Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

6. Зменшення корисності основних засобів

На кожну дату балансу визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди, а саме:
протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, внаслідок плину часу або використання;
відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;
ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;
моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;
економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.
Корисність необоротних активів зменшується, якщо їх балансова вартість перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування.
Втрати від зменшення корисності за необоротними активами, які не переоцінювалися, визнаються у звіті про фінансові результати, а за необоротними активами, які переоцінювалися, - зменшенням додаткового капіталу за результатами переоцінки.
Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. Разом з тим здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 7499;
Кредит рахунків 4409.
Втрати від зменшення корисності об'єктів основних, що обліковуються за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. У такому разі зменшення корисності відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
Дебет рахунків 5100, 5101, 7499;
Кредит рахунків 4400;
одночасно:
Дебет рахунків 4409;
Кредит рахунків 5100, 5101.
За наявності ознак, що свідчать про відновлення корисності об'єкта основних засобів, сума такого відновлення, але не більша, ніж сума попереднього її зменшення, відображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобів. У такому разі здійснюється така проводка:
Дебет рахунків 4409;
Кредит рахунку 6499.
Відновлення корисності об'єктів основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і сумою перевищення в складі додаткового капіталу. Відновлення корисності відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
Дебет рахунків 4400;
Кредит рахунків 5100, 5101, 6499;
одночасно:
Дебет рахунків 5100, 5101;
Кредит рахунків 4409.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Зменшення корисності основних засобів"
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків. Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання
 2. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання (зменшення) можна достовірно оцінити. Це означає, що визнання доходу відбувається одночасно
 3. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
  зменшення корисності; б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Обраний метод банки зобов'язані застосовувати для всіх об'єктів певної групи основних засобів і не поєднувати об'єкти з різними методами оцінки в одну групу. Переоцінку потрібно здійснювати, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво
 4. Порядок переоцінки нематеріальних активів.
  зменшення корисності; б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить
 5. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
  зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну. Придбання об'єкта необоротного активу в обмін на неподібний об'єкт відображається такою проводкою: а) якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його справедливій вартості: Дебет рахунків 4409, 4509; Кредит рахунків 4400, 4500 - на суму зносу переданого активу; Дебет рахунків 4400, 4500;
 6. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
  зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта в
 7. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  зменшеній на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді. Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку країни в розрізі співвідношення між простим та розширеним відтворенням. Якщо сума чистих інвестицій складає від'ємну величину (тобто обсяг валових інвестицій менший суми амортизаційних відрахувань), це означає зниження виробничого потенціалу і, як
 8. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  основні показники діяльності підприємства» (№ 1 - підприємництво) і «Звіт про фінансові результати». Для аналізу відповідних витрат на виробництво залучаються форми державної звітності з праці, з використання сировини і матеріалів, основних засобів. Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використовуються планові й нормативні документи, матеріали синтетичного та аналітичного
 9. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  зменшення темпів виробництва (до 50-70%), високими залишалися показники використання електроенергії (зменшення лише на 10%). Простоювання значного числа застарілих основних засобів виробництва не було використано для їх заміни на більш сучасні, менш ресурсомісткі. В умовах відсутності достатніх державних коштів для здійснення природоохоронних проектів зусилля дер-жавних органів, перш за все
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  зменшення темпів виробництва (до 50-70%), високими залишалися показники використання електроенергії (зменшення лише на 10%). Простоювання значного числа застарілих основних засобів виробництва не було використано для їх заміни на більш сучасні, менш ресурсомісткі. В умовах відсутності достатніх державних коштів для здійснення природоохоронних проектів зусилля державних органів, перш за все
© 2014-2020  ibib.ltd.ua