Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Значення принципів кримінально-процесуального права


полягає в тому, що вони є:
гарантією дотримання прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі;
гарантією прийняття законних і обґрунтованих рішень укримінальній справі;
вихідними положеннями для тлумачення окремих кримінально-процесуальних норм;
засобом, завдяки якому досягається упорядкованість урозв'язанні питань, щодо яких є прогалини в праві, та у випадкахзастосування кримінально-процесуального права за аналогією;
підґрунтям для вирішення всіх суперечностей, що виникаютьпід час провадження у кримінальній справі.
Усі принципи кримінального процесу тісно пов'язані між собою, взаємно обумовлюють один одного, а тому утворюють систему. Своєю чергою, в цій системі можна виокремити принципи, що мають однакові ознаки. В процесуальній літературі залежно від певних ознак принципи кримінально-процесуального права поділяють на кілька груп.
За юридичною силою джерела, в якому їх закріплено:
- конституційні - в Конституції України (головним чином урозділі 2 та в ст. 129);
- спеціальні (інші) - в інших законах, передусім у КПК.Поділ принципів процесу на конституційні та спеціальні зовсім
не означає, що одні із них (конституційні) є головними, а інші (спеціальні) - другорядними. Всі вони мають у кримінальному процесі однакові юридичну силу і значення.
Залежно від поширеності на функціональні частини кримінально-процесуальної діяльності розрізняють принципи:
обвинувачення (переслідування);
захисту;
правосуддя (вирішення справи).
Залежно від поширеності на галузі права принципи поділяють на:
загальноправові, тобто ті, що діють у всіх галузях права (наприклад принцип законності), але виявляються з певними особливостямив кримінально-процесуальному праві;
міжгалузеві - діють у кількох галузях права (наприклад принципзмагальності) і також по-особливому - в кримінально-процесуальному праві;
галузеві - діють лише в межах кримінального процесу (наприклад принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист).
Характеристику принципів кримінально-процесуального права буде дано відповідно до останньої класифікації, бо вона узгоджується із класифікацією принципів права, що її вивчають у в межах навчальної дисципліни "Теорія держави і права".
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
1. Принципи кримінально-процесуального права діють у всіх або у переважній більшості стадій процесу, серед яких обов'язково має бути стадія судового розгляду.
Загальні правові положення, що поширюють дію на окремістадії кримінального процесу, не мають значення принципів.
Принципів кримінально-процесуального права не може бутибагато, бо тоді нівелюється їх принципове значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Значення принципів кримінально-процесуального права"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  значення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного законодавства характеризується, умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави, в якій інтереси публічної влади домінували над інтересами людини. Зважаючи на це, з
 2. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  значення у справі і з приводу яких йому не були поставлені питання, він вправі про них зазначити у своєму висновку (ст. 200 КПК, п. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу»). До таких фактів можуть належати обставини, що сприяли вчиненню злочину, встановлені під час проведення криміналістичної, судово-економічної, товарознавчої та інших видів експертиз. Важливе значення має положення ст.
 3. Право на захист
  значених вимог особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку; 4. Винятків цей принцип не має. Правові положення - здійснення правосуддя лише судом (ст. 124 Конституції України, ст. 15 КПК); незалежність судців і підкорення їх лише закону (ст. 126 Конституції України, ст. 18
 4. 3. ПОНЯТТЯ, МЕТА , г І ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ
  значеній кримінально-процесуальним закономформі. Однак кримінально-процесуальне доказування має і багато спільного з науковим пізнанням, передусім з історичним, бо досліджують подію минулого. Сукупність правових норм, які регламентують порядок доказування у кримінальних справах, становить підгалузь кримінально-процесуального права - доказове право. До його системи належать: норми глави 5 КПК
 5. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  значення права найбільш яскраво проявляються в його принципах, які мають таку саму мету, що й право, забезпечують шляхи розвитку цієї галузі. З розвитком суспільства розвиваються і принципи цивільного процесуального права, вдосконалюючись з урахуванням потреб політичних і соціально-економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій захисту суб'єктивних прав та інтересів. Значення
 6. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  значення для правильного вирішення справи. Джерела отримання доказів називаються засобами доказування. До них відносяться: пояснення сторін та третіх осіб; показання свідків; письмові докази; речові докази; висновки експертів. Пояснення сторін та третіх осіб про відомі їм обставини, що мають значення для справи, повинні бути перевірені й оцінені поряд з іншими зібраними у справі доказами. Їх
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  значення принципів залежить від позиції науковця, який їх досліджує, наприклад, який він обрав метод дослідження, яке в нього світосприйняття і, навіть, громадська позиція. Але важливо те, що у головному серйозних розбіжностей щодо розуміння принципів, які існують у різних сферах сус-пільного життя, немає. Зазначений підхід застосовується і при аналізі загальноправових, галузевих, підгалузевих та
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  значення принципів залежить від позиції науковця, який їх досліджує, наприклад, який він обрав метод дослідження, яке в нього світосприйняття і , навіть, громадська позиція. Але важливо те, що у головному серйозних розбіжностей щодо розуміння принципів, які існують у різних сферах суспільного життя, немає. Зазначений підхід застосовується і при аналізі загальноправових, галузевих, підгалузевих та
 9. Тема 12. Адміністративний процес
  значених видів адміністративних провадженнь, до змісту адміністративного процесу, а також до адміністративно-процесуального права входять певні загальні адміністративні процедури, що здійснюються всіма органами виконавчої влади в межах наданих їм повноважень і не мають прив'язки до вирішення конкретно визначених справ. З'ясуванню сутності адміністративного процесу значною мірою 50 сприяє аналіз
 10. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  значення має розмежування термінів "громадський порядок" та "громадська безпека". В адміністративній науці зазначається, що громадський порядок - це певна система відносин, належний порядок, що склався у суспільстві, який відповідає інтересам держави і всіх її громадян, а громадська безпека - це система відносин, яка складається у процесі запобігання та усунення загрози життю, здоров'ю та їх