Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д . Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Модель генетико-средового взаємодії Готтлиба-Ейслінн як механізм сензитивного періоду

Уявлення про сензитивних періодах були розроблені етологами (К . Лоренс, К. Харлоу), які показали значення цих періодів для швидкого навчання за типом імпрін-тингу і для майбутньої поведінки тварин. Паралельно у вітчизняній школі фізіолог А. А. Ухтомський розвивав вчення про домінанту, яка була нічим іншим як механізмом сензитивного періоду і імпринтингу. Домінантне стан мозкових структур виникає в період різкої зміни гормонального фону і зовнішніх впливів. Особливою властивістю домінанти є інерція, яка полягає в тому, що, один раз виникнувши, домінанта може відновлено, як тільки відтворюється, хоча б частково, що став для неї адекватним (ключовим) зовнішній фактор.

353

12 Марцинковская

Подальша розробка уявлень про механізми сензитивного періоду здійснюється в рамках епігенетичного підходу.

Епігенетичні принцип розвитку, який стверджує єдність генетичного і середовищного, може бути розкритий через уявлення про різних варіантах співвідношень цих координат розвитку. Така спроба зроблена в моделі генетико-средового взаємодії Дж. Готтлі-ба, модифікованої Р. Ейслінн.

При розгляді сензитивних періодів акцент робився найчастіше на одній його функції - підвищення чутливості, тоді як більш перспективною нам здається розглянута модель сензитивного періоду як средового фільтра, забезпечує підвищення не тільки чутливості, а й вибірковості до зовнішніх впливів.

Р. Ейслін модифікував модель Дж. Готтлиба і описав три основних типи генетико-средового взаємодії (рис. 11.1).

Перший тип - збереження. Якщо яка-небудь здатність вже розвинена до моменту появи адекватного досвіду, то вона зберігає рівень свого розвитку. Якщо досвід відсутній, зміна спроможності може бути незворотнім. Прикладом може служить вплив харчування на ріст дитини. Дж. Теннер побудував шкалу фізичного розвитку на основі лонгитюд-них досліджень. У період швидкого зростання у підлітків (сензітівний період) відсутність адекватного харчування породжувало порушення кривої зростання. Якщо депривація тривала весь період швидкого зростання, то кінцевий рівень зростання був нижче. Якщо депривація була до або після цього періоду, крива розвитку виявлялася близькою до норми.

Другий тип - посилення. Здатність частково розвинена до моменту взаємодії. При відсутності досвіду вона буде розвиватися, але з втратами. Якщо досвід присутній, розвиток буде йти швидше і більш комплексно. Прикладом можуть служити дослідження, проведені на тваринах і немовлятах. Нейрони в зоровій корі кішки відповідають на обмежене число стімульних орієнтацій, хоча повний комплект орієнтаційних нейронів представлений від народження, але протягом раннього постнатального періоду кошенята втрачають чутливість до орієнтації, якщо немає адекватних орієнтовних стимулів (дані С. Блек-мор і Дж. Купер, С. Пек та С. Блекмор). Пропорції нейронів орієнтаційної чутливості збільшуються в процесі розвитку при наявності орієнтаційних стимулів у сензітівний період. А. Льовенталь і Г.Хеьі показали, що вертикальний досвід підтримує вертикальну чутливість, горизонтальний - горизонтальну, а діагональний - діагональну, вертикальну і горизонтальну. Ці результати підтверджують існування первинних орієнтацій; сензітівний період чутливості до орієнтаціям починається при переході нейронів від неселективних до високої селективності. Фільтр для селекції широкий.

У немовлят зорове перевагу знайомих осіб з'являється після декількох місяців постнатального розвитку.

Цьому передує розвиток більш раннього фенотипу, такого, як увага до контурів.

Релі контурна депривація трапляється в ранньому постнатальному періоді, то це може викликати дефіцит у розвитку раннього фенотипу (увага до контурів), а в результаті подальший розвиток переваг особи (пізнього фенотипу) може деградувати.

Третій тип - індукція. За відсутності здатності до появи адекватного сенсорного досвіду розвиток можливий тільки за умови накопичення досвіду. Прикладом розвитку за типом індукції може служити розвиток мови. Адекватний досвід взаємодії з соціальним оточенням індукує мовленнєвий розвиток, генетична готовність до якого представлена в фенотипі, але не може розвиватися без нього.

Розглянемо основні положення моделі генетико-средового взаємодії як механізму сензитивного періоду. 1.

Концепція сензитивного періоду містить в собі як обмеження вікового періоду прояву сензитивности до середовищних впливів, так і визнання селективності цих впливів, яка може модифікувати фенотип протягом цього вікового періоду.

Отже, сензітівний період виявляється чимось на зразок сре-дового фільтра, приймаючи одні впливу і блокуючи інші. Якщо фільтр широкий, то різноманітні імпульси можуть бути передані (якщо вони представлені) і впливають на кількість (рівень розвитку) або якість (тип розвитку) фенотипу. Якщо фільтр вузький, селективність для частини середовищних впливів більш обмежена, а може бути передано вплив тільки одного типу. 2.

Сензитивний період локалізується в процесі нормально розвивається функції: до, протягом або після переходу від нижнього до більш високого рівня фенотипической специфікації. Локалізація сензитивного періоду видоспецифічність і може широко варіювати залежно від різних аспектів фенотипу.

Високий

Рис. 11.1. Кілька можливих типів зміни різних рівнів розвитку функції при взаємодії зі середовищним досвідом (по Р.Ейсліну)

Можливості средовую Зрілість

розвитку вплив 3.

Якщо средовое вплив протягом сензитивного періоду не відповідає характеристикам фільтра, то фенотипическое розвиток від-хилиться від норми. Шлях цього відхилення залежить від форми фільтра часу появи невідповідності і ступеня еластичності фенотипу! Якщо еластичність висока і невідповідність не затягувати на весь сен-зітівний період, то спостерігаються ефекти компенсації (рис. 11.2).

Р. Ейслін ввів поняття «еластичність» для уточнення терміну «пластичність», який широко використовується в біологічній і психологічній літературі. Термін «пластичність» зазвичай служить метафорою для позначення певних аспектів модифікації фенотипу під впливом середовища.

Якщо щось виявляється пластичним, то може перетворитися на нову структуру або конфігурацію, яка передбачає стійкість до вторинних процесів. Однак можна навести кілька прикладів розвитку психічних функцій, ясно демонструють повернення до нормального фенотипическому рівня після ненормального средового впливу. Термін «еластичність» якраз і містить в собі можливість повернення до колишнього стану. Як приклад можна привести здатність організмів покривати ефект поживного дефіциту (за умови його короткочасності).

Розмежування понять «пластичність» і «еластичність», незважаючи на гадану теоретичну абстрактність, має велике значення для практики психологічної роботи та розуміння її наслідків, тобто володіє деякою прогностичної силою. Так, розуміючи обмеження в розвитку психічної функції (депривационную фактори її розвитку, сензітівний період становлення), можна побудувати психологічну корекційну роботу реалістично: прогнозуючи тип можливих впливів - за типом еластичності (повного відновлення) або пластичності (функціональної корекції вже змінених структур).

Наприклад, затримка в мовному розвитку дитини віком 2,5 років обумовлена надлишковим розумінням дорослих його потреб і бажань, які він висловлює мімікою, жестами, вокализациями, окремими словами. Мова як психічна функція знаходиться в сензітів-ном періоді розвитку. Структури, що відповідають за мовленнєвий розвиток, не порушені (импрессивная мова, розрізнення фонем, їх правильна артикуляція, невербальні форми символічної комунікації і т.д.). Отже, розвиток даної функції змінено за типом еластичності і може бути відновлено до можливо високого рівня розвитку в даному віці. Але якщо дитина не мала адекватного досвіду соціального та мовного взаємодії протягом перших п'яти років (як за умови грубої соціальної депривації), то, найімовірніше, мовна функція зазнала значних змін, забезпечити її розвиток в повному обсязі неможливо. Тоді корекційна робота повинна будуватися за типом «пластичності», створення умов для розвитку мовної функції в загальному контексті когнітивного розвитку, з розумінням обмежень.

Рис. 11.2. Схематичне зображення сензитивного періоду, що показує сензитивность і селективність системи до різних середовищним впливів (за Р. Ейслінн)

Інший приклад. Дослідження Д. Мітчелла (на кішках) і Д.Регала з колегами (на мавпах) показали, що при тривалому утриманні тварин в темряві (якщо воно не тягнеться до кінця сензитивного періоду) після кількох днів нормальної освітленості жовтня повертаються до нормального рівня зорової функції (гостроти зору). Якщо ж тривалість такого депривационного впливу була до кінця сензитивного періоду, то характеристики еластичності втрачаються і зорова функція не досягає нормального рівня.

Характеристики еластичності залежать, отже, від рівня розвитку фенотипу, що передує депривації, і від часу появи депріваціонних факторів.

В рамках даної моделі зрозуміло, чому середовищні впливу сприяють лише збереженню бінокулярності у кішок (кортикальная бінокулярність повністю представлена у кошенят до моменту відкриття очей) і, навпаки, є необхідною умовою для розвитку бінокулярності у людини, так як стереопсіса починає розвиватися в 3 -

4 місяці постнатально.

Отже, дефіцит у розвитку пізнішого фенотипу є результатом потреби нижнього (раннього) рівня фенотипу передавати середовищні впливу до фільтру більш високого рівня.

Розглянута модель не може претендувати на загальність. Але ряд ідей здаються нам перспективними для вирішення проблеми взаємодії біологічного (в сенсі генотипического) та соціального (в сенсі средового). Це уявлення про сензитивного періоді як фільтрі, типах взаємодії, рівнях і типах розвитку.

Модель Ейслінн-Готтлиба намічає шляхи природничо-наукового аналізу детермінації поведінки, пов'язує дозрівання (тобто внутрішні чинники розвитку) з впливами середовища (зовнішніми факторами). Більш того, дана модель розвиває і уточнює поняття «дозрівання».

З'єднання внутрішніх і зовнішніх факторів в єдиний механізм взаємодії дає уявлення про механізми психічного розвитку модифікації поведінки. 11.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Модель генетико-средового взаємодії Готтлиба-Ейслінн як механізм сензитивного періоду "
 1. Стадиальность і безперервність психічного розвитку
  модель генетико-средового взаємодії Готтлиба-Ейслі-на. Переходи в розвитку призводять до змін в організації розвивається дитини, зберігаючи наступність із попередніми стадіями. Переходи у розвитку можуть бути описані як динамічні перехідні процеси, які були обговорені вище. Важливо підкреслити, що явно реалізоване поведінка - це вже деяка форма розвитку системи, яка
 2. Сензитивні і критичні періоди
  моделювання подібного безперервного переходу від одного стану системи до іншого * Дапрімер , розвиток поведінки, яке здається дискретним або неврегульованим на рівні виконання, відбувається на основі процесів, які самі по собі безупинні і впорядковані (становлення словника або перші кроки), розглядаються як самоорганізуються властивості, типізовані нелінійними динамічними
 3. Розвиток як метафора епігенетичного ландшафту
  генетико-серед-вом континуумі. Наступність, безперервність розвитку забезпечується різночасністю, гетерохронностью генезису. Різні тривалість, швидкість, темп розвитку різних систем створюють необхідний адаптивне їх об'єднання на різних рівнях становлення в таку інтеграцію, де високорозвинені системи в поєднанні з розвиваються породжують взаємодія стабільних і динамічних
 4. Середа як предмет аналізу в психогенетике
  генетиці і психології має різний зміст (І. В. Равіч-Щербо з співавт., 1999). У психогенетике середу інтерпретується ширше і включає всі можливі аспекти зовнішніх впливів - від фізичних умов пренатального розвитку організму до соціокультурних детермінант формування особистості. У психології середу, як правило, розглядається як соціально-економічні та психологічні умови
 5. 2.3. Моделі виробничої діяльності співробітників інформаційного центру
    моделей виробничої діяльності співробітників в першу чергу пов'язана зі специфікою організації та проведення навчального процесу в лабораторіях ІЦ МФ. З метою підвищення ефективності навчання запроваджено механізм парного взаємодії «викладач - програміст». Викладач факультету, який проводить заняття з навчального процесу, працює в тісному контакті з інженером-програмістом, які
 6. Взаємодія генотипу і середовища в розвитку
    моделі реалізації генетичних впливів в онтогенезі? 6. Яке значення має активна гено-средовая кореляція для психічного розвитку людини? 7. Чому діти з однієї родини по складу особистості часто не схожі один на одного? 8. Як змінюється співвідношення генотипу і середовища у детермінації інтелекту в ході розвитку? 9. Які компоненти середовища грають вирішальну роль в походженні особливостей
 7. Програмні тези
    моделі, механізми, типи і основні фази. Здійснення державних рішень і адміністративний
 8. Релігія як культурна універсалія та її взаємодія з іншими універсалами культури
    взаємодії між різними складовими культурного універсуму. Спектр взаємодії релігії з іншими культурними універсалами досить широкий. Можна аналізувати взаємини релігії та економіки, з одного боку, і побачити вплив релігійних ідей на розвиток еконо-113 Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму мических процесів (постановка питання про господарську
 9. Глава 1 Моделі взаємодії дорослого з дитиною
    моделей взаємодії дорослого з дитиною: навчально-дисциплінарної, «невтручання», особистісно орієнтованої. Особливості навчально-дисциплінарної моделі, а також моделі «невтручання» представлені в табл. 1.1. Таблиця 1.1 Особливості навчально-дисциплінарної моделі та моделі «невтручання» Модель навчально-дисциплінарна Модель «невтручання» в життя дитини В основі:
 10. Поняття, методи і моделі психогенетики розвитку
    модель. Ампліфікаціонних модель реалізації генетичних впливів в онтогенезі припускає, що з віком, у міру дозрівання ЦНС і формування індивідуально стійких способів переробки інформації, зростає успадкованого ознаки, при цьому зберігається висока міжвікової генетична кореляція, тобто генетичні ефекти, що діяли в дитинстві, високо корелюють з
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    взаємодію як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1.
 12. Короткий зміст глави 1.
    середовищної), а також активною інтерсуб'ектного позиції в цьому світі (природному і соціальному), що дозволяє здійснювати самореалізацію творчих потенцій людини. Реалізація суб'єктної сутності людини неможлива без екстеріорізаціі ним власного індивідуального досвіду, провідною до ефекту персоніфікації особистості як поетапному досягненню рівнів персоналізації, індивідуалізації та універсалізації.
 13. ^ Нерівномірність розвитку
    як людина стає старше, темп розвитку сповільнюється. 2. Фізично дитина розвивається нерівномірно: в одні періоди - швидше, в інші - повільніше. 3. Кожен орган людського тіла розвивається у своєму темпі; в цілому частини тіла розвиваються нерівномірно і непропорційно. З фізичним нерозривно пов'язане духовний розвиток, в динаміці якого також є
© 2014-2021  ibib.ltd.ua