Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Курашвілі В . А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008 - перейти до змісту підручника

Методи спортивної психології

Зростає значення психологічних факторів і, як наслідок, психологічної підготовки спортсменів до участі в змаганнях. Розробка методів і прийомів такої підготовки - одна з головних функцій психології спорту. Реалізація цієї функції передбачає: -

вивчення закономірностей функціонування психіки в умовах змагань і розробка методів підвищення стійкості і надійності змагальної діяльності; -

дослідження психічних станів, що розвиваються в предсоревновательних і змагальних умовах; -

розвиток психопрофілактики, формування прийомів і шляхів психологічної гарту спортсменів, підвищення їх стійкості до психотравмуючих впливів.

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ У спортивні колективи

Малюнок

Психологія спорту вивчає особливості функціонування спортивних колективів і дає характеристику психологічним законам, керуючим їх діяльністю. Вирішення цієї задачі передбачає: -

вивчення витоків і механізмів формування внутрішньогрупових, колективних феноменів (почуттів, установок, традицій тощо), а також розробку методів управління з метою створення сприятливого клімату в спортивних командах ; -

вивчення психологічних аспектів і закономірностей міжособистісного спілкування в спортивних командах і розробку критеріїв психологічної сумісності спортсменів; -

виявлення соціально-психологічних мотивів поведінки і діяльності спортсменів; -

вивчення впливу особистості тренера і стилю його керівництва на успішність діяльності і психологію спортивної команди.

В останні десятиліття психологія спорту стає обов'язковою в психологічному освіті студентів інститутів фізичної культури. Цей курс читають на педагогічних, спортивних, заочних факультетах і на факультетах підвищення кваліфікації. Психологія спорту увійшла до складу дисциплін, що забезпечують психологічну освіту студентів, курс читають також на факультетах фізичного виховання педагогічних вузів і університетів. Психологія спорту викладається також і у всіх середніх фізкультурних навчальних закладах.

ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГА В СПОРТІ

Сучасна спортивна діяльність вимагає участі професійних психологів у вирішенні багатьох проблем. До спортивного психолога пред'являються високі професійні вимоги в галузі практичної психології.

Діяльність практичного психолога полягає в психологічному супроводі підготовки спортсмена та спортивної діяльності і включає в себе напрямки: 1.

Психодіагностика. 2.

Психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації. 3.

Психологічна підготовка. 4.

Ситуативна управління станом і поведінкою спортсмена. 1.

Психодіагностика в спорті - це використання методів психології для оцінки тих психічних процесів, станів і якостей спортсменів, від яких залежить успіх діяльності. Психодіагностика ставить своєю метою вивчення спортсмена і його можливостей у певних умовах спортивної діяльності, зокрема: -

особливості прояву та розвитку психічних процесів; -

психічні стани (актуальні і домінуючі); -

властивості особистості; -

соціально-психологічні особливості діяльності.

Психодіагностика здійснюється з метою спортивного відбору, в тренувальному процесі та під час змагань. Проводиться вона для того, щоб у подальшому сформулювати психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації, спланувати і більш ефективно здійснити систему впливу на спортсмена.

Не можна забувати, що неправильно чи погано організована психодіагностика може чинити негативний вплив на досліджуваного. Нерідко тільки виділення спортсмена з групи для якогось тестуванні може викликати непотрібний хід думок і зміна його станів. Рекомендації базуються тільки на знаннях умов діяльності, загальні закономірності прояву психіки в цих умовах і індивідуально-психологічних особливостях спортсменів.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вони адресовані тренеру, спортсмену, керівникам, масажиста, лікаря, сім'ї - всім тим, хто вступає в контакт зі спортсменом і своїми словами і діями може впливати на його психічний стан. Психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації можуть відноситься до відбору учнів для заняття певним видом спорту, визначеним тренувального заняття або циклу, змагань або певному змаганню і спортивному режиму.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Виділяють психологічну підготовку тренера і спортсмена. У психологічній підготовці спортсмена розрізняють чотири види: -

психологічна підготовка до тривалого навантажувального тренувальному процесу; -

загальна психологічна підготовка до змагань; -

спеціальна психологічна підготовка до конкретного змагання; -

корекція психічних станів на заключному етапі підготовки до відповідальних змагань.

Ситуативно УПРАВЛІННЯ стан і поведінку СПОРТСМЕНА

Таке управління здійснюється в тих випадках, коли виявлені недоліки в психологічній підготовці і потрібне термінове вплив на психічний стан спортсмена.

Управління може здійснюватися за день до змагань або в день змагань, безпосередньо перед стартом (секундірованіе), в перервах між змагальними вправами, (а іноді і в ході їх виконання), а також після змагань. Аналогічно в тренуванні: перед заняттям, при виконанні окремих вправ, після заняття або в певному тренувальному циклі.

Психолог виховує значущі для спорту властивості особистості, створює потрібні психічні стани, знімає наслідки монотонии; проводить сеанси гіпнозу, викликаного відпочинку, гетеротренінга, групового психотренінгу.

Психолог навчає спортсменів прийомам саморегуляції, ненав'язливо проводить зі спортсменами бесіди про тренування і змаганнях (про навчання, роботу, любові, музиці, кіно, театрі, книгах тощо)

Психолог здатний залагоджувати конфлікти, організовувати відпочинок спортсменів, створювати і підтримувати традиції колективу і робити масу інших, здавалося б, дивних для психолога справ, але цілком природних для педагога і будь-якого іншого людини, яка хоче допомогти спортсменові в його важкій спортивного життя .

На допомогу тренеру психолог складає психограмму особистості спортсмена, яка служить тренерам орієнтиром у плануванні навчально-тренувального процесу, в підготовці висококваліфікованих спортсменів, у відборі перспективних дітей.

Складання псіхограмми грунтується на структурі професійно спортивно -

важливих якостей, що в свою чергу передбачає при створенні псіхограмми застосування системного підходу, який зв'язує різні психологічні явища в єдине ціле.

Складові псіхограмми: 1.

Мотиваційна сфера особистості.

Блок мотивів досягнення високих спортивних результатів: інтерес до гри, рівень домагань, прагнення до лідерства. 2.

Емоційна стійкість (здатність до збереження професійної працездатності в умовах емоціогенних впливів): моторна, сенсорна, інтелектуальна. 3.

Складові інтелекту: багаторівнева організація пізнавальних сил, що має сенсомоторний, перцептивний, мнемический і розумовий аспекти.

Головний критерій діяльності практичного психолога у спорті - бути корисним спортсмену і тренеру, своєю безпосередньою участю сприяти зростанню спортивних результатів і вдосконаленню особистості спортсмена.

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СПОРТІ

У психології фізичного виховання і спорту використовуються методи, загальні для всіх різновидів психологічної науки. Але вони нерідко модифікуються стосовно специфіки умов вивчення діяльності особистості у фізичному вихованні і різних видах спорту.

Різноманіття методів наукового психологічного дослідження можна розділити на чотири групи: -

організаційні; -

емпіричні; -

кількісно - якісного аналізу наукових фактів; -

інтерпретаційні;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ

До цієї категорії методів відносяться порівняльний, лонгітюдний і комплексний методи.

Порівняльний метод використовується для вивчення психологічних відмінностей у психічних процесах, станах, властивостях і особистісні особливості спортсменів залежно від віку, статі, спортивної спеціалізації, кваліфікації, від особливостей методики фізичного виховання, спортивної підготовки, умов тренування і змагань та ін

Лонгітюдний метод використовується з метою багаторічного простежування ходу психічного і психомоторного розвитку. Наприклад, вплив занять фізичною культурою на розвиток психічних процесів і рухових якостей молодших школярів. Це має суттєве значення для вдосконалення методики фізичного виховання в школі. З успіхом застосовується при вивченні впливу багаторічної спортивної тренування на формування особистості спортсменів.

Комплексний метод полягає у багатосторонньому вивченні одного і того ж об'єкта, одного і того ж явища за допомогою якогось безлічі приватних методик. Наприклад, при визначенні рівня тренованості спортсмена може бути використаний комплекс методик, спрямованих на вивчення пізнавальних, емоційних, вольових процесів і особистісних характеристик спортсмена.

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ

об'єктивне спостереження, самоспостереження, експериментальний метод і методи психодіагностики. Об'єктивне спостереження - використовується для вивчення психічних, рухових, поведінкових та інших проявів спортсменів у природних умовах їх діяльності (на тренуванні, на змаганнях та ін.) Воно може бути суцільним або вибірковим, з використанням словесної, стенографічною записи, технічних засобів (кіноапаратури, магнітофона, відеомагнітофона та ін.) Спостереження завжди цілеспрямовано, проводиться за заздалегідь складеною схемою, із заздалегідь передбаченим планом обробки зареєстрованих фактів.

Самоспостереження найчастіше поєднується з іншими методами і виражається у формі словесного звіту, який розкриває деякі суб'єктивні сторони досліджуваного явища. Наприклад, аналіз спортсменом своїх рухів, дій, переживань, станів, думок і т.д. в процесі діяльності, що надзвичайно важливо для пізнання спортсменами самих себе (самопізнання) з метою самовдосконалення не тільки в техніко-тактичному відношенні або в плані розвитку рухових якостей, але і особливо з метою формування себе як особистості і раціонального управління самим собою в різноманітних, часто непередбачених ситуаціях життя і діяльності.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД -

лабораторний і природний експеримент.

Лабораторний експеримент проводиться у спеціальних приміщеннях - лабораторіях, камерах і пр., обладнані приладами і апаратурою різного типу (тахістос-копами, РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ, реєстраційними приладами і обчислювальними засобами).

Малюнок

Малюнок

Природний експеримент - констатуючий, формуючий або перетворює -

психолого-педагогічний .

У лабораторному і природному експерименті іноді використовуються методи моделювання. Зазвичай моделюються змагальні умови, в яких протікає діяльність спортсменів.

Психодіагностичних методів

Розраховані на вивчення розумового і психомоторного розвитку, спеціальних здібностей до конкретних видів спорту, психічних, (предсоревновательних, змагальних, послесоревновательних та ін

) станів спортсменів, зокрема, стану психічної готовності до змагання, стан тренованості і пр. можуть бути застосовані і для відбору кандидатів до збірних команд.

Широко використовуються різні інструментальні та бланкові методики для дослідження інтелекту, психомоторики, конкретних пізнавальних, емоційних і вольових процесів, а також властивостей особистості спортсмена.

МЕТОДИ КІЛЬКІСНО - ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ

Використовуються для обробки фактичного матеріалу досліджень.

Кількісні методи - математико-статистичні методи (кореляційний, факторний, дисперсійний, дискримінантний та ін види аналізу).

Кількісні методи полягають в аналізі матеріалів дослідження по змістовній сутності досліджуваних психічних явищ, їх диференціювання та класифікації за типами, групами, варіантами і т.п. Наприклад, при вивченні впливу навчальної та змагальної мотивації на оволодіння руховими діями спортсменів з сильною і слабкою нервовою системою фактичний матеріал вимагає наступної диф-ференцировки: -

 по-перше, поділу учнів на групи за ознакою сили - слабкості нервової системи; -

 по-друге, виділення в кожній групі варіантів успішності оволодіння діями в залежності від вказаної вище мотивації.

 Інтерпретаційні методи

 До цих методів належать різні варіанти теоретичного аналізу та узагальнення матеріалів дослідження з позицій системно-структурного, функціонального, генетичного, кібернетичного, інформаційного та інших концептуальних підходів до розроблюваної проблеми.

 Методологія та практична ефективність психічного тренінгу -

 орієнтація процесу систематичного психотренінгу на формування психічних якостей і навичок, здатних забезпечити досягнення піку спортивної майстерності при одночасному підвищенні якості психосоматичного здоров'я спортсмена; -

 навчання спортсмена трансформації психічного стану з метою використання в умовах змагальної діяльності так званого альтернативного стану свідомості; -

 забезпечення в ході тренувального процесу позитивного розвитку особистості спортсмена і підвищення його духовно-діяльнісного потенціалу.

 Можливості психічного тренінгу -

 достовірне поліпшення стійкості і переключення уваги, швидкості переробки інформації, істотне поліпшення психоемоційного статусу; -

 підвищення функціональних можливостей спортсменів (поліпшення показників психомоторики і психічних процесів, вегетативних функцій); -

 зміцнення психосоматичного здоров'я і підвищення рівня психофізичної адаптації організму спортсменів до фізичних навантажень; -

 зростання емоційної стійкості за рахунок стресслімітірующіх ефекту, здатності протистояти перешкодам на шляху до досягнення мети і рівня вибагливого; -

 підвищення успішності учнів установ спортивної спрямованості (ССО), зміна емоційно-етичної орієнтації, зростання почуття внутрішньої гармонії.

 Навчання спортсмена психічної саморегуляції і активному входженню в альтернативне стан свідомості (АСС). -

 повна концентрація уваги на цільовій установці (результаті) у поєднанні з дисоціацією з навколишнім середовищем; -

 зміна сприйняття часу і простору; -

 зниження больової чутливості і зняття психологічного бар'єра (трансформація оцінки досягнення мети); -

 формування моторно-психічного образу реалізації спортивного навику; -

 гармонізація біоелектричної активності головного мозку і ланок біоенергетичної системи організму (меридіанних біологічно активних точок).

 Формування ефективного тренувального процесу і регуляції передстартової підготовки спортсмена -

 Моделювання психічного стану спортсмена в умовах реальної професійної діяльності; -

 Виявлення системних реакцій на середовищні впливу, тобто адаптація організму спортсмена до зовнішнього середовища; -

 Визначення показників ступеня готовності спортсмена до умов і обставин змагального процесу.

 Вивчення системної організації цілеспрямованої діяльності спортсмена: -

 Застосування формули фізичної ентропії Больцмана-Шеннона; -

 Розподіл ентропії відповідно до дельта-функцією Дірака; -

 Оцінка стану спортсмена при пред'явленні йому різних тестових завдань для вирішення завдання моніторингу. - цілеспрямованість; -

 ініціативність; -

 рішучість; -

 сміливість; -

 самовладання; -

 наполегливість; -

 стійкість;

 Рішення задач мотивації поведінки спортсмена, формування моральних та інтелектуальних основ спортивної діяльності: -

 орієнтація діяльності спортсмена на подолання зростаючих труднощів; -

 усвідомлення необхідності обов'язкової реалізації тренувальної програми і змагальних установок; -

 системне введення додаткових труднощів; -

 використання змагальних почав і відносин; -

 послідовне посилення функцій самовиховання.

 Спеціальна психічна підготовка спортсмена -

 формування психічної готовності до досягнення високих результатів; -

 формування актуальних мотивів і установок, мобілізуючих на досягнення мети; -

 оперативна «налаштування» до дії; -

 регулювання психічних станів, обумовлених очікуванням відповідального змагання; -

 регуляція емоційно-вольових проявів у ході змагань або тренування; -

 оптимізація відновних процесів і загального стану спортсмена засобами «психорегулирующим» впливу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методи спортивної психології"
 1. Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008

 2. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 3. Методи юридичної психології
    методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 4. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
    методами виховання швидкісних здібностей є: методи строго регламентованого вправи; змагальний метод; ігровий метод. Методи суворо регламентованого вправи включають в себе: а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху, б) методи варіативного (змінного) вправи з варіюванням швидкості і прискорень за заданою програмою
 5. Введени
    методист, спортивний вчений (розробник і практик) і всі інші особи, причетні до сфери спорту, включаючи спортивного вболівальника. Причому в поняття суб'єкта варто включити і різні види (типи) спільнот зазначених осіб. У зв'язку з цим значно розширюється діапазон психологічного вивчення суб'єкта спорту. Відповідно розширюється спектр психологічного пізнання світу діяльності у сфері
 6. 6. Рефлексія
    методами, а по суті, емпірично, психологи не змогли взагалі-знайти для рефлексії місця у своїх теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто «негативне ставлення сучасних психологів до інтроспективної психології». Справа в тому, що
 7. Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008

 8. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
    спортивні заходи; в) здійснюють будівництво, утримання та організацію роботи об'єктів і муніципальних установ фізичної культури і спорту (спортивних майданчиків, стадіонів, плавальних басейнів, спортивних шкіл та ін.); г) контролюють дотримання встановлених правил, нормативів і стандартів у роботі фізкультурно- спортивних муніципальних унітарних підприємств; д) розробляють,
 10. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

© 2014-2022  ibib.ltd.ua