Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору і аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Методи одновимірного шкалювання, що лежать в руслі тестової традіціі6 7.5.1. Шкала Лайкерта

Лайкерт першим запропонував вимірювати латентну змінну шляхом побудови індексу такого типу, про який йшла мова в п. 7.3,1 [Likcrt, 1932]. Він же запропонував будувати фрагмент анкети, спрямований на вимірювання латентної змінної, у вигляді так званого кафетерію - таблиці, рядкам якої відповідають спостережувані змінні, а стовпцях - значення цих змінних.

Метод іноді називають методом сумарних оцінок. Він широко відомий. Його опис можна знайти, наприклад, в [Грін, 1966; Ядов, 2003; Осипов, Андрєєв, 1977]. Коротко охарактеризуємо його суть і пояснимо, в чому полягає зв'язок способу побудови шкали Лайкерта з тестовою традицією.

Наведемо приклад кафетерію. Припустимо, що нас цікавить задоволеність респондентів своєю роботою. Відповідний фрагмент анкети буде виглядати наступним чином (табл. 7.1).

При різних формулюваннях суджень і зверненнях до респондента набори пропонованих відповідей теж можуть бути різними. Замість набору відповідей від «цілком згоден» до «абсолютно не згоден», звичайно, можуть фігурувати інші набори: від «повністю схвалюю» до «абсолютно не схвалюю»; від «часто відвідую» до «ніколи не відвідую» і т. д.

Плюси, проставлені в табл. 7.1, означають відповіді гіпотетичного респондента. Значення латентної змінної для кожного респондента дорівнюватиме сумі балів, що відповідають ступеням його згоди з розглянутими судженнями, для нашого респондента - сумі (3 + 4 + 5 + 1 + ...). Якщо кількість суджень одно, наприклад, 10, то можливі значення нашої латентної змінної будуть варіювати від 10 (найменш задоволений чоловік) до 50 (найбільш задоволений).

Таблиця 7.1

Фрагмент гіпотетичної анкети зі шкалою Лайкерта

Будь ласка, висловіть ступінь своєї згоди з наступними

судженнями: Судження Ступінь згоди і відповідає їй бал Цілком

согла

вересні Зі

Глас затруд

няюсь

відповісти Не згоден Абсолютно не згоден 5 4 3 2 січня Я із задоволенням ходжу на роботу + Я поважаю свого начальника + Мені подобаються товариші по роботі + Мене влаштовує зарплата + Пропозиція організації опитування з допомогою включення в анкету кафетерію саме по собі навряд чи могло отримати ім'я автора. Відповідна ідея як би «носилася в повітрі». Але заслугою Лайкерта стало те, що він: а) запропонував якийсь критерій, який, по-перше, показує, наскільки правдоподібно припущення про саме існування вимірюваної одновимірної латентної змінної, і, по-друге, дає підстави відібрати саме ті спостережувані ознаки (судження) , які мають відношення до того, що ми вимірюємо (у тому числі показав, що п'ятибальна шкала прийнятна для вимірювання цих ознак), б) дав деяке «виправдання» тому, що в якості значення латентної змінної береться саме сума значень спостережуваних і що утворюється шкалу можна вважати порядкової. Іншими словами, ми говоримо про відповіді Лайкерта нате виникають при побудові індексів питання, які були нами сформульовані в п. 7.3.3. Необхідно відзначити, що аргументовані відповіді виявилося можливим дати тільки в результаті глибоких розробок, в тому числі і математичного плану. І повною мірою вони були здійснені зусиллями ряду вчених, а не одним Лайкертом (з початку 1930-х років інтерес до відповідної проблематики був проявлений багатьма вченими, перелік робіт см. в [Грін, 1966]) -

Алгоритм побудови шкали Лайкерта передбачає проведення деякого пілотажного дослідження, мета якого - відбір таких ознак, значення яких корелюють із сумою значень всіх інших. Саме такі ознаки пропонується включати в анкету, призначену для проведення основного дослідження. Згадана кореляція і дозволяє забезпечити позитивні відповіді на три перших згаданих вище питання.

Перш ніж показати це, зупинимося на питанні про те, що значить «ознаки корелюють».

Обчисливши коефіцієнт кореляції між рангами перевіряється ознаки і сумою рангів всіх інших ознак, оцінимо, чи є він достатньо великим для того, щоб можна було говорити про наявність відповідної зв'язку. Для цього поставимо якимось пороговим значенням: будемо вважати, що якщо цей коефіцієнт більше 0,8, то зв'язок є, якщо менше - то її немає. Підкреслимо, що тут ми маємо справу з досить типовою для соціології ситуацією, коли завдання порогового критерію є чисто суб'єктивним справою дослідника та обгрунтування відповідного вибору може спиратися тільки на емпіричний досвід соціолога1.

'Для підкріплення інтуїтивних міркувань в описаній ситуації має сенс перевірити статистичну гіпотезу Н0: р - = 0 (р - аналізований коефіцієнт кореляції для генеральної сукупності). Якщо гіпотеза буде прийнята, значить, зв'язок відсутній і тестований ознака має бути вилучений з анкети. Якщо гіпотеза відкидається, то зв'язок має місце і ознака повинен бути залишений.

Перейдемо до обіцяного розгляду того, як у зазначеному нами випадку реалізується тестова традиція.

Перше питання - про існування одновимірної латентної змінної. Після зазначеного відбору залишаться тільки такі спостерігаються ознаки, кожен з яких корелює з сумою інших. Це означає, що для вимірювання латентної змінної будуть використані такі спостережувані, які утворюють пов'язаний «пучок». Згідно з наведеними в кінці п. 7.4 міркуваннями це дасть підставу вважати, що за спостережуваними змінними дійсно ховається якийсь латентний фактор.

Можна показати, що при Фіксація значення латентної змінної (тобто при розгляді тільки таких респондентів, для яких сума балів, приписаних ними розглядаються судженням, буде одна і та ж), зв'язок між що спостерігаються змінними пропадає. Таким чином, ми можемо вважати, що гіпотетичний латентний фактор дійсно обумовлює спостережувані зв'язку.

Друге питання - про вибір адекватних спостережуваних ознак. Та ж зв'язок, про яку ми тільки що говорили, свідчить і про те, що наші спостережувані змінні мають відношення до однієї і тієї ж латентною.

Як ми вже відзначали, вирішуючи питання про те, чи ті спостережувані змінні ми беремо для того, щоб через них виражати цікавить нас латентний фактор, необхідно переконатися не тільки в тому, що ці змінні відповідають завданню по самою своєю суттю (за своїм найменуванням), а й у тому, що вони виміряні саме так, як треба. Лайкерт замислювався про коректність традиційної пятичленной шкали. Спочатку він намагався використати підхід, в наш час званий методом оцифровки (про оцифрування див., наприклад [Інтерпретація та аналіз ..., 1987, гл, 3, 4]), відповідно до якого респондентам, що дали відповіді «цілком згоден», «згоден» і т. д., приписують НЕ бали 5,4 і т. д., а деякі числа, підібрані таким чином, щоб результуюче частотний розподіл було нормальним (нагадаємо, що відповідно до формальних вимог ФАраспределе-ня значень кожного кількісного спостережуваного ознаки має бути нормальним [Інтерпретація та аналіз ..., с. 218]). Але потім Вдалося експериментально довести, що дві результуючі шкали (обидві вимірюють нашу латентну змінну), одна - отримана на основі підсумовування описаних вище п'ятибальних оцінок, а Інша - на основі підсумовування оцінок - результатів описаної оцифровки, дуже сильно корелюють один з одним. Якщо вважати, що наші виміри латентної змінної відповідають порядкової шкалою, то зазначеної обставини виявляється достатньо, для того щоб вважати такі шкали ідентичними (велика кореляція говорить про подібність порядків шкальних значень, отриманих за нашими шкалами), Значить, має сенс користуватися п'ятибальною - простіший .

До визначення типу шкали Лайкерта повернемося пізніше, поки будемо вважати її порядкової.

Третє питання - про форму вираження латентної змінної через спостережувану. Те, що про сумарну зв'язку в розглянутому «пучку» спостережуваних ознак ми судили по наявності кореляції між кожним ознакою і сумою всіх інших, побічно свідчить про придатність саме суми значень спостережуваних ознак як значення латентної змінної, оскільки практика нерідко показує ефективність шкали Лайкерта.

Є і більш серйозне обгрунтування доцільності підсумовування результатів вимірювання спостережуваних змінних. Воно базується на вивченні однофакторний моделі ФА: на аналізі тенденцій зміни кореляції між латентним загальним фактором і сумою балів спостережуваних ознак при прагненні кількості таких ознак до нескінченності (відповідні посилання можна знайти в названій вище роботі Гріна). Ми не будемо розглядати це питання більш детально, оскільки він вимагає достатнього занурення в математику. Констатуємо лише, що це зайвий раз демонструє нам роль математики в емпіричної соціології.

Заради об'єктивності слід також зауважити, що є роботи, в яких висловлюються серйозні сумніви у правомірності обговорюваної адитивної моделі по відношенню до конкретних латентним змінним (так, в [Свідомість і трудова ..., 1985] саме в такому ракурсі розглядається проблема вимірювання задоволеності людини своєю працею).

Перейдемо до розгляду нашого четвертого питання - про тип получающейся шкали. Видається очевидною її порядковость7.

Однак нерідко є можливість вважати, що вона інтервальні. Спробуємо це обгрунтувати. Відповідні міркування близькі до тих, за допомогою яких ми доводили інтервальних настановної шкали Терстоуна.

Наш порядковий ознака може приймати велику кількість значень (якщо, скажімо, у нас 10 суджень, то сумарний бал змінюється від 10 до 50). Людині важко диференціювати свої уявлення про таку кількість якісно різних станів латентної змінної. І навіть якщо відстані між сусідніми балами не рівні, цим можна знехтувати, оскільки відповідні відмінності будуть дуже малі з точки зору можливості їх чіткої змістовної інтерпретації. Будемо тому вважати їх однаковими. Тим самим будемо сприймати цю шкалу як интервальную.

Описана ідея Лайкерта дуже схожа з ідеями, закладеними в ФА. Відмінність полягає в тому, що: 1) тут завідомо передбачається, що фактор тільки один (в ФА кількість факторів не задається апріорі, а визначається характером статистичних даних); 2) вихідні ознаки вимірюються по порядкової шкалою, відповідна інформація легко може бути отримана від респондента (ФА, як ми говорили, припускає інтервальних вихідних шкал), 3) аналіз кореляційної матриці (аналіз сукупної кореляції всіх ознак один з одним) замінюється оцінкою сили кореляції кожного з них з сумою значень всіх інших; 4) значення фактора визначається як сума значень спостережуваних змінних (у лінійному ФА задіяна зважена сума; ваги визначаються характером Даних і несуть змістовний сенс, допомагають інтерпретувати знайдені фактори). Можна сказати, що шкала Лайкерта в описаному варіанті являє собою евристичний, легко реалізовується «вручну» (без використання ЕОМ) і спирається на порівняно легко одержувану від респондента інформацію, підхід, який в більш серйозному, опирающемся на суворі математичні гіпотези, вигляді закладений в ФА .

Про співвідношення шкал Лайкерта і Терстоуна див. [Крупенкова, 2003]. 7.5.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи одновимірного шкалювання, що лежать в руслі тестової традіціі6 7.5.1. Шкала Лайкерта "
 1. ФА як спосіб одновимірного шкалювання
  методів одновимірного шкалювання, до опису яких ми переходимо.
 2. Глава 4. Основні цілі одновимірного шкалювання. Принципи, закладені в підходах Терстоуна
  одновимірного шкалювання. Принципи, закладені в підходах
 3. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 4. 9.1. Підхід Кумбса
  метод одновимірного шкалювання, який ми хо-тім описати, був запропонований Кумбсом ([Coombs, 1964]; в радянській літературі його опис можна знайти в [Клігер та ін, 1978]). Цей дослідник відіграв значну роль у становленні теоретичних уявлень про соціологічному вимірі. Їм було запропоновано ряд класифікацій соціологічних даних (шкал), за кожною з яких стоїть своє бачення їх
 5. Спосіб вимірювання оцінки.
  Шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна шкала, поділу якої
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  методів свідомо припускає безперервність використовуваних ознак? Наведіть приклад, коли використовуваний ознака може виявитися багатовимірним. У якому сенсі характер вихідних даних може визначати спосіб їх аналізу? Яким чином запланований спосіб аналізу може обумовлювати вимоги до вихідних даних? Навіщо потрібно створення теорії соціологічного виміру?
 7. Цілі одновимірного шкалювання
    методів одновимірного шкалювання. 1. Отримання значень латентної змінної таким шляхом, щоб були задоволені дві вимоги, зовні відрекомендовуються несумісними: з одного боку, ми знали б, як інтерпретувати ці значення і були впевнені в адекватності реальності цієї інтерпретації (т. з. Думка респондента було б відображено адекватно), і, з іншого боку, спосіб шкалювання
 8. Латентно-структурний аналіз (ЛСА) Лазарсфельда
    методу одновимірного шкалювання - методу, запропонованого Лазарсфельдом і представляющегося нам вершиною тестового підходу, оскільки тут поставлені вище завдання вирішуються своєрідним і, на наш погляд, більш адекватним чином, ніж при використанні інших шкал. Пояснюється це, ймовірно, тим, що Лазарсфельд, будучи прихильником впровадження природно-наукових методів у соціологічні
 9. Введення
    методик. Як будь-який науковий інструмент, психодіагностичні тести, щоб бути ефективними, повинні правильно використовуватися. Неправильним поданням про природу і. цілі тестів, а також неправильною інтерпретацією результатів тесту пояснюються багато з поширених критичних зауважень на адресу психологічних тестів. У руках несумлінного або некваліфікованого користувача тести
 10. ВИСНОВОК
    методу вимірювання, та інтерпретація його результатів залежать від уявлень дослідника про те, як респондент сприймає розглядаються аспекти навколишнього світу, як досліджувані процеси проявляються у відповідях респондента на питання дослідника. Вимірювання - це і концептуалізація понять, і їх оіераціоналізація, і формулювання запитань в анкеті, і структура останньої. Більше того,
 11. Обмеження методу
    методом ПС не враховує багатьох особливостей сприйняття респондентом пропонованих йому об'єктів. Так, ми вважали, що респондент завжди може однозначно оцінити, який з будь-яких двох розглянутих об'єктів йому більш сімнатічен. А адже на практиці це далеко не завжди дотримується. Так, оцінюючи, наприклад, яка професія - токар чи пекар - йому більше подобається, респондент може опинитися в
 12. Практична можливість побудови шкал
    методів одновимірного шкалювання ми аналізували, чому отримувані шкали можна вважати інтервальними. Мова йшла не про безпосередній побудові гомоморфного відображення ЕСО в ЧСО. Більше того, ми навіть не задавалися метою вимірювати ті відносини, які специфічні саме для інтервального шкали, - відносини рівності або порядку між інтервалами (відстанями). Замість цього передбачалося, що
 13.  Глава 9. Одномірне розгортання
    Глава 9. Одномірне
 14. Педагогічне тестування
    метод дослідження. Ще в 80-90-і рр.. минулого століття дослідники почали вивчати індивідуальні відмінності людей. Це призвело до виникнення так званого випробувального експерименту - дослідження за допомогою тестів (А. Дальтон, А. Кет-Тел та ін.) Застосування тестів послужило поштовхом для розвитку психометричного методу, основи якого були закладені 59 ни Б. Анри й А.
 15. 7. Шкали оцінювання
    тестів. Чотири рівня, помножені на три інтервали кожного рівня, дають 12-бальну шкалу. Переваги цієї шкали оцінки, порівняно з усіма існуючими в світі шкалами оцінки, очевидні: вона природна (володіє нульовою точкою), об'єктивна, аддитивна (допускає обчислення середньої оцінки) і покриває весь спектр можливого досвіду людини від учня до доктора наук. Враховуючи шкільний
 16. 7.1. До питання про «взаємовідносини» соціології та психології
    метод і як такий в принципі не може довести наявність або відсутність яких би то не було причинно-наслідкових відносин, проте при його використанні ми часто маємо підстави вважати, що латентна змінна уособлює собою причину, обусловливающую той чи інший рівень відносяться до неї спостережуваних характеристик (хоча в практичних завданнях далеко не завжди буває очевидним, що
 17.  Глава 7. Тестова традиція в соціології
    Глава 7. Тестова традиція в
 18. 73. Соціологічні індекси. Проблеми їх побудови 7.3.1. Розрахунок індексу - спосіб вимірювання латентної
    методом «логічного квадрата (куба і т. д.)». Вперше цей термін був використаний у книзі [Здравомислов, Ядов, 2003, с. 69J (перше видання книги вийшло в 1967 році). Пояснимо на прикладі, що він означає. Припустимо, що ми хочемо виміряти рівень культурного розвитку респондента на базі його відповідей на запитання тина: «Які книги Ви віддаєте перевагу читати (варіанти відповідей; бойовики,
 19. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
    методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 20. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
    методик) може бути фахівець в області диференціальної психометрії, що має психологічну освіту. Він повинен знати і застосовувати на практиці методи математичної статистики, забезпечувати новоствореної (адаптованої) методикою необхідні психометричні характеристики репрезентативності, надійності, валідності, встановлені в спеціальних психометричних експериментах. 2.2.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua