Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

16.3. Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи у сфері природокористування

Формування стійкої системи фінансування природоохоронної сфери в Республіці Білорусь вимагає створення гармонійного фінансово-кредитного механізму регулювання природокористування, що включає наступні ланки:

? фінансування екологічних програм і природоохоронних заходів з коштів бюджетів різних рівнів;

? розвинену систему природоохоронних фондів, інноваційних екологічних фондів, природоохоронних фондів підприємств;

? систему екологічних банків;

? залучення коштів з фондів екологічного страхування;

? залучення коштів Світового та Європейського банків реконструкції та розвитку, а також іноземних фондів, організацій і фірм до фінансування екологічної сфери;

? використання власних коштів підприємств на природоохоронні потреби;

? систему пільгових екологічних інвестиційних кредитів.

Якщо перші два джерела фінансування природоохоронної діяльності передбачені нашим законодавством, так само як і кошти юридичних осіб, у тому числі іноземних, то створення системи екологічних банків в республіці поки не передбачається. В умовах же становлення ринкових відносин необхідність у таких спеціалізованих банках

241

давно назріла і обумовлена, по-перше, обмеженістю бюджетних можливостей фінансування екологічної сфери, по-друге, необхідністю пільгових умов кредитування природоохоронних програм, по-третє, розтягнутістю термінів окупності екологічних витрат, отже, підвищеним ступенем банківського ризику, і, нарешті, збільшеною потребою підприємств у додаткових коштах, викликаної введенням платності природокористування.

Екологічний банк може виступати як ефективний економічний центр регулювання процесів природокористування, що обумовлено отриманням максимально повної інформації про всі процеси, що протікають в даній сфері, акумуляцією необхідних фінансових ресурсів та функціонуванням в режимі самоврядування. Через жорстку іпотечну політику, необхідність якої давно назріла в умовах переходу до ринкових відносин, екологічний банк може на конкурсній основі кредитувати підприємства під конкретні природоохоронні програми, організовувати ринкову продаж акцій, оцінювати майно, потенціал і перспективи підприємств і т.д. У багатьох країнах вже створені і успішно діють такі банки.

Перевага банківського кредитування природоохоронної діяльності в порівнянні з бюджетним фінансуванням складається у зворотності і платності наданих коштів, що сприяє підвищенню ефективності використання виділених ресурсів і скороченню часу їх реалізації.

Система екологічного кредитування повинна створювати умови, зацікавлювати як позичальників (природокористувачів), так і кредиторів (банки). Для природокористувачів це може бути пільгове кредитування (під низький відсоток), першочергове кредитування екологічних цілей. Зацікавити ж банки у пільговому кредитуванні можна тільки у разі забезпечення повної компенсації витрачених ними коштів. Така компенсація може здійснюватися за допомогою надання податкових пільг шляхом зменшення оподатковуваної бази доходу банку, зниження ставки податку або ж звільнення банку від окремих видів платежів.

Важливим напрямком екологізації кредитної політики є введення рейтингу банківського відсотка залежно від екологічної надійності природокористувачів, оскільки високий рівень екологічної небезпеки підприємства знижує ступінь гарантії повернення банківського кредиту. У розвинених країнах такого роду рейтинги широко використовуються. Прикладом дієвості такого рейтингу як засобу витіснення екологічно небезпечних виробництв є випадок аварії на хімічному заводі компанії "Юнайтед Карбайд" в Індії,

242

після якої всі підприємства даної фірми в різних частинах світу були переведені банками на значно вищий відсоток як екологічно ненадійні, що практично розорило фірму.

Екологізація кредитної політики має бути заснована на принципі "кредитної нейтральності", тобто підвищений відсоток за кредитування екологічно небезпечних підприємств повинен компенсуватися пільговим кредитуванням екологічно надійних. Однак необхідною умовою введення у нас такого рейтингу є загальне оздоровлення економіки, оскільки в даний час висока інфляція неминуче призводить до високих процентних ставках.

Існує також ще одне джерело фінансування природоохоронних заходів, перевірений на досвіді різних країн. Це мобілізації майбутніх доходів держави (антиципація, мовою фінансистів) для вирішення нагальних поточних завдань шляхом випуску державних позик і формування ринку державних цінних паперів (екологічних облігацій). Цей заснований на ринкових механізмах спосіб фінансування природоохоронної діяльності може виявитися ефективним в умовах фінансової кризи.

Екологічні позики являють собою спосіб залучення коштів юридичних і фізичних осіб на умовах добровільності, терміновості, зворотності і платності для додаткового фінансування природоохоронних потреб понад поточні можливостей держави і підприємств.

Емісію облігацій державних екологічних позик могли б здійснювати спеціальні уповноважені на це банки, але для цього необхідно прийняття відповідних нормативно-правових актів, що регламентують їх емісійну діяльність.

Випуск екологічних цінних паперів (облігацій) повинен бути економічно цікавий для потенційних інвесторів, а значить, потрібна надійна захист облігацій від інфляції (відповідної процентною ставкою, скоригованої на темпи інфляції). Привабливість облігацій може бути посилена наданням їх власникам різного роду пільг, серед яких можуть бути наступні:

? виключення з оподатковуваної бази доходів, спрямованих юридичними та фізичними особами на придбання екологічних облігацій;

? пільгові ціни та умови поставки природоохоронної техніки, екологічно чистих технологій і продуктів;

? пріоритетний доступ до найбільш цінних природних об'єктів регіону тощо

Вкрай важливо забезпечити успішність екологічного позики, регулюючи емісію цінних паперів з урахуванням реального положе

243

ня справ на фондовому ринку. Але головний виграш від успішної організації державного екологічного позики отримають не емітенти або власники екологічних облігацій, а суспільство в цілому і, звичайно, природа.

На жаль, не знайшов належного відображення в нашому законодавстві і питання про необхідність екологічного страхування. У ст. 80 законопроекту "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про охорону навколишнього середовища "зазначено, що екологічне страхування здійснюється в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь про страхування, однак страхове законодавство не враховує особливості ризиків екологічного походження і не містить конкретних механізмів реалізації декларованих положень про екологічне страхування. Створення ще одного реального джерела фінансування екологічної сфери вимагає розробки та прийняття закону "Про екологічне страхування". Розглянемо докладніше економічну сутність цього важливого інструменту регулювання природоохоронною діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 16.3. Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи у сфері природокористування "
 1. 16.1. Формування системи фінансування природоохоронних заходів
  фінансування природоохоронних заходів у нашій країні не носило постійного характеру, здійснювалося лише в міру екстрених потреб і можливостей. Тільки в 70-і роки капітальні вкладення на створення виробничо-технічних природоохоронних об'єктів (очисних споруд, пилогазоуловлюючих пристроїв, меліоративних систем, лісових насаджень тощо) стали забезпечуватися шляхом
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів. 27. Управління природокористуванням: методи, функції, організаційні структури. 28. Правове регулювання природоохоронної діяльності. Закон Республіки Білорусь «Про охорону навколишнього середовища». 29. Сутність і завдання моніторингу навколишнього середовища. Формування системи спостереження за
 3. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  підходи до еколого-економічного планування намітилися при розробці Державної програми охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів СРСР на 1991-1995 рр.. та на перспективу до 2005 р. Природоохоронна концепція, довгострокові цілі та основні напрямки їх вирішення вперше обгрунтовувалися з урахуванням переходу до ринкової економіки. Ставилося завдання розробити та
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  фінансування природоохоронних заходів: їх характеристика. 26. Зовнішні ефекти: поняття, види. 27. Соціальний аспект забруднень навколишнього Середовища . 28. Поняття соціального збитку від забруднення навколишнього Середовища. 29. Поняття управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування.
 5. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  підходів до визначення економічних показників прпродоох 15 ранной діяльності виробничих об'єктів і ступеня їх впливу на довкілля;? встановлення шляхів і методів підвищення ефективності використання природних ресурсів, їх відтворення, посилення режиму економії, комплексної переробки сировини і вторинних ресурсів виробництва, зниження
 6. Теми рефератів.
  діяльності. Способи утилізації 9. Ноосферні основи функціонування держави. 10. Формування техносфери. Роль кругообігу елементів в природі. 11. Екологічні наслідки збройних конфліктів. 12. Енергетичний кругообіг у природі. Вклад енергосистеми в розвиток людства. 13. Екологічні проблеми міського екосистеми. 14.
 7. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 8. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
  фінансування (власні природоохоронні фонди, місцеві бюджети та ін.), терміни початку і закінчення робіт, обсяги освоєння коштів поквартально, очікуваний природоохоронний ефект. Прогнозування та планування раціонального використання окремих видів природних ресурсів і охорони природних середовищ проводиться за допомогою діючих методів (балансового, нормативного, програмно-цільового,
 9. Рівні моніторингу навколишнього середовища та його організація
  фінансуванням різних служб і відомств, які здійснюють моніторинг навколишнього середовища, функціонує Федеральний екологічний фонд Російської Федерації (ФЕФРФ). ФЕФРФ здійснює фінансування за напрямками природоохоронної діяльності та Федеральним цільовими екологічним програмам, у тому числі, в його завдання входить розвиток системи екологічного моніторингу та його забезпечення.
 10. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  природоохоронного законодавства: Навчальний посібник. - Л., 1991. Прокурорський нагляд за виконанням природоохоронного законодавства. - М.: МНЕПУ,
 11. ЛІТЕРАТУРА
  природоохорони. - Пенза: МАНЕБ, 2000 - 246 с. 6. Арбузов В.В., Мартинова Н.М. Економіка природокористування. - Пенза: МНЕПУ, 2000 - 90 с. 7. Арбузов В.В . онове економіки природокористування та природоохорони. - М.: Екологія, 2003 - 261 с 8. Арский Ю.М., Данилов-Данільян В.І. та ін Екологічні проблеми: що відбувається, хто винен, що робити? - М. : МНЕПУ, 1997 - 329 с. 9.
 12. 16.2. Основні джерела та види фінансування природоохоронної сфери. Цільові фонди охорони природи
  фінансування, зокрема, слабкий облік місцевої специфіки фінансованих об'єктів та необхідних пропорцій у виділенні коштів на окремі напрями охорони навколишнього середовища. Механізм утворення фондів сприяє збільшенню припливу коштів і часткового самофінансування природоохоронних робіт за рахунок платежів підприємств за забруднення. Вперше питання про необхідність створення
 13. проблеми і перспективи сучасної цивілізації
  підхід до історії Росії дозволяє визначити її історичне місце в світовому співтоваристві, глибше зрозуміти особливості її соціальної організації і культури. Цивілізаційна методологія, в порівнянні з формаційної, робить можливим дати більш цілісне уявлення про історичному шляху Російської держави у всій його складності, розкрити цивілізаційні причини нинішніх труднощів розвитку, показати
 14. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
    природоохоронної діяльності;? вирішення спорів про право користування природними ресурсами, застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства і
 15. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
    природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва. Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем
 16. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 17. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
    підходи до моделювання антропосоциогенеза. Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині. 1.3 Особистість. Проблема свободи і відповідальності людини. 1.4 Людина в світі культури. 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 --- 2 - 2.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua