Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяІсторія психології → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Ярошевський. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стр., 1996 - перейти до змісту підручника

? 2. Диференціальна психологія

Дослідне дослідження психи-Проблема Ческих явищ орієнтувалося індивідуальних спочатку на поняття і ме-відмінностей толи наук про фізичний світ.

Тому головним вектором екс тальні пошуку були загальні закономірності ності психічних процесів. Тим часом з найдавніших ших часів соціальна практика змушувала челове чний розум виділяти в психологічному вигляді окру жающих людей насамперед ті ознаки, що відрізняють одного індивіда від іншого. Перехід від емпіричного рішення цього життєво важливого питання до його розробки за допомогою експеримен тальних і математичних методів привів до образо-139

ванию спеціальної галузі знання - дифференци альної психології. Її предмет - індивідуальні розходження між чи людьми групами людей, обсягів по діненія по якомусь ознакою (або совокуп ності ознак).

Проблема, про яку мова йде, здавна при залучати увагу філософів, моралістів, худож ників, лікарів, педагогів. У Древній Греції лю бімий учень Аристотеля «батько ботаніки» Теофіл-раст накидав живі і влучні описи різних типів людей у трактаті «Етичні характери», користувалися великим успіхом протягом мно гих століть. Тонкі спостереження містилися у висловленнях мислителів XVI-XVII століть, особливо Монтеня («Досвіди», 1580), Лабрюйе-ра («Характери Теофраста», 1688), Ларошфуко ("Сентенції і максими про мораль", 1665) та ін Однак віднести їх твори до історії науч ної психології можна лише з великою часткою ус ловности.

Спроби перейти від життєвої мудрості до на учному знанню, що містилися в навчаннях про тим темперамент і про здібності, зіграли свою прогресивну роль. Але тільки з впровадженням в пси хологію експерименту і появою нових кри теріев науковості її представлень створюються перед посилки для зародження відповідних цим критеріям знань про індивідуальні розходження між людьми.

Підкреслимо, що диференційно-психологічний ське вивчення людини зовсім не було простим ло гическим розвитком експериментально-психологічного ського. Воно складалося під впливом запитів практики, спочатку медичної та педагогічної, а потім індустріальної. В системі Вундта навчання про індивідуальну психологію було відсутнє, оскільки передбачалося, що всяка експериментальна пси хологія і є індивідуальна (на відміну від "пси хологіі народів", в якій експериментальний ме тод нібито непридатний). Але вже у перших учнів Вундта-Е. Крепеліна, Д.М.Кеттелла та інших-зароджується установка на переорієнтацію експери мента, на його додаток, до індивідуальних раз лічіям людей.

140

невичерпну винахідливість Френсіс Гальтон: розум Ф. гольтепа породив множе-спадковість ство новаторських ідей в различ-геная них областях - від метеорології

до антропології. У психології його заслуга полягала у створенні техніки вивчення індивідуальних відмінностей, насамперед впровадженні статистичного методу.

Мислення Гальтона формувалося в загальному руслі складалися тоді експериментально-психологи чеських напрямків. Вивчаючи пороги чутливо сти, ВР, асоціації й інше, він вніс ряд усовер шенствованию і нових прийомів, серед яких мож відзначити винахід спеціального свистка для визначення верхнього порога слухових відчуттів (Гальтон свисток), пристосування для оцінки ми шечного почуття й ін

У всіх дослідах Гальтона цікавив здійснений але незвичайний у той час аспект - генетична (спадкова) основа індивідуальних розходжень між випробуваними. Саме цей інтерес спо дав його винаходити експериментальні моделі і плани. Він запропонував, зокрема, так називає мий метод близнюків з метою з'ясувати співвідношення ня між спадковістю і зовнішніми влияни ями. Для вивчення уяви Гальтон придумав спеціальний запитальник. Випробуваному давалося за дание представити визначений об'єкт, а потім відповісти на питання про особливості виниклих у нього представлень, зіставити ці представле ня з сприйняттями у відношенні їх яскравості, оп визначеності. І тут Гальтона цікавила преж де всього спадкова обумовленість обнару дені розходжень: яке, наприклад, подібність образів у братів і сестер.

На індивідуальні розходження наштовхувалися ба га експериментатори (у роботах по психофізиці, ВР та ін.) Вони розглядали їх, однак, як вари анти загального закону, які повинні бути Нівель рова, щоб отримати його в "чистому вигляді". Голь теп ж шукав спосіб, що дозволяє математично описати закономірність, який підлеглі самі індивідуальні варіації. В якості методично го знаряддя він використовував статистику.

141

Ще в молодості Галь-гон вивчив роботи одного з творців сучасної статистики - Бельгій ца Адольфа Кетле (1796-1874). У книзі "Социаль ная фізика" (1835), що зробила глибоке впечат ня на уми сучасників і викликала гострі суперечки, Кетле, спираючись на теорію ймовірностей, показав, що її формули дозволяють знайти підпорядкованість поводження людей деяким зако номерного. Аналізуючи статистичний матері ал, він отримав постійні величини, що дають ко кількісного характеристику таких людських актів, як вступ у шлюб, самогубство та ін Ці акти вважалися довільними. Тепер же ви ясняют відома регулярність їхнього здійснення. Противники концепції вільної волі сприйнятий чи "соціальну фізику" Кетле як свідчення правоти своїх поглядів. Сам Кетле виходив в інтерпретації отриманих результатів з ідеї "середовищ нього людини". Він припускав існування з вічної людської природи як свого роду иде ала, від якого люди відхиляються відповідно нормальної кривої ймовірностей. Саме поет му середня величина є найбільш часта.

Якщо середнє число є постійним, то за ним повинна стояти реальність, порівнянна з фі зической, завдяки чому стає можливим пророкувати явища на основі статистичних за конів. Для пізнання ж-цих законів безнадійно вивчати кожного індивіда окремо. Об'єктом вивчення поводження повинні бути великі маси лю дей, а методом - варіаційна статистика. Котлі встановив, як розподіляються різні відхилення ня від середньої величини: чим відхилення більше, тим воно зустрічається рідше, причому цьому можна дати точне математичне вираження.

У 1869 році вийшла книга Гальтона "наследст венний геній". У ній давався статистичний ана ліз біографічних фактів і викладався ряд гостро розумних міркувань на користь приложимости зако на Кетле до розподілу здібностей. Подібно до того як люди середнього росту складають саму розповсюджену групу, а високі зустрічаються тим рідше, чим більше вони відхиляються від норми, точно так само, думав Гальтон, люди відхиляються

142

від середньої величини й у відношенні розумових здібностей. Але чим детерміновані ці откло нения? Котлі пояснював їх «грою випадку". Гальтон же стверджував, що вони строго визначаються фак тором спадковості.

Ми зустрічаємося тут із ще одним напрямком ем думки, що виникли в психології під впливом еволюційної теорії. Принцип пристосування до середовища був одним з аспектів цієї теорії, але в ній мався й інший аспект-принцип природний ного відбору, в свою чергу передбачає дей ствие механізму спадковості. Пристосуван ня виду досягається за рахунок генетично детерми нировать варіацій індивідуальних форм, що утворять вид.

Під впливом цього загально-біологічного під ходу Гальтон висуває положення про те, що ін індивідуальні розходження психологічного порядку подібно розходженням тілесним можуть бути пояснити нени тільки в категоріях вчення про спадково сти. Висувалася нова важлива проблема - про блема генетичних передумов розвитку психи чеських здібностей. Наносився ще один удар по концепціях, що протиставляла тілесні ка пра ці людини душевним.

Але біологічна детермінація не є для лю дей ні єдиною, ні тим більше визначальної. Гальтон же відкидав які б то не було інші суще дарські причини.

Вивчивши і статистично обробивши величезний біографічний матеріал, що стосується рід дарських зв'язків видатних особистостей Англії, Гальтон стверджував, що висока обдарованість визначається ступенем і характером споріднення. З чотирьох дітей, на приклад, шанс стати талановитим, по підрахунках Гальтона, мається тільки в одного.

Для вивчення питання про походження умствен них якостей гольтепа використовував поряд з Биогр фическим методом анкетне. Він розіслав крупней шим англійським ученим докладну анкету, за матеріалами якої була написана монографія "Ан глійскіе люди науки: їхня природа і виховання" (1874). І знову вирішальна роль приписувалася на слідчі, вплив же зовнішніх умов, вос харчування вважалося незначним.

До анкетного вивчення індивідуальних разли чий було приєднане експериментальне. На Міжнародній виставці в Лондоні в 1884 році Гальтон організував антропометричну лабора торію (надалі переведену в Південно-К-ен-сінгтонскій музей в Лондоні). Через неї пройшло понад 9 тисяч випробовуваних, у яких вимірювалися поряд з ростом, вагою і т.д. різні види чув ствительности, ВР і інші сенсомоторні якос ства. Пояснення результатів залишалася неизмен вим: спадковість визначає ці якос ства з такою ж невідворотністю, як зростання і вагу тіла і колір очей. Ця ж ідея лейтмотивом прохо дить через інші роботи Гальтона, опублікований ві під загальним заголовком "Дослідження про чоло веческих здібностях і його розвитку" (1883).

До важливих заслугах Гальтона відноситься розроб ботка проблеми генетичних передумов умст венного розвитку, статистичних методів дослі нання цієї проблеми. Багато дослідників, від правляться від ідей і методів Гальтона, вирішували зазначену проблему зі строго наукових позицій, що мало особливо важливе значення для робіт, які велися в галузі медичної генетики. У той же час окремі реакційно налаштовані вчені приходили до висновків про "виведенні чоло веческой породи" по типу біологічної та гені тичної зумовленості психічних якостей різних рас.

Діагностування варіацій у психологічних ка чествах людей розглядалося як засіб і пред посилка відбору найбільш пристосованих. Провезення глашалось, що людський рід може бути улуч шен допомогою відповідних шлюбів протягом ряду поколінь. Цей напрямок одержав ім'я "єв Геника".

Прийоми варіаційної статистики, розроблені Гальтоном, озброювали психологію важливим методом ческим засобом. Серед цих прийомів найбільш пров перспективним виявився метод обчислення коефіцієнта ента кореляції між змінними. Цей метод, удосконалений англійським математиком Бенкет соном та іншими послідовниками Гальтона, вніс у психологічну науку коштовні математичні ме-144

дещиці, в результаті виконання яких виник фак торні аналіз.

Завдання відбору людей з метою вилучення максі мального економічного ефекту дала потужний тол чок диференціальної психології. Статистичні прийоми, запропоновані Гальтоном, починають при мінятися для вирішення нових питань.

Особливо активний інтерес до вивчення інді художніх текстів розходжень виявляли психологи в Сої діненія Штатах: тут промисловий прогрес йшов прискореним темпом і американська буржуа зія не скупилися на підтримку починань, обіцяючи щих безпосередню практичну вигоду. Су суспільний чисельна перевага американських пси хологические лабораторій над європейськими був обумовлений широко поширювалася вірою у можливість використовувати досягнення психології для вирішення практичних проблем. У Західній Єв ропе об'єктом практичного додатка психо логічних висновків стала переважно область навчання, де також відбувалися зміни, ви кликані економічним розвитком капиталистиче ських країн.

Незадоволений тим, що Вундт ігнорував проблему індивідуальних відмінностей, молодий аме риканський психолог Д. Кеттелла покинув лейпцігську лабораторію і переїхав до Гальтону. З особливим енту зіазмом він сприйняв його прийоми визначення ін дивидуально-психологічних якостей і статистичної ської обробки результатів.

Гальтон називав іспиту, Розвиток методу проводилися в його антропо-тестів метричної лабораторії, умст веннимі тестами (від англ. Test - випробування). Цей термін придбав незабаром таку популярність, як ніяке інше психологічне поняття. Він увійшов в широкий обіг після статті Кеттелла "Розумові тести і виміри", опуб тріумфували в 1890 році в журналі "Mind" с по слесловіем Гальтона. "Психологія, - писав Кет-тепл, - не зможе стати міцної і точний, як фі зические науки, якщо не буде базуватися на експерименті і вимірі. Крок ь цьому напрямі нии може бути зроблений шляхом застосування серії

145

розумових тестів до великого числа індивідів. Результати можуть мати значну наукову цінність у відкритті сталості психічних процесів, їхньої взаємозалежності і змін у різних обставинах ". Таким чином, статистичний підхід - застосування серії тестів до великого числа індивідів - висувався як засіб перетворення психології в точну науку. Поряд з чисто науковою цінністю такого підходу Кеттел підкреслював і його можливе практичне значення у відношенні способу життя та медичної діагностики. Практика тестологи-чеський роботи змусила незабаром реалізувати цю думку.

 Кеттелл запропонував як зразок 50 тестів, що включали різного роду виміру чувствитель ності, ВР, часу, що витрачається на називання кольорів, кількості звуків, відтворених після однократного прослуховування, і ін Повернувшись в США, він негайно почав застосовувати тести в уст роїння їм при Колумбійському університеті лабо раторії (1891). Майже одночасно інші амери канські лабораторії також починають застосовувати ме тод тестів, незабаром затьмарив всі інші. Не минуло й кількох років, як виникла необхід ність організувати спеціальні координаційні центри. 

 У 1895-1896 роки в США були створені два на нальних комітету, покликаних об'єднати зу сил ля тестологов і додати загальний напрямок появ лявшего, як гриби після дощу, тестологических роботам. У конструюванні тестів беруть ак тивное участь А. Біне, Г. Еббінгауз, В. Штерн, Е.Торндайк, Г. Мюнстерберг, Г. Мюллер, Р. Мерк і багато інших вчених з різних країн. Тести використовуються для потреб школи, медицини, вироб ництва. Удосконалюється техніка обробки да них про індивідуальні розходження і кореляції між ними. 

 Англійський психолог Ч. Спирмен, займаючись цією технікою, прийшов до висновку, що в тих випадках, коли мається позитивна кореляція між тестами на різні здібності (наприклад, математичні і літературні), ними вимірюється деякий гені-146 

 ральний фактор. Він позначив його буквою g (від англ. General - загальний). Крім фактора, загального для всіх видів діяльності, в кожній діяльності обнару живається специфічний фактор, властивий лише то їй (фактори Л ',, S * і т. д.). Навколо цього висновку йшли тривалі дискусії. Багато психологів від Вергал існування загального фактора, предполо живий, що і він може бути розкладений на кілька інших факторів. 

 Спочатку використовувалися звичайні експе риментально-психологічні випробування. За фор мою вони походили на прийоми лабораторного дослі нання, але зміст їх був принципово іншим. Завданням експерименту було з'ясування залежностей психічного акту від зовнішніх і внутрішніх подразників і фізіологічних механізмів, котрі три ності ВР - від внутрішніх операцій (розрізнити ня, вибору, установки), запам'ятовування - від часто ти і розподілу повторень і т.д. Експери мент своєю методологічною передумовою має постулат причинності. Експериментатора интере суєт залежність спостережуваних факторів від вироб водящих їх причин. Він відчуває набір усло вий, щоб встановити, функцією яких змін них є даний феномен. 

 При тестуванні, на відміну від експериментів вання, психолог фіксує, що люди роблять, чи не варіюючи умов їх діяльності.

 Він вимірює по лучанин результати за допомогою деякого кри терия, реєструючи кількісні варіації. Тут перемінними є індивідуальні відмінності. Диференціальна психологія із самого початку складалася як кількісна дисципліна, изу чающие НЕ каузальную (причинний), а стохастич ську (імовірнісну) закономірність. Це, одна ко, не дає підстав вважати її менш важливим чи менш перспективним напрямком, ніж пси хологія експериментальна. Статистична зако номерних дозволяє пророкувати явища в силу того, що ймовірні зв'язки властиві самій природі речей, а не привносяться в неї довільної вими операціями розуму. Але таблиці, графіки, фор мули самі по собі німі. Вони "заговорять" тоді, коли математичні величини будуть співвіднесені 

 147 

 з реальністю (ь психології - с, психічної ре альності). 

 Переходячи від імовірнісних моделей до причин вим пояснень, диференціальна психологія також змушена була прийняти деякі пред положення про природу, характер і підставу то го, що вимірюється. Гальтон думав, що індиві дуальні варіації детерміновані еволюційно но-біологічним потенціалом випробуваних. Закони індивідуальної психології витлумачуючи лись тим самим як відтворення загально біологічних законів спадковості. Це трактування міцно вкоренилася в західноєвропейській і аме риканської психології. 

 З цих же позицій підходив 

 Альфред Бане: до розробки тестів і француз-діагностика ський психолог А. Віне (1857 - розумового 1911). Вини досліджував етапи розвитку розвитку мислення у дітей, за даючи їм питання на определе ня понять ("Що таке стілець?", "Що таке ло шадь?"). Узагальнюючи відповіді дітей від трьох до семи років, він прийшов до висновку, що за цей час діти проходять три стадії у розвитку понять: "стадія перерахування ний", "стадія опису" і "стадія інтерпретації". 

 На початку XX століття Віне отримав замовлення від Міні стерства освіти Франції на розробку ме тода, що дозволяє виявляти при вступі до школи дітей, які повинні навчатися у вспомо готельних школах. Для цієї мети Віне розробив серію питань різного ступеня складності і на ос новании відповідей дітей визначав рівень їх ін інтелекту. Ці завдання настільки добре показали себе при першій же пробах, що Віне вирішив зі здать тести не тільки для розрізнення нормальних і аномальних дітей, а й для загальної діагностики інтелектуального розвитку у всіх дітей від трьох до вісімнадцяти років. Для кожного віку він створив завдання різного ступеня складності, дослі дмуть різні сторони інтелектуального розвит ку. Так, були завдання на перевірку словникового запасу, рахунки, пам'яті, загальної обізнаності, про просторової орієнтування, логічного мислення ня і т. д. 

 Для кожного віку призначалися не менше п'яти-семи завдань, причому Віне підкреслював, що важливо не стільки зміст тестів, скільки їх чис ло. Він був переконаний, що тямущий дитина завжди краще впорається із завданням, а велика кількість завдань допоможе уникнути випадковостей. Найбільші до шей трудністю при конструюванні тестів була необхідність будувати їх так, щоб рівень зна ний дитини, його досвід не впливав на відповідь. Тобто тести повинні були виходити з того мінімального досвіду, який є у всіх дітей цього віку. Тільки в такому випадку, підкреслював Віне, ми смо жем відрізнити навченого дитини від дитини спо собнимі, так як діти з високим інтелектом, але не пройшли спеціальне навчання, будуть в рівному становищі з дітьми, яких вчили в хороших вчаль них закладах або будинку. 

 (Це положення Віне залишається актуальним і на сьогоднішній день і є необхідною умовою ем при розробці все нових тестів і модифікації старих, а також при переведенні та модифікації зару бажаних тестів. Прикладом того, як забуття цього принципу призводить до невірної діагностиці, явля ются широко відомі випадки застосування тестів у Росії в 20-ті роки, коли після революції і грома данской війни не тільки в селах, а й у місті діти погано харчувалися і вже тим більше не знали про суще ствованию таких екзотичних фруктів, як банани і апельсини. Одне з завдань тесту Віне представ ляло собою завдання на поділ. Дитині пропонувалося розділити шість апельсинів між собою, мамою і татом. Багато дітей навіть восьми-дев'яти років чи не міг вирішити це завдання. Але проблема була не в тому, що вони не могли поділити шість на три, а в тому, що вони не знали, що таке апельсин. На жаль, та Електричні помилки трапляються і в даний час, коли при тестуванні дітей з дитячого будинку, для кото яких-яке згадування про сім'ю і батьках являють ся афективної ситуацією, їм задають питання про те, чи вистачить сервізу на шість персон, який стоїть у мами в буфеті, якщо до вас в гості прийшли двоє ва ших друзів з батьками.) 

 "Розумовий вік" дитини вираховувався за допомогою спеціальної шкали, сконструйованої уче-149 

 ніком Віне Т. Симоном, і розташовувався в проме моторошно між останніми правильними відповідями (три плюса поспіль) і першими трьома неправильними від ветамі (три мінуса підряд). 

 Пізніше німецький психолог В. Штерн пропози жив ввести коефіцієнт інтелекту IQ, який є постійною величиною і вираховується за формулою 

 'Q *' "0% 

 де у, в. - Розумовий вік, вираховується за шкалою Віне-Симона, а ф. в. - Фізичний (хро Технологічний) вік дитини. 

 Нормою був коефіцієнт від 70 до 130%. Передбачалося, що нижче цього покзателя знаходять ся розумово відсталі діти, вище - обдаровані. 

 Вини вважав, що рівень інтелектуального раз витія постійний і не залежить від віку, тобто і в 3 і в 15 років показник у дитини буде одним і тим же незважаючи на зміни соціального середовища, умов навчання і виховання. Таким чином, він виходив з того, що інтелект є природженим освітою і не змінюється в ті чення життя, хоча і спрямовується на вирішення раз них проблем. 

 Вини тричі оновлював і модифікував свою шкалу (варіанти 1905, 1908 і 1911 років). Авторитет Віне був настільки високий, що після його смерті під Фран ції ці тести практично не переглядалися до 60-х років. 

 Необхідно відзначити, що незважаючи на багато хто не дочети тести Віне і сьогодні є одними з найбільш вдалих і найбільш адекватно вимірюють ін теллектуального розвиток дітей. 

 Спрямованість тестології на оперативне рі ня практичних завдань зумовила її швидке і ши рокое поширення. Процедура вимірювання інтел лекта сприймалася як засіб, що дозволяє на основі даних психології, а не чисто емпірично підійти до питань навчання, профвідбору, оцінки до стіженія і т. д. Низький IQ розглядався як поки затель необхідності навчати дитини в спеціальній 

 150 

 школі. У високому IQ бачили підстава, щоб напра вити дитину в школу для обдарованих. 

 Г. Мюнстерберг (1863-1916) запропонував тести для профорієнтації та профвідбору, що створювалися таким чином: спершу вони перевірялися на груп пе робітників, які досягли кращих результатів, а потім тестуванню піддавалися знову прийняті на роботу. Очевидно, що передумовою цієї процеду ри служила ідея кореляції між психічними структурами, необхідними для успішного виконан нения діяльності, і тими структурами, завдяки яким випробуваний справляється з тестами. Корре ляция ж могла бути. Достовірної тільки статисти тично, оскільки природа самих структур залишалася загадкової. 

 Тести на профпридатність вимагали випробування інших якостей, ніж тести на розумовий розвиток. На ряду з чисто вербальними завданнями, заснованими на оперуванні словесними символами, з'являються мануальні (ручні) тести. Масовий характер тес тирования спонукав перейти від індивідуальних тес тов до групових. Великим заходом американ ських психологів з'явилося тестування 1 750 000 але вобранцев в першу світову війну. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 2. Диференціальна психологія"
 1. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
    диференціальних рівнянь. Ельсгольція Л. Е. Диференціальні рівняння. Сікорський Ю. С. Звичайні; диференціальні рівняння. Степанов В. В. Курс диференціальних рівнянь. Немицкій В. В., Степанов В. В. Якісна теорія диференціальних рівнянь. Петровський І. Г. Лекції з теорії звичайних диференціальних рівнянь. Петровський І. Г. Лекімн з теорії інтегральних рівнянь.
 2. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    психологічний підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС
 3. I. Спеціальна Психологія
    психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 4. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999

 5. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 6. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 7. Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000

 8.  ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти Спеціальність 022700 «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» КВАЛІФІКАЦІЯ-ПСИХОЛОГ. Клінічний психолог. ВИКЛАДАЧ ПСИХОЛОГІЇ. вводиться з моменту затвердження Москва, 2000
    ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти Спеціальність 022700 «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» КВАЛІФІКАЦІЯ-ПСИХОЛОГ. Клінічний психолог. ВИКЛАДАЧ ПСИХОЛОГІЇ. вводиться з моменту затвердження Москва,
 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    психологія. - М., 1982. - 336 с. 2. Веккер Л.М. Психічні процеси: В 3 т. - Т.3. - Л., 1981. - С. 271-285. 3. Виготський Л.С. Зібрання творів: У 6 т. - Т.3. - М., 1983. - 368 с. 4. Гальперін П.Я., Кобильніцкая С.Л. Експериментальне формування уваги. - М., 1974. - 101 с. 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Діяльність та увагу / / А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія -
 10. Вердербер Р., Вердербер К.. Психологія спілкування. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. - 320 с. (Серія «Головний підручник»), 2003

 11. Теми для рефератів 1.
    психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 12. ВСТУП
    психологічних питань майбутнім фахівцям не психологам, але працюють з людьми. Одна з важливих завдань - пояснити багато психічні явища, з якими стикається кожна людина, а також розкрити наукові поняття, представлені в психології. Студенти, крім психології і слідом за нею, вивчають ще й педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться в якості
 13. 6. Рефлексія
    психологи не змогли взагалі-знайти для рефлексії місця у своїх теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто «негативне ставлення сучасних психологів до інтроспективної психології». Справа в тому, що рефлексія - це поняття Нового часу,
 14. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
    диференціальної психометрії, що має психологічну освіту. Він повинен знати і застосовувати на практиці методи математичної статистики, забезпечувати новоствореної (адаптованої) методикою необхідні психометричні характеристики репрезентативності, надійності, валідності, встановлені в спеціальних психометричних експериментах. 2.2. З метою оптимального використання досягнень
 15. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
    психології - соціальній установці, яка стала одним з центральних об'єктів вивчення в ХХ столітті. Дається докладний аналіз різних теорій соціальної установки у вітчизняній і зарубіжній психології. Пропонується оригінальна екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
© 2014-2021  ibib.ltd.ua