Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

105. Пізнавальні здібності людини. Чому філософи розрізняють чуттєве і раціональне?

Вже в античній філософії намітилося розділення пізнавальних здібностей людини на три групи, почуття, розум і розум. Почуття, точніше, органи чуття служать джерелом відчуттів Розум і розум являють собою здатність оперувати поняттями. При цьому розум будує судження про кінцеві речі, а розум мислить абсолютне і нескінченне.

Відповідно з цим під чуттєвим знанням розумілися відчуття, отримані за допомогою органів почуттів, а раціональним вважалося знання понятійне, вироблене розумом і розумом. Традиція поділу пізнавальних здібностей на три групи отримала подальший розвиток у багатьох філософів особливо у І. Канта. Разом з тим частіше зустрічається більш просте підрозділ пізнавальних здібностей на почуття і розум. Відповідно до цього виділяються два способи пізнання: чуттєвий і раціональний.

В рамках став традиційним зіставлення чуттєвий ного і раціонального пізнання, як правило, досліджуються їх форми (ступені) Чуттєве пізнання протікає у формах відчуття, сприйняття і уявлення Як ступенів раціонального пізнання називають поняття судження, умовивід. Оцінюючи цю традицію необхідно звернути увагу на сучасні уявлення про те, що, щонайменше, частина ошушенія формується під впливом лінгво-по нятійной структури свідомості У цих умовах протиставлення чуттєвого і раціонального пізнання, а також опис процесу пізнання як переходу від живого споглядання (чуттєвого пізнання) до абстрактного мислення (раціонального пізнання) виглядає надмірним спрощенням картини пізнавального процесу.

Представляється більш коррект вим розглядати чуттєве і раціональне як пізнавальні здібності людини, а не як самостійні способи пізнання. Традиція протиставлення чуттєвого і раціонального пізнання базується на принциповій різниці між ощу щением і понятіеw коюрую виявили вже античні фчло-софи. Відчуття належать тільки конкретного суб'єкта і відносяться лише до окремих властивостей об'єктів, вони мінливі і минущі. Водночас поняття є загальними для ряду суб'єктів, в них зафіксовані загальні властивості предметів, в силу чого вони більш стійкі і навіть здаються незмінними, оскільки помітити зміни понять можна, лише застосовуючи принцип історизму і розглядаючи великі проміжки часу. Різке протиставлення чуттєвого і раціонального призвело до питання про те, який із двох видів пізнання є достовірним. У закінченому вигляді дилема чуттєвого і раціонального пізнання виразилася в протистоянні сенсуалізму і раціоналізму Нового часу. Сенсуалісти вважали, що всі знання виробляється на основі відчуттів, тому чуттєве пізнання є достоверним38 Раціоналісти заперечували роль відчуттів у пізнанні, але разом з тим вважали, що саме розум надає знанню характер загальності і необхідності. Оскільки розум виробляє зна ня, а не думка, раціональне, а не чуттєве пізнання є достовірним.

Грунтуючись на сенсуалистически уявленні про те. що все знання походить з відчуттів, скептики роблять висновок про непізнаваність світу.

Відносність чуттєвого знання, його приналежність конкретному суб'єкту свідчить, з точки зору скептицизму, про недостовірність любою пізнання, про відсутність або недоступність істини як такої.

Однією з основних проблем, що виникли в філософії в зв'язку з дослідженням чуттєвої здатності пізнання, є питання про відповідність відчуттів джерелами, їх що викликають. Матеріалістичний сенсуалізм, представлений такими філософами, як, наприклад, Ж. Ламетрі, До Ге іьве ций, П Гольбах, розглядає відчуття як відображення властивостей предметів. Ідеалістичний сенсуаіі ІМ, що розроблявся, зокрема Д. Берклі та Д. Юмом, вважає, що питання про відповідність ошушенія зовнішньому світу залишається відкритим, неможливо довести, що відчуття достовірно відображають властивості предметів Розвиваючи ідею про несумірність відчуттів і предметів, Г Гельмгольц запропонував трактувати відчуття як знаки предметів, значеннями яких явтяются самі предмети З цієї точки зору, як і будь-який знак, відчуття не відображають, а лише позначають предмет. Сучасні розробки проблеми чуттєвого і раціо-1 смальни розглядають органи чуття людини як результат біологічної та соціальної еволюції і спираються на конкретно-наукові результати дослідження свідомості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 105. Пізнавальні здібності людини. Чому філософи розрізняють чуттєве і раціональне? "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність чуттєвого і раціонального. 3. Наукове знання, його специфіка і будова. Теми рефератів 1. Наука класична, некласична, постнекласична. 2. Специфіка соціального пізнання. 3. Основні напрямки розвитку
 2. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  пізнавальної діяльності. Розгляд пізнавальної діяльності з різних точок зору: 1) з точки зору статусу пізнавальної діяльності, 2) з точки зору пізнавальних потенцій суб'єкта; 3) з точки зору структури пізнавальної діяльності; 4) з точки зору шляхів і засобів пізнання; 5) з погляду оцінки результатів, виражених поняттям «істина». Пізнання і
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Чоловік. Проблема гуманізації їх взаємини. Теми рефератів 1. Феномен наукової раціональності. 2. Типи наукової раціональності. 3. Етапи і внутрішні закономірності розвитку науки. 4. Розвиток науки і проблема соціального прогресу. 5. Наука і технологія. 6. Проблеми сучасної
 4. 2. Діалектика процесу пізнання. Практика та її роль в процесі пізнання.
  Пізнавальні завдання, дає фактичний матеріал для узагальнень і засоби для пізнання; 2) кінцевою метою пізнання, так як в практиці матеріалізуються здобуті знання; 3) критерієм («мірилом») істинності одержуваних знань, що проявляється , перш за все, в матеріальному виробництві та експерименті. , Що позначає в широкому сенсі ідеальне відображення дійсності, всю
 5. Кант (1724-1804)
  пізнавальної здатності, для цього необхідно визначити елементи і методи пізнання, а також межі, за межами яких розум не може просуватися, що не заплутавшись в нерозв'язних протиріччях. ? Кант по-новому підходить до проблеми об'єктивності; в цьому і полягає його «Коперніковская революція». Нездатність метафізики вирішити проблему пізнання визначається тим, що пізнання
 6. Джерела пізнання. Чуттєвий досвід і раціональне мислення: їх основні форми і способи взаємодії. Сенсуалізм і раціоналізм
  раціональне мислення: їх основні форми і способи взаємодії. Сенсуалізм і
 7. Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи
  пізнавальний, виховний. Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів. 8 здравоохоронні мотив виник відносно недавно у зв'язку з дедалі більшим забрудненням навколишнього середовища, результатом якого є численні захворювання
 8. § 8. Який зв'язок між розділами філософії і формою існування в них істини?
  Пізнавальною здатністю людини висту пает інтуїція, яка ірраціональним способом обгрунтовує релігійний вид знання, де формою існування істини стає або одкровення, яке виявляє себе в християнській і ісламській традиціях, або умоглядні принципи, з яких починається опис світу в античності, в філософії Стародавнього Китаю та Індії. Отже, одкровення і містичні
 9. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення
  пізнавальним функцій. Емпіричний рівень пізнання Предметом дослідження на емпіричному рівні є властивості, зв'язки, відносини об'єкта, які доступні чуттєвого сприйняття. Слід відрізняти емпіричні об'єкти науки від об'єктів реальності, оскільки перші - це певні абстракції, що виділяють в реальності деякий обмежений набір властивостей, зв'язків і відносин.
 10. Пізнання як предмет філософського аналізу
  пізнавального процесу, умови достовірності знання, критерії його істинності, форми і рівні пізнання і ряд інших проблем. Починаючи з XVII в. вчення про пізнання почали розглядати як вихідну філософську дісціпліну4. Часто це називають епістемологічних поворотом5, подією в філософії в епоху Нового часу. Чому видатні філософи цього часу так одностайно стали
© 2014-2021  ibib.ltd.ua