Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

9.2.5. НОРМАТИВНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ.

Основні вимоги - це дотримання групи екологічних стандартів, які оцінюють стан навколишнього середовища в цілому. Якість же води повинна відповідати ГДК.

ГДК домішки у воді - це такий нормативний показник, який виключає несприятливий вплив на організм людини і можливість обмеження або порушення нормальних умов господарсько-питного, культурно-побутового та інших видів водокористування.

Межі створу на водотоках, в межах якого повинні дотримуватися нормативи наступні - в 1 км вище найближчого за течією пункту водокористування. На непроточних - 1 км по обидві сторони від пункту водокористування. Як бачимо, все прив'язане до пунктів водокористування. Якщо стічні води скидати в межах даного населеного пункту, то всі ці вимоги повинні відноситься до самих стічних вод, тобто вони повинні бути очищені перед скиданням до такої міри, щоб відповідали стандарту води.

Для водних об'єктів також застосовується роздільне нормування якості води, хоча принцип поділу тут інший і пов'язаний з категорією водокористування. (Мал. 9)

Для різних категорій водокористування пред'являються вимоги різної жорсткості. Наприклад, якщо для першої категорії ГДК аміаку становить (по азоту) 2 мг / л, то за другою категорією водокористування - в 40 разів нижче; гексахлоран - в господарсько-харчових та культурно-побутових ГДК = 0.02 мг / л, для другої категорії ГДК = 0. Нафтопродукти - для I категорії ГДК = 0.3 мг / л для II категорії ГДК = 0.05 тобто значно нижче.

Крім цього, для забезпечення чистоти водних об'єктів використовуються ще один норматив - лімітуючий показник шкідливості, що відображає пріоритетність (чи то запах, чи то токсичність і т.д.) вимог до якості води. Тому в основу нормування першої категорії покладені переважно санітарно-токсичний, общесанітарний і органоліптіческій ліміти, а в другій-токсичний і від частини органоліптіческій. Cуществуют ГДК для першої групи по 640 речовинам, а для другого - по 147 речовинам, причому лише деякі з них присутні в обох списках.

Ріс9

З числа інших показників забруднення для яких визначені роздільні вимоги, наводяться такі:

1.

Зважені речовини;

2. плаваючі домішки;

3. запахи і присмаки;

4. забарвлення;

5. температура;

6. рН;

7. мінеральний склад;

8. розчинений кисень;

9. збудники захворювань;

10. отруйні речовини;

11. біохімічна потреба в кисні;

Як і для повітря, С1 + С2 = С фактичних концентрацій до відповідних ГДК не повинні перевищувати одиниці.

Оцінка небезпеки стоку за споживанням або розчиненого кисню проводитися за такими показниками:

Хімічне споживання кисню (ХПК) і біохімічне споживання кисню (БПК).

ГПК - це кількість кисню в міліграмах або грамах на 1 л. води, необхідне для окислення містять вуглець речовин до СО2, Н2О і О3 сірковмісних речовин - до сульфатів, а фосфоровмісних до фосфатів.

БПК - кількість кисню, витрачена в певний проміжок часу на аеробне біохімічне окислення (розкладання) нестійких органічних сполук, що містяться в досліджуваній воді. Якщо поруч стоїть цифра наприклад, БСК5, БПК20 - то це позначає через скільки діб проводиться визначення.

Розміреність ГПК і БПК однакова: в мг О2 на літр. Основний наслідок перевищення БПК і ХПК - загроза антропогенної евтрофікації водного об'єкта.

Контроль і управління якістю води передбачає вирішення наступних завдань:

1. визначення необхідного ступеня очищення (знешкодження, знезараження) стічних вод;

2. встановлення ступеня розбавлення стічних вод при виборі місця проектованого підприємства з метою розсіювання до безпечних концентрацій їх у пункті водокористування.

3. прогнозування якості води на задану перспективу;

Для вирішення таких завдань існує певні управління і формули, що забезпечують отримання необхідних розрахунків.

9.2.6 КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ.

Грунт відрізняється малою рухливістю і складністю відбуваються в ній фізико-хімічних процесів. Ксенобіотики піддаються тут особливо сильному метаболізму (обміну речовин), більше того, що перемішування тут пов'язано в основному тільки з вмиванія, вимиванням, просочуванням.

Специфічність грунту ймовірно є причиною того, що ГДК забруднюючих речовин у грунті розроблені значно слабкіше, ніж для шкідливих речовин в повітрі. Це переважно отрутохімікати, що використовуються для захисту рослин від шкідників і хвороб, зокрема, для гексахлора та ін Наприклад, ГДК для хлорофосу = 0.5 мг / кг, а його ДОК в рослинних продуктах = 1.0 мг / кг (ДОК - допустимі залишкові кількості пестицидів у грунті) харчових, кормових продуктах. Розмірність: мг на 1 кг. маси грунту або продукту (ГДК карбофоса = 2.0 мг / кг ДОК = 1-3кг; гексахлорциклогексан ГДК = 1.0 мг / кг і ДОК = 1.0 мг / кг.).

Складність ще полягає в тому, що як правило забруднювачі прямого впливу не роблять (але це тільки, що стосується людини), тому в більшості випадків використовують ДОК. СЕС здійснюють попереджувальний санітарний контроль (для розробки схем очищення) і поточний для санітарної охорони шляхом регулювання своєчасного збору відходів. CЕC в місті проводить:

1. Cанитарно-фізико-хімічні дослідження: Визначення загального азоту до органічного, кислотності, БПК, окисляемости, сухого залишку сульфатів і хлоридів та ін

2. Cанитарно-ентомологічні (облік чисельності санатронних мух як в грунті, так і у відходах, на відкритому повітрі, в приміщеннях;).

3. Cанитарно-гельмінтологічні (визначення гельмінтів).

4. Cанитарно-бактеорологіческіе (насамперед бактерій кишкової групи).

В цілому санітарний стан грунтів оцінюється за близько 20 показниками, серед них визначають:

1. азот амонійний та нітратний;

2. хлориди;

3. пестициди;

4. важкі метали;

5. нафта і нафтопродукти;

6. феноли і летючі речовини;

7. сірчисті з'єднання;

8. рН;

9. радіоактивні речовини;

10. різні бактерії;

11. гельмінти;

12. санатронние мухи і т.д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2.5. НОРМАТИВНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ. "
 1. 2.3 Плата за водокористування
  нормативний рівень водоспоживання підприємства, за який стягується плата за тарифом. Плата за забір свіжої води визначається так: Т - V свеж.лім. ? 221 свіжий. лим. Плата за понадлімітний водозабір - Т - 5V Плата за безповоротне водоспоживання - Т - 1.25 V; г ± безвозвр.? ' Обсяг безповоротного водоспоживання: veamv. = (Q + Q1 - Q22) - (Q '+ Q - Q2). (2.17) де Q - обсяг
 2. 3.8.6. Майнові відносини
  інші суспільні відносини Якщо майнові відносини є фундаментальними, засадничими, то всі інші в кінцевому рахунку - похідними від них. Таким чином, всі суспільні відносини були фактично поділені на дві категорії. відносини первинні і відносини вторинні, похідні від
 3. 55. Правове становище Польщі у складі Російської імперії.
  Інші атрибути державності. Зокрема, Польща, як і колись, ділилася на воєводства, а не губернії. Після польського повстання 1830 Микола I замінив олександрівську Конституційну хартію 1815 Органічним статутом 1832. Польський сейм був скасований, воєводства перетворені в звичайні російські губернії, надалі поступово скасовувалися інші елементи автономності Польщі, в 1866
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Нормативну базу курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"? 2. Які розділи Конституції РФ ставляться до правовій основі діяльності правоохоронних органів? 3. У чому полягає роль Указів Президента РФ як елемент нормативної бази даного
 5. Контрольні питання
  нормативних актах і різні правові поняття не слід позначати одним і тим же терміном. Законодавча техніка містить вимоги до стилю викладу: логічна послідовність і стрункість викладу думки законодавця, її смислова завершеність; однаковість способів викладу однотипних формулювань, хоча змістовно, з точки зору інформативності, вони можуть бути різними.
 6. 71. Сучасне і досучасного держава. Ознаки сучасного гос-ва.
  Нормативному підході до держави. Хотілося б при цьому уникнути ототожнення нормативного та правового, оскільки у змісті нормативного входять вимоги, які є не тільки правовими. Досучасного держави обтяжені розміром, деконстітуціаналізаціей і делегітимації держави. Сучасна держава - це засіб суспільного компромісу, форма подолання соціальних
 7. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  вимог, приведення державних і громадських екологічних експертиз. Вони зобов'язані дотримуватися вимог з охорони природи, норм шкідливих викидів і правил поховання відходів. Держава в особі її уповноважених органів забезпечує розроблення і здійснення екологічної політики та екологічних програм, правове регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, облік і
 8. 4. 2. Звичаї і релігія слов'ян
  інші язичники, що не знають закону Божого, але самі собі встановлюють закони. Повість минулих літ. С. 11 - 12. Питання: Чи були закони і звичаї східнослов'янських племінних союзів однакові? Як Ви думаєте, чому? При описі звичаїв і вдач полян автор ПВЛ призводить традиції явно християнські. Як Ви можете це пояснити? Що спільного і які відмінності у звичаях інших перерахованих
 9. 6.1. ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ 6.1. ПО МОДУЛЯ 6 "ОСНОВИ неоекологія" - ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ неоекологія.
  Інші матеріальні ресурси. Аналогічна проблема і з добривами. Відомо, що тільки 50% добрив засвоюють рослини.: Необхідно підкреслити також, що втрати від бур'янів і шкідників часто досягають 40% і більше, 90% пестицидів витрачається даремно, забруднюючи грунт, воду,
 10. 3. 4. Текст про слов'ян з твору Шараф аз-Замана Тахіра ал-Марвазі «Таба'і ал-хайаван» («Природа тварин")
  води, і вони живуть в цих лісах. У них немає виноградників, але багато меду. Розводять свиней і спалюють своїх мертвих, бо вони поклоняються вогню. Сіють головним чином просо і з меду готують напій ... І їхні кошти існування не рясні. Їхня зброя - дротики і списи, є у них і щити. Їхній головний ватажок зветься Шу.д, і у нього є заступник, званий Шар.х. У царя (малик) є верхові
 11. Розділ перший
  інші [речі] складаються з неподільних тіл, нескінченних за кількістю та формами, і відрізняються один від одного складом, а також положенням і порядком цих [елементів] 5. Цілком очевидно, що послідовники Анаксаго-25 ра і Емпедокла говорять протилежні речі. Емпе-докл стверджує, що вогонь, вода, повітря, земля - це чотири елементи, і притому більш прості, ніж плоть, кістку і подібні з ними
 12. 4. Поняття і система законодавства про підприємництво
  нормативно-правових актів: 1) Конституція України, що містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво "; 3) нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, що регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс
 13. 3. Інші допоміжні органи і установи
  Вони також украй рідко знаходять своє регулювання у конституціях, проте приклади такого регулювання все ж є. Так, ст. 129 Конституції Румунії передбачає судову поліцію, що знаходиться на службі судових інстанцій; частина друга ст. 137 Конституції Словенії згадує про нотаріат як незалежної службі, регульованої законом ; ст. 128 болгарської Конституції встановлює, що
 14. 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
  нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення та реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна й різноманітна, соціальні норми (правила поведінки загального характеру, що встановлюються і санкціоніруемая державою) помітно різняться не тільки за регульованими сферам суспільних
 15. Коефіцієнти екологічної ситуації
  інші території в межах міської межі, території з переважно одноповерховою забудовою, території промвузлів 30 міські території з чисельністю населення понад 100 тис.чол. 80 території міст та інших населених пунктів з чисельністю нижче 100 тис.чол. 30 території з обмеженим режимом природокористування (рекреаційні та лікувальні зони, території заповідників тощо) 100 для
 16. 1. Поняття джерела банківського права
    нормативний акт. У цьому сенсі російська правова система історично склалася в результаті впливу континентальної, романо-германської правової системи, де, як відомо, основний і практично єдине джерело права - нормативний акт. Правда, поряд з нормативними актами в російському банківському праві діють, як вже було сказано вище, звичаї ділового обороту, але лише
 17. 4. Інші класифікації
    Як вже зазначалося, залежно від порядку прийняття конституції поділяються на октройовану і «народні». В даний час до числа перших відносяться основні закони Йорданії, Непалу, низки країн, колишніх в минулому британськими колоніями. У переважній більшості країн, як зазначалося, конституції - «народні». Вказувалося також, що по порядку зміни конституції можна розділити на гнучкі,
 18. Визначте вид даних понять за об'ємом:
    води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист; Школяр-космонавт; Староста нашої групи; Місто; Місто-мільйонер Бурятії; Столиця Бурятії; Прокурор; Генеральний Прокурор Бурятії; Генеральний Прокурор РБ, призначений в 1900 р.; Конституція;
 19. Положення колона ВО ФРАКІІІМПЕРАТОРУ Цезарій М. Антоном Гордіану, Пію щасливими серпнем ПРОХАННЯ ВІД СЕЛЯН СКАПТОПАРЕНОВ, ВОНИ Ж ГРЕСІТИ ...
    інші розпорядження; коли ж з часом дехто почав вдаватися до сили і виробляти насильства, тоді й село почало занепадати. Коли у двох милях від нашого села відбуваються прославлені святкування, які прибувають туди на 15 днів заради святкування, не залишаються на місці святкування, але залишають його, прибувають в наше село і змушують нас надавати їм приміщення і багато іншого для їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua