Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника


Поняття господарського права. Суб'єкти господар-ського права: поняття та види. Господарські правовідносини: поняття та види. Характеристика складових господарських правовідносин. Методи правового регулювання господарських правовідносин. Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та види. Господарсь-ко-правові норми.
Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види. Система господарського законодавства. Колізії в господарському законодавстві. Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Значення арбітражної практики в удосконаленні господарського законодавства.

Господарське право як галузь права є сукупністю норм права, що регулюють відносини, в які вступають підприємства, установи, організації, підприємці у процесі своєї господарської діяльності. Предметом господарського права є сукупність господарських відносин у сфері економіки України.
Під час вивчення цієї теми студентам слід з'ясувати сутність поняття господарські відносини, охарактеризувати їх складові.
Господарські відносини безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю, вивченню сутності якої студенту також слід приділити належну увагу.
Зауважимо, що чинне законодавство України містить кілька визначень поняття «господарська діяльність».
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» містить таке визначення: «господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару».
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» так визначає господарську діяльність: «будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах у разі, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, від-
ділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь пер-шої особи».
У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» знаходимо таке визначення: «господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт».
Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України господарська діяльність - це «діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність».
Під час вивчення цієї теми слід докладно проаналізувати наведені поняття, з'ясувати основні відмінності між ними та за ре-зультатами проведеного аналізу виділити основні риси господарської діяльності.
Значну увагу слід також приділити розгляду загальних принципів господарювання.
Господарські правовідносини - це врегульовані нормами права відносини між господарюючими суб'єктами (юридични-ми особами та фізичними особами - підприємцями), між гос-подарюючими суб'єктами та органами управління, які склада-ються в процесі організації та здійснення господарської діяль-
ності.
Особливу увагу необхідно приділити розмежуванню понять «господарсько-правові відносини» та «господарські відносини», оскільки студенти досить часто плутають ці поняття.
Господарські правовідносини, як і будь-які інші відносини, складаються з таких елементів: суб'єкта, об'єкта, змісту (суб'єк-
тивних прав та обов'язків його учасників). Господарські правовідносини виникають, змінюються та припиняються на підставі юридичних фактів.
Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України можна виділити два основні види власне господарських відносин:
господарсько-виробничі відносини;
внутрішньогосподарські відносини.
Під господарсько-виробничими відносинами розуміють майно-
ві та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарюван-
ня під час безпосереднього здійснення господарської діяльності.
Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами.
Організаційно-господарські відносини не слід відносити до господарських відносин, оскільки вони належать до адміністративно-господарських. Під організаційно-господарськими відносинами розуміють відносини, що складаються між суб'єктами гос-
подарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.
Вивчаючи цю тему, студенти повинні зосередити увагу на ознаках господарських правовідносин.
Суб'єктами господарських правовідносин (суб'єктами господарювання), згідно з Господарським кодексом України, є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність госпо-
дарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно й несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Дискусійним є використання в цьому визначенні словосполучення «господарська компетенція». Студентам слід з'ясувати сутність поняття компетенція, правосуб'єктність і визначити, який з цих термінів можна використовувати щодо суб'єкта господарювання.
У теорії існує також таке визначення суб'єктів господарських правовідносин: «юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську або управлінську діяльність на основі юридично відокремленого майна в межах своєї компетенції».
Господарський кодекс України поряд з поняттям «господарські відносини» використовує поняття «відносини у сфері господарювання». Друге поняття дещо ширше, оскільки поряд з власне господарськими відносинами передбачає й відносини організаційного та управлінського характеру.
Відповідно й коло учасників відносин у сфері господарювання є ширшим, аніж коло суб'єктів господарювання. До учасників відносин у сфері господарювання належать: суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Суб'єкту господарювання притаманні певні ознаки, зокрема:
здійснення господарської діяльності;
наявність господарських прав та обов'язків (господарської правосуб'єктності);
наявність відокремленого майна (фактична відокремленість від майна інших суб'єктів господарювання основних та оборотних засобів, коштів інших майнових цінностей, якими володіє, користується й розпоряджається суб'єкт на певному правовому титулі: праві власності, праві повного господарського відання, оперативного управління та ін.);
здатність відповідати за зобов'язаннями в межах свого май-
на (крім випадків, передбачених законом).
Зазначимо, що вичерпний перелік суб'єктів господарювання визначений у ст. 55 Господарського кодексу України.
Суб'єктами господарювання є:
Господарські організації:
юридичні особи, створені відповідно до Цивільного ко-
дексу України;
державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також
інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку.
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Наступним питанням, яке має бути вивчене, є питання про методи правового регулювання гос-подарських правовідносин.
Студентам варто дати визначення поняттю «метод» і дослідити основні методи правового регулювання господарських правовідносин: метод автономного рішення, метод рекомендації, а також метод припису.
Застосовуючи знання, отримані під час вивчення інших юридичних дисциплін, зокрема «Теорії держави та права», студентам слід дати визначення поняття «господарсько-правова норма», зазначити елементний склад господарсько-правової норми та охарактеризувати всі елементи.
Важливим питанням цієї теми є питання, присвячене господарському законодавству. Останнє можна розглядати в кількох аспектах.
У широкому розумінні господарське законодавство є системою нормативних актів, які регулюють відносини в сфері господарювання. Таке законодавство включає в себе нормативні акти цивільного, адміністративного, фінансового, трудового, екологіч-
ного та власне господарського законодавства.
У вузькому розумінні господарське законодавство - це система нормативних актів, що регулюють відносини з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності.
Належне опанування знаннями з цього питання вимагає до-
слідження господарського законодавства та виявлення його характерних ознак.
Наступним питанням є питання про нормативний акт господарського законодавства (його поняття та ознаки). Нормативний акт господарського законодавства - це офіційний документ, юри-
дична форма правотворчої діяльності компетентного органу держави, який є джерелом господарського права.
Студенти мають виявити ознаки нормативного акту господарського законодавства, дослідити поняття «правова інформація».
Система господарського законодавства має горизонтальну та вертикальну будову.
Юридична сила нормативних актів господарського законодавства визначає вертикальну будову господарського законодавства. Господарське законодавство в цьому разі функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів, зумовлена структурою органів законодавчої та виконавчої влади, які мають законодавчі та нормотворчі повноваження в сфері регулювання госпо-
дарської діяльності.
У вертикальній системі нормативних актів господарського законодавства за юридичною силою виділяють такі групи (блоки):
Господарське законодавство ґрунтується на положеннях Конституції України про власність, підприємництво тощо.
Господарський Кодекс України.
Господарські закони.
Законодавчі акти з господарських питань.
Підзаконні нормативні акти.
Локальні нормативні акти.
Горизонтальна система господарського законодавства визначається змістом норм господарського права, які встановлюють акти господарського законодавства.
Горизонтальна система господарського законодавства складається з низки інститутів.
Господарське законодавство перебуває нині в процесі становлення. Цим пояснюється наявність у цій галузі законодавства значної кількості колізій. Студентам слід знайти визначення поняття «колізія» та на підставі одержаних знань з інших юридичних дисциплін назвати види колізій та дати їх характеристику. Важливо також визначити співвідношення господарського права та господарського законодавства, зв'язки між ними.

Поняття господарського права.
Суб'єкти господарського права: поняття та види.
Господарські правовідносини: поняття та види.
Характеристика складових господарських правовідносин.
Методи правового регулювання господарських правовід-
но-син.
Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та види.
Господарсько-правові норми.
Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.
Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види.
Система господарського законодавства.
Колізії в господарському законодавстві.
Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення.
Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
Значення арбітражної практики в удосконаленні господар-ського законодавства.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. -К.: Кондор. - 2003.
Основи підприємницької діяльності суб'єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О. Одікадзе. - 2000.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер. - 2002.
Щербина В. С. Господарське право. Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер. - 2003.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII.
господарське право; господарські правовідносини; господарська діяльність; суб'єкт господарських правовідносин; господарська компетенція; господарська правосуб'єктність; господарсько-правова норма; господарське законодавство; нормативний акт; правова ін-формація; колізія.

Дайте визначення поняття «господарська діяльність», що містяться в чинному законодавстві України.
Дайте визначення поняття «господарські відносини». Порівняйте його з поняттям «господарські правовідносини». Наз-
віть їх спільні та відмінні риси.
Назвіть елементи господарських правовідносин.
Наведіть п'ять визначень поняття «компетенція».
Дослідіть правову норму ст. 2 Господарського кодексу Ук-
раїни, виявіть та охарактеризуйте складові цієї правової норми.
Наведіть п'ять прикладів нормативних актів господарського законодавства.
Охарактеризуйте локальні нормативні акти, виявіть їх особ-
ливості.
Дайте визначення поняття «колізія».

Дайте визначення поняття «господарське право».
Назвіть ознаки господарсько-правових відносин.
Охарактеризуйте зміст господарсько-правових відносин.
Дайте визначення та назвіть ознаки внутрішньогосподар-
ських відносин.
Перелічіть осіб, які є суб'єктами господарювання.
Назвіть методи правового регулювання господарських відносин.
Дайте визначення поняття «господарсько-правова норма». Охарактеризуйте її складові.
Назвіть ознаки господарського законодавства.
У чому полягає відмінність між господарським правом і гос-
подарським законодавством?
Що таке система господарського законодавства? У чому полягає специфіка будови господар-ського законодавства?
Назвіть способи вдосконалення законодавства.
У чому полягають перспективи розвитку господарського за-
конодавства?
Назвіть основні колізії в господарському законодавстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""
© 2014-2022  ibib.ltd.ua