Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Етапи і основний зміст вітчизняної філософії

Виникнення і розвиток російської філософії відбувалося і відбувається в контексті формування вітчизняної державності та культури. Найважливішою подією Київського періоду державності та культури з'явилася християнізація Русі в 988 році, що поклала початок формуванню нової духовної культури, православної за змістом. Давньоруська богословська і філософська думка формувалася під впливом візантійської філософії (античної культури). Особливістю вітчизняної думки і російської освіченості стало те, що вона використовувала свій власний письмовий мову. Першим російським філософом вважають київського митрополита Іларіона. У своєму «Слові про закон і благодать» він побудував богословсько-історичну концепцію, обгрунтованого включення «російської землі» в загальносвітовий процес торжества божественного «світла», тобто Христа, званого «благодаттю» і «істиною», над «темрявою» язичництва. Іларіон залишив нам перший зразок осмислення суспільного життя кінця X-початку XI століть, поставив питання про місце російського народу в світовій історії, обгрунтував загальнолюдськузначущість духовних цінностей християнства.

У цей же період написаний Святославом «Ізборник», що містить трактати про основні категорії і поняттях, тлумачення богословських текстів, аналіз теми Софії як символу впорядкованості та гармонії буття. Зразком практичної філософії є «Повчання» князя Володимира Мономаха (початок 12 ст.). У ньому дано етичний кодекс поведінки мирян, відображені правові і політичні проблеми того часу.

Головним підсумком розвитку давньоруської філософської думки виявилася вироблення принципово нових, в порівнянні з дохристиянськими, уявлень про світ як творінні Бога, людської історії як арені боротьби божественної благодаті і диявольських підступів, про людину як двоїстий істоту, що складається з тлінного тіла і безсмертної душі.

Значний вплив в період утворення Московської Русі мав ісихазм - богословське вчення, засноване візантійським богословом і філософом Г. Паламою. У даному вченні знайшли відображення філософські проблеми відношення знака і значення, пізнаваності Бога і світу. Исихазм (від грец. Hesychia - спокій) міцно ввійшов у російську філософську традицію, що знайшло відображення у працях багатьох видатних мислителів XIV-XVI століть.

До початку XVI в. вище духовенство розколюється на иосифлян, сповідують традиції давньокиївського релігійного раціоналізму, і некористолюбців, що орієнтувалися на вчення візантійських ісі-Хаст. Иосифляне на чолі з Йосипом Волоцький (1440-1515) стверджували, що книги священного писання є мірилом істини і єдиним засобом обгрунтування будь-яких теоретичних положень. Нестяжателі, ідейним лідером яких був Ніл Сорський (пом. в 1508 р.), вважали недостатньою сліпу віру і пов'язану з нею найсуворішу обрядовість для досягнення істини і духовної досконалості. Вони проповідували аскетизм, внутрішнє зосередження, молитву як єдино правильний шлях до злиття душі людини з світовим початком. Ніл Сорський і його послідовники культивували уявлення про людину як «образі і подобі» Бога, владарі створеного світу, наміснику Бога на землі, покликаному своєю працею підтримувати гармонію і порядок універсуму.

Кінець XV-початок XVI століття принесли в Московську Русь нову філософську традицію, пов'язану з «Новгород-московської єрессю». «Політична філософія» єретиків стверджувала особливий образ государя, радиться зі своїми підлеглими, наближеними, проте більше полагающегося на «таємне мистецтво» управляти. Народ виступає як об'єкт абсолютної опіки, коріться грізного царя, укріплюючому законність, люблячому народ, що стежить за порядком. У російській філософії XVI століття мало місце поєднання і поділ філософії «зовнішньої», тобто античної («язичницької») і внутрішньої - християнської.

Найбільш помітними лікарями-філософами Росії XV-XVII ст. є Г. Дрогобич (Котермак) (1450-1494), Г. Скорина (1490 - 1551) і П.В. Постніков (1676 -?). Г. Дрогобич дотримувався в медицині і філософії ідеалістичних поглядів відповідно до панувала в той час традицією. З дійшли до наших часів праць Г. Дрогобича відомо, що він займався питаннями астрології, чуми і смерті. Г. Скорина виступав за поглиблене вивчення природи, вірив у можливості і безмежність людського розуму, всіляко сприяв освітінароду, висловлював прогресивні ідеї. П.В. Постніков є першим доктором медицини і філософії Росії. Сферою його наукового інтересу була експериментальна фізіологія. Постніков критично оцінював ідеалістичні концепції Аристотеля, побудовані на основі метафізики.

Другий великої епохою в історичному становленні російської культури є період з кінця XVII по першу чверть XIX століття. Вона відкривається реформістської діяльністю Петра I, націленої на європеїзацію Росії. Російську філософію XVII століття можна розглядати як форму російської ренесансної філософії, ще зберігає відбиток форми середньовічної, але вже містить потенціал тієї форми філософії, яка була породжена західноєвропейською культурою ранніх буржуазних революцій XVI-XVII ст. Російський народ, як відомо, прийняв християнство в 988 р. Він отримав перше уявлення про філософію тільки тоді, коли на церковнослов'янську мову стали перекладатися твори батьків церкви. За допомогою подібних творів деякі представники російського духовенства робили спроби продовжувати богословські та філософські праці візантійців. До них можна віднести митрополита Петра Могилу в XVII столітті і єпископа Феофана прок-Повіча на початку XVIII століття.

Століття татарського панування, а згодом ізоляціонізм Московської держави, завадили російському народу ознайомитися із західноєвропейською філософією. Російське суспільство не було в достатній мірі знайоме із західною культурою, поки Петро I «Не прорубав вікно в Європу».

З підставою Московського університету (1755) починається процес секуляризації філософії, її поступового відходу як від середньовічного візантійського, так і західноєвропейського схоластичного зразків. Перший професор філософського факультету М.М. Поповський прямо закликав відмовитися від колишньої традиції філософських курсів на латині і перейти до філософії на «російському мовою».

Оригінальні пошуки російської філософської думки пов'язані з іменами М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороди, М.М. Щербатова, А.Н. Радищева. Всі вони в тій чи іншій мірі висловлюють синтез античної (язичницької) і християнської культур. Їхні твори, як правило, будуються у формі діалогу, виступаючого то як примирне узгодження протиріч, то як зіткнення декількох непримиренних позицій.

Першим російським за національністю членом Петербурзької Академії наук був Михайло Васильович Ломоносов (1711-1765) - геніальний вітчизняний вчений, енциклопедист і просвітитель. Його плідна діяльність була спрямована на утвердження досвідченого методу і сприяла розвитку багатьох природничих наук: фізики, хімії, геології, географії, астрономії, технології скла, гірничої справи, металургії, російської історії і граматики. Найважливіше місце в його працях приділено питанням організації медичної справи в Росії. М.В. Ломоносов неодноразово звертав увагу на охорону здоров'я російського народу, прирощення якого вважав «найголовнішим справою», бо в ньому «складається величність, могутність і багатство держави, а не в просторості, марною без мешканців». У 1761 р. М.В. Ломоносов склав обширне лист «Про розмноження і збереження російського народу», яке направив великому державному діячеві Росії графу І.І. Шувалову. У листі, яке стало результатом глибокого скрупульозного дослідження, він вказав на необхідність безпосереднього обліку новонароджених і показав, якої шкоди завдає Росії висока дитяча смертність. Він звернув увагу на недостатнє число лікарів і аптек, погану допомогу при пологах, засуджував звичай хрестити дітей в холодній воді, говорив про шкоду обжерливості і пияцтва під час релігійних свят. М.В. Ломоносов пропонував заходи, спрямовані на розвиток медичної справи в Росії: це підготовка достатнього числа лікарів і повитух з числа «природжених росіян»; створення підручника про повивальному мистецтві; організація боротьби з «моровими поветриями»; установа богаділень і притулків для немовлят; викорінювання шкідливих звичок; поліпшення праці «робітних людей» (гірників). Передові ідеї М.В. Ломоносова в чому визначили подальший розвиток медичної справи в Росії.

М.В. Ломоносов вніс значний внесок у розвиток матеріалізму XVIII століття. Йдеться, насамперед, про доказ збереження маси при хімічних реакціях, про філософський обгрунтуванні матеріалістичного атомістичного навчання в процесі боротьби проти ідеалістичних концепцій, про існування нематеріальних сутностей - теплорода і флогістону.

Раціоналізувати варіант християнського платонізму представлений князем М.М. Щербатовим (1733-1790) - автором утопії «Подорож в землю Офирскую», яка малює образ ідеальної держави і критико-викривального, антіекатерінінского трактату «Про пошкодження вдач у Росії». У своєму «Розмові про безсмертя душі» він висунув ряд аргументів на користь безсмертя.

Одним з тих, хто стояв біля витоків вітчизняної філософії, був А.Н. Радищев (1749-1802) - людина високої культури, знайомий з працями Руссо, Локка, Монтеск'є, Гельвеція, Лейбніца і Гердера. Свої погляди Радищев особливо яскраво висловив у книзі «Подорож з Петербургу до Москви». Радищев виступав проти самодержавства, а кріпосне право викликало в ньому обурення, за що в 1790 році Катерина Велика заслала його до Сибіру. На засланні Радищев написав філософський трактат «Про людину, її смертність і безсмертя» (1792, опубл. У 1809), де проаналізував діаметрально протилежні системи поглядів французьких і англійських матеріалістів XVIII в. (Гольбах, Гельвецій, Прістлі) і німецьких ідеалістів XVII-XVIII ст. (Лейбніц, Мендельсон, Гердер). Радищев стверджував, що Гельвецій був не правий, зводячи все пізнання до чуттєвого досвіду. Він ясно усвідомлював відмінності між чуттєвим досвідом і нечувственного мисленням щодо об'єкта.

Прийшовши до висновку, що душа проста і нероздільна, Радищев робить висновок про її безсмертя. Він міркує таким чином: мета життя полягає в прагненні до досконалості і блаженства. Всім-сердньої господь не вчинив нас для того, щоб ми вважали цю мету марною мрією. Тому розумно вважати, що після смерті однієї плоті людина набуває іншу, більш досконалу, відповідно до досягнутої їм сходинкою розвитку. Людина безперервно продовжує своє існування. Радищев вперше в російській думки в систематизованої формі виклав проблему людини, поклав початок філософського обгрунтування в ній революційної традиції, яка проявилася в поглядах і революційних демократів. Радищев виступав проти містицизму і в силу цього не примкнув до масонів.

Серед лікарів-філософів Росії XVIII століття найбільш відомі К.Ф. Вольф (1734-1794), С.Г. Зибелін (1735-1802), А.С. Кайсаров (1782-1813), К.Ф.К. Уден (1753-1823), П.А. Загорський (1764-1846). К.Ф. Вольф займався теорією зародження, обгрунтував вчення про епігенез, згідно з яким у процесі зародкового розвитку відбувається поступове і послідовне новоутворення органів і частин зародка з безструктурні субстанцій заплідненого яйця. С.Г. Зибелін - учень М.В. Ломоносова - став першим російським професором університету з медицини, що викладав теоретичну медицину того часу: анатомію, фізіологію, патологію, хімію, фармацію, фармакогнозію, семіотику, хірургію. Філософські погляди Зибеліна проявилися в матеріалістичному (корпускулярном) поясненні будови організму, в розкритті впливу навколишнього середовища на здоров'я та його детермінованості соціальними умовами. Він досліджував взаємозалежність психічного і фізичного здоров'я людини і виявляв об'єктивні закони його існування. А.С. Кайсаров основну увагу приділяв вивченню соціального життя та обгрунтуванню необхідності звільнення кріпаків Росії. К.Ф.К. Уден був професором Медико-хірургічної академії. Його лекції починалися з викладу істо-рико-теоретичних основ медицини, що містять відомості про філософські погляди представників різних філософських шкіл. Уден стояв на позиціях деїстичного напрямки російської освіти. У пізнанні він надавав великого значення досвіду без його абсолютизації. Філософські погляди Удена можуть бути охарактеризовані як механістичний матеріалізм. П.А. Загорський виступав проти панував в той час вчення про «життєву силу», якою приписувалося магічне дію, регулює всі життєві процеси. Задовго до появи вчення Ч. Дарвіна він був близький до розуміння еволюційного походження людини. У процесі досліджень прийшов до висновку про те, що між будовою (структурою) органу та його функцією існує тісна взаємозалежність, що стало одним з перших кроків у вивченні найважливіших життєвих закономірностей.

 Початок послідовного розвитку російської філософської думки сходить до того часу XIX століття, коли російське суспільство вже пережило період захоплення німецьким ідеалізмом Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля. Філософія природи і естетика Шеллінга була сприйнята і викладена професорами М.Г. Павловим, А.Н. Галичем, Н.І. Надеж-діним і Д.М. Велланського (1774-1847) - російським ученим-медиком і філософом, першим у Росії проповідником ідей натурфілософії Шеллінга.

 Велланскій зробив спроби самостійного додатки ідей натурфілософії до розробки фізіології і фізики. У передмові до «Дослідної, наглядової і умоглядної фізики» (1831) він говорить про те, що фізіологія і фізика по суті нероздільні, бо природа створюється в дусі, а дух знаходиться, в природі, і перша (фізіологія) викладає органічний світ, розглядає внутрішньо душу, ідеальне істота універсуму, а друга (фізика) повинна досліджувати зовнішнє його зміст, тіло, реальну форму. Виступав проти досвідченого природознавства (зокрема, у фізіології заперечував роль вівісекції) і протиставляв йому умоглядне знання. На противагу емпіризму з його метафізичним розчленуванням явищ, Велланскій розвивав ідеї про загальний зв'язок явищ. Його численні натурфилософские твори вплинули на розвиток російської ідеалістичної філософії. Оскільки досконале пізнання вимагає дослідження всіх родів предметів, він визнає однаково односторонніми і неповними теорії матеріалістів (або атомистов), що вивчають тільки речовина, і ідеалістів, що займаються проблемами тільки ідеального уявлення речей як можливої форми без дійсного змісту. У російській шеллингианства, яке було надзвичайно плідним для російської філософської думки, Велланського належить по праву перше місце - не тільки в хронологічному сенсі, а й у силу його серйозною і наполегливої роботи в натурфілософії. 

 Третя епоха російської культури бере початок з другої чверті XIX в., З повстання декабристів, в філософській творчості яких тривала секулярная тенденція XVIII століття. Російська культура знаходить свою національну мову. Згадаймо А.С. Пушкіна (1799-1837) - видатного російського поета, художника-мислителя, «поета-філософа». Як і в поезії, він шукав у філософії самобутні шляхи для російської думки, вважав за необхідне розробку «метафізичного мови», а основними напрямками - громадянськість, науку, філософію. У скептицизмі поет-філософ бачив початок розумного філософствова- ня. У філософії історії він - прихильник історичної закономірності при визнанні випадковості. А.С. Пушкін критикував філософію історії Карамзіна, «що віддає перевагу рабство волі», Чаадаєва за перебільшення і помилки в оцінці російського історичного процесу. 

 Теоретичне своєрідність «художнього філософствування» Пушкіна полягає в тому, що найважливіші світоглядні питання вирішувалися ним на основі осмислення і образного втілення теми творчості. Народжується російська класична література, а разом з нею і національне російське самосвідомість, визначальне свою основну тему як тему специфічності, особливої місії і долі російського початку у світовій історії. У цьому контексті і виникає третя історична форма російської філософії, що характеризується найбільшою оригінальністю, але й одночасно більш тісної соотнесенностью із західноєвропейською філософією XVII-XIX ст. Тут ми виявляємо і власне російський варіант філософії освіти, і по-зднеромантіческую філософську традицію шеллингианства, а також неокантіанства, неогегельянства і позитивізму. 

 Проблемне поле російської філософії XIX століття розпадається на три порівняно автономні, але тісно взаємодіючі сфери: свідомості (віра-знання), цінностей (альтруїзм-егоїзм), дії (аполітизм-революціонізм). Російська філософія представляється як різноманіття філософських доктрин, систем, шкіл і традицій, організованих навколо двох полюсів: філософії тотальності (цілісності, колективності) та філософії індивідуальності. У цьому специфічна особливість російської філософії XIX в. Однак, будучи органічною частиною світової філософії, вона включає в себе її проблематику, вироблену в рамках основних течій новоєвропейської філософської думки. 

 Початок самостійної філософської думки в Росії XIX століття пов'язане з іменами слов'янофілів І.В. Киреєвського (1800-1856) і А.С. Хомякова (1804-1860). Їх філософія була спробою спростувати німецький стиль філософствування на основі нового тлумачення християнства, що спирається на твори отців східної церкви і виниклої як результат національної самобутності російської духовного життя. 

 Ні Киреевский, ні Хомяков не створили якої філософської системи, але вони виклали певну програму і вселили дух у філософське рух, яке стало найбільш оригінальним і найбільш цінним досягненням російської думки. Мається на увазі спроба російських мислителів систематично розвивати християнський світогляд. 

 До слов'янофільству як своєрідного напрямку в російській філософії, відносяться погляди К.С. Аксакова (1817-1860), Ю.Ф. Самаріна (1819-1876), Н.Я. Данилевського (1822-1885), М.М. Страхова (1828-1896), К.Н. Леонтьєва. 

 Помітне місце у вітчизняній філософії займає К.Н. Леонтьєв (1831-1891) - письменник, філософ і соціолог, лікар за освітою. Основна ідея його світогляду, як вважав мислитель, - необхідність і благість нерівності, контрасту, різноманітності. Це ідея і естетична, і біологічна, і соціологічна, і моральна, і релігійна. Буття є нерівність, а рівність є шлях у небуття. Прагнення до рівності, до зміщення, до однаковості вороже життя і рівносильно безбожництву. Сам Бог хоче нерівності, контрасту, різноманітності. На думку Леонтьєва, в прогрес треба вірити, але не як у поліпшення неодмінно, а як в нове переродження тягостей життя, в нові види страждань і утисків людських. Правильна віра у прогрес повинна бути песимістичній, що не благодушній. Культурно-історичні погляди Леонтьєва характеризуються виділенням «трьох» стадій циклічного розвитку - первинної «простоти», «цвітіння», «квітучої складності» і вторинного «спрощення» і «зміщення», що служить у Леонтьєва додатковою підставою ідеалу «барвистою і різноманітною» російської дійсності, протиставила західному «всесмещенію». В якості організуючого принципу державного і суспільного життя мислитель бачив «візантизм» - тверду монархічну владу, строгу церковність, збереження селянської громади, жорстке сосл-но-ієрархічний поділ суспільства. 

 Всі основні сфери філософських побудов слов'янофілів тяжіють до полюса «тотальності». Православ'я трактується ними як фундамент світогляду і пізнання, що забезпечує можливість гармонізації всіх здібностей людини в єдиному «цілісному пізнанні»; монархія - як ідеальна форма соціуму, що оберігає суспільство і народ від політичних та формально-юридичних відносин (а тим більше від революційного насильства). Селянська громада виступала в їх схемі як ідеальний «моральний світ», всередині якого тільки й можливий справді моральний суб'єкт, що гармонійно поєднує особистісний та колективне початку. Вони обгрунтували самобутність шляху історичного розвитку Росії. 

 У полеміці і боротьбі зі слов'янофільство склаласяфілософія індивідуальності, тяготевшая західництву. Найбільш помітними представниками западничества є: П.Я. Чаадаєв, Н.В. Стан- 

 5-2120 

 кевич, В.Г. Бєлінський, А.І. Герцен. Вони орієнтувалися на ідеали західноєвропейської цивілізації, критикували православ'я. П. Анненков у своїх «Літературних спогадах» зазначав, що суперечка між слов'янофілами і західниками є суперечкою двох різних видів одного і того ж російського патріотизму. Західники ніколи не відкидали історичних умов, що дають особливий характер цивілізації кожного народу, а слов'янофіли терпіли наклеп, коли їх дорікали в нахили до встановлення нерухомих форм для розуму, науки і мистецтва. 

 Багато хто з західників розвивали філософію російських революційних демократів. Найбільш помітними представниками даної течії є В.Г. Бєлінський (1811-1848), А.І. Герцен (1812 - 1870), Н.Г. Чернишевський (1823-1889), Н.А. Добролюбов (1836-1861). Зусиллями названих революційних демократів подолані ряд істотних недоліків німецької класичної філософії, з'єднані філософські ідеї з практикою боротьби за здійснення назрілої в Росії антикрепостнической народної революції. 

 Основними рисами цієї філософії є матеріалізм і атеїзм, діалектичний підхід до дійсності і процесу пізнання. Герцен і Чернишевський впритул підійшли до матеріалістичного розуміння історії. Даний напрямок філософії не носило академічного характеру, а, будучи складовою частиною літературно-критичної і публіцистичної діяльності, відображало актуальні проблеми сучасності у взаємозв'язку філософських, естетичних, етичних і політичних проблем. 

 Безпосередніми продовжувачами слов'янофільської «філософії тотальності» в 60-70 рр.. виступали почвенники. Полемізуючи з «теоретизм» слов'янофілів і нігілізмом революційних демократів, вони звернулися до сфери інтуїтивно-художнього і навіть ірраціонально-підсвідомого, що особливо яскраво проявляється у творчості Ф.М. Достоєвського (1821-1881) - великого російського письменника. Він не був професійним філософом, але досліджував такі галузі людського буття, які мають пряме відношення до філософії. Письменник мислить, перш за все, як художник. Діалектика ідей втілюється у нього в зіткненнях, суперечках і вчинках різних літературних героїв. Творчість Ф.М. Достоєвського зосереджено навколо питань філософії духу: антропології, філософії історії, етики, філософії релігії. Для філософсько-художніх-них роздумів письменника характерний глибинний антиномизм і екзистенціальна напруженість духовно-моральних пошуків, в яких він передбачив багато ключові філософські ідеї XX століття. Великий письменник виступив родоначальником жанру антиутопії, продовженого і розвиненого філософами і письменниками XX століття. Для даного жанру характерний мову притчі, сповіді, проповіді, відмови від академічних форм теоретизування, від чисто раціоналістичного способу докази та обгрунтування відчутих серцем, пережитих, вистражданих істин. Складна фабула його романів є розкриття людини в різних аспектах, з різних сторін. У глибині людської природи він розкриває Бога і диявола і нескінченні світи, але завжди розкриває через людини і з інтересу до людини. Найголовнішим протиріччям в людині є протиріччя добра і зла. Момент морального вибору є імпульсом внутрішнього світу людини і його духу. Сутність людини і його цінність полягає в його волі. Істинний шлях свободи людини складається в проходженні до Бога, який виступає основою, субстанцією і гарантією моральності. Свобода складає сутність людини і обов'язкова умова людського існування. Свобода - це найвища відповідальність людини за свої вчинки і одночасно страждання і тягар. Свобода призначена для людей сильних духом, здатних бути страдниками і встати на шлях Боголюдини. Суспільним ідеалом Достоєвського є російський соціалізм. Призначення Росії йому бачилося в християнському примирення народів. 

 JI.H. Толстой (1828-1910) - письменник і філософ, що зробив значний вплив на світову культуру своєї спрямованістю до проблем психології душі, релігійної моральності і самовдосконалення. Видатний мислитель здійснив раціональну критику православ'я і показав, що релігійні догми суперечать законам науки, логіки, розуму. Толстой вважав, що завдання людини - любов до ближнього. У реалізації даної установки найважливіша роль належить релігії, але не офіційної християнської, а такою, яка б стверджувала щастя людини на Землі. Поставивши перед собою завдання створити нову практичну релігію, JI.H. Толстой присвятив цій справі все життя. Свої погляди, сумніви, пошуки він вкладав в образи героїв творів. В основу нової релігії були покладені християнські ідеї: рівність людей перед Богом, любов до ближнього, непротивлення злу насильством, тобто головні заповіти моральності. Справжня релігія бачилася Толстим в якості згоди з розумом і знаннями людини, встановлене ним відношення з навколишнім його нескінченної життям, яке пов'язує його життя з цією нескінченністю і керує його вчинками. Сутність божества він розглядає в моральному контексті. Бог є любов, вчинене благо, що становить ядро людського «Я». Даний Бог є вищим законом моральності і пізнання його - головне завдання людства, тобто від цього залежить розуміння сенсу життя і її пристрою. JI.H. Толстой вважає, що життя є прагнення до блага, що супроводжується почуттям задоволення і страждання. Мета життя полягає в моральному самовдосконаленні. Це досягається не аскетизмом, а любовним поводженням з людьми, встановленням Царства бо-жия всередині нас і поза нами. Практичним засобом до цього є принцип непротивлення злу насильством. Толстой розробив цілу програму неучасті в державному та іншому насильстві. Основними положеннями соціальної концепції релігійного анархосоціаліз-ма є: відмова від усіх форм насильства державних структур, орієнтація на селянську общину як основу суспільства, побудованого на принципах добра і любові. 

 Філософія Володимира Соловйова (1853-1900) ввібрала в себе основні тенденції російської релігійної філософії XIX в. і закономірно виявилася її завершальним синтезом. У слов'янофільської традиції протистояння західному «раціоналізму» він починає з критики «абстрактних почав», висуваючи ідеал «вільної теософії», що поєднує емпіризм, раціоналізм і містику. Соціальний ідеал Вл. Соловйова - «вільна теократія» або «вселенська церква», чужа якомусь націоналізму і об'єднуюча православ'я, католицизм і протестантизм.

 Реалізація цього ідеалу передбачає «вільну созидающую кінцеву стадію історії» - «Богочеловече-ство». Основний пафос соловьевской «філософії всеєдності» - «виправдання добра», що випливає з розуміння «сущого» як блага. Соловйову належить заслуга систематизованого філософського обгрунтування російської ідеї, додання їй концептуальної форми. Її основні положення: критика національного самозамилування, етноцентризму, самообмеження; осуд існуючого в його час державного устрою Росії, казенного патріотизму; утвердження ідеї, що обличчя нації визначається вищими досягненнями її духовності, внеском у світову цивілізацію, в реальну єдність людського роду; обгрунтування необхідності культурно - історичної єдності людства. 

 Соловйов висунув релігійно-універсалістську концепцію перетворення російського життя, вдосконалення та поглиблення християнського існування нації, в основі якого розумне самообмеження, розвиток суспільної свободи, служіння ідеалам добра і справедливості. Володимир Соловйов був першим, кому випала честь створення системи християнської філософії в дусі ідей Киреєвського і Хомякова. Його наступники складають цілу плеяду філософів. Серед них філософи-богослови - князі С.Н. і Е.Н. Трубецкие, Н.Ф. Федоров, отець Павло Флоренський, отець Сергій Булгаков, В.Ф. Ерн, Н.А. Бердяєв, І.О. Лоський, С.Л. Франк, І.А. Ільїн, батько Василь Зеньковський, отець Георгій Флоровський та інші. 

 З середини XIX в. розвиток російської філософії характеризується виникненням власне філософських систем. Антропоцентризм, гуманізм, релігійність, а також розвиток науки і техніки в даний період привели до формування оригінального філософського напряму - російського космізму, біля витоків якого стоїть Н.Ф. Федоров (1828-1903). З плином часу космізм набрав чинності і в сучасних умовах розглядається як візитну картку всієї російської філософії. Прийнято виділяти в російській космизме три основні течії: природно-наукове (Н.А. Розумів, М.Г. Холодний та інші); релігійно-філософське (Н.Ф. Федоров, BC Соловйов, Н.А. Бердяєв, П.О . Флоренський, С. Булгаков та інші); поетично-художнє (В.А. Левшин, В.Ф. Одоєвський, С.П. Дьячков та інші). У концепції російського космізму органічно проявилися сутнісні ідеї вітчизняної філософії, такі, як ідея світового всеєдності людства і фізичного космосу, ідея жізнезна-чімості правильних цінностей для науки, мистецтва, повсякденної практики. Космісти бачать витоки людського буття у Всесвіті, поривати з якою згубно. Самого людини вони розглядають як істота родове, пов'язане зі своїми предками. Смерть трактується космистами як вище вираження стихії і руйнування, зла у Всесвіті. Однією з причин існування зла є неспівмірність морального, гуманістичного та науково-технічного-кого прогресу. Призначення людини полягає у сходженні до вищої природі, в порятунку себе і світу від неминучого кінця. Російський космізм в якості засобу досягнення даної мети пропонує ідею активної еволюції, що включає регуляцію процесів, що протікають в самій людині і в природних процесах. У працях вітчизняних космистов відбилася одна з провідних ідей російської філософії - ідеал всеєдності, поширення досконалості по Всесвіту. У XX столітті вчення російського космізму, в рамках якого здійснено синтез космізму і антропологізму, збагатився ідеями А.А. Чижевського (1897-1964). Найбільш значуща серед них - ідея земнокосміческой зв'язку явищ - отримала фундаментальне наукове обгрунтування, що додає особливу значимість єдності людини з природою, згубність для етики та екології деформації даних зв'язків. 

 Ідея російського космізму найбільш повно втілена у творчості В.І. Вернадського (1863-1945). Учений вважав, що використання енергії, пов'язаної з розумом, є відмітною ознакою людини, і вона дозволить людям перетворити природу, одухотворити її. У вченні про ноосферу (тобто про нову земній оболонці, що виникла з біосфери і складається з розумової енергії людини) отримала відображення закономірність перетворення біосфери в процесі перетворювальної діяльності людини в сферу розуму (від грец. Noos - розум). Даний процес породив реальну небезпеку родового самогубства людства і непередбачувані наслідки для Всесвіту, враховуючи взаємозалежність земних і космічних явищ. Звідси народилася ідея регуляції взаємодії суспільства і природи в ході оволодіння людиною еволюцією, т.к. спостерігається виснаження біосфери. Шлях до безсмертя людини, на думку Вернадського, лежить у перетворенні його в автотрофне істота. Йдеться про відмову вживання в їжу інших організмів і переході до безпосередньої утилізації сонячної енергії. Ноосферное напрямок розвитку обрано самою еволюцією і відповідає глибинним закономірностям світобудови, які обрали розум як засоби регулювання природних процесів. У рамках космізму людина бачиться не тільки як суспільна істота, а й як істота космічне, що розвивається в тісному зв'язку з космосом. Людське життя немислима без високої духовності. Розум і наука повинні сприяти творення і процвітання всіх без винятку. Дослідження, перетворення і збереження миру виступає загальнолюдської завданням, що працює на об'єднання людей перед лицем глобальних проблем сучасності. 

 Серед лікарів-філософів Росії XIX-першої половини XX ст. найбільш примітні Н.І. Пирогов (1810-1881), І.М. Сєченов (1829-1905), І.І. Мечников (1845-1916), В.М. Бехтерєв (1857-1927) і І.П. Павлов (1849-1936). Н.І. Пирогов - видатний хірург, педагог, громадський діяч. Він не вважав себе філософом і не претендував бути ним, але у нього було цільне і продумане філософський світогляд. Еволюцію світорозуміння Пирогова характеризує послідовна зміна релігійного світогляду на матеріалізм і емпіризм в науці, розширений до «раціонального емпіризму». Наприкінці життя він відійшов від послідовного матеріалізму і прийшов до переконання про неможливість звести поняття життя до суто матеріалістичного пояснення. В.В. Зіньківський визначив світорозуміння Пирогова як «біоцентріческого». «Я уявляю собі, - писав Н.І. Пирогов, - безмежний, безперервно поточний океан життя, безформний, що вміщає в себе весь всесвіт, що проникає в усі її атоми, безперервно группирующий і знову розкладає їх поєднання і пристосовувати їх до різних цілям буття ». Це вчення про світову життя по-новому висвітлило для Пирогова усі теми пізнання і він приходить до вчення про реальності світового мислення - вселенського розуму, вищого початку, що стоїть над світом, який повідомляє йому життя і розумність. У гносеології Пирогова всі наші сприйняття супроводжуються несвідомим мисленням (в самий вже момент їх виникнення), і це мислення є функція нашого «Я» в його цілісності. На думку Пирогова, саме наше «Я» є лише індивідуалізація світової свідомості. Він приходить до визнання обмеженості чистого розуму, відокремленого від моральної сфери. Поряд з пізнанням, видатний вчений відводить велике місце вірі, яка не соромиться знанням. Ідеал, службовець підставою віри, стає вище всякого знання і, крім його, прагне до осягнення істини. 

 І.М. Сєченов - основоположник російської фізіології та об'єктивної детерминистической психології. З 1860 р. - професор фізіології Медико-хірургічної академії. Принцип матеріалістичного монізму і детермінізму є методологічною основою вчення Сеченова, начерк якого викладено вперше в «Рефлекси головного мозку» (1863). Головна ідея трактату: «... Всі акти свідомого і несвідомого життя за способом походження суть рефлекси». У зв'язку з цим принципової критиці піддалися спроби відокремлення психічних явищ від організму і зовнішнього світу, поширені у філософії психології. Стверджувалося своєрідність нервово-психічних регуляцій в порівнянні з чисто фізіологічними. Сєченов радикально перетворив існуюче колись поняття про рефлекс. Механістичного погляду на поведінку, що йде від Р. Декарта, і інтроспеціоністскому - на свідомість, Сєченов протиставляє трактування рефлексу як акту, що складається з почування і руху. Він визначає його по об'єктивної функції життєдіяльності, виділяючи два конституюють ознаки відчування: бути знаряддям розрізнення умов дії та регулятором останнього. Прагнучи розкрити психофізіологічний механізм логічного мислення, Сєченов стверджував, що вихідні логічні операції закладені в чуттєвій діяльності організму, що вимагає пристосування до зв'язків і відносин речей. У сигналах м'язового почуття репрезентована і дійсне збігаються один з одним, тому м'яз дає найбільш фундаментальне і адекватне відображення дійсності. 

 І.І. Мечников - біолог, антрополог, філософ, - висунув ряд найцінніших ідей, що лягли в основу сучасної геронтології та танатології. Зусиллями Мечникова проблема вивчення старіння і смерті була виведена з рамок традиційного медико-гігієнічного розгляду на широкий шлях еволюційно-біологічних і філософ-сько-гуманістичних антропологічних досліджень. Філософський аналіз праць Мечникова дозволяє виявити методологічне значення ідеї «ортобіозу» (від лат. Orthos - прямий, bios - життя) для розвитку валеології (від лат. Valeo - стати сильним, здоровим). Дослідження проблеми недосконалості організму людини і пошук оптимальних шляхів вирішення даного протиріччя привели автора до формулювання закону «ортобіозу». Сутність закону полягає в саморегуляції життя, що передбачає правильний спосіб життя, заснований на вивченні людської природи та встановленні засобів до виправлення дисгармоній. Саморегуляція має бути спрямована на досягнення довгої, діяльної і бадьорою старості, що приводить в кінцевому періоді до розвитку почуття насичення життям і бажанням смерті, коли людина втомлюється від життя і починає дивитися на смерть, як на повний і необхідний відпочинок. Вивченням найпростіших і безхребетних Мечников зробив неоціненний внесок в обгрунтування ідей єдності походження органічного світу. Він стояв на позиціях матеріалізму. Їм не визнавалася душа та її безсмертя. 

 В.М. Бехтерєв залишив значний слід у вивченні проблем невропатології, психіатрії, психології, морфології і фізіології нервової системи. Його дослідження мають і філософське значення. Особливу цінність мають роботи, які встановили роль різних відділів нервової системи у функціонуванні різних органів людини і високоорганізованих тварин. Бехтерєв давав правильний напрямок в лікуванні психічно хворих, матеріалістично обгрунтовуючи, що психічні розлади знаходяться в прямій залежності від порушень в організмі. Своїми експериментами вчений довів матеріальну основу психологічних реакцій. У процесі наукової діяльності Бехтерєв розробляв рефлексологические світогляд («еволюційний», «енергетичний» монізм). У соціальному житті, на думку вченого, ми зустрічаємося, по суті, з тими ж рефлексами у формі громадських рухів і з тим же їх розвитком і перебігом, які знаходимо в діяльності окремої особистості. Основа суспільного життя - в «колективних рефлексах», тобто в реакціях колективів людей на різні стимули - впливу середовища. 

 І.П. Павлов - видатний вчений-фізіолог, лауреат Нобелівської премії з медицини (1904). Закінчив Петербурзький універ- ситет (1875) і Медико-хірургічну академію (1879). Працював в академії і в лабораторії при клініці С.П. Боткіна. З 1890 р. до 1925 р. - професор Військово-медичної академії. Одночасно (з 1891 р. і до кінця життя) завідував фізіологічним відділом Інституту експериментальної медицини. Вивчав закономірності вищої нервової діяльності, травлення, кровообігу. Розвинув вчення про рефлекторний характер психічної діяльності. Розробив принцип детермінізму в поясненні поведінки організму. Обгрунтував концепцію другої сигнальної системи як фізіологічного базису абстрактного мислення. Результати досліджень Павлова, його учнів і послідовників знайшли застосування при розробці кібернетичних систем, що моделюють деякі аспекти роботи мозку. 

 Спроби канонізувати всі без винятку висловлювання вченого, в тому числі і гіпотетичні, такі, як поділ людей тільки на розумові і художні типи, прагнення розглядати фізіологічні механізми відображення в якості сутності самої психіки, недооцінка соціально-історичної природи свідомості і ряд інших, надавали один час несприятливий вплив на розробку деяких фундаментальних проблем філософії, психології і психіатрії. Теорія мозкової діяльності, розроблена І.П. Павловим для сучасної нейрофізіології в частині її загальних положень (наприклад, концепція взаємини коркових і підкіркових утворень, ідея підкріплення як основи умовно-рефлекторної регуляції мозкової діяльності і ряд інших), повністю зберігає своє значення методологічної основи об'єктивного підходу до корінних «питань» роботи мозку. Разом з тим, окремі її приватні положення, наприклад, уявлення про рух гальмівного процесу по корі великих півкуль, є застарілими. Як і всяка природно-наукова теорія, вчення І.П. Павлова не може розглядатися у всіх своїх частинах як абсолютна істина. Застосування теорії передбачає її подальший розвиток. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Етапи і основний зміст вітчизняної філософії"
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    етапи: Перший - початок громадянської війни (жовтень 1917 - травень 1918). На цьому етап йде боротьба Червоної гвардії і революційних солдатів і матросів з антирадянськими заколотами Керенського-Краснова, повсталими юнкерами в Петрограді та Москві, Ставкою Верховного головнокомандувача в Могильові, козацькими антирадянськими виступами на Дону, Південному Уралі, Забайкаллі, корпусом польських легіонерів генерала
 3. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    етапи проходять у своєму розвитку, ніж вони стали в даний час, які їхні подальші перспективи. Теорія держави і права - це той логічний рівень знань, який може існувати тільки в нерозривному зв'язку з історичним рівнем знань, узагальнюючи його, очищаючи від подробиць, виділяючи і закріплюючи основні закономірності державно-правового розвитку суспільства. Нові фундаментальні
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    етапи, але єдиний процес формування все посилюються правових почав, правової державності, правової культури в житті Росії. І, відповідно, нарешті сфор-рмувати вітчизняну теорію права з урахуванням як власних наукових досягнень, зарубіжного досвіду, так, втім, і провалів, спотворень (про це також не можна забувати), які були характерні для її деяких етапів. При цьому
 5. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    етапи і ряд інших критеріїв. За змістом, органу та процедуру прийняття виділяється, перш за все, такий вид нормативно-правового акту, як закон. Закон - це нормативно-правовий акт, який приймається з дотриманням правил за встановленою процедурою відповідно до компетенції законодавчих органів влади (парламентом, конгресом, верховним сонетом, зборами тощо). Закони можуть
 6. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    етапи цивілізованого розвитку людства. Хоча мимовільний характер процесів, пов'язаних сформированием правової культури в суспільстві, є пріоритетним, однією з умов цього стає також правове виховання. Ця діяльність також вельми широкого діапазону - від власне освітньої, роз'яснювальної роботи в школі, вузі, інших структурах до виховання на власному
 7. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    етапи еволюції правових умов життєдіяльності та гуртожитки людини і, відповідно, розвитку правових характеристик еволюції самої людини. Власне вивчення коеволюційний процесів, як зазначалося вище, при зіставленні діалектики і синергетики, входить в методологію синергетики. Але прояв коеволюційний процесів у правовій сфері, особливо при розгляді взаємодії права і
 8. ГЛОСАРІЙ
    етапи розвитку комерційного підприємства від зародження до занепаду. Один з варіантів ЖЦФ пропонує економіст А. Юданов, асоціюючи кожен етап ЖЦФ з тваринами: ластівка - інноваційна фірма, мишка - дрібна фірма без вираженої спеціалізації, лисиця - вузько спеціалізоване комерційне підприємство, лев - потужна фірма масового виробництва продукції, слон - диверсифікований бізнес, бегемот -
 9. Які причини і хто винуватці громадянської війни?
    етапи: Перший - початок громадянської війни (жовтень 1917 - травень 1918). На цьому етап йде боротьба Червоної гвардії і революційних солдатів і матросів з антирадянськими заколотами Керенського-Краснова, повсталими юнкерами в Петрограді та Москві, Ставкою Вер-ховного головнокомандувача в Могильові, козацькими антирадянськими виступами на Дону, Південному Уралі, Забайкаллі, корпусом польських легіонерів генерала
 10. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ОСНОВІ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    етапи підготовки школи до модернізації структури та змісту освіти більш докладно. Перехід до профільної старшої школі доцільно почати з організації робочої групи, що включає відділ розвитку школи, керівників освітніх програм, координаторів експериментальної роботи. На першому етапі роботи необхідно ретельно вивчити основні документи, ідеї та концепції експерименту;
 11. 3. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні
    етапи. Ці етапи він і назвав «суспільно-економічні формації». За визначенням К. Маркса, суспільно-економічна формація являє собою "суспільство, що знаходиться на певному ступені історичного розвитку, суспільство зі своєрідними відмінними характеристиками» (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 6. - С. 442). Поняття «формація» Маркс запозичив із сучасного йому природознавства. Цим
 12. ЗМІСТ КУРСУ
    етапи аксікреаціі, індивідуальний стиль викладача - аксікреатора. Самоактуалізація особистості студента в процесі реалізації педагогічних технологій; проектно-творча модель навчання. Тема 4. Побудова освітнього простору в процесі викладання філософії. Викладання філософії як цілісний процес; основні принципи відбору і викладу матеріалу в курсі
 13. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
    етапи підготовки та їх зміст. 23. Виклад лекції; лекція як система роботи викладача. 24. Лекція як процес спілкування зі студентською аудиторією. 25. Загальна і приватна методики лекційного курсу з філософії; місце і значення кожної теми у вивченні курсу в цілому. 26. Види лекцій та їх особливості. 27. Місце і роль семінару в процесі викладання філософії. 28. Підготовка
© 2014-2021  ibib.ltd.ua