Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Криміналістика - юридична наука


Юридична суть криміналістики обумовлена її загальними і частковими задачами, предметом безпосереднього дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу.
Криміналістика - юридична наука. У відповідності до прийнятої класифікації в наукознавстві конкретні юридичні науки поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До останніх відносять кримінальну статистику, криміналістику, кримінологію і деякі інші галузі знань. Юридична суть криміналістики обумовлена історичним фактом її виникнення - відгалуження від кримінально-процесуального права, наступним розвитком і формуванням її предмета як самостійної галузі серед юридичних наук. Тепер наука має відокремлений предмет дослідження, свою методологію (загальну і часткову теорії), вона тісно пов'язана з правовими і спеціальними юридичними науками. Юридична суть криміналістики, на думку Р. С. Бєлкіна, обумовлена такими положеннями:
а) її предмет, об'єкти пізнання, засоби і методи, що нею розробляються перебувають у сфері правових знань;
б) її службова функція і задачі, які вона розв'язує, належать до сфери діяльності правоохоронних органів, до правових процесів розслідування, судового розгляду та покарання;
в) рекомендації, які розробляються криміналістикою для практики, базуються на законі і цілковито додержуються його букви і духу; вони покликані до життя потребами практики - зміцнення законності боротьби зі злочинністю при розбудові правової самостійної держави Україна;
г) криміналістика пов'язана з багатьма як громадськими, так і природничими науками, але ці зв'язки переважно спрямовані на створення науково-технічних засобів і методів роботи з доказами. Ось чому основним живильним джерелом криміналістики є право, тобто правові науки, слідча і судова практика.
Хоча криміналістика і є юридичною наукою, але вона не претендує на її правову суть, про що дискутують багато вчених. Криміналістика виникла у надрах кримінально-процесуального права, але не з потреби його вдосконалення, а в наслідок ефективного його використання для боротьби із злочинністю. Тому методи і засоби, розроблювані криміналістикою, передусім спрямовані на збирання доказів та їх дослідження. Тому спочатку криміналістика виникла як "карна техніка", "поліцейська техніка", а техніка у будь якій галузі знань не може бути правовою. Правовими можуть бути тільки методи, прийоми і способи її використання.
Сучасний розвиток криміналістичної техніки свідчить, що багато методів і засобів, запозичених із природничих та технічних наук, використовуються без усякіх змін у спеціальних науках. Для їх використання розробляються лише правові основи. Таким чином, криміналістика інтегрує засоби і методи дослідження свого предмета. Але це не перетворює їх суть у "материнську", в лоні якої вони виникли. Криміналістика, з цього погляду, була і залишається юридичною наукою. Тому створення "криміналістичної фізики", "медичної криміналістики", "природничо-наукової криміналістики" являється дискусійним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Криміналістика - юридична наука"
 1. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  Вчення про методи криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 2. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  Криміналістика безпосередньо зв'язана з іншими юридичними науками, зокрема, адміністративним правом, цивільним процесом, виправно-трудовим правом, судовою статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма природничими та суспільними науками, які не є правовими. Серед природничих наук живильним середовищем для криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика,
 3. Криміналістика та судова медицина
  Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання використовувались у розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 4. Глава 2. Криміналістика в системі юридичних наук
  Глава 2. Криміналістика в системі юридичних
 5. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  Підручник підготовлений відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику
 6. § 2. Природа криміналістики
  Криміналістика посідає певне місце серед інших наук, виконує притаманні їй функції, має власний потенціал та призначення. Накопичення наукових знань час від часу призводить до зміни її наукової парадигми (змінення системи пануючих ідей). За своєю природою криміналістика - це юридична наука. Такий погляд сформувався в 1952-1955 рр. і згодом став панівним у правовій науці. Зміст цієї концепції та
 7. § 2. Закони розвитку науки криміналістики
  На підгрунті пізнання закономірностей природи і суспільства, що відображають стійкі сторони явищ та подій, виникає і розвивається будь-яка наука. Всяке явище або подія є ланцюгом взаємопов'язаних відношень людей, предметів, моментів часу. Зв'язок є об'єктивною закономірністю, а її вияв у вигляді відносин - об'єктивним законом. Наука як структура окремих порцій знань, об'єднаних в логічну
 8. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  За своєю природою криміналістика пов'язана з природничими, технічними, а також із різними правовими науками. Найбільш тісний зв'язок криміналістики простежується з юридичними науками кримінального циклу (кримiнальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, кримінальною соціологією, юридичною психологією та ін.). Криміналістика посідає важливе місце в системі юридичних наук, її положення
 9. Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
  Теорія оперативно-розшукової діяльності як самостійна наука відгалузилась від криміналістики і перебуває в стадії становлення. Тому не всі криміналісти і процесуалісти визнають її юридичною наукою. Разом з тим предмети криміналістики і оперативно-розшукової діяльності відрізняються один від одного, хоча й мають багато спільного. Схожа їхня методологічна база. Тому вони мають найбільш виражений
 10. Завдання криміналістики
  визначаються її соціальною функцією - сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі злочинністю. Загальним завданням криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики
 11. Криміналістика і кримінальне право
  Зв'язок криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи
 12. § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
  Криміналістика взаємопов'язана і посідає певне місце серед галузевих та міжгалузевих юридичних наук. Суть зв'язку полягає в тому, що галузеві і правові знання створюють для криміналістики методологічну основу, принципи і методи якої забезпечують розробку криміналістичного "інструментарію" для збирання, дослідження та використання доказів у межах дотримання законності, забезпечення гарантованих
 13. 1. Методологічні основи криміналістики
  Методологія науки - це не тільки вчення про методи, а поняття значно ширше, що представляє загальну теорію науки, яка включає пізнання її предмета, понятійного апарату, проблем та закономірностей розвитку даної галузі в історичному аспекті. Таким чином, загальна теорія криміналістики складає систему вчення про предмет криміналістики, її завдання, мету та закони розвитку, понятійний апарат та
 14. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
  Сучасний стан розвитку криміналістики в Україні характеризується формуванням загальної теорії криміналістики, розробкою і впровадженням сучасних науково-технічних засобів і інформаційних технологій в практику боротьби зі злочинністю, удосконаленням прийомів криміналістичної тактики, запропонуванням методик розслідування нових видів злочинів. Розвиток криміналістики пов'язаний з формуванням певних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua