Головна
ГоловнаПолітологіяІсторія політичних і правових вчень → 
« Попередня Наступна »
Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
. Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ЯК ВИВЧАТИ ІСТОРІЮ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ


Історія політичних і правових вчень - предмет дуже обширний. Досить сказати, що в підручнику з даного предмета (який охоплює не весь курс) - більше 500 сторінок. До того ж по ряду тем курсу рекомендується вивчити додаткову літературу. При вивченні історії політичних і правових вчень студент знайомиться з великим матеріалом, що вимагає теоретичного осмислення. Кожна з політико-правових доктрин являє собою своєрідну теорію держави і права певної історичної епохи. Понад те, при засвоєнні цього матеріалу, потрібно відтворити в пам'яті те, що вивчалося на першому курсі, але частково забуте. Історія політичних і правових вчень викладається після того, як студент вивчив ряд загальнотеоретичних та історичних дисциплін. Тому в навчальній літературі з цього предмету докладно не викладаються такі необхідні для засвоєння курсу теоретичні поняття і категорії як, наприклад, поняття держави і права, їх видів і типів, класифікація
форм держави, визначення та основні принципи права, його джерела та інші питання.
Предмет історії політичних і правових вчень тісно пов'язаний з предметом теорії держави і права, а також історії держави і права. Передбачається, що студент не втратив знання, набуті при вивченні історичних дисциплін, Тому в навчальній літературі з історії політичних і правових навчань не описуються детально, наприклад, передумови та етапи революцій в Англії чи у Франції, селянська реформа 1861 року в Росії, реформи Петра I та інші історичні події. Разом з тим політичну ідеологію відповідних періодів історії неможливо зрозуміти і оцінити у відриві від історичної обстановки, особливостей держави і права тієї чи іншої країни та епохи. Вже звідси видно, що вивчення політичних і правових вчень вимагає досить напруженої роботи. Особливо це відноситься до тих, хто з якихось причин недостатньо глибоко вивчав теорію і історію держави і права.
Цілком очевидно, що вивчення цього предмета не можна відкладати до початку екзаменаційної сесії. Засвоїти історію політичних і правових вчень за п'ять-вісім днів - справа безнадійна. Окремі студенти, які намагалися це зробити, скаржилися викладачам: «все переплуталося». Студенти ж, регулярно, систематично працювали над вивченням курсу і міжсесійний період, складали іспит з високими оцінками. Практика показала, що студенти, які вивчали в міжсесійний період хоча б одну або дві глави підручника в тиждень і повторювали вивчене без великої напруги, засвоювали цей складний і цікавий предмет. При вивченні курсу потрібно не механічно заучувати текст підручника, а неквапливо продумувати прочитане, визначаючи головні, основні ідеї політико-правових доктрин.
Наведемо приклади відповідей, заснованих на безглуздою, механічної зубріння і тому не визнаних задовільними: «Десницький був професором Московського уні-верситету. Рік його народження невідомий, помер він в 1789 році. Він був за створення адвокатури і за перетворення Сенату і виборна установа. Десницький схвалював державне заступництво промисловості і торгівлі. Ось все, що я знаю ». У цій відповіді відтворений ряд фактів, викладених у підручнику, проте інформація, що міститься в такій відповіді, явно недостатня з погляду предмета історії політичних і правових вчень (не пояснено, які погляди Десницкого на походження, розвиток і на форми держави, на «поділ влади », на суть і завдання права, яке ставлення до кріпосництва і т.д.). Інший
студент в цілому правильно перерахував софістів і переказав їх ідеї, але не зміг пояснити, в якій країні і в якому столітті, у зв'язку з якими подіями і з яких причин вони ці ідеї висловлювали, які оцінка та історичні долі цих ідей. Нарешті, один із студентів розповів, коли і в якій країні жив Монтеск'є, сказав, що він вороже ставився до деспотизму, був прихильником рівності всіх перед законом, що його ідеалом була конституційна монархія. Однак студент не зміг пояснити, що саме Монтеск'є вважав фактором, що визначає «дух закону» і державний устрій, про що суть його теорії поділу влади, як обгрунтовувалася ця теорія і які її історичні долі. Іншими слонами, з відповіді випало все теоретичне обгрунтування політичної програми і, по суті, загальна оцінка вчення. Така відповідь, природно, теж не був визнаний задовільним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЯК ВИВЧАТИ ІСТОРІЮ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ "
 1. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Які закономірності в основі цих процесів. Евристична функція. ТГП не обмежується пізнанням і поясненням основних закономірностей, вона відкриває нові явища державно-правового життя суспільства. Прогностична функція. ТГП конструює наукові гіпотези подальшого розвитку держави і права на основі адекватного відображення їх об'єктивних закономірностей. Методологічна функція -
 2. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має на меті отримання і систе-матизацію об'єктивних знань про дійсність, володіє складною структурою. Насамперед
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і
 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА
  як містить добротний фактичний матеріал з історії політичних і правових вчень, викладений дуже кваліфіковано («Правознавство», 1992, № 3, с. 118-120). Потрібно враховувати, що викладення курсу в цьому підручнику доведено до другої половини Х-ІХ століття. За останніми тем навчальної програми, що не освітленим в підручнику, рекомендуються відповідні розділи монографії: «Історії політичних і
 5. ОЦІНКА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ДОКТРИНИ
  як безпосереднім народним голосуванням, як пропонував Руссо? Завдання студента - виробити власну думку щодо спірних проблем історії політичних і правових вчень. Студент повинен знати факти (до них відносяться зміст і зв'язку політико-правових доктрин); на основі цих знань правознавець високої кваліфікації (у тому числі з незакінченою вищою освітою) повинен вміти обгрунтовувати
 6. ПОВТОРЕННЯ КУРСУ
  як соціального ідеалу стала виникла в XVII в теорія природного права. Засвоївши загальні поняття і категорії, що лежать в основі теорії природного права (уявлення про додержавному "природному стані", про «суспільний договір», про відмінність права природного і права позитивного, про необхідність відповідності другого - перший та ін.), неважко зрозуміти і запам'ятати особливості
 7. ПИСЬМОВІ РОБОТИ
  який-або першоджерело в оригіналі. Компілятивну роботу, яка містить лише переказ чужих точок зору, писати нецікаво, та й не потрібно. Тому при виборі теми потрібно перевірити - чи є по цій темі доступні першоджерела. Іноді студенти при підготовці курсових робіт використовують літературу па іноземних мовах, вивчають ще не переведені у нас першоджерела. Зрозуміло, такі роботи
 8. ЛЕКЦІЯ 1.
  Будь-яких етично забарвлених оціночних суджень (добре чи погано те чи інше явище). Таке свідоме дистанціювання науки від оціночних суджень грало основоположну роль, по-скільки без нього важко виробити скільки об'єктивний погляд на соціальне життя людей, у всіх сферах пронизану ценностностнимі орієнтирами, моментами вибору: від найпростішого, наприклад, вибір між більш
 9. ЛЕКЦІЯ 10.ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
  як економічний і вивчатися відповідно до його економічною структурою і видами діяльності. Максимум кооперації між групами формує головний принцип соціального життя - солідарність, яка є, в свою чергу, об'єктивним джерелом права. У юридичному плані, справедливість утворює «правове правило», з якого слідують два імперативи: один - позитивний, інший - негативний.
 10. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять
  як найбільш перспективної форми роботи на семінарі, як форми спілкування між викладачем і студентом. Залік по курсу предпосилаєтся проведенням підсумкового тестування, яке багато в чому є визначальним фактором для виставлення підсумкової оцінки. Запропоновані в тесті питання спрямовані на перевірку знання основних ідей і концепцій, назв найбільш великих робіт мислителів та ін Саме ці
© 2014-2022  ibib.ltd.ua