Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як здійснюється правове регулювання зайнятості населення в Україні?Перехід до ринкових відносин призводить до того, що частина населення відсторонюється від виробничої діяльності і не має можливості знайти собі
роботу. Поява безробіття викликає соціальну
напруженість у суспільстві, тому в правовому, соці
72

альном державі питань зайнятості надається
велике значення. Європейська соціальна хартія
проголошує, що всі працівники мають право на Захист у випадках звільнення.

Проблеми зайнятості, принципи державної політики зайнятості населення відображені в конвенціях
і рекомендаціях Міжнародної Організації Праці. Так, Конвенція № 122 ИО політику в галузі зайнятості проголошує як головної мети державної діяльності активну політику, спрямовану на сприяння повній, продуктивній і
вільно обраної зайнятості з метою стимулювання економічного зростання і розвитку, підвищення
рівня життя, задоволення потреб у робочій
силі та ліквідації безробіття і неповної зайнято, сти. Конвенція № 142 ИО професійної орієнтації та професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсовой (а також відповідні
рекомендації: № 87 ИО професійної оріентацііи; № 117 * 0 професійному обученііи; № 122
ИО політику в галузі зайнятості; № 150 ИО професійної орієнтації та професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсовой) визначають розвиток всебічної та скоординованої політики і програми професійної орієнтації та
професійній підготовці, через державні
служби зайнятості. Важливе значення також мають Конвенція ИО безработіцеи та відповідні рекомендації:, № 1 ИО безработіцеи; № 11 ИО запобіганні безробіттю в сільському хозяйствеи; № 50 ИО міжнародному співробітництві в галузі суспільних
роботи та ін

Основним нормативним актом, що регулює
правові питання зайнятості в Україні, є Закон України ИО "зайнятості населенняв, який в умовах ринкової економіки та рівноправності різних
форм власності закріплює правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення
України та його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.

73

Справжній закон визначає зайнятість як діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих
та суспільних потреб і, як правило, приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі. Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою за допомогою проведення активної соціально-економічної політики,
спрямованої на задоволення його потреб у
добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Цей нормативно-правовий акт дає перелік категорій громадян, які віднесені до зайнятого
населенню; в ньому дається визначення безробітного і
підходящої роботи. Так, відповідно ст. 2 Закону України ИО зайнятості населенняв безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством
доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як шукаючих роботу , готові та здатні приступити до підходящої роботи.

У разі неможливості надати підходящу
роботу, безробітному може бути запропоновано пройти
професійну перепідготовку або підвищити свою
кваліфікацію. Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які
працювали і були вивільнені у зв'язку зі змінами
в організації виробництва і праці, реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи і організації або скороченням чисельності

(Штату) ;

б) вперше шукають роботу, не мають професії

(спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх, вательность шкіл, у разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не вимагає професійної підготовки;
в) які відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості в якос

74.,
стве осіб, які шукають роботу (У практиці відомі випадки

направлення на роботу осіб на підприємства, які на
протягом багатьох місяців не працюють, а тому на
таких підприємствах не платять заробітну плату. Відмова
від такої пропозиції слід вважати законним.);
г) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України.

За відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається-'

ється державною службою зайнятості за їх особистими
заявам з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як шукають
роботу. Реєстрація громадян проводиться при пред'явленні паспорта і трудової книжки, а при необхідності З військового квитка, документа про освіту
або документів, які їх замінюють.

Закон України ИО зайнятості населенняв також закріплює основні принципи державної політики зайнятості, державні гарантії у сфері зайнятості, право громадян на працевлаштування як в Україні, так і за її межами, порядок прийняття програм

зайнятості населення, правовий статус Державної
служби зайнятості та Державного фонду сприяння зайнятості, порядок організації оплачуваних громадських робіт, встановлює перелік гарантій і
компенсацій при втраті роботи.

Крім Закону України ИО зайнятості населенняв,

правове регулювання зайнятості здійснюється:
1) іншими законами України (наприклад. Закон України ИО місцевому самоуправленііи. Закон України

ИО сприяння соціальному становленню і розвитку
молоді в Украінеи, Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та ін.);
2) Указами Президента України (наприклад. Указ

Президента України від 19 червня 1993 р. № 221/93
ИО національній програмі громадських роботи; Указ
Президента України від 17 жовтня 1997 р. № 1153/97
'ИМери щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей,
які залишилися без опіки родітелейи та ін.);
3) Постановами Кабінету Міністрів України

(наприклад. Постанова Кабінету Міністрів України
75
ни від 31 грудня 1993 № 1090 ИПоложеніе про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення работнікови. Постановами Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 ИПоложеніе про державний фонд

сприяння зайнятості та багато ін);
4) Наказами та розпорядженнями Міністерства праці

та соціальної політики України та інших Міністерств та відомств (наприклад, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 28 вересня 1998
ИІнструкція про порядок виплати громадянам матеріальної допомоги в період професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості тощо);
5) Міжнародними договорами та угодами

(наприклад, договір між Урядом України і
Урядом Литовської Республіки ИО взаємне
працевлаштування громадян, договір між Урядом України та Урядом Словацької Республіки ИО взаємне працевлаштування громадян та ін.)
« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як здійснюється правове регулювання зайнятості населення в Україні?"
1.Економіка і соціальна структура
 1. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої історії, історії єдиної, але багатоваріантної. Вивчення епохи імперіалізму і народних революцій в історії нашої Вітчизни дуже повчально і складно, так як це був час гігантського соціального землетрусу на 1/6 частини земної суші. Росія - країна надзвичайно складна і
  Які основні принципи трудового права України?
 2. як учасник процесу праці. Ці права і свободи разом з політичними , цивільними та іншими правами і свободами визнаються як показник цивілізованості будь-якої держави. Для успішної інтеграції України у світове співтовариство виникає необхідність зробити акцент на правах людини, підвищити роль загальнодемократичних цінностей, міжнародних трудових стандартів, закріплених в актах ООН,
  Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
 3. як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
  12 . Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
 4. як правило, нормативний характер не носять. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів визначаються Конституцією і законами України (ст. 120
  Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
 5. правовий та кримінологічний аналіз. - СПб, 2000. Смирнов М.П. Зарубіжна податкова і кримінальна поліція і їх оперативно-розшукова діяльність. - М.: МГУ, 2000. В.В. Петров Правове регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів з протидії незаконному обігу наркотиків. - М.: Видавничий дім Шумилова І. І., 2005. М.В. Костенніков, А.В. Куракін. Попередження та
  3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 6. як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається в поведінці громадян і діях посадових осіб у місцях їх здійснення, у фактичному дотриманні адресованих їм заборон, дозволів і розпоряджень, закріплених в
  22. Види юридичних осіб.
 7. як іншим підприємствам державне майно передається на праві повного господарського відання), 2) Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що належить до основних фондів підприємства тільки за згодою органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном
  14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
 8. здійснюватися без ліцензії, визначений у Законі "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" від 01.06.2000 р. (далі - Закон), який є основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензування. У цій сфері основними є поняття "ліцензія" і ліцензування ", які визначені в Законі. Ліцензія - документ державного зразка, який
  30 . Промислово-фінансові групи
 9. як специфічний суб'єкт
  61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку
 10. як правило, використовують встановлені органами статистики Україна різні товарні номенклатури. На другій стадії визначається тривалість заняття суб'єктом господарювання монопольного становища на ринку. Хоча дана тривалість дорівнює, як правило, годичному проміжку часу, з цього правила є винятки. Значимість цієї стадії визначається тим, що визначення
  как правило, используют установленные органами статистики Украины различные товарные номенклатуры. На второй стадии определяется продолжительность занятия субъектом хозяйствования монопольного положения на рынке. Хотя данная продолжительность равна, как правило, годичному промежутку времени, из этого правила есть исключения. Значимость этой стадии определяется тем, что определение
© 2014-2022  ibib.ltd.ua