Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2009 - перейти до змісту підручника

3. Законодавство зарубіжних країн у галузі освіти: основні моделі

Національне законодавство про освіту формується на основі міжнародно-правових актів і договорів у цій сфері з урахуванням рівня економічного розвитку, культурних традицій, етнічних та інших особливостей кожної держави. Можна провести класифікацію основних національних моделей освітнього законодавства за різними критеріями. Зокрема, в залежності від ступеня її розвитку та з урахуванням відповідності найважливішим міжнародно-правовим нормам можна виділити країни з розвиненим або формується законодавством про освіту. Можна виділити регіональні моделі: законодавство європейських країн, держав - учасниць СНД, держав Латинської Америки і т.д. Можна також говорити про відмінності в структурі законодавства про освіту в унітарних і федеративних державах. В останніх має місце дворівнева структура освітнього законодавства, що включає федеральні акти та акти суб'єктів РФ. Залежно від ступеня впливу релігійних інститутів на сферу освіти можна говорити про світський або релігійному характері системи освіти і відповідної сфери законодавства.

Структура освітнього законодавства в більшості держав витримана в руслі-публічно-правових начал. Як правило, основні норми про право громадян на освіту закріплюються в конституціях і знаходять свій подальший розвиток і конкретизацію в законах. Закони є обов'язковим джерелом освітнього права як у країнах романо-германської правової системи, так і в державах, що належать до англо-саксонської правової системи. Для країн континентального права характерна наявність підзаконних нормативних актів у системі освітнього законодавства.

Відмінності в структурі та змісті законодавства про освіту держав, звичайно, є. Але освіта сьогодні являє собою універсальну цінність.

Світ прагне до формування єдиного освітнього простору. Особливо чітко ці тенденції простежуються в Європі.

Аналогічні тенденції набирають силу і в рамках СНД. Хоча в законодавстві про освіту різних держав існують різні нормативні акти, принципи та засади регулювання відносин у цій сфері аналогічні. Так, серед держав - учасниць СНД Республіка Білорусь першою прийняла Закон «Про освіту осіб з особливостями психофізичного розвитку».

Стройную й логічну структуру має освітнє законодавство Республіки Казахстан, згідно з яким система освіти республіки вибудувана аналогічно російській системі освіти. Закон Республіки Казахстан «Про освіту» був прийнятий 7 червня 1999 і згодом піддавався змінам і доповненням. Цей закон роз'яснює поняття освітнього права, встановлює принципи державної політики в галузі освіти та державні гарантії прав громадян у галузі освіти. Спеціальна глава присвячена правовому статусу організацій освіти. Тут встановлюється порядок їх створення, реорганізації та ліквідації, ліцензування освітньої діяльності, а також загальні вимоги щодо організації навчально-виховного процесу. Звертає на себе увагу той факт, що дистанційне навчання розглядається в Казахстані як форма отримання освіти, а в Росії - тільки як особлива освітня технологія.

У зазначеному законі Казахстану закріплюються правові основи професійної практики навчаються, визначається зміст освітніх програм, фіксуються рівні освіти, спеціально регулюються програми додаткового розвитку для дітей та юнацтва. Закон закріплює основи управління системою освіти та її економіки, розмежовує компетенцію центральних і місцевих властей у розглянутій області. Спеціальна глава присвячена прав, обов'язків та соціальним гарантіям суб'єктів освітнього процесу.

У розділі, присвяченому міжнародному співробітництву, особливо обговорюються питання задоволення освітніх потреб зарубіжної казахської діаспори: особи казахської національності, які не є громадянами Республіки Казахстан, мають право на отримання освіти відповідно до цього закону. Закон Республіки Казахстан регулює в тому числі і відносини у сфері вищої професійної освіти: спеціального закону про даному рівні освіти немає.

Підзаконний нормативний масив представлений актами різної юридичної сили: постановами Уряду Рес-

40

41

публіки Казахстан (наприклад, Правила ліцензування освітньої діяльності затверджені постановою Уряду від 18 квітня 2000 р.), відомчими нормативними актами (наприклад, затверджені наказом Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан від 10 липня 2000 Правила про порядок організації діяльності гімназій) і т . д.

Запитання для контролю 1.

Назвіть основні міжнародно-правові акти у галузі обра тання. 2.

Охарактеризуйте діяльність ЮНЕСКО та її роль у формуванні міжнародного освітнього права. 3.

Які міжнародні акти являють собою основу формиро вання єдиного європейського освітнього простору? 4.

Дайте загальну характеристику актам СНД в галузі освіти. 5.

Які міжнародні договори Російської Федерації в галузі освіти ви знаєте? Наведіть додаткові приклади, звернувши шись до літератури і довідковим правовим системам («Консультант-плюс», «Гарант» та ін.) 6.

За яких підстав може бути проведена класифікація ос новних моделей зарубіжного освітнього законодавства?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Законодавство зарубіжних країн у галузі освіти: основні моделі "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. У чому полягають завдання порівняльно-юридичної педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. В
 2. Література
  Арановський К.В. Державне право зарубіжних країн: Підручник для вузів. Вид. 3-е, доп. і перераб. М.: Форум-Инфра-М, 1998. Баглай М.В., Туманов В.А. Мала енциклопедія конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для
 3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011
  В шпаргалці з конституційного права зарубіжних країн наведено відповіді на 60 питань до іспиту за конституційним праву зарубіжних
 4. 1. Предмет навчального курсу «Конституційне право зарубіжних країн».
  Термін «конституційне право» має три значення: галузь чинного права, наука, навчальна дисципліна. Як галузь права воно являє собою систему внутрішньо узгоджених юридичних норм (правил особливого роду), що містяться в конституціях, законах, декретах президента і т.д. і регулюючих певну групу суспільних відносин (насамперед основи організації суспільства і держави,
 5. 18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки
  Російське суспільство робить зусилля , щоб стати повноправним членом світової спільноти. Становлення нової державності, перехід нашого суспільства до нових соціально-економічним відносинам супроводжуються труднощами, кризовими явищами в багатьох областях життя людей, різким загостренням криміногенної обстановки в країні, а разом з цим - значним ускладненням змісту, форм і
 6. Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
  Серед найбільш помітних концепцій зарубіжної педагогіки можна виділити наступні: - традиціоналістичного (Ж.-Ж. Мажо, Л. Кро (Франція) , Д. Равич, Ч. Фінн (США та ін) - має на меті: зберегти консервативну роль освіти в передачі новим поколінням культури минулого; надати людині міцні різнобічні знання будь-яку ціну; - раціоналістична (П. Блум, Р. Ганьє,
 7. Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000
  У книзі професора Іллінойсського університету Пітера Меггс (США) і професора Санкт-Петербурзького державного університету Олександра Сергєєва (Росія) розглядаються загальні положення права інтелектуальної власності і коротко характеризуються його основні інститути - авторське і патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, інститут комерційної
 8. § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
  Смерть Сталіна в 1953 р. не привела до якихось суттєвих змін у країнах регіону. У той же час копіювання сталінської моделі соціалізму призвело до її кризи, яка найбільш виразно проявився в Польщі і
 9. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
  Загальна частина курсу конституційного (державного ) права зарубіжних країн, представлена ??у пропонованій читачеві книзі, спирається на світовий досвід розвитку демократичної державності, та ознайомлення з ним необхідно при вивченні не тільки зарубіжного, а й вітчизняного конституційного права. Підручник також принесе користь студентам, що вивчають загальну теорію держави і взагалі
 10. Контрольні питання
  1. Які значення має термін «конституційне (державне) право»? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена ??і в чому проявляється провідна
 11. 4.2. Моделі робочих місць
  Науково обгрунтований підбір персоналу може бути проведений на основі моделей робочих місць. У практичній діяльності кадрових служб підприємств часто використовуються спрощені моделі підбору персоналу: «потрібен слюсар 5-го розряду, чоловік до 50 років», «потрібен начальник дільниці, чоловік з вищою технічною освітою віком до 40 років ». При підборі використовуються і інші характеристики
 12. « Національні моделі »соціалізму. Деякі особливості розвитку соціалізму в окремих країнах.
  Чи існували в країнах Центральної та Південно-Східної Європи власні, національні моделі соціалізму? Деякі вважають, що їх було декілька: «югославська», «польська» і «класична радянська». Підкреслимо, не даючи детальну аргументацію, що загальноприйнятим є заперечення національних моделей, так як процес будівництва та розвитку соціалізму був уніфікований, проходив цілеспрямовано
 13. Література
  Баранчиков В.А. Місцеве самоврядування у Великобританії. М.: МЮИ, 1993. Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Політична система Тайваню. М.: б / вид-ва, 1997. Зарубіжний федералізм: організація державної влади в суб'єктах федерації. М.: Комітет Ради Федерації у справах федерації, федеративного договору і регіональної політики - ІНІОН РАН, 1996. Інститути самоврядування: історико-правове