Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

108. Способи забезпечення виконання зобов'язань.При виникненні зобов'язання між кредитором і боржником не надається гарантія виконання боржником своїх обов'язків або
виконання їх належним чином. Навіть при використанні кредитором заходів
відповідальності щодо несправного боржника у останнього може не
виявитися необхідного майна для задоволення вимог кредитора.
Для забезпечення майнових інтересів кредитора, для отримання ним гарантій
належного виконання боржником зобов'язання в цивільному праві
передбачені спеціальні заходи майнового характеру, які
встановлюються або законом, або договором.
Ці заходи полягають у покладанні на боржника додаткових обтяжень на
випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в
залученні до виконання, поряд з боржником, третіх осіб, або у виділенні
визначеного майна, за рахунок якого може бути досягнуто виконання
зобов'язання.
За чинним законодавством до способів забезпечення виконання
зобов'язань відносяться:
неустойка;
заставу;
завдаток;
порука;
гарантія.
Всі способи забезпечення носять додатковий (акцесорний) характер і залежать
від основного зобов'язання: при недійсності або припинення
основного зобов'язання вони припиняють свою дію.
Обраний сторонами спосіб забезпечення виконання зобов'язань повинен бути
письмово зафіксований або в самому зобов'язанні, на забезпечення якого
він спрямований, або в додатковій угоді.
Деякі з способів передбачають не тільки просту письмову форму, а
та нотаріально посвідчену, а в окремих випадках і державну
реєстрацію.
Залежно від того, що складає зміст способу забезпечення
виконання зобов'язання - тільки досягнення з його допомогою виконання
основного зобов'язання або одночасне покладення на боржника
додаткового обтяження - способи забезпечення або відносяться до заходів
цивільно-правової відповідальності, або такими не є. Так заставу,
порука заходами відповідальності не є, тоді як неустойка
є мірою відповідальності.
Порука
Є самостійним способом забезпечення виконання зобов'язань, пов'язаних
із залученням до виконання зобов'язання третіх осіб та їх майна.
Особисті гарантії зобов'язання у формі поруки відомі ще з часів
римського приватного права. Порукою в римському праві була
додаткова стипуляция третьої особи, укладається одночасно з
встановленням основного зобов'язання.
За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої
особи відповідати за виконання останнім свого зобов'язання в повному обсязі
або в частині. Договір поруки, повинен бути укладений у письмовій формі.
У разі невиконання зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник
і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. К
поручителя, який виконав зобов'язання замість боржника, переходять усі права
кредитора за цим зобов'язанням. Поручитель має право зворотної вимоги
до боржника в-розмірі сплаченої поручителем суми.
Гарантія
Гарантія - один із способів забезпечення виконання зобов'язань,
застосовуваний у відносинах між юридичними особами. За договором Г.,
організація-гарант зобов'язується перед організацією-кредитором погасити
заборгованість організації-боржника, якщо остання не зробить цього. Гарантія
може забезпечувати лише дійсну вимогу і припиняється після
припинення основного зобов'язання. Гарант несе субсидіарну
відповідальність при невиконанні зобов'язання основним боржником.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 108. Способи забезпечення виконання зобов'язань. "
Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
 1. способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами не настільки, на думку В.М. Жуйкова, істотні, щоб можна було говорити про необхідність створення для провадження арбітражними судами судової влади
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 2. Спосіб виникнення юридичних осіб є засобом контролю за належним їх освітою, який дозволяє здійснювати попередній контроль до фактичного початку їх діяльності. Контроль при створенні підприємств має на меті виключити або перешкодити здійснювати незаконну економічну діяльність. Юридичний статус будь-яке підприємство набуває тільки в результаті
  2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
 3. способів обмеження цієї командної вседозволеності є впровадження в армійське життя цивільно-правових методів регулювання правовідносин між державою та військовослужбовцями, між начальником і підлеглим. Всю сукупність правовідносин військовослужбовців необхідно розділити на спеціальні (військово-бойові) і загальні питання життя, побуту, забезпечення, відпусток, службово-трудові і т.д.
  Глава 3. Впровадження механізму юридичних прав і обов'язків, юридичної відповідальності - основна умова гарантій забезпечення конституційних прав і свобод військовослужбовців
 4. спосіб управління, часто порушує загальні конституційні і демократичні принципи, а також права та свободи військовослужбовців, а з іншого боку мали декларативний характер, часто відсутня чітко встановлена юридична відповідальність за неналежне виконання військовослужбовцями обов'язків. Наприклад, «Військовослужбовці повинні виконувати загальні та посадові обов'язки відповідно до
  3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
 5. здібності оплати, кого навчають вручається виконавчий лист, він заноситься в систему комп'ютерного обліку та сповіщаються всі ВК. Аналогічні санкції повинні застосовуватися до випускників училищ. При цьому сума, витрачена на навчання, повинна бути розділена на термін контракту (5 років) і стягуватися обернено пропорційно прослуженному терміну - 100% за звільнення відразу після закінчення училища і 20% після
  4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
 6. Здатність іноземців та осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод. Якщо говорити про найбільш характерних моментах, що відрізняють цей кодекс від раніше чинного ЦК УРСР 1922р., То, перш за все, слід назвати такі риси: 1) за своєю структурою Кодекс помітно відійшов від пандектній системи, виключивши з меж правового
  11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
 7. Забезпечення збереження цього будинку, його ремонту, утриманню і т.п. У таких випадках до уповноваженій (і одночасно - зобов'язаному) особі може бути пред'явлена вимога про здійснення права (реалізації права-обов'язки). Способи здійснення суб'єктивних прав можуть бути різними. Так, їх розрізняють залежно від того, за допомогою якого виду дій - юридичних або фактичних
  109. Зміна осіб у зобов'язанні.
 8. Здатність боржника, наявність у нього, майна, на яке може буть звернено стягнення відіграють істотну роль, переведення боргу можливе лише за згодою кредитора. З одного боку, це обмежує можливості переведення боргу, але з іншого - дозволяє проводити заміну боржника навіть у зобов'язаннях, пов'язаних з особистістю їх учасників: висловлюючи свою згоду на переведення боргу, кредитор
  110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
 9. Спосіб забезпечення зобов'язань і як форма цивільно-правової відповідальності, але, як правило, на практиці не проводиться розмежування неустойки по цих двох видах. Хоча законодавець проводить таку диференціацію, коли мова йде про законодавче регулювання питань неустойки, то на перший план виступає неустойка як міра відповідальності. У юридичній літературі виділяються функції
  1. Форми здійснення виконавчої влади
 10. забезпечення громадської безпеки. 3. Конклюдентні, виражені в законах світлових і звукових сигналів. Юридичної значення актів управління 1. Є підставою для видання інших 2. Виступають як юридичного факту, тобто є підставою для виникнення, зміни та припинення пр-ний у сфері управ-ління. 3. Є доказом у суді. 4. Є умовою дії
  обеспечения общественной безопасности. 3. Конклюдентные, выраженные в законах световых и звуковых сигналов. Юридической значение актов управления 1. Являются основанием для издания других 2. Выступают в качестве юридического факта, т.е. является основа- нием для возникновения, изменения и прекращения пр-ний в сфере управ- ления. 3. Являются доказательством в суде. 4. Является условием действия
© 2014-2022  ibib.ltd.ua