Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу

Лізинг - це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоотримвуачу право на коритстуання активом за плату та на певний період.
Об'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна.
Залежно від умов лізингу (оренди) щодо передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на актив, лізинг (оренда) розглядається як фінансовий або оперативний.
Фінансовий лізинг (оренда) - це оренда, умовами якої передбачається передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися.
Лізинг (оренда), що не передбачає передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на актив, класифікується оперативним.
Класифікація лізингу (оренди) як фінансового або оперативного залежить від суті операції, а не від форми договору.
Для визначення операції як фінансовий лізинг (оренда):
використовуються критерії, які окремо або в поєднанні обумовлюють класифікацію лізингу (оренди) як фінансового, а саме:
наприкінці строку дії лізингу (оренди) право власності або інші речові права на актив переходять до лізингоодержувача;
лізингоодержувач має право на купівлю цього активу за ціною, яка значно нижча від справедливої вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку лізингу (оренди) є обґрунтована впевненість у тому, що це право буде реалізовано;
строк дії лізингу (оренди) становить більшу частину строку корисного використання активу навіть за умови, що право власності не передаватиметься;
на початку строку дії лізингу (оренди) теперішня вартість мінімальних лізингових (орендних) платежів має бути не меншою, ніж справедлива вартість активу, переданого в лізинг (оренду);
активи, передані в лізинг (оренду), мають спеціалізований характер, тобто лише лізингоодержувач може користуватися ними без суттєвих модифікацій.
Підтвердженням належності операції до фінансового лізингу (оренди) можуть бути такі умови:
у разі припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов'язані з цим збитки лізингодавця покладаються на лізингоодержувача;
прибутки або збитки від коливань справедливої вартості
ліквідаційної суми належать лізингоодержувачу [наприклад, у формі
знижки на лізингову (орендну) плату, яка дорівнює більшій частині
виручки від продажу в кінці строку лізингу (оренди)];
лізингоодержувач має змогу продовжити строк дії договору про лізинг (оренду) за плату, яка нижча від ринкової.
За оперативним лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингодавця, а за фінансовим - на балансі лізингоодержувача.
У договорі про фінансовий лізинг (оренду) може передбачатися розрахунок лізингових (орендних) платежів на весь строк дії лізингу (оренди), а саме: Дата платежу Мінімальна сума лізингових (орендних) плптежів, що сплачуються регулярно Фінансові витрати (відсотки) Компенсація вартості об'єкта лізингу (оренди) Залишок зобов'язання з лізингу (оренди) на кінець періоду 1 2 3 4 5
Об'єкти лізингу (оренди) підлягають перегляду на зменшення корисності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу"
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  вимоги зазначених Правил, а також те, що залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку (філіями) мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до
 2. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає: доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії; доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій
 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  загальній програмі реформування бухгалтерського обліку в банках України. Параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, є неодмінною умовою акумуляції бази даних для формування фінансової та статистичної звітності. Залежно від сфери застосування їх поділяють на параметри: контрагентів (клієнтів); документів; договорів;
 4. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  вимоги та зобов'язання в іноземних валютах (банківських металах), незалежно від способів та форм розрахунків за ними; нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у вигляді доходів та витрат; надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу; «погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті; купівля-продаж основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну
 5. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного
 6. 7.Інвентаризація основних засобів.
  вимог нормативно-правових актів Національного банку України на суму сумнівної дебіторської заборгованості формується резерв і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 7705; Кредит рахунку 3590. У разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною, тобто, якщо немає впевненості щодо її повернення боржником або за якою минув строк позовної давності, у
 7. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  загальні для всіх видів податків 1. Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків за ними (усі види податків). 2. Недоплата податків. 3. Подання до податкової адміністрації неправдивих відомостей про тимчасове припинення або неведення господарської діяльності. 4. Проведення значної кількості операцій на велику суму з подальшою ліквідацією підприємства без сплати
 8. 4. План рахунків і принципи його побудови
  загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки. Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності
 9. 3.Види обліку в комерційних банках.
  загальні резерви, результати переоцінювання. Отже, в інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше - осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і
 10. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 2. Надійність Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). 3. Ефективність Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що забезпечуватиме
© 2014-2022  ibib.ltd.ua