Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

4. Поняття і система законодавства про підприємництво


У законодавстві про підприємництво як самостійної галузі законодавства України можна виділити 3 блоки нормативно-правових актів: 1) Конституція України, що містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, регулюючих виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво"; 3) нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, що регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс України).
Найбільшу значущість серед зазначених нормативно-правових актів мають законодавчі акти.
Серед законів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, слід назвати Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р.. Закон "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р., "Про господарські товариства" від 19.09.91 р., <0б обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності "від 18.02.92 р.," Про захист від недобросовісної конкуренції "від 07.06.96 р.," Про режим іноземного інвестування "від 19.03.96 р.," Про патентування деяких видів підприємницької діяльності "від 23.03.96 р.," Про зовнішньоекономічну діяльність "від 16.04.91 р.," Про лізинг "від 16.12.97 р.," Про ліцензування деяких видів господарської діяльності "від 01.06.2000 р. та ін
Поряд з ними істотне значення мають закони, які, хоча регулюють не тільки відносини у сфері підприємництва, але багато в чому застосовні до цих відносин. Це закони України "Про власність" від 07.02.91 р., "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р., "Про рекламу" від 03.07.96 р., "Про страхування" від 07.03.96 р. , "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р., "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 р., "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.93 р., "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини "від 23.12.97 р. та ін
Поряд із законами значну роль у регулюванні підприємницької діяльності відіграють підзаконні акти. У їх числі - Укази Президента України.
Серед Указів Президента України у сфері підприємництва слід зазначити наступні: "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 03.02.98 р., "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р.; "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. Крім того, ряд важливих нормативних актів, що регулюють підприємництво, були затверджені Указами Президента України. Серед них Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Указом Президента України від 07.11.94 р.; Про порядок застосування обмежень імпорту товару відповідно до норм і принципів системи ГАТТ / ВОТ, затверджене Указом Президента України від 27.06.96 р. та ін
Важливе значення мають також підзаконні акти Кабінету Міністрів України, особливо, положення, затверджені постановами уряду України. Серед них: Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р.; Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р. До числа цих актів також відноситься постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31.12.92 р. та ін
У числі джерел підприємницького права великий масив складають відомчі нормативно-правові акти, в тому числі Міністерства зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі України [зараз - Міністерство економіки України] (особливо у сфері зовнішньоекономічної діяльності, де прийнято десятки відомчих актів, затверджених наказами цього Міністерства), Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Значна роль у сфері підприємництва відводиться локальним нормативно-правовим актам, які розробляються і приймаються безпосередньо суб'єктами підприємницької діяльності з метою її саморегулювання. Ці акти можуть регулювати діяльність суб'єкта в цілому (наприклад, статут), його окремих структурних частин або відокремлених підрозділів (наприклад, положення про філії, представництві), або встановлювати режим комерційної таємниці тощо
Поряд з нормативно-правовими актами за останні кілька років склалася певна судово-арбітраж-ная практика застосування законодавства. Однак не завжди ця практика є одноманітною. Тому важливе значення мають роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України.
Одним з напрямків вдосконалення законодавства про підприємництво є забезпечення верховенства закону, в тому числі підвищення ролі закону в регулюванні відносин у сфері підприємництва, їх пряма реалізація або конкретизація в підзаконних нормативних актах, виключення довільного тлумачення і т. п. Враховуючи розосередження регулювання підприємницької діяльності в різних нормативних актах, існування в законодавстві про підприємництво безлічі нормативно-правових актів, представляється доцільним досягнення систематизації у формі кодифікованого закону. Підприємницький кодекс як комплексний, міжгалузевий нормативний акт необхідний для спільного і погодженого використання різнорідних норм у сфері підприємництва з метою належної реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність.
Законодавство про підприємництво як галузь
законодавства - сукупність нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері підприємництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Поняття і система законодавства про підприємництво "
 1. 5. Види норм підприємницького права
  поняття. Система законодавства про підприємництво побудована таким чином, що найбільш загальні, вихідні положення і приписи, які є початковими у здійсненні правового регулювання, викладені у Законі України "Про підприємництво". Вміщені в ньому вихідні норми закріплюють поняття підприємництва, свободу і принципи підприємницької діяльності, визначають її
 2. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 3. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 4. Явище організованої злочинності.
  Поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 5. 92. Поняття інтелектуальної власності.
  поняттям "інтелектуальної власності" (А.А. Подопригора). Поняття "інтелектуальна власність" страждає відомої суперечливістю. Вона полягає в тому, що цей вид власності формується інтелектуальними зусиллями автора, але оформляється юридично за допомогою документів, які гарантують відповідні майнові права, що стають реальністю лише завдяки введенню останніх у
 6. Передмова
  понять у сфері підприємницького права. Зважаючи спрямованості на виклад основної інформації, посібник не претендує на повноту і вичерпний аналіз ряду важливих і складних проблем підприємницького права. Для досягнення цієї мети студентам необхідно звернутися до значного масиву законодавства про підприємництво і додатковій літературі. Для полегшення пошуку джерел
 7. 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  поняття "неплатоспроможність" і "банкрутство". Неплатоспроможність визначається Законом як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як шляхом
 8. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  система в Україні є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків. Говорячи про особливості правового статусу банків, слід зазначити, що правове становище банків в Україна визначається нормами як загального законодавства, так і спеціального. Банки є юридичними особами. Відповідно, на них поширюється дія норм цивільного
 9. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр. , ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
© 2014-2022  ibib.ltd.ua