Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника


Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності. Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності Поняття господарського правопорушення. Основні види господарських правопорушень. Функції господарсько-правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-право-
вих санкцій. Збитки. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господар-
ських санкцій. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення госпо-дарсько-пра-
вових санкцій. Оскарження рішення про накладання господарсько-правових санкцій.

Господарсько-правова відповідальність є одним з різновидів матеріальної відповідальності. Її можна визначити як передбачені законом чи договором заходи негативного впливу на правопо-
рушника, які забезпечуються примусом з боку держави. Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відпові-дальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом Ук-
раїни, іншими законами та договором.
Господарське правопорушення - це протиправне діяння суб'єк-
та господарювання, який порушує права та законні інтереси інших суб'єктів.
Говорячи про господарсько-правову відповідальність, необхідно зазначити, що вона ґрунтується на презумпції вини правопорушника.
Усі правопорушення в сфері господарсько-правових відносин можна поділити на договірні та позадоговірні.
Господарсько-правова відповідальність як юридична відпо-
відальність ґрунтується на правових підставах. Першу групу підстав становлять нормативні підстави, тобто ті норми права, які встановлюють відповідальність суб'єктів господарських відносин (глава 24 ГК України, розділ VI Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та ін.). Ще однією підставою є правопо-
рушення, тобто протиправна поведінка суб'єкта (юридико-фак-
тична підстава). Вона складається з таких елементів:
протиправне діяння порушника (порушення норм госпо-дарського права, умов господарського договору тощо);
спричинення збитків потерпілому;
наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою порушника та спричиненими потерпілому збитками;
вина правопорушника.
Зазначмо, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'я-
зання (неналежне виконання).
Господарські правопорушення можна поділити на правопорушення з формальним (порушення строків виконання обов'язку) та матеріальним складом (спричинення збитків).
До функцій господарсько-правової відповідальності відносять інформаційну; стимулюючу; штрафну; функцію попередження пра-
вопорушення та компенсаційну функцію.
Господарсько-правові санкції - це заходи впливу на правопо-
рушника у сфері господарювання, у результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.
Наявність в економічній сфері різних видів господарських пра-
вопорушень зумовлює існування таких видів господарсько-право-
вих санкцій:
відшкодування правопорушником збитків особі, чиї права чи законні інтереси були порушені;
штрафні санкції;
оперативно-господарські санкції;
адміністративно-господарські санкції.
Під збитками розуміють витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або дотримання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання, не звільняє зобов'язану сторону від виконання зобов'язання в натурі.
Штрафні санкції - це господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
За порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господа-рювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попере-
дження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.
До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, які пе-
редбачені договором.
За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
Під час вивчення цієї теми студенти мають з'ясувати, які санк-
ції належать до адміністративно-господарських.
Учасник господарських відносин, чиї права або законні інте-реси порушено, має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності.
Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності.
Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності.
Поняття господарського правопорушення. Основні види гос-
подарських правопорушень.
Функції господарсько-правової відповідальності.
Характеристика видів господарсько-правових санкцій.
Збитки.
Характеристика штрафних санкцій.
Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій.
Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.
Порядок накладення господарсько-правових санкцій.
Оскарження рішення про накладення господарсько-право-
вих санкцій.

Комерційне право: Підручник. - К.: Правові джерела, 1997.
Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. - Х.: Еспада, 2000.
Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 лис-
топада 1993 року № 3659-XII.
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.
Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: Автореферат канд. юрид. наук. - Одеса, 1995.
Постанова КМУ «Про Порядок заняття торговельною діяльністю
і правила торговельного обслуговування» від 8 лютого 1995 року № 108.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро-
ку № 298/519.
господарсько-правова відповідальність; гос-
подарське правопорушення; договірні правопорушення; позадоговірні правопорушення; принцип вини правопорушника; господарсько-пра-
вові санкції; штрафні санкції; відшкодування збитків; оперативно-господарські санкції; адміні-стративно-господарські санкції.

Порівняйте господарсько-правову та адміністративну відповідальність.
Ознайомтеся зі змістом Інструкції про порядок застосування економічних і фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, затвердженої наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України від 3 грудня 2001 року № 298/519.
Назвіть підстави для застосування господарсько-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків.
Складіть перелік аргументів, за допомогою яких порушник може довести свою невинуватість.
Назвіть підстави звільнення особи від господарсько-право-
вої відповідальності.
Які нормативно-правові акти розкривають зміст поняття «форс-мажор» (непереборна сила)?
Складіть форс-мажорне застереження.
Порівняйте положення Цивільного та Господарського ко-дексів України про відшкодування збитків.
Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. ТОВ «Зима» та ВАТ «Квітка» уклали договір про надання послуг, який містив положення про те, що у разі несвоєчасної оплати належним чином наданих послуг Замовник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 1 % розміру несплачених коштів за кожен день прострочення платежу. 10 березня Виконавець надав За-
мовникові послуги в повному обсязі, що було зафіксовано в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Вартість послуг становила 10 000 грн. Замовник, відповідно до умов договору, узяв на себе зобов'язання оплатити послуги не пізніше, як через п'ять днів з моменту оформлення Акту виконаних робіт (наданих послуг). 1 грудня того самого року Виконавець подав позов до суду про стягнення основного боргу та пені.
Обчисліть розмір пені, обґрунтуйте свою відповідь.
Визначте ціну позову.
До якого виду господарсько-правових санкцій належить пеня?
№ 2. Платник податку на додану вартість несвоєчасно перерахував ПДВ у розмірі 5000 грн до відповідного бюджету. Податкова інспекція під час перевірки прийняла рішення про накладення на платника податку штрафу.
Чи правомірні дії податкової інспекції?
До якого виду господарсько-правових санкцій належить штраф?

Визначіть поняття та значення господарсько-правової відповідальності.
Перелічіть підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності.
У чому полягає принцип вини?
Охарактеризуйте позадоговірні господарські правопорушення.
Назвіть типові договірні господарські правопорушення.
Дайте визначення поняття «господарсько-правова санкція».
Розкрийте значення відшкодування збитків.
Хто має право застосовувати штрафні санкції?
Чи можна одночасно застосовувати такі господарсько-пра-
вові санкції, як відшкодування збитків і штрафні санкції?
Розкрийте сутність оперативно-господарських санкцій.
Назвіть відмінності між такими господарсько-правовими санкціями, як оперативно-господарські санкції та адміністративно-господарські санкції.
Хто має право застосувати господарсько-правові санкції?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""
© 2014-2021  ibib.ltd.ua