Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ЯКІСТЬ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

Освіта - це сама безвідповідальна область діяльності на Землі. Ні ринок, ні суспільство не контролюють її. Будь-який продукт цієї діяльності завжди споживається при будь-якому його якості. Якщо ж іноді і виникає чиєсь невдоволення якістю освітнього продукту - учнем, то він же виявляється у всьому винен: йому, а не вчителю ставиться оцінка, йому, а не вчителю закривається дорога в майбутнє. Чи можна покінчити з педагогічною безвідповідальністю?

1. Про якість навчального процесу.

2. Фактори якості навчання і освіти (суб'єктивний підхід).

3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід).

3.1. Уточнимо поняття «освіта».

3.2. Уточнимо поняття «навчання».

4. Показники якості та ефективності навчання.

4.1. Якість засвоєння знань учнями.

4.2. Проект навчального процесу та його ефективність.

4.3. Коефіцієнт ефективності навчального процесу (заняття).

5. Діагностика якості навчального процесу.

6. Контроль якості навчання.

7. Оцінка якості роботи викладача (вчителя, професора).

8. Заключні зауваження.

Синопсис

Освіта є однією з таких глобально доленосних видів людської діяльностей, як політика чи війна. Незважаючи, однак, на доленосність цих діяльностей, для них все ще людством не вироблено об'єктивних показників і критеріїв їх якості та ефективності. У той же час на всіх перехрестях нашого суспільного життя всілякі «пікейні жилети» жваво розмірковують про якість як політіческіхрешеній і військових операцій, так і про якість освіти. Найбільш імовірним результатом подібних міркувань є вкоріненими-

332

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3 * 3

Лекція № 10. Якість освіти і навчання

ня старих помилок. У випадку з освітою одним з найбільш стійких наших помилок є переконання в тому, що радянська освіта було кращим у світі. Яким воно було насправді, ніхто не знає, оскільки ніяких об'єктивних досліджень його якості не проводилося, хоча ще за двадцять років до розвалу СРСР була розроблена система об'єктивних показників і критеріїв якості освіти, використання якої могло б однозначно відповісти на питання, яка якість освіти в країні. На жаль, керівництво освітою в країні не тільки не підтримало таку ідею, але постаралося її заблокувати.

Може здатися, що ідея ЕГЕразрешает проблему об'єктивного визначення якості освіти, але це буде новим помилкою «пікейних жилетів» від освіти. Це помилка полягає тому, що, по-перше, ЄДІ не спирається на об'єктивні показники та критерії якості освіти, а тому за його результатами не можна судити про стан освіти в країні. По-друге, цілі освіти та іспиту не збігаються, тому дійсне якість освіти залишається в школі, а міністерство отримує звіт про якість виконання деякого централізованого тесту.

Наведені в даній лекції педагогічні основи діагностики якості освіти та навчання допоможуть зняти парадокси сучасного тестування.

Lecture № 10. Quality of the educational process

Eduction is the most irresponsible area of human activity on the Earth. Neither the market, nor the society does not supervise it. Any product of this activity is always consumed, notwithstanding of its quality. If sometimes someone's discontent with the quality of an educational product is expressed - the pupil, instead of the teacher is accused of the fault, and for the pupil, instead of the teacher the road to the future is closed.

Whether it is possible to finish with the pedagogical irresponsibility?

1. About the quality of an educational process.

2. Factors of quality of training and education (the subjective approach).

3. Factors of quality of training and education (the objective approach).

3 .1. Let us to specify the concept of education.

333

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3 * 4

Bn BecnajibKQ. lIPHPO/IOCOOBPA3HAiI EIE / IArOrHKA

3.2. Let us to specify the concept of training (learning).

4. Parameters of educational quality and learning efficiency.

4.1. Quality of knowledge acquisition by pupils.

4.2. The project of an educational process and its efficiency.

4.3. Effectiveness ratio of educational process (lesson).

5. Diagnosing the quality of the educational process.

6. Quality of pupil's performance.

7. Assessment of the teacher (trainer, professor) performance.

8. Final remarks.

Synopsis

Education is one of such globally fateful kind of human activity, as policy or war. Despite, however, of the fatefulness of these activities, for all of them still by mankind have not been developed objective parameters and criteria of their quality and efficiency. At the same time, on all crossroads of our public life every possible «pique waists» briskly argue on quality as of political decisions and military operations, so about the quality of education. The most probable outcome of such reasoning is to convince yourself in old errors. In case with education one of the most widespread error is the belief that the Soviet education was the best in the world. What it was actually, nobody knows, as any objective researches of its quality was never performed, though twenty years prior to disintegration of the USSR have been the system of objective parameters and criteria of quality of education developed. Its use could have answered unequivocally on the question of the quality of education in the country. Unfortunately, the high authorities of education in the country not only have not supported such idea, but have tried to block it completely.

It may seem that the idea of ET3 resolves the problem of objective assessment of the quality of education, but it will be a new error of the notorious band of «pique waists» from education. This error consists, first, in that the ET3 is not based on objective parameters and criteria of quality of education (see Lecture № 6). Therefore by its results it is impossible to judge the condition of education in the country. Secondly, the purposes of education and goals of examination do not coincide, therefore the real quality of education remains at school, and the ministry receives the report on the workmanship of an artificially built centralized test.

The pedagogical basics of assessing of the quality of education given in the following lecture will help to better to understand the paradoxes of modern measurements of educational achievement.

334

-e-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 * 5

_Лекція № 10. Якість освіти і обученія_

1. Про якість навчального процесу

Ми вже неодноразово згадували у попередніх лекціях про «освітньому кризі» в сучасному світі, головними критеріями якого називаються низька успішність учнів і неприпустимо високий відсоток відсіву учнів з навчальних закладів з цієї причини. І, звичайно ж, негайно виникає висновок про недостатню якість навчального процесу, і не бракує в різних пропозиціях щодо його вдосконалення.

Моя педагогічна кар'єра починалася в середині ХХ століття, і за минулі 60 з гаком років чого тільки я не наслухався про шляхи і методи вдосконалення освіти! Серед численних раціоналізацій освіти було чимало таких, до яких нешкідливо було б прислухатися і застосувати на практиці, але, на жаль, вони не належали тим, хто мав владу і авторитет в управлінні освітою. Ці раціоналізації викликали короткочасний сплеск на застійної поверхні традиційно консервативного освітнього океану і потім трагічно тонули в його бездонній безодні, не надавши жодного впливу на стан цього багатовікового «тихого» океану. Зате абсурдно-волюнтаристські «придумки» деяких стоять при владі осіб отримували вселенський резонанс і терпіли настільки ж вселенське фіаско. Не можу не згадати в цьому зв'язку дуже корисне починання радянського уряду з удосконалення якості освіти в країні: організацію в середині 60-х років при провідних вузах країни факультетів підвищення кваліфікації викладачів технікумів і вузів (ФПКП). Починання-то було гарне, але продовження було типово радянським: компанійським і безвідповідальним. Ніхто ніколи за більш ніж два десятиліття існування факультетів не перевірив, а чи дійсно їх функціонування хоч якось вплинуло на поліпшення освіти в країні? Наші дослідження показали, що не більше 2% слухачів цих факультетів намагалися застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності. І справа тут не в лінощах або несумлінності слухачів, а в поганий організації всієї справи вдосконалення освіти у величезному радянській державі. Навчальні заклади не мали жодних зобов'язань щодо цього, ніяких критеріїв оцінки їхньої діяльності не було запропоновано, жодних орієнтирів для поліпшення становища в освіті не було введено, а тому

335

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 33 * 6

336

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

всі зусилля і витрати на роботу факультетів підвищення кваліфікації викладачів виявилися практично марними. Всі потонуло в безвідповідальних «радах».

Якщо мова йде про якість освіти, то за всіма правилами логічного висновку і згідно з нашим вродженому почуттю здорового глузду насамперед слід задати природне запитання: як ми будемо судити про якість освіти та її зміну під впливом наших зусиль ? Цей кардинальне питання, на жаль, не був поставлений при організації ФПКП і ніколи не ставилося при численних радянських і партійних постановах «Про дальше вдосконалення освіти в країні». Як якби само собою розумілося: є постанова уряду про необхідність вдосконалення освіти, і воно відразу почне вдосконалюватися саме по собі, без управління і контролю!

Приклад з ФПКП - це справа давно минулих днів, а ось зовсім свіжі приклади, але того ж порядку: спроби зарубіжних (американських, ізраїльських) реформаторів освіти волюнтаристськими, бізнес-подібними методами вирішити цю важливу проблему. Про це детально поговоримо пізніше.

Все сказане вище дозволяє підкреслити важливість розробки і застосування об'єктивних показників якості процесу навчання та якості освіти в цілому, щоб бути готовими до вирішення подібних проблем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЯКІСТЬ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ "
 1. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  якості.
 2. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 3. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. Навчання
  освіту, перепідготовку на різних курсах, а може бути просто вищу освіту. Навчання передбачає також запрошення фахівців, консультантів в організацію, використання аудіо та відео
 5. 3.3. Очікувана тривалість навчання
  освіти, є показник середнього очікуваного числа років навчання для дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх
 6. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 7. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 8. Перепідготовка керівників
    освіти за новою спеціальністю або кваліфікації на базі наявного вищої або середньої професійної освіти. Здійснюється відповідно в освітніх установах вищої або середньої професійної освіти. Керівникам та фахівцям, які пройшли перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка. Керівникам і фахівцям,
 9. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 10. Основні методи навчання
    якості викладачів, повинні добре знати методи навчання, особливо принципи
 11. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
    освіти, є середнє очікуване число років навчання для дітей у віці 5 років. Цей показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охваченнигх цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка
 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо
 13. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 14. Технології навчання
    навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 15. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 16. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    якість освіти. Сформулюйте, за яких умов традиційну освіту можна назвати успішним? Для відповіді на це питання необхідно ще раз уточнити важливе питання: Яка мета традиційної освіти? Не може бути безцільного освіти - якщо чомусь вчать, то обов'язково для чогось. Для чого навчають наших дітей у загальноосвітніх школах? Чого від них вимагають їхні вчителі?
 17. Висновки на чолі 1.
    якості навчання за рахунок раціонального методу обслуговування навчального процесу. 2. Показано, що системи автоматизованого проектування є основою процесу навчання та підвищення якості, в сукупності з комп'ютерними мережами вони стають одночасно потужним засобом оперативного пошуку необхідної інформації. 3. Наведено процедура планування і розміщення програмно-
 18. Висновок
    якості засвоєння інформації з будь-якого виду діяльності. Вони не можуть бути інтегровані в єдиний показник, оскільки їх властивості також незалежні, як зелене, солоне і пещене. Вони повинні використовуватися окремо як при завданні цілей навчання, так і при оцінці якості освіти. Зрозуміло, що оцінки п'ять балів за п'ятибальною шкалою за один і той же предмет, викладений на різних щаблях
 19. Навчання персоналу
    освіта (магістратура, аспірантура, докторантура). Взаємодія зазначених видів навчання дозволяє забезпечити можливості для безперервного підвищення освіти кожного працівника, вчасно регулювати відповідність між числом працівників і професійно-кваліфікаційною структурою персоналу. Система роботи з персоналом відображається в таких найважливіших документах: статут підприємства;
 20. 4. Показники якості та ефективності навчання
    якості й ефективності навчання, то так чи інакше розмова приводить нас до ефективності використання навчального часу. Приказка «час - гроші» якнайкраще характеризує нашу діяльність в сьогоднішній ринковій економіці. Якщо одного і того ж результату можна добитися за коротші терміни, то економія сил і засобів стає важливим фактором вибору способів діяльності. До
© 2014-2021  ibib.ltd.ua