Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

10.1.3. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД

Для якості вод України характерне збільшення мінералізації води, збільшення кількості нітратів і нітритів, окисляемости, зменшення кількості заліза. В цілому ці закономірності підкоряються гідрохімічний зональності України. Спостерігається і прогресуючий характер забруднення підземних вод. На відміну від забруднення поверхневих вод воно носить переважно регіональний характер. У числі основних проблем водозабезпечення слід підкреслити проблему перекладу населення на водозабезпечення за рахунок підземних вод. Самостійною проблемою стала проблема забруднення підземних вод в зоні впливу чорнобильської аварії.

В цілому, як і для поверхневих вод, зростає вплив інтенсивної господарської діяльності на гідрогеологічні умови України. Воно проявляється у збільшенні мінералізації і концентрації в підземних водах шкідливих компонентів. Зараз на Україні існує близько 200 ділянок забруднення підземних вод. Найбільша кількість водозаборів, де існує тенденція до погіршення якості вод мається на Луганській області (близько 50), в Донецькій та Херсонській областях (близько 30).

Особливо варто республіка Крим, де таких водозаборів 95. Близько двох десятків в Дніпропетровській (17), Львівській (18), Закарпатській (15). По іншим областям їх кількість переважно в межах півдесятка. Основні забруднювачі: хлориди, сульфати, нітрати, миш'як, марганець, пестициди, феноли, нафтопродукти, аміак.

Що стосується забруднення морських вод, то найбільш забруднене узбережжі Азовського моря. У районі Одеси та Маріуполя зафіксовано істотне бактеріальне забруднення. Наприклад, в районі м. Одеси вміст нафтопродуктів може перевищувати 50 ГДК, фенолів - 10, СПАР-15 ГДК і т.д.

Основні забруднювачі розподіляються наступним чином: промисловість скидає 63,4% стічних вод, сільське господарство - 16,6%, комунальне господарство - 19,5, інші водоспоживачі - 0,5%.

Серед промислових забруднювачів на першому місці стоїть електроенергетика -42%.

Особливо слід підкреслити, що скиди стічних вод з сільськогосподарських угідь, необоротні витрати, витрати на додаткові випаровування з штучних водойм і т.д. дорівнюють загальним ресурсів річкового стоку в маловодний рік.

Серед способів, які попереджають забруднення необхідно відзначити: удосконалення водозберігаючих технологічних процесів, замкнутих систем водоспоживання, скорочення скидів стічних вод, дієвість економічних методів регулювання водоспоживання.

10.1.4. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Загальний земельний фонд України становить трохи більше 60 млн.га, причому 68% орних земель представлені чорноземами. Це націоналаьное багатство. Але, на жаль, Україна займає 1 місце у світі за розораності земель. Це викликало диспропорцію у співвідношенні орна земля - інші сільськогосподарські угіддя. Для збереження екологічної рівноваги необхідно, щоб на кожен гектар оранки доводилося як мінімум, 1,5-2,0 га сільгоспугідь. Відповідно, висока розораність угідь, невелика площа лісів і кормових угідь, інтенсифікація землеробства істотно посилили розвиток ерозійних процесів.

Однією з важливих проблем земельних ресурсів є рекультивація. Площа порушених земель починаючи з 1985 р. знижується. Так, якщо в 1985 р. їх було 225,7 тис.га, то в 1992 р. їх стало 189,7 тис.га.

Величезна проблема - внесення пестицидів. Екологічні наслідки широкого використання мінеральних добрив полягають у порушенні балансу хімічних речовин. Найбільше впливає внесення азотних добрив, які на Україні складають 42% від загальної кількості.

Серед інших першорядних проблем слід підкреслити зрошення земель з одного боку, і осушення з іншого. Відомо, що тільки 7% орних земель України мають достатньо зволоження, а інші - недостатнє.

Але площа зрошуваних земель на Україні становить всього близько 8%, тоді як, наприклад, в Болгарії 31%, в Італії 34% і т.д. Найбільше зрошуваних земель в Криму, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і др.областях. Екологічні аспекти зрошення досить великі. Це зростання засолених грунтів, підтоплення, повторне засолення, забруднення грунтових вод і т.д.

Не менш актуальні екологічні аспекти осушувальних меліорацій. Осушені землі мають дуже низьку ерозійну стійкість, вони швидко спрацьовуються і т.д. Кожен шостий гектар осушених земель знаходиться в несприятливих меліоративних умовах.

10.1.5. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

Серед біологічних ресурсів, найбільша питома вага належить лісам. Лісистість України становить 14,3%, а 50 років тому вона була не набагато більше 10%. Ліс виконує, як правило, водоохоронні функції, захисні санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції. Експлуатаційне значення лісу обмежена. Зберегти ліс у всьому його різноманітті можна завдяки розвитку заповідних територій. Зараз існує більше 2 тис. об'єктів заповідного фонду. Антропогенне забруднення - основний домінуючий фактор, який впливає на стан і продуктивність лісонасаджень. Збільшується гідролітична кислотність, зменшується кількість гумусу і обмінних катіонів і т.д., що і визначає незадовільний стан лісів.

Важливою є проблема лісових пожеж, що виникають з причини нерозумної поведінки людей. Необхідно збільшувати кількість літальних апаратів, груп десантників-пожежників і т.д.

Само собою зрозуміло, що це лише мізерна частка охоплення проблеми біологічних ресурсів, але докладніше вона розглядається в інших навчальних курсах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1.3. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД "
 1. 2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
  поверхневого водного об'єкта. Плата за скиди забруднюючих речовин у межах встановлених лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок плати за різницю між лімітними і гранично допустимими скидами забруднюючих речовин і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин: Пл. ВОД S Сл л.води. . ВОД. МІЛ.ВОД. j [руб] (2.37) ПРИ МІЛ.ВОД. <МГ.ВОД. ^
 2. 10.1. Програмная лекція 10.1.по модулю 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми України.
  Проблеми і деякі можливі шляхи їх вирішення. У зв'язку з цим визначається перелік знань, умінь і навичок цій частині модуля, які будуть контроліроваться.Среді них: 1. Основні чинники, що формують екологічний стан території України. 2. Основні забруднювачі території України. 3. Питома вага чорної і кольорової металургії, енергетики, автотранспорту, в загальному обсязі
 3. 12.6. Забруднення води
  поверхневих вод в РБ є: А) житлово-комунальне господарство; Б) енергетика; В) хімічна та нафтохімічна промисловість; Г) гірничодобувна промисловість 2. Основні речовини, що забруднюють поверхневі води в РБ: А) хлориди, кальцій, сульфати; Б) кальцій, сульфати, нітрати; В) хлориди, кальцій, магній; Г) хлориди, азот амонійний,
 4. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, генетичний фонд, природні ландшафти та інші об'єкти. Залежно від характеру об'єктів, їх місця в екологічній системі і юрисдикції, виділяють глобальні, регіональні та локальні об'єкти. До категорії глобальних належать об'єкти, що мають загальносвітове значення (наприклад, озоновий
 5. 2.3 Плата за водокористування
  поверхневих і підземних джерел; Q1 - обсяг води, отриманої від інших підприємств, у тому числі від комунального господарства; Q2 - обсяг води, переданої для використання іншому підприємству, в тому числі комунальному господарству; Q '- обсяг скинутих підприємством стічних вод; Q1 - обсяг стічних вод, отриманий від інших підприємств; Q2-об'єм стоків, переданих іншим
 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
  якості атмосферно го повітря і гранично допустимі рівні фізичних віз дій на нього. Гігієнічні та екологічні нормативи якості атмосферного повітря, гранично допустимі рівні фізичних впливів на атмосферне повітря встановлюються та переглядаються у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації. Викид шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІОСФЕРА»
  якісно нову форму організованості, що виникає при взаємодії природи і суспільства. В.І. Вернадський писав: «Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті. У ній вперше людина стає найбільшою геологічною силою. Він може і повинен перебудовувати своєю працею і думкою область життя, перебудовувати докорінно порівняно з тим, що було раніше ». При цьому він так само
 8. КОМПЛЕКСНЕ ДІЯ МІСТ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  проблем міста залежить від: його масштабу, природних умов міської территори і навколишньої місцевості, характеру і масштабів виробництва, особливостями геоекологічної ситуації, досконалістю інженерних мереж і комунікацій, рівнем культури городян. Біосферна компонента міста включає в себе, крім людини, всі види зелених насаджень, міські популяції тварин - голубів,
 9. кадастру природних ресурсів
  проблем ресурсозберігаючих технологій та раціонального використання природних ресурсів.
 10. § 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМИ
  підземним рухом води, в якій розчинені мінеральні речовини. Найбільш інтенсивно переміщується вода з мінеральними речовинами в межах водозбірного басейну - водойми (озера, ріки) і прилеглих до нього схилів, з яких в це водоймище стікають надземні і підземні води. В екосистему водозбірного басейну входять кілька різних екосистем - ліс, луг, ділянки ріллі. Організми всіх цих
 11. 6.4. Біологічна продукція і біомаса
  підземної частин екосистеми. Як правило, підземна біомаса перевищує надземну, причому у лугових спільнот в 3-10 разів, у степових - в 10-15, у пустельних - в 50-100 разів. В агроценозах надземна і підземна біомаси можуть бути приблизно рівні, а в лісах надземна біомаса перевищує підземну. Співвідношення біомаси організмів різних трофічних рівнів в екосистемі (а також чисельності
 12. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  якості навколишнього середовища були прийняті в кінці 60-х - початку 70-х рр.. Для організаційного забезпечення були створені спеціальні державні установи: Агентство з охорони навколишнього середовища (США, Японія), Комітет з охорони навколишнього середовища (ФРН), Міністерство культури і навколишнього середовища (Франція), Консультативний комітет з навколишнього середовища (Швеція) та ін Завдання цих відомств полягає в
 13. геоекологічні проблеми МІСТ
  проблеми міст дуже різноманітні і визначаються, з одного боку, природною обстановкою і з іншого - планувальними рішеннями та їх реалізацією в забудові та експлуатації міських територій. Також правомірно говорити про деякі загальні тенденції зміни геоекологічної обстановки природної території, в міру її трансформації кварталами міської забудови та приватними впливами,
 14. 3. "поверховість" і "сукупність зв'язків".
  якості своєї зв'язності в ціле - завжди більше або менше арифметичної суми своїх частин. Дивлячись в ракурсі сукупності зв'язків можливо передбачити початкову точку руйнування цілого - його слабка ланка: "У всякій системі, що складається з ряду взаємно необхідних ланок, вирішальне значення належить найбільш слабкій ланці "(6). Тільки звідси стає видно, як будь-яка дія регулюється
 15. ВИДИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  якості, погіршення середовища проживання людини, деградації біосфери. Залежно від конкретних цілей, завдань, об'єктів спостереження розрізняють кілька видів моніторингу. Так, наприклад, існує поняття загального моніторингу, об'єктом дослідження якого є «багатокомпонентна сукупність природних явищ, підвладна різноманітним природним динамічних змін та стикається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua