Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Методи педагогічних досліджень

Методи педагогічних досліджень - це шляхи, способи, за допомогою яких педагоги добувають знання про процеси та результати виховання, навчання, освіти, розвитку, формування особистості. Існує багато методів накопичення знань. Серед них виділимо традиційні (емпіричні) і нові (експериментальні, теоретичні).

Традиційними називаються методи, що дісталися сучасній педагогіці у спадок від дослідників, що стояли біля витоків педагогічної науки. Це методи, якими користувалися свого часу Платон і Квінтіліан, Коменський і Песталоцці, застосовуються вони в науці і понині. До традиційних методів належать спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної документації, вивчення продуктів учнівської творчості, бесіди.

Спостереження - найбільш доступний і поширений метод вивчення педагогічної практики. Під науковим спостереженням розуміється спеціально організоване сприйняття досліджуваного об'єкта, процесу або явища в природних умовах. Наукове спостереження суттєво відрізняється від повсякденного, життєвого. Головні відмінності його в тому, що: 1) визначаються завдання, виділяються об'єкти, розробляється схема спостереження, 2) результати обов'язково

26

фіксуються; 3) отримані дані обробляються , зіставляються з уже відомими, перепроверяются за допомогою інших методів. Для більшої ефективності спостереження повинне бути тривалим, систематичним, різнобічним, об'єктивним і масовим.

Підкреслюючи важливість методу спостереження, його доступність і поширеність, необхідно разом з тим вказати і на його недоліки: він не розкриває внутрішні сторони педагогічних явищ, а значить - не може забезпечити повну об'єктивність інформації. Тому спостереження найчастіше застосовується на початкових етапах дослідження в поєднанні з іншими методами.

Вивчення досвіду - ще один здавна вживаний метод педагогічного дослідження. Він означає організовану пізнавальну діяльність, спрямовану на встановлення історичних зв'язків виховання, вичленення загального, стійкого в навчально-виховних системах. З його допомогою аналізуються шляхи вирішення конкретних проблем, виводяться зважені висновки про доцільність їх застосування в нових історичних умовах. Тому даний метод називають ще історичним, він тісно змикається з методом вивчення першоджерел, званим також архівними. Ретельному науковому аналізу піддаються пам'ятники стародавньої писемності, законодавчі акти, проекти, циркуляри, звіти, доповіді, постанови, матеріали з'їздів і конференцій; навчальні та виховні програми, статути, книги, розкладу занять - словом, матеріали, що допомагають зрозуміти сутність, витоки та динаміку розвитку тієї чи іншої проблеми. Вивчення передового досвіду творчо працюючих педагогічних колективів або окремих вчителів також має місце. Можна навести приклади передового досвіду, які змусили критично поставитися до пануючим у педагогіці поглядам, по-новому підійти до вирішення здаються безперечними питань. Згадаймо, як сколихнули педагогічну думку і шкільну практику оригінальні методичні знахідки вчительки початкових класів С.Н. Лисенкової.

Науково-педагогічні дослідження припускають аналіз шкільної документації, що відображає навчально-виховний процес. Джерела інформації-класні журнали, книги протоколів зборів та засідань, розкладу навчальних занять, правила внутрішнього розпорядку, календарні та поурочні плани вчителів, конспекти і стенограми уроків і т.п. У них міститься маса об'єктивних даних, які допомагають встановити причинно-наслідкові залежності між досліджуваними явищами. Вивчення документації дає, наприклад, цінні статистичні дані для встановлення зв'язку між станом здоров'я і успішністю, якістю розкладів і працездатністю учнів і т.д.

Вивчення продуктів учнівської творчості - домашніх і класних робіт з навчальних предметів, творів, рефератів, звітів, результатів естетичного і технічної творчості - про що скаже досвідченому досліднику. Великий інтерес надають і так звані продукти вільного часу, хобі-заняття.

27

Індивідуальні особливості учнів, їх нахили та інтереси, ставлення до справи і своїх обов'язків, старанність, старанність, мотиви діяльності - лише невеликий перелік виховних аспектів, де можна з успіхом застосовувати цей метод. Він, як і інші, вимагає ретельного планування, коректного використання, вмілого поєднання з спостереженнями і бесідами.

До традиційних методів педагогічних досліджень відносяться бесіди. З їх допомогою вчителя з'ясовують почуття та наміри, оцінки і позиції своїх учнів. Але бесіди дуже складний і не завжди надійний метод. Тому він застосовується найчастіше як додатковий для отримання необхідних роз'яснень і уточнень з приводу того, що неясним залишилося при спостереженні або використанні інших методів. Для більш високої надійності результатів бесіди необхідні:

- наявність чіткого, продуманого з урахуванням особистості співрозмовника і неухильно проведеного в життя плану бесіди;

- обговорення цікавлять дослідника питань у різних ракурсах і зв'язках;

- варіювання питань, постановка їх у приємній для співрозмовника формі;

- вміння використовувати ситуацію, спритність у питаннях і відповідях. Мистецтву бесіди потрібно довго й терпляче вчитися.

До нових методів педагогічних досліджень відносять педагогічний експеримент, тестування, анкетування, вивчення групової диференціації та ін

Педагогічний експеримент - це науково поставлений досвід перетворення педагогічного процесу в точно враховуються умовах. На відміну від методів, лише реєструють те, що вже існує, експеримент у педагогіці носить творчий характер. З його допомогою пробивають дорогу нові прийоми, методи, форми, системи навчально-виховної діяльності. Педагогічний експеримент може охоплювати групу учнів, клас, школу, кілька шкіл або регіонів. Дослідження можуть бути тривалими або короткостроковими в залежності від теми і мети.

Надійність експериментальних висновків прямо залежить від дотримання умов експерименту. Всі фактори, крім перевіряються, повинні бути ретельно зрівняні. Якщо, наприклад, перевіряється ефективність нового прийому, то умови навчання необхідно зробити однаковими як в експериментальному, так і в контрольному класі.

Проведені педагогами експерименти різноманітні. Залежно від мети розрізняють: 1) констатуючий експеримент, при якому вивчаються існуючі педагогічні явища: 2) перевірочний, уточнюючий експеримент, коли перевіряється нове припущення (гіпотеза), 3) творчий, перетворюючий, формуючий експеримент, в процесі якого конструюються нові педагогічні явища.

За місцем проведення розрізняють природний і лабораторний педагогічні експерименти. Природний - це науково організований досвід перевірки висунутої

28

гіпотези без порушення ходу навчально-виховного процесу. Якщо потрібно забезпечити особливо ретельне спостереження за піддослідними (іноді із застосуванням складної апаратури), експеримент переноситься в спеціально обладнане для цього приміщення, у спеціально створені дослідні умови. Такий експеримент називається лабораторним.

Як для наукових, так і для практичних цілей в сучасній педагогіці широко застосовується тестування - цілеспрямоване, однакове для всіх обстеження, що проводиться в строго контрольованих умовах, що дозволяє об'єктивно вимірювати характеристики і результати навчання, виховання, розвитку учнів , визначати параметри педагогічного процесу. Від інших методів обстеження воно відрізняється точністю, простотою, доступністю, можливістю автоматизації.

Вчителі початкової школи використовують тести успішності, тести елементарних умінь (читання, лист, найпростіші арифметичні операції), а також різні тести для діагностики досягнутого рівня навченості та розвитку - шкільної зрілості, ступеня засвоєння знань, умінь з навчальних предметів і т.д.

Підсумковий тест містить велику кількість питань і пропонується після вивчення великого розділу навчальної програми. Виділяють два види таких тестів: швидкості і потужності. У першому випадку в учня зазвичай не вистачає часу для відповідей на всі питання, адже потрібно відповідати швидко і правильно, у другому - така можливість є; тут швидкість не має значення, важливі глибина і грунтовність знань. Більшість тестів для дошкільнят і молодших школярів складені за щадящему варіанту.

Процеси виховання, освіти, навчання мають колективний характер. Найбільш часто вживані методи їх вивчення - масові опитування учасників даних процесів, що проводяться за певним планом. Вони можуть бути усними (інтерв'ю) або письмовими (анкетування).

Анкетування - метод масового збору інформації за допомогою спеціально розроблених опитувальників, званих анкетами. У педагогічній практиці широко застосовуються різні їх типи: відкриті, що вимагають самостійного конструювання відповіді, закриті, в яких учням доводиться вибирати один з готових відповідей; іменні, що вимагають вказувати прізвище, анонімні, що обходяться без неї; повні і урізані-, пропедевтические і контрольні та т . д. Один з різновидів - так звана «полярна» анкета з бальною оцінкою. За її принципом складаються опитувальні листи для самооцінки і оцінки інших. Наприклад, при дослідженні якостей особистості опитувальні листи містять п'ятибальну шкалу:

організовано 5 4 3 2 1 неорганізований працьовитий 5 4 3 2 січня ледачий

обдарований 5 4 3 2 січня малоздібних

29

Кількість балів в таких анкетах може бути різним. Часто застосовуються 12-бальні шкали, що мають по шість градацій позитивного і негативного прояву досліджуваної ознаки:

мінімальне -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 + 5 +6 максимальне

Учень обводить кружечком відповідний бал за принципом: 5 - дуже організований, 4 - організований, 3 - частіше організований, ніж неорганізований, 2-неорганізований, 1 - дуже неорганізований.

Анкети повинні бути складені дуже ретельно: адже який і як поставлено питання - такий буде відповідь. Задаючи, наприклад, учневі пряме запитання: «Скільки часу ти витрачаєш щодня на приготування домашніх завдань?», Упорядник анкети вже провокує певний тип відповіді. Хто з недбайливих учнів зізнається у своїй ліні? Позбутися від зазначеного недоліку можна двома способами: застосуванням непрямих, завуальованих питань, щоб учень не здогадався, про що саме хоче дізнатися укладач анкети, або ж наданням можливості йому давати розширені відповіді. У першому випадку анкета розростається до неосяжних розмірів і мало хто хоче її заповнювати, у другому - нагадує учнівське твір на задану тему. Обробка анкет в обох випадках утруднюється, метод втрачає одне з своїх істотних переваг.

Широко використовується метод вивчення групової диференціації (соціометричний метод), що дозволяє аналізувати внутриклассная відносини.

Школярів просять відповісти на питання типу: «З ким би ти хотів. (Піти в туристичний похід, сидіти за однією партою, грати в одній команді тощо) ». На кожне питання дається три вибору: «Напиши спочатку прізвище того, з ким би ти найбільше хотів бути разом; потім напиши прізвище того, з ким би ти хотів бути, якщо з першим цього не вийде, і, нарешті, третій прізвище - в відповідності з тими ж умовами ». В результаті у одних учнів - найбільше число виборів, в інших-меншу. З'являється можливість обгрунтовано судити про місце, роль, статус, позиції кожного учня в класі.

Таким чином, за допомогою різних методів дослідження педагоги добувають інформацію про те, як протікають процеси виховання, навчання і освіти, аналізують отримані дані, висновки включають в систему наукових знань. Жоден метод, взятий окремо, не гарантує надійності висновків. Тому всі вони застосовуються в поєднанні. Існує тісна залежність між рівнем педагогічної теорії, практики і вживаними методами дослідження.

Учитель початкової школи також проводить різні дослідження з метою більше дізнатися про дітей, яких він навчає і виховує. Важливо дотримуватися

30

об'єктивності, логіки, системи і послідовності наукового аналізу. Тоді отримані висновки допоможуть вам побачити картину такою, як вона є, а значить, прийняти правильне педагогічне рішення.

Перевірте себе

Що вивчає педагогіка?

Які завдання педагогіки?

Коли виникла наука про виховання?

Виділіть основні періоди розвитку педагогічної думки.

Що зробив для педагогіки Я.А. Коменський? Коли це було?

Розкажіть про діяльність російських педагогів.

Кого з педагогів нашої країни ви знаєте? Чим вони прославилися?

Що таке виховання в соціальному та педагогічному сенсі?

Чому виховання має історичний характер?

 Що називається навчанням? 

 Що таке освіта? 

 У чому полягає розвиток особистості? 

 Що називається формуванням особистості? 

 Які ви знаєте основні педагогічні течії? 

 Охарактеризуйте систему педагогічних наук. 

 Що вивчає педагогіка початкової школи? 

 Що ви знаєте про нові галузях педагогіки? 

 Що таке методи педагогічних досліджень? 

 Які методи відносяться до традиційних (емпіричним)? 

 Які методи відносяться до нових (теоретичним)? 

 Опорний конспект 

 Педагогіка - 1. Наука про виховання людини. 2. Теорія виховання, навчання та освіти. 

 Предмет педагогіки - виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості. 

 Функції педагогіки - 1. Пізнання законів виховання, освіти і навчання. 2. Визначення цілей і завдань, розробка шляхів досягнення поставлених цілей виховання. 

 Завдання педагогіки - 1. Накопичення та систематизація наукових знань про виховання. 2. Створення теорії виховання, освіти, навчання. 

 31 

 Видатні педагоги: 

 Ян Амос Коменський (1592-1670). Джон Локк (1632-1704). Жан Жак Руссо (1712-1778). 

 Іоганн Генріх Песталоцці (1746-1827). 

 Фрідріх Дистервег (1790-1886). 

 Костянтин Дмитрович Ушинський (1824-1871). 

 Джон Дьюї (1859-1952). 

 Едвард Торндайк (1874-1949). 

 Антон Семенович Макаренко (1888-1939). 

 Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970). 

 Основні поняття - виховання, навчання, освіта, розвиток, формування. 

 Виховання - 1. Передача накопиченого досвіду від старших поколінь молодшим. 2. Спрямований вплив на дитину з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей. 3. Спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив на учня з метою формування у нього заданих якостей, здійснюване в навчально-виховних закладах та охоплює весь навчально-виховний процес. 4. Процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань. 

 Навчання - спеціально організований, цілеспрямований і керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил, обдарувань і можливостей учнів. 

 Освіта - система знань, умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів учень у процесі навчання. 

 Розвиток - процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини. 

 Формування - процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних і т.д. Виховання - один з найважливіших, але не єдиний фактор формування особистості. 

 Педагогічні течії - авторитарне, гуманістичне. 

 Методи досліджень - традиційні (емпіричні): спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної документації, вивчення продуктів учнівської творчості, бесіди. Нові (теоретичні): педагогічний експеримент, тестування, анкетування, вивчення групової диференціації та ін 

 32 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методи педагогічних досліджень"
 1. Методи та методика дослідження
    методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 2. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
    методології педагогіки: - визначення та уточнення предмета педагогіки та її місця серед інших наук, найважливішою проблематики педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики,
 3.  1.5. Організація і методи педагогічних досліджень
    методи педагогічних
 4. Категоріально-понятійний апарат
    методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д. Лазукін запропонована його классіфікація96. 1. Системні
 5. § 3. Логіка науково-педагогічного дослідження
    методика дослідження - відбираються необхідні методи, технічні засоби, визначаються умови їх застосування та способи узагальнення отриманих даних. ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ пов'язано з реалізацією методики дослідження у вигляді серій спостережень, опитувань, експериментів. КІЛЬКІСНА обробки отриманих даних здійснюється за допомогою математичних методів
 6. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 7. Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 8. § 2. Вибір методів виховання
    методу виховання - це пошук оптимального шляху виховання. Оптимальним є найбільш вигідний шлях, що дозволяє швидко і з розумними витратами енергії, засобів досягти наміченої мети. При виборі методів виховання повинні бути враховані: - цілі і завдання виховання; - зміст виховання; - вікові особливості вихованців; - рівень
 9. Основні завдання юридичної педагогіки
    методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної дійсності, властивою правовій сфері суспільства, діяльності органів правопорядку та їх співробітників, її парадигми і понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної,
 10. § 1. Педагогічний процес як система
    методами реалізації. 46 Схема 2 - ^ Педагогічний процес ^ х Процес формування Система умов протікання процесу / I / і кх Процес розвитку ^ ^
 11. Митні органи та їх педагогіка
    методи виховання, освіти, навчання і розвитку співробітників, що здійснюють професійну діяльність з реалізації їх функцій, прав і обов'язків митних органів. Вона є особливим напрямом досліджень в системі юридичної педагогіки. Її дослідження базуються на методологічних засадах педагогіки і спеціальних принципах юридичної педагогіки, використовують весь арсенал їх
 12. Методи юридичної психології
    методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 13. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
    методах і формах навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності. Виділяються такі професійні функції педагога: гностична, конструктивна, організаторська, комунікативна, діагностична,
 14. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 15. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
© 2014-2021  ibib.ltd.ua