Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок розгляду спору примирною комісією?Комісія з примирення З це тимчасовий позавідомчий орган, який створюється сперечалися сторонами на паритетних засадах. Кількісний її складу встановлюють боку за угодою.

Завдання, функції та порядок формування і діяльності примирної комісії визначається Законом України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням про примирної комісії від 4 травня 1999
№ 36, затвердженим наказом Національної служби

посередництва і примирення.

Примирительная комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на виробничому рівні З в

317

триденний, на галузевому або територіальному рівні З в п'ятиденний, на національному рівні З в десятиденний термін з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін.

Порядок визначення представників до примирної комісії визначається кожною із сторін колективного трудового спору (конфлікту) самостійно.

На час ведення переговорів і підготовки рішення примирної комісії її членам надається вільний від роботи час.

У разі необхідності примирна комісія:

приваблює до свого складу незалежного посередника (незалежний посередник З певне за загальним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню,
взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення; консультується зі
сторонами колективного трудового спору (конфлікту),
центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та іншими
зацікавленими органами).

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди З в рівних частках.

Власник або уповноважений ним орган не
права ухилятися від створення примирної комісії та участі у її роботі.

Представники працівників у комісії повинні чітко сформулювати на засіданні комісії, які з
вимог колективу роботодавець (адміністрація)
відхилив і що слід розглянути і вирішити примирної комісії. І

Засідання комісії повинні проводитися в повному |
складі виділених представників. Зі свого скла-1
ва комісія вибирає відкритим голосуванням голови та секретаря.

Комісія зобов'язана використовувати всі наявні в її
розпорядженні можливості для врегулювання виниклого колективного трудового спору.

318

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані надавати примирної комісії
інформацію, необхідну для ведення переговорів.

Члени примирної комісії не мають права
розголошувати відомості, що є державною або
інший, захищеної законом, таємницею.

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою примирною комісією З у п'ятиденний, галузевою та територіальною
примирливими комісіями З в десятиденний, примирною комісією на національному рівні З в
п'ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені.

Рішення примирної комісії оформляється
протоколом і має для сторін обов'язкову силу, і
виконується в порядку і строки, встановлені цим рішенням. Рішення примирної комісії надсилається сторонам трудового спору (конфлікту) та в Національну службу посередництва і примирення.

Після прийняття рішення про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирна комісія припиняє свою роботу. Рішення примирної комісії вважається прийнятим, якщо досягнуто згоди між його сторонами, якщо на її засіданні
були присутні не менше двох третин представників від
кожного боку і незалежний посередник, якщо він був
введений до складу комісії. При цьому пропозиції однієї сторони повинні збігатися з думкою іншої.

У рішенні можуть бути зазначені терміни виконання кожної вимоги. У протоколі примирної комісії слід описати суть колективного трудового спору, тобто відхилені власником або уповноваженим ним органом вимоги, які пред'являються до
нього. Вони можуть бути зменшені, але не можна висувати
нові вимоги, які не затверджувалися зборами
(конференцією) і не пред'являлися до комісії власнику або уповноваженому ним органу для його вирішення. У рішенні ж комісії зазначається, з яких з
цих розбіжностей яке досягнуто згоди, а за якими угоди не досягнуто. У рішенні комісії
також зазначаються порядок та терміни його виконання.

319

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Який порядок розгляду спору примирною комісією?"
 1. Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
  Розгляду і протягом трьох робочих днів повідомити представника працівників про своє рішення. Власник або уповноважений ним орган не має права перешкоджати проведенню зборів (конференцій). Навпаки, він зобов'язаний для їх проведення надати приміщення. Вимоги, які не відносяться до трудових спорах, не повинні видві-, гаться, оскільки вони розгляду не підлягають. | Якщо власник або
 2. Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?
  Порядок формування і діяльності трудового арбітражу визначаються Зако-і ном України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням | про трудовий арбітраж від 4 травня 1999 р. № 37, затверджено- 'вим наказом Національної служби посреднічест-| ва та примирення. 1 Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність а на основі принципів: законності,
 3. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  який постійної форми судочинства не мали. Потім партикулярними листами була введена форма почасти словесного судочинства. Підпорядкованість торгових суден була різною і мінливою - митницям, магістратам, ратушам, подвір'ях, ком-Мерц-колегіям, департаменту зовнішньої торгівлі та ін Указом від 14 травня 1832 в Росії були засновані ком-мерческіе суди, що проіснували до 19l7 року, і
 4. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  який постійної форми судочинства не мали. Потім партикулярними листами була введена форма почасти словесного судочинства. Підпорядкованість торгових суден була різною і мінливою - митницям, магістратам, ратушам, подвір'ях, комерц-колегіям, департаменту зовнішньої торгівлі та ін Указом від 14 травня 1832 в Росії були засновані комерційні суди, що проіснували до 1917 року, і
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  якій країні воно було винесено (ст. 35). З усього вищевикладеного випливає, що державний суд і комерційний арбітраж являють собою самостійні юрисдикційні органи, що мають різну юридичну природу. На практиці це розходження виявляється в тому, що цілий ряд питань процесуального характеру, що виникають у ході арбітражного розгляду, може бути дозволений при
 6. Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
  Якій пропорції вони розподіляються між сторонами. Арбітражні витрати включають гонорари арбітрів та адміністративні витрати; витрати арбітра, якщо такі є; гонорари і витрати будь-яких експертів; звичайні юридичні витрати, понесені сторонами (ст. 31). Арбітражне рішення вважається винесеним в місці арбітражного розгляду і в день, коли вона підписана арбітрами (п. 3 ст. 25).
 7. Який порядок і строки звернення до комісії з трудових спорів?
  Порядок і строки розгляду спору в комісії з трудових спорів? Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою
 8. Який порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів?
  Розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування й-мотивоване рішення, комісії. Рішення комісії по трудових спорах, як правило, має мотивувальну та резолютивну частину. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові йди уповноваженому ним органу. Прийняті
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
 10. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  якийсь інший орган, і множинну, яка допускає можливість розгляду певних категорій справ кількома різними видами органів. Множинну підвідомчість в залежності від встановленого законодавцем способу вибору органу, який має розглянути конкретну справу, поділяють на: альтернативну, яка допускає дозвіл справи одним з декількох юрисдикційних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua