. Дія визнається протиправним, якщо воно заборонено законом
або іншим нормативним актом, тобто суперечить
праву. Бездіяльність З це відмова або небажання працівника вчинити певні дії, які наказували і ставилися йому в обов'язок.

Не є протиправними дії працівника,
завдала збитки підприємству, організації, установі, якщо вони вчинені в стані крайньої
необхідності. Таким станом можуть бути виправдані лише дії, вчинені для усунення готівковій (тобто вже існуючої або безпосередньо
майбутньої) і дійсної (а не уявної) небезпеки для охороняється правом інтересу. Заподіяння
шкоди для усунення небезпеки визнається правомірним лише тоді, коли його не можна було запобігти іншими засобами, не пов'язаними із заподіянням шкоди іншим охоронюваним правом інтересам.

Матеріальна відповідальність не настає у випадках, коли шкоди завдано в межах обгрунтованого
виробничо-господарського ризику.
Ризик вважається обгрунтованим, якщо:

З мета не могла бути досягнута іншими засобами;

ЗЕ ризик відповідає призначенню цілі;

З можливість настання шкідливих наслідків
малоймовірна;

З об'єктом ризику можуть виступати тільки матеріальні цінності, а не життя і Здоров'я людей;

З ризикувати мають право тільки особи, що володіють
певної професійної підготовкою та досвідом;

233

До нормальному виробничо-господарському
ризику може бути віднесений збиток, який настав
при вишукуванні або випробуванні, нових, виправданих в
даних обставин технологічних прийомів роботи, якщо були прийняті всі доступні заходи для запобігання шкоди і якщо при цьому неможливо було
досягти бажаного результату іншим способом або
для цього потрібні б значні витрати, перевищують збиток.

3. Вина конкретного працівника може виражатися
у формі умислу (прямого чи непрямого) або необережності (самовпевненості або недбалості). Принцип вини є абсолютним, без вини немає відповідальності. Умисел означає не тільки усвідомлення особою
скоєних винних дій, а й бажання настання пов'язаного з цими діями результату. При
необережної вини особа не передбачає настання
шкідливих наслідків, хоча повинна їх передбачити, чи
ж передбачає, але легковажно сподівається їх запобігти. Від форми вини нерідко залежить межа матеріальної відповідальності. Найбільш поширена
форма вини при заподіянні шкоди підприємству, організації, установі З необережність. (Наприклад,
присвоїти ввірені грошові або матеріальні цінності працівник може навмисне. Псування товару, його недостача можуть відбутися як у результаті умисного, так і необережного діяння працівника).

4. Причинна необхідний зв'язок між винним
протиправною поведінкою працівника і наступившим шкодою. Цей зв'язок між поведінкою працівника і його наслідками має бути встановлена не
тільки як можлива або ймовірна, але як безсумнівно
достовірна. У тих же випадках, коли будь-яку дію працівника сприяло настанню шкоди в силу випадкового збігу обставин, такі дії
не можуть бути підставою для покладення на нього
матеріальної відповідальності .

При відсутності хоча б однієї з умов працівник не може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.

234

Якщо протиправність поведінки працівника встановлено що набрало законної сили вироком суду в кримінальній справі або рішенням суду у цивільній справі про стягнення на користь підприємства збитку,
заподіяної його працівником, то факт протиправності дії (бездіяльності) вважається доведеним.

^ -
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що є підставою і які умови матеріальної відповідальності працівників?"
 1. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
  Є трудовий договір. Укладаючи його, громадяни визначають своє правове становище на конкретному підприємстві, в організації, установі або у фізичної особи (у конкретного роботодавця), вступають з ним у трудові відносини як працівника. У науці трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах, а саме: 1) як юридичний факт, який є головним
 2. Зміст
  є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції? ... ... - ... 23 Що слід розуміти під правом на працю? ... . 25 Які основні гарантінтірава на
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального інституту, яким є держава. Але як краще це зробити? Як вивчати форму держави? Традиційно вітчизняна теорія держави і права в цих цілях завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного та адміністративно-територіального
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  що право - це не тільки сукупність норм (правил поведінки), встановлених або санкціонованих державною владою, але ще й характеризуються тим, що вони здійснюються в примусовому порядку, захищають відносини, « вигідні та угодні панівному класу ». І погляди «про вигідність і угодности дії права» були далеко не без-образливі соціально. При бажанні будь-яке порушення правового
 6. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від англ. Behaviour - поведінка) до кібернетичних. Це зрозуміло - людство завжди прагнуло осмислити не Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 7. що робити, якщо адресат норми справді від-клонящегося в своїй поведінці від правових вимог, якщо порушив правову норму, став правонару-шітелем? Яку відповідальність він за це повинен нести? Навіщо потрібна взагалі відповідальність загально-ству? Таким чином, юридичний інтерес до поведінки - це також одне з важливих напрямків у пізнанні права як цілісного соціального інституту. Теорія права
  Види і стадії адміністративного права
 8. що він не віспа-ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення. 1. ст. 203, 115 п. 2 серпні. ст. 157, 209 ч. 3 березня. ст. 204, 76, 222 Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
  5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
 9. Що тільки об'єктивний (науковий) погляд на історію громадянської війни, що враховує думку і документальні джерела протиборчих тоді сторін, дозволяє наблизитися до історичної правди. Увага істориків зосереджується на широкому комплексі питань: Уточнення самих понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення
  Принципи діяльності нотаріату в Україні
 10. що нотаріус у своїй діяльності повинен дотримуватися норм процесуального та матеріального права. Дотримуючись правильного процесуального порядку вчинення нотаріальних дій, нотаріус керується законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Автономної
  что нотариус в своей деятельности должен придерживаться норм процессуального и материального права. Придерживаясь правильного процессуального порядка совершения нотариальных действий, нотариус руководствуется законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, а на территории Автономной
© 2014-2021  ibib.ltd.ua