Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

11.1. Цивільні правовідносини та їх суб'єкти

Цивільне правовідношення - це суспільні відносини, врегульоване нормами цивільного права, зміст якого складають суб'єктивні права та обов'язки його учасників. Наприклад, у правовідносинах власності тільки власник має право впливати на річ, а всі інші суб'єкти зобов'язані утримуватися від дій відносно власності; у правовідносинах купівлі-продажу у покупця є право вибору товару, а у продавця - обов'язок його відчуження, якщо покупець заплатив за нього .

Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи, РФ, її суб'єкти та муніципальні освіти.

Фізичні особи - це люди. Переважна більшість з них мають громадянство, є громадянами. Крім громадян до фізичних осіб належать іноземні громадяни (у тому числі держав СНД) та особи без громадянства.

Відповідно до ст. 2 ГК правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено федеральним законом. Це загальне положення означає, що норми цивільного законодавства, в яких згадуються тільки громадяни, поширюються і на інших фізичних осіб. Про фізичних осіб як суб'єктів цивільного права йдеться у гл. 3 ГК (ст. 17-47).

8

Для того щоб громадянин міг бути суб'єктом цивільного права, він повинен перш мати громадянської правоздатністю, тобто здатністю мати цивільні права і нести обов'язки. За загальним правилом, правоздатність громадянина виникає в момент його народження і припиняється смертю (ст.17 ЦК). Народження і смерть є актами цивільного стану (ст. 47 ЦК), тому для виникнення (припинення) правоздатності громадянина вони повинні бути зареєстровані. Особливість фізичних осіб як суб'єктів цивільного права полягає в тому, що в окремих випадках вони можуть набувати цивільні права ще до свого народження (право на спадщину).

Зміст правоздатності громадян розкривається в ст. 18 ГК. Відповідно до неї громадяни можуть мати майно на правах власності; успадковувати і заповідати майно; займатися підприємницькою і будь іншої не забороненої законом діяльністю; створювати юридичні особи самостійно або спільно з іншими громадянами та юридичними особами; здійснювати будь-які не суперечать закону угоди і брати участь у зобов'язаннях ; обирати місце проживання; мати права авторів творів науки, літератури і мистецтва, винаходів та інших охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності; мати інші майнові та особисті немайнові права.

Щоб стати суб'єктом цивільного права, фізична особа крім правоздатності повинно володіти також дієздатністю, тобто здатністю своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх. Цивільна дієздатність виникає у повному обсязі по досягненні 18 років (повноліття).

У разі, коли законом дозволяється одружуватися до досягнення 18 років, громадянин, який не досяг вісімнадцятирічного віку, набуває дієздатності в повному обсязі з часу вступу в шлюб. Придбана в результаті укладення шлюбу дієздатність зберігається в повному обсязі і в разі розірвання шлюбу до досягнення вісімнадцяти років. При визнанні шлюбу недійсним суд може прийняти рішення про втрату неповнолітнім чоловіком повної дієздатності з моменту, що визначається судом (ст. 21 ЦК).

Обсяг дієздатності у фізичних осіб різний. ГК розмежовує дієздатність повнолітніх осіб неповнолітніх від 14 до 18 років, малолітніх осіб від 6 до 14 років та осіб, що зловживають спиртними напоями та наркотичними речовинами. Особи, які страждають психічними розладами, визнаються недієздатними.

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть здійснювати операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника. Угода, укладена неповнолітнім, дійсна також при її подальшому письмовому схвалення законного представника. Без їхньої згоди неповнолітні від 14 до 18 років вправі:

^ розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами;

^ здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;

S вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними;

^ здійснювати операції, які можуть здійснювати малолітні.

По досягненні 16 років неповнолітні також мають право бути членами кооперативів відповідно до законів про кооперативи (ст. 26 ЦК).

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років самостійно несуть майнову відповідальність по зроблених ними угодами. За наявності достатніх підстав суд за клопотанням законних представників може обмежити або позбавити неповнолітнього у віці від 14 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїми заробітком, стипендією або іншими доходами, за винятком випадків, коли такий неповнолітній придбав дієздатність в повному обсязі у зв'язку з вступом у шлюб або емансипацією.

Емансипація - це оголошення неповнолітнього повністю дієздатним. Воно проводиться за рішенням органів опіки та піклування (якими є органи місцевого самоврядування) за згодою обох батьків, усиновителів чи піклувальника або за відсутності такої згоди - за рішенням суду. Емансипація може бути проведена тільки у відношенні того неповнолітнього, який досяг 16 років, працює за трудовим договором або за згодою законних представників займається підприємницькою діяльністю. Батьки, усиновителі і піклувальник не несуть відповідальності за зобов'язаннями емансипованого неповнолітнього, зокрема по

8

163

зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння їм шкоди (ст.

27 ЦК). Для емансипації вступ у шлюб не потрібно.

Малолітні у віці від 6 до 14 років вправі самостійно вчиняти:

S дрібні побутові угоди (наприклад, обмін недорогими іграшками);

^ угоди, спрямовані на безоплатне отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації (наприклад, прийняття подарунка);

^ угоди з розпорядження коштами, наданими законним представником або за згодою останнього третьою особою для певної мети або для вільного розпорядження (наприклад, батьками на морозиво).

Інші угоди малолітні самостійно здійснювати не має права. Майнову відповідальність за угодами малолітнього, в тому числі за угодами, здійсненим ним самостійно, несуть його батьки, усиновителі або опікуни. Ці особи також відповідають за шкоду, заподіяну малолітніми (ст. 28 ЦК).

Відповідно до ст. 22 ГК ніхто не може бути обмежений у правоздатності та дієздатності інакше як у випадках і порядку, встановлених законом, у т. ч. самим ГК. Наприклад, ст. 30 ЦК встановлює, що громадянин, який внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, може бути обмежений судом у дієздатності, над ним встановлюється піклування. Він має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Здійснювати інші операції, а також одержувати заробіток, пенсію та інші доходи та розпоряджатися ними він може лише за згодою піклувальника. Однак такий громадянин самостійно несе майнову відповідальність по зроблених ним операцій і за заподіяну їм шкоду. Якщо підстави, в силу яких громадянин був обмежений у дієздатності, відпали, суд скасовує обмеження його дієздатності. На підставі рішення суду відміняється встановлене над громадянином піклування.

Громадянин, який внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним. Над ним встановлюється опіка. Від імені громадянина, визнаного недієздатним, угоди робить його опікун. Якщо підстави, в силу яких громадянин був визнаний недієздатним, відпали, суд визнає його дієздатним. На підставі рішення суду відміняється встановлена над ним опіка (ст. 29 ЦК).

Сукупність правоздатності та дієздатності називається правосуб'єктністю. Тільки особи, що володіють правосуб'єктністю, можуть бути суб'єктами цивільного права.

Юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Юридичні особи повинні мати самостійний баланс або кошторис (ст. 48 ЦК).

З цих положень випливає, що юридична особа як суб'єкт цивільного права має володіти такими ознаками.

- Організаційна єдність. Будь-яка юридична особа - це організація. Це означає, що юридична особа з усіма його структурними підрозділами бере участь у цивільних правовідносинах як єдине ціле, в тому числі в тих випадках, коли окремі підрозділи юридичної особи - філії або представництва (які не є юридичними особами) - можуть здійснювати лише частина угод.

Структура юридичної особи повинна бути закріплена в її установчих документах (статуті, положенні). Від імені юридичної особи в угодах діє його керівник і інші призначувані ним особи.

- Відокремлений майно. Це означає, що юридична особа повинна бути наділена його засновниками майном на одному з речових прав (власності, господарського відання або оперативного управління), зміст яких визначається ГК. Майно юридичної особи повинно бути відокремлено від речових прав на нього інших осіб, у тому числі засновників (учасників) цієї юридичної особи.

Цей ознака виключає можливість діяльності організації виключно за рахунок орендованого майна або позикових коштів. У будь-якої організації має бути речове право на будь-яке майно, яке гарантуватиме задоволення вимог його кредиторів, що не виключає право юридичної особи на оренду, наприклад приміщення для своєї діяльності. Відокремлення майна юридичної особи забезпечує

8

165

ся також знаходженням належних йому коштів у банку на окремому рахунку і оформляється самостійним бухгалтерським балансом (кошторисом), в якому відображаються витрати на утримання цього майна.

- Самостійна майнова відповідальність передбачає, що кредитори (клієнти, замовники і т. п.) можуть звертатися з вимогами про виконання зобов'язань у разі їх порушення юридичною особою тільки до нього самого. Юридична особа повинна також мати статутний капітал, що складається з вартості вкладів його учасників і гарантує задоволення вимог кредиторів юридичної особи.

Задоволення вимог кредиторів відбувається виходячи з вартості відокремленого майна юридичної особи. За загальним правилом, юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном; засновники (учасники), власники або працівники організації не відповідають за зобов'язаннями юридичної особи в силу відокремлення його майна від них, а юридична особа не відповідає за їх зобов'язаннями.

- Виступ від свого імені. Юридична особа може від свого імені вступати в переговори, укладати договори і брати участь в інших угодах. Виступ від свого імені у всіх цивільних правовідносинах залежно від організаційно-правової форми, чисельності працівників, структури та органів юридичної особи означає придбання прав і виконання обов'язків через своїх засновників (наприклад, членів кооперативу), працівників (наприклад, продавців товару) і свої підрозділи .

Правоздатність юридичної особи відповідно до статті 49 ГК розуміється як здатність мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

 Юридична особа може бути обмежена в правах лише у випадках і порядку, передбачених законом. Рішення про обмеження прав може бути оскаржене юридичною особою до суду. 

 Правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення (державної реєстрації) і припиняється в момент завершення його ліквідації (якщо вона буде). Право юридичної особи здійснювати діяльність, на заняття якою необхідно отримання ліцензії, виникає з моменту отримання такої ліцензії або в зазначений у ній термін і припиняється після закінчення терміну її дії. 

 Юридичні особи поділяються на дві великі групи: комерційні, тобто переслідують одержання прибутку як основної мети своєї діяльності, і некомерційні, тобто не мають одержання прибутку як основної мети і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками. Комерційні організації можуть створюватися у формі господарських товариств і товариств (на практиці в основному в таких організаційно-правових формах, як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або акціонерне товариство (АТ), виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Некомерційні організації можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом. Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність, якщо це служить досягненню цілей, заради яких вони створені. Допускається створення об'єднань комерційних і (або) некомерційних організацій у формі асоціацій і союзів (ст. 50 ЦК). Вказівка на організаційно-правову форму та характер діяльності юридичної особи має міститися в його найменуванні (ст. 54 ЦК). 

 Відповідно до ст. 54 ГК найменування юридичної особи повинно містити вказівку на його організаційно-правову форму та характер діяльності. 

 Юридична особа може бути ліквідовано: 

 ^ Добровільно - за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створено юридичну особу, з досягненням мети, заради якої вона створена; 

 S примусово - за рішенням суду у разі допущених при створенні юридичної особи грубих порушень закону, якщо вони мають непереборний характер, здійснення діяль 

8

 167 

 ності без належного дозволу (ліцензії) або забороненої законом, з іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону або інших правових актів (наприклад, якщо некомерційна організація займається в основному отриманням прибутку). 

 Юридична особа, що є комерційною організацією або чинне у формі споживчого кооперативу, благодійного чи іншого фонду, ліквідується також внаслідок визнання його неспроможним (банкрутом) (ст. 61 ЦК). 

 РФ, її суб'єкти та муніципальні освіти (міста, райони тощо) у відповідності зі ст. 124 ГК виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами. До них застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у відносинах, регульованих цивільним законодавством, якщо інше не випливає із закону або особливостей даних суб'єктів. Від їх імені виступають відповідно органи державної влади чи органи місцевого управління в межах їх компетенції, встановленої актами, що визначають статус цих органів, а також юридичні особи та громадяни. 

 РФ, її суб'єкти та муніципальні освіти відповідають за взятими їм зобов'язаннями належним їм на праві власності майном (в основному за рахунок бюджетних коштів), крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання чи праві оперативного управління, а також майна, яке може перебувати лише у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або муніципальній власності, допускається у випадках, передбачених законом. В даний час закон, що містить положення про це, поки не прийнятий. 

 Юридичні особи, створені РФ, суб'єктами РФ або муніципальними утвореннями, не відповідають за їхніми зобов'язаннями. РФ, суб'єкти РФ, муніципальні освіти не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, передбачених законом. РФ не відповідає за зобов'язаннями суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Суб'єкти РФ, муніципальні освіти не відповідають за зобов'язаннями один одного, а також за зобов'язаннями РФ. Дані правила не поширюються на випадки, коли РФ прийняла на себе гарантію (поручительство) за зобов'язаннями суб'єкта РФ, муніципального освіти або юридичної особи чи зазначені суб'єкти взяли на себе гарантію (поручительство) за зобов'язаннями РФ. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.1. Цивільні правовідносини та їх суб'єкти"
 1. 9. Елементи цивільних правовідносин.
    цивільне правовідношення являє собою складне правове явище, що складається з трьох необхідних елементів: 1) суб'єктів правовідносини; 2) об'єкта правовідносини; 3) змісту цивільного правовідносини. 1. Під суб'єктним складом цивільного правовідносини розуміються учасники цивільних правовідносин, які, в свою чергу, іменуються особами або суб'єктами у правовідносинах. У
 2. ЗМІСТ:
    цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 3. § 3, Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
    цивільних правовідносин. Учасники цивільних правовідносин іменуються їх суб'єктами. Як і будь-яке суспільне відношення, цивільне правовідношення встановлюється між людьми. Тому в якості суб'єктів цивільних правовідносин виступають або окремі індивіди, або певні колективи людей. Окремі індивіди іменуються у цивільному законодавстві громадянами. Разом з тим
 4. § 2. Склад цивільних правовідносин
    громадянського правовідносини входять суб'єкти, на поведінку яких насамперед і впливають норми цивільного законодавства. Важливим елементом правовідносини є його зміст, в яке завжди входять права та обов'язки сторін. Крім того, обов'язковим елементом будь-якого правовідносини визнається його об'єкт, тобто те, з приводу чого і виникає конкретна правова зв'язок. Для засвоєння
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності
 6. 2. СИСТЕМА арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
    цивільних та інших правовідносин; судової колегії з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. У складі Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ. Склад федерального арбітражного суду округу. Федеральний
 7. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного процесуального права є відображенням і розвитком принципу диспозитивності в цивільному матеріальному праві, де громадяни та юридичні особи на свій розсуд
 8. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони подлежатразрешенію певними юрисдикційних- ми органами. П.С.
 9. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
    цивільних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов'язані Із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а у випадках, передбачених АПК РФ і іншими федеральними законами, іншими організаціями та громадянами. Арбітражні суди розглядають в порядку адміністративного судочинства виникають з
 10. Особи, що у справі.
    цивільної справи мають суб'єкти, чиї майнові або особисті немайнові права та інтереси безпосередньо або опосередковано зачіпаються спірним матеріальним правовідносинами, які звернулися до суду або залучені до виник не з їхньої ініціативи цивільній справі. Сутність повного юридичного інтересу полягає в тому, що рішення суду може відбитися на правах і обов'язках конкретного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua