Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Світогляд: сутність, зміст, структура і типологія

Світогляд лікаря має високу значимість як ядро духовного підстави для діяльності медичних фахівців і містить загальносвітове, внутрішньоросійське та медичне вимірювання.

По-перше, в XX столітті людство розчарувалося в двох стрижневих світоглядних ідеях - у вірі у всемогутність науки і техніки та в можливості побудови справедливого суспільства для більшості людей. Сучасна людина змушений шукати духовні основи свого існування в умовах світоглядного плюралізму та загострення глобальних проблем. Саме з цим пов'язана загальносвітова тенденція підвищеної уваги до людини і, особливо, його духовного світу, світогляду. Розрив між науково-раціоналістичним, з одного боку, і практично-гуманістічес-ким, власне людським, компонентами світогляду, - з іншого, придбав загрозливі розміри. Звідси випливає необхідність коригування існуючих ідеалів, цінностей, принципів, смисложиттєвих орієнтацій людини. Потрібна нова світоглядна парадигма виживання в сучасних умовах, значне місце в якій відводиться лікарям, багато в чому визначають тілесне здоров'я людства. По-друге, внутрішньоросійськими значимість проблеми обумовлена існуючої у вітчизняній філософії і всієї духовного життя суспільства традицією особливої уваги до світоглядних проблем людини в кризовий час. Неоднозначні результати відбувається реформування та, особливо духовна, соціально-політична Переорієнтація держави в Росії вимагають пошуку і обгрунтування адекватних новим умовам світоглядних принципів, ідеалів, цінностей, переконань, здатних служити російським громадянам надійними орієнтирами в повсякденному житті і її перспективі. Складність положення посилюється труднощами перехідного періоду країни, коли основна маса росіян серйозно от-влечу від глибокого обмірковування проблеми світоглядної орієнтації і змісту своєї духовності і сенсу життя. Для багатьох актуальним залишається питання про фізичне виживання в умовах соціально неориентированной ринкової економіки.

По-третє, значення медичного вимірювання дослідження світогляду обумовлено тим, що в лікаря є велика влада над пацієнтом. Вона виражається в професійному втручанні в психіку і тіло людини, що пред'являє до світогляду лікаря особливі гуманістичні вимоги. Крім того, професійна діяльність лікаря безпосередньо пов'язана з цілим спектром власне світоглядних проблем: здоров'я і хвороби, норми і патології, життя і смерті, морально-гуманітарного осмислення клонування людини, трансплантації органів і тканин, меж дослідження людини і обмежень експериментування з ним, евтаназії та ін Зростання вимог до загальнокультурного і професійному змістом світогляду лікаря викликано збільшенням обсягу знань, вдосконаленням медичної теорії, розширенням можливостей медичних технологій.

Необхідність підвищеної уваги до світогляду обумовлюється не тільки теоретичним значенням висунутих питань, а й суто практичними обставинами і, перш за все, кризою вітчизняної охорони здоров'я. З жалем доводиться констатувати той факт, що відбувається розмивання і руйнування традиційних професійних цінностей і мотивації діяльності лікарів, деформація їх переконань і ідеалів, заснованих на принципах гуманізму і справедливості. Це - відмова від виконання свого професійного обов'язку, вимагання хабарів у хворих, спекуляція ліками, насильство над пацієнтами, зв'язок з мафіозними структурами, негласне обслуговування представників злочинного світу.

У вітчизняній і зарубіжній філософії сьогодні є значна кількість підходів до поняття «світогляд». Відзначаються, як правило, дві основні характеристики: світогляд завжди означає найбільш загальне розуміння людиною природного і соціального світу і свого місця в ньому, причому світ розуміється як матеріально-духовна цілісність, як єдність природи (космосу), суспільства і людини з його свідомістю і духовністю . Деякі автори вважають неправомірним виділення системи загальних поглядів і уявлень про світ в якості основного, родового ознаки світогляду. Сумніву піддається, насамперед, доцільність вживання поняття «світ в цілому», в силу відсутності його суворої визначеності. Думається, побоювання щодо цього можуть виникати лише в тому випадку, якщо розуміти «світ в цілому» як сукупність всіх явищ дійсності. Прав B.C. Овчинников, стверджуючи, що «предметом світогляду є не абсолютно все в світі, а найбільш загальні риси, властивості, закони об'єктивної реальності, що охоплює природу і суспільство, природне і соціальне сфери діяльності людей». Крім того, термін «світ в цілому» характеризує таку специфічну рису світогляду, як прагнення до цілісного відображенню дійсності. Справедливо стверджує В.Г. Іванов, що «цілісність і єдність матеріального світу, загальний зв'язок явищ, існування загальних об'єктивних законів, детермінізм об-громадської-історичної практики - ось те головне, що забезпечує цілісність свідомості і світогляду».

Другий основною характеристикою світогляду особистості називається її позиція, виражена емоційно-чуттєвим і раціональним ставленням до зовнішнього середовища. Адже утримання світогляду людей виражає насамперед сукупність їх різноманітних переконань та ідеалів. Таким чином, досить очевидно, що під світоглядом особистості слід розуміти переосмислення, які зазнали оцінці знання, а також сформульовані на їх основі і на основі життєвого досвіду ідеали, норми, принципи життя, розуміння цінностей і ставлення до них, вироблені переконання, прийняті вірування (см .

схему).

Типову структуру має не тільки наукове, а й буденне світогляд, міфологічне чи релігійне. У даних умовах оцінка численних варіантів структури світогляду рівнозначна оцінці на істинність, так як підходом до структури світогляду буде пошук відображених у ньому основних сфер та видів життєдіяльності людей, закріплених для світогляду в духовних формах на основі засвоєної картини світу.

2-2120

Зміст світогляду структурно виражається у властивих йому формах, головною з яких є картина світу і ставлення суб'єкта до природи, суспільству і собі. Світогляд - це дихотомія узагальнених переосмислених знань і позицій (переконань) суб'єкта. Структура і зміст світогляду, так чи інакше, відображені в інших поняттях, близьких поняттю «світогляд» або позначають конкретні його елементи і сторони.

Світовідчуття - це ставлення людини до навколишнього світу, що виявляється в його настроях, почуттях і відповідних їм діях. Світовідчуття висловлює поверхневу, ситуативну, фрагментарну зв'язок людини з світом і самим собою, що представляє первинну щабель буденно-практичного освоєння світу людиною, його оцінку відповідно з потребами та інтересами. Але саме через світовідчуття здійснюються перші усвідомлювані контакти людей з навколишнім світом і між собою як представниками цього світу.

Світобачення - це сукупність поглядів, переконань на світ. Воно формується як підсумок всього чуттєвого пізнання і його оцінки. У ньому використовуються відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять та інші форми чуттєвого пізнання. Світобачення підкреслює також деяку уміротворенческую, спокійну позицію людини (суб'єкта), що виникла як узгодження повсякденного пізнання і життєвої позиції. Світоглядом особистості позначається також її виборча здатність до спостереження свого природного і соціального оточення, визначенню буденно-практичного, часто утилітарного сенсу життя. Світобачення - необхідна духовна база для виникнення форм світогляду на абстрактно-логічному рівні свідомості і мислення людей.

Світобачення - це варіант світосприйняття та світовідчуття, що формується переважно на основі зорового відображення. Воно складається у фіксованому, досить стабільне сприйняття та поданні про пережитому моменті. У мировидении людини міститься активна оцінка середовища перебування як сфери власної діяльності. Іноді світобачення зв'язується з ірраціональними способами переживання світу: релігійні бачення, божественні провидіння, одкровення і осяяння, ворожіння, магія і т.п. Наука не оперує даними смисловими значеннями.

Світорозуміння - це абстрактно-логічне осмислення дійсності, система понять, інтелектуальний рівень світогляду. Світорозуміння характеризує вміння особистості виділяти для себе найбільш значиме в світі, глибоко проникати розумом і разу-мом в сутність осягаються явищ, осмислювати цілепокладання і здійснювати вибір адекватних засобів досягнення бажаного.

З наведених визначень видно, що світогляд має складну і багатозначну структуру. Багато сторони й елементи світогляду отримали в ході історичного розвитку суспільства і пізнання самостійні назви (позначення). При всьому багатстві і мінливості свідомості людей досить стійкою в ньому залишається картина світу. Вона виступає вихідним інформаційним підставою самої свідомості, а також і світогляду. Значна частина переосмисленої і переоціненою картини світу виступає і елементом змісту світогляду людей. Картина світу, на відміну від світогляду, - це вся сукупність знань про буття, яку має людина. У науковій літературі виділяються також філософська, релігійна, ціла серія природничонаукових картин: фізична, хімічна, біологічна, космологічна, причинно-механічна та інші. Існують теорії чуттєво-просторової, духовно-культурної та метафізичної картин світу. Для картини світу характерний об'єктивний підхід. Насамперед, важливо виділити три основних провідних компонента всякої картини світу: а) знання про природу, б) знання про суспільство, в) знання про людину і його свідомості (духовності).

Образ світу - це цілісна, багаторівнева система уявлень людини про світ, інших людей, про себе та свою діяльність.

Світогляд, як явище духовного життя суспільства і ядро духовного світу особистості, є специфічною формою відображення дійсності. Як об'єкт світогляду лікаря виступає в сукупності вся об'єктивна і суб'єктивна реальність. Предметом світогляду є істотні ознаки і зміст буття, інші важливі його характеристики, пов'язані з ціннісними орієнтирами і смисложиттєвими інтересами суб'єкта. Під суб'єктом світогляду розуміється особистість, соціальні групи і спільності.

У філософській літературі є значна кількість варіантів типології світогляду на різних підставах. Варіанти типології світогляду західних авторів характеризуються перевагою релігійного і психологічного підходів. Вітчизняні автори типологію світогляду вибудовують з позиції матеріалістичного розуміння історії, характерного для марксистської філософії. Таким чином, тип світогляду - це стійка система змістотворних і смислозначімих знань, ідеалів, норм і принципів життя, переконань і вірувань, функціонування якої детермінується яким одним конструктивним елементом. Якщо визначальну роль у світогляді грає релігійний компонент - це релігійний тип. Сукупність нерелігійних елементів визначає світський тип світогляду. Домінування у світогляді міфології формує міфологічний тип світогляду.

Міфологічний світогляд являє собою сплав містики фантастичних образів і специфічних уявлень про матеріальні об'єкти, духовних цінностях, на основі яких первісна людина осягав, усвідомлював навколишній світ і самого себе. Міфологічному мисленню властиво невиразне поділ суб'єкта та об'єкта, предмета і знака, речі і слова, істоти і його імені, просторових і часових відносин, походження і сутності. Пояснення речі і світу в цілому зводиться до розповіді про походження та творенні в категоріях сакрального (від лат. Sacrum - священний) і профанного (від лат. Profanus - позбавлений святості, необізнаний) часу як парадигми і прецеденти для відтворення. Міфологічний світовідчуття виражається не тільки в переказах, але й діяльності у вигляді обрядів, танців, ритуалів. Міфологія включає в себе прообраз релігії, філософії і різних форм мистецтва.

Філософія, як підставу типології, утворює три основних типи світогляду. Домінування у світогляді релігійної філософії визначає релігійно-філософський тип. Може існувати і існує світсько-філософський тип, а також окультний (філософсько-містичний) тип світогляду. Важливо відзначити, що різні типи світогляду або їх окремі сторони можуть співіснувати в світогляді одного суб'єкта. Так, в Новий час утвердився деїзм (від лат. Deus - Бог), як деякий симбіоз религи озно-християнського і світсько-наукового світогляду. Його послідовниками були Ф. Бекон, Дж. Локк, І. Ньютон і багато інших мислителів. Але типові ознаки такий світогляд багато в чому втрачає. Воно внутрішньо стає досить неоднорідним, непослідовним і суперечливим.

 Філософський елемент світогляду особистості передбачає відображення його об'єкта, предмета, суб'єкта, змісту, структури, типу, аспектів, методології дослідження засобами і способами соціальної філософії. Природничо елемент світогляду передбачає розгляд його з позиції освоєння природи особистістю. Він базується на узагальнених знаннях про космос і природу Землі, про суспільство, як обособившейся частини природи, і про людину в світі природи. Природничо елемент світогляду особистості в сучасних умовах постійно актуалізується, виступає одним з показників культури особистості. Гуманітарний елемент світогляду особистості відображає усвідомлення нею соціального буття і свого місця в ньому. Він включає погляди та ідеали соціально-історичного, культурологічного, формаційного, економічного, соціального, політи-ко-правового, морального, художньо-естетичного, релігійні-но-атеїстичного та іншого характеру. Науково-соціальний елемент світогляду особистості відображає і виражає її статус у суспільстві у співвідношенні зі статусом інших суб'єктів, права і свободи особистості, міру їх реалізації, громадські та індивідуальні інтереси, потреби, рольову характеристику особистості. Релігійний (теїстичний і атеїстичний) елемент світогляду відображає ставлення особистості до свободи совісті (як свободи вірувань), свободі критики вірувань (вільнодумство), свободі від вірувань (атеїзм). Біоетичний елемент світогляду особистості проявляється відносно людини до живої природи, до всього живого і людині як представнику живого на Землі на основі загальновизнаних людських норм моральності в інтересах гармонізації відносин людини з навколишнім його природою. Психолого-антропологічний елемент світогляду особистості характеризує емоційно-вольове освоєння знань, цінностей, норм поведінки і перетворення їх на особисті погляди, переконання, вірування, в вольову установку до певних дій. 

 Виділення перерахованих елементів не є вичерпним. Жорсткому рознесенню світогляду особистості по домінуючим елементам притаманний недолік, обумовлений взаимосвязанностью і взаємодоповнюваністю елементів світогляду. Очевидно, що найбільш плідним буде системний підхід, коли світогляд особистості розглядається в єдності онтологічного, гносеологічного і психологічного, соціального, аксіологічного, історичного елементів в єдності пізнавального, теоретичного і практичного відношення людини до дійсності і до самого себе. 

 Література 

 Іванов В.Г. Фізика і світогляд. Л., 1975. 

 Калінін В. С. Методологічний аналіз природи переконань / / Методологічні питання аналізу суспільної свідомості. Горький, 1972. 

 Казаченко В.І., Петленко В.П., Тихонов М.І. Соціологія і світогляд лікаря. СПб., 1992. 

 Овчинников B.C. Світогляд як явище духовного життя суспільства. Л., 1978. 

 Ойзерман Т.І. Проблеми історико-філософської науки. М., 1982. 

 Мартиничев І.В. Світогляд натураліста. М., 1980. Шуртаков К.П. Світогляд і методи його формування. Казань, 1989. 

 Питання для самоконтролю 1.

 Чим обумовлено підвищену увагу сучасного людства до світоглядної проблематики? 2.

 Яка структура світогляду? 3.

 Як співвідносяться зі світоглядом світовідчуття, світогляд, світобачення, світорозуміння, образ світу і філософія? 4.

 Що є об'єктом, предметом і суб'єктом світогляду? 5.

 За яких підстав здійснюється типологія світогляду? 

 Теми доповідей та рефератів 1.

 Світогляд: сутність, структура і функції. 2.

 Філософський аналіз основних типів світоглядів. 3.

 Світоглядна функція філософії. 4.

 Місце і роль світогляду в духовному світі і досвіді лікаря. 5.

 Порівняльний аналіз міфологічного, релігійного, натурфилософского та наукового типів світогляду. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Світогляд: сутність, зміст, структура і типологія"
 1. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    світогляду, політичним прагненням, роду занять, професійним інтересам і т.д., то специфічна риса державної організації полягає в об'єднанні на-селища певній території з наступним поділом останньої на адміністративно-територіальні одиниці. Іншими словами, ця риса полягає в строгому обмеженні державного-вом своїй території. На цю територію
 2. ПРЕДМЕТ, СТАТУС ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
    світоглядних, методологічних і теоретичних позицій. Про час виникнення релігієзнавства існують крайні точки зору, як і про виникнення самої релігії. Одна з них стверджує, що релігія існує стільки ж, скільки існує людство, трансформуючись у міру його розвитку від ранніх її форм: анімізму, фетишизму, шаманізму - до складних систем універсальних світових
 3. 1. Позитивна метафізика не має в межах теоретичного розуму предметної області
    світогляду людей, однак відповідь на нього ми можемо мати не на рівні епістеми, тобто не на рівні аподиктичні знання, а на рівні докси, тобто на рівні віри. Більш докладно я викладу цю проблему далі, а поки зверну увагу читача на наступне. Розрізнення існування об'єктів в мовній структурі або ж у структурі, опосередкованої пізнавальними здібностями людини, і
 4. Філософія в Росії.
    світогляду - наукової раціональності. Н. Бердяєв писав: "У нігілістів було підозріле ставлення до високої культури, але був культ науки, тобто природничих наук, від яких чекали рішення всіх питань". Ось, наприклад, аргументація Д. Писарєва, що думають про шкільних програмах: "Запитує чи коли-небудь дитина про те, що було тисячу років тому? Ні, він і уявити собі не може
 5. Анархізм
    світогляд, яке дозволило б здійснити комунізм і анархізм на практиці. Він поділяв уявлення про державу як про «абсолютне зло», поневолює людину вже з дитинства, і головному джерелі соціальних бід, підлягали знищенню. Але саме спроба філософа створити позитивну програму анархізму у вигляді ідеального устрою суспільства на противагу монополії стихійного антиетатизму
 6. 4.Питання вивчення народних рухів
    сутності селянських воєн, їх роль, місце і історичні наслідки. П.Г. Ринд-зюнскій вважає, що масові селянські виступи тієї пори не могли вийти за внутріформаціонние межі. У зв'язку з цим важливим є питання про їх вплив на еволюцію феодальних відносин, політику держави. Протидіючи крепостничеству, селянські війни в той же час були тісно переплетені з усіма
 7. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    світогляду К. М. Леонтьєва. Самодержавство в Росії спирається на «родове монархічне почуття, є ... головним організуючим початком, головним знаряддям дисципліни », воно зміцніло під впливом православ'я, є для країни головним« рятівним і плідним началом », звідси життєва необхідність його збереження і зміцнення. Тому К.Н. Леонтьєв із захопленням зустрічає контрреформи
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    світогляду, їх ідеології, психології та менталітету, з навичок їх суспільної поведінки. (М. Рейман, ФРН) Нового освітлення заслуговує формування керівництва більшовицької партії. Процес цей йшов демократичним шляхом. На Квітневої конференції та на VI з'їзді РСДРП (б) вибиралися і повернулися в країну емігранти, і підпільники, і висуваються в ході революції місцеві працівники. Серед
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    світогляду російського суспільства, настільки необхідного йому в умовах політичних, еко-номічного і правових реформ. Теорія держави і права також сприяє і формуванню рос-сийского юриста в дусі демократичних, гуманістичних тенденцій і традицій, необхідної політичної і правової культури. Без спеціально підготовлених юристів не може функціонувати правова система - це знали
 10. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    світогляду приходить релігійно-хліборобське - з культом Сонця, вмираючого і воскрешає бога, який уособлює землеробські цикли, зміну сільськогосподарських сезонів, тобто змінюється міфологічна свідомість. Вже міфи Стародавньої Греції та Стародавнього Риму за змістом і функціям істотно відрізняються від міфів присвоюють товариств. У цьому процесі зміни ідеології, що впливає і на
 11. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    світогляд. Власний розвиток Російської держави не було предметом занять і наукових інтересів представників теорії держави, а було віддано на відкуп історикам, багато з яких також ряд конкретних російських державно-правових процесів підганяли під загальні схеми і догми марксистсько-ленінської доктрини. Панувала юридична парадигма про розрив того нового типу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua