Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
А.В. Малинов. Філософія історії в Росії XVIII століття. СПб.: Видавничо-торговий дім «Літній сад». - 240 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Моральна філософія

Етичні погляди російського Просвітництва XVIII в. не виділяються в ізольовану, яка визначається своєю предметною областю і описують її законами, концепцію, а слідують загальному шляху новоєвропейської філософії. Етичні уявлення не відокремлюються в замкнуту етичну теорію, але знаходять вираження у двох почасти протистоять один одному тенденціях. З одного боку, етична проблематика входить складовою частиною в моральну філософію, де розглядається в більш широкому теоретичному контексті соціальних, правових, політичних питань. «Повчальні філософію поділяю я на юриспруденцію і політику», - уточнював в трактаті «Філософського пропозиції» Я.П. Козельскій271. З іншого боку, етична проблематика обговорюється в різних видах повчальною літератури і сприяє формуванню особливого жанру - дидактичної літератури, як різновиду «корисного для душі читання». І якщо етичні питання в рамках моральної філософії зачіпаються в трактатах видних мислителів XVIII в., То етичні проблеми в повчальної літературі, як правило, розглядаються різними, як тоді виражалися, «дрібнотравчасті авторами». До цього ж виду літератури ставляться так звані «комедії моралі», компендіуми морально значущих висловлювань і цитат типу «Добротонравія» і т. п.

Такий поділ супроводжується розходженням у способах етичного міркування, а саме, гномологічес - ком, що складається в компіляції сентенцій всіх моралістів; парадигматичною, що складається в зображенні зразків чесноти; аподиктичні, що складається в логічному доведенні.

Для епохи Просвітництва характерна перевага юридичного способу мислення. Прикладом цьому може служити юридичне визначення чесноти й вади Я.П. Козельським: «42. Здатність або схильність в людині до спостереження правост називаю я чеснотою, а схильність до злочину правост - пороком »272. Водночас Я.П. Козельський підкреслював, що «доброчесність є схильність і здатність, а не примушування до спостереження правост» 273. Етичні якості не можуть розглядатися з точки зору користі чи шкоди і «схильні до змін в міркуванні особи, часу, місця» 274. Юридична наука і політика необхідно використовують такі поняття, як «справедливе» і «несправедливе», «добре» і «худе», «чеснота» і «порок». Юриспруденція і політика є, так би мовити, сфери застосування цих понять, області їх змістовної, конкретної інтерпретації. Однак теоретичне обгрунтування ці поняття одержують лише в моральної філософії.

Найбільш значущим для юриспруденції є поняття справедливості, що безпосередньо закріплюється в праві. Право є вираз того, що вважається справедливим. Можна навіть сказати, що право тотожне справедливості, а з боку етичних оцінок вона є або добрим, або безстороннім (етично нейтральним) 275. На цій підставі Я.П. Козельський пропонував розрізняти право і закони. Хоча закони можуть спонукати до доброчесним делам276, вони не завжди бувають справедливими, не завжди грунтуються на справедливості, в той час як право не може бути несправедливим. Юриспруденція, яка розглядає вчинки з точки зору реализующейся (або не реализующейся) в них справедливості, є знання прав, а не законів. У цьому вона відрізняється (за термінологією Я.П. Козельського) від легіспруденціі.

Зв'язок моральності з політикою постійно підкреслюється російськими просвітителями (наприклад, Н.І. Новіковим277). Їх об'єднує не тільки те, що вони складають предмет моральної філософії в широкому сенсі. Єдність державної діяльності і прагнення до чесноти закріплюється низкою загальних для них характеристик. Передусім і політика і чеснота є вид розумного регулювання життя, внаслідок чого державна діяльність і може розглядатися (як в теорії поліцейської держави) як засобу досягнення чесноти. Доброчесність формується зовнішнім чином. Це те, що привноситься в людську природу, задається, виховується, в широкому сенсі прищеплюється. Тому чеснота складається під впливом зовнішніх зусиль, часто представляють собою лише сукупність повчальних прикладів. «Все може служити до чесноти, - писав Н.І. Новиков, - розум читаних нами авторів, смак відвідуваних нами приятелів, батьківські наші закони і все те, що ми чуємо, входить в наші звичаї, отримують і вони вид тих предметів, які нас оточують »278. Моральність набувається в сфе-ре публічності, у сфері зовнішніх відносин, заставу морального впливу яких полягає в регулярності, в проходженні правилам, в підтримці постійного зусилля в контролі не тільки з боку держави (через покарання і нагороду) і публічних відносин в цілому (через осуд і схвалення), але перш за все над самим собою. Зовнішня і внутрішня дисципліна, контроль потребни для підтримки чесноти. «Але до цього потрібні довготривалі міркування, наміри, часто підтверджені, і невпинні старання, які б могли нас утримувати на шляху доброчесності», - писав той же Н.І. Новіков279. Мораль чи практичне повчання потребує правілах280, завдяки яким стає можливим розгляд видів чесноти: пряме добросердечіе281, доброзичливця-ство282, гостепріімство283. В основі добродійної діяльності лежить почуття внутрішнього задоволення, як зазначав Н.І. Новіков: «... невідоме деякий внутрішнє задоволення, перший плід, перша відплата чесноти» 284.

У той же час, мораль саме «має служити правилом наших вчинків ... в усіх відношеннях і станах ... »285 На цьому грунтується широке тлумачення моралізаторство як науки (або, правильніше буде сказати, дисципліни) життя:« Мораль є наука, яка наставляє нас, управляє дії наші до нашого благополуччя і досконалості, яка вселяє нам істинні правила великих посад наших до автора, найвищій нашому благодійнику, до ближніх і до себе самих, яка наказує оці посади і показує засоби до досягнення оних »286.

Розумна діяльність, що обгрунтовує доброчесний вчинок, зближує мораль з просвітою. «Премудрість є дія розуму, - зазначав Н.І. Новиков, - непросвешеніе розуму і неприборканість серця завжди знаходяться разом »287. Чеснота є одночасно і засіб і наслідок освіти. У освіченому розумі істина як результат знання збігається з чеснотою як результатом благого життя. Єдність знання і доброчесного життя, істини і блага грунтується на єдності предмета, розглянутому освіченим розумом у двох аспектах - з боку розуму і з боку свободи: «... кожен предмет має два види, з яких один належить розуму, а інший, що відносився до нашому добробуту, належить до свободи »288.

Зведення етичного до природного, спонукає шукати джерело моральної норми в «природі людини»: або констатувати «моральні почуття», або досліджувати природні потреби. У самій обший формі моральні почуття розкриваються як почуття морального повинності (або посади), на якому грунтується людське гуртожиток. У цьому зв'язку цікаво розлоге міркування С.Є. Десницкого: «З вироблених мною тут многоразличних старожитностей і потомства прикладів, службовців до утвердження благочестя, слід оне найважливіша в житії людському повчальне начало, за яким тільки єдиному рід людський може управляти свої поведінки і дотримати оних благопристойність. Се початок власне називається відчуттям належне ^ ти своєя в людстві, воно складається в повазі загальних правил, потрібних для поведінки, пристойного каждо-му. Засоби до досягнення, що здійснюються за сим правилам благопристойності, суть вчення, виховання, приклад і благочестя »289. Так леї С.Є. Десницький продовжував: «Важко наказати для поводжень роду людському обшие правила повчальні і важче еше виконувати оні, однак і на останньому дотриманні оних засноване саме буття суспільства людського, яке в іншому випадку звернулося б у ніщо, якби рід людський взагалі не був нагодований відчуванням потреби толь важливих для поведінки загальних правил. Се побожне відчування своєя посади ще більше переконує наше в тому думку, впливають спершу від природи і підтверджене наостанок міркування філософським, що такі і толь важливі правила моралізаторство суть веління і закони Всевишнього ... і що така думка чи поняття про правила поведінки загальних впливало смертним від природи ... »290. Розглядаючи моральне почуття як основу людського співжиття, тобто як конститутивний чинник соціальності, С.Є. Десницький прямо співвідносить свої думки з традицією британської моральної філософії. Найбільш наочно, на термінологічному рівні, це проявляється в синонімічному використанні С.Є. Десницький понять «моральне почуття» і «моральний сенс», що відбувається від двоякого перекладу англійського виразу «moral sense». Суспільство є розвиток і реалізація моральних почуттів складових його індивідів, ілюстрацією чого служить історія давніх і нових народів, насамперед історія їх традицій і законодавства. Зовнішнім чином суспільство скріплюється законами, які, однак, лише інсти-туціалізіруют моральне почуття, точніше почуття справедливості і несправедливості. Етика або повчальна філософія, таким чином, лежать в основі юріспру-денця. Коментуючи перекладену ним книгу У. Блек-стогону «Ілюмінація англійських законів», С.Є. Лесницький писав: «У тлумаченні причин або почав моральних два пункти або два питання повинно приймати в міркування: 1.

По перше питається: у чому доброчесність полягає? Або, інакше сказати: яка поведінка становить в людині характер гідний похвали, честі та поваги? 2.

По друге питається: Якою силою або якістю душевним робиться те, що ми інший вчинок або характер, яким би оний не був, воліємо іншому в людині? »291. У відповіді на ці питання С.Є. Лесницький посилається на Хатчесона, Кларка і Сміта. Так, чеснота, згідно прийнятої ним точці зору, полягає в доброзичливості або бажанні блага; благо-пременімом поведінці до всіх обставин, в яких ми знаходимося; в розсудливому примноженні власного благополуччя. Підстава етичного міркування складається або в самолюбстві, «утверди до примноження нашого власного благополуччя», або в моральному сенсі як особливої здатності чи якості душі, яка оцінює інші характери з точки зору подобається чи не подобається, або на основі властивої людській природі симпатії чи страстопріімства. Таким чином, С.Є. Лесницький визначає чотири підстави моральної оцінки: самолюбство, розумне міркування, моральне почуття (сенс), сімпатія292.

Одним з основних наслідків перенесення етичної точки зору в юриспруденцію і історіографію стало формування в рамках етики порівняльно-'історичного метола, згідно з яким повчальна філософія розглядає «що праведним і неправедним, добрим і худим відзначається у різних народів »293.

У той же час, як зазначав С.Л. Пештіч: «Використання порівняльно-історичного методу у вивченні історії права дозволило Десницької обгрунтувати положення про спільність законів історичного розвитку» 294. Від себе додамо, що не останню роль у формуванні цього положення зіграло уявлення про єдність і незмінність природи людини, проголошуване теорією природного права.

Суперечності і непослідовності теорії природного права дають матеріал як для утилітаристське, так і для онтологічних тлумачень принципів моральної філософії. Тут одержують змістовну інтерпретацію такі терміни, як загальне благо, зводиться до раціональної державної діяльності і що регулює цю діяльність в якості кінцевої мети; корелятивним загального блага служить поняття загальної волі, яка є не що інше, як чистий акт розуму; чеснота і доброчесний вчинок визначаються відповідністю природі; уявлення про нормативні законах (у тому числі і юридичних) тлумачиться як різновид природних законів, які входять у безпосередню компетенцію науки.

Природне право, іншими словами, юриспруденція або правоученіе, пов'язане з «доброзвичайністю і благочинністю» 295 і являє собою приватну сферу моральної філософії. Як писав В.Н. Татищев, «юриспруденція, яка вчить доброзвичайності і посади кожного до бога, до себе самого й іншим, слідчо, до придбання спокойности душі і тіла» 296. Спокій душі чи совісті характеризує стан людини, згідне з його волею, тобто благополучний стан, яке здобувається за допомогою добра297.

Історія та мораль як би проникають один в одного: історія наставляє, а мораль звертається до історичних прикладів. Як писав Гавриїл Бужинський у зверненні, що передує переклад книги Стратемана «Феатрон або ганьба історичний», повчальна філософія «имать ся зі историею превелика сполучення: вчить оберегатіся від злоби, і прилежат чесноти, але вся історичними укладає прикладами» 298. «Моралізує тенденція проходить через всю історичну науку XVIII в.», - Зазначав Н.Л. Рубінштейн299. Повчальність історії сприймалася істориками XVIII в. як щось само собою зрозуміле. «Задачу історичного вивчення російські дослідники вітчизняної історії розуміли дуже просто і одноманітно. Значення історії для всіх них однаково полягало в повчальності », - зазначав П.М. Мілюков300. П.М. Мілюков навмисно виділяє слово «росіяни», оскільки німецькі історики працювали в Росії (в першу голову, звичайно, А.Л. Шльоцер) бачили в історії інше, чисто наукове, призначення - розкриття істіни301. У зв'язку з цим часто цитують наведені П. Пекарським слова Г.Ф. Міллера: «Обов'язок історика важко виконати: ви знаєте, що він повинен здаватися без вітчизни, без віри, без государя. Я не вимагаю, щоб історик розповідав усе, що він знає, ні також все, що істинно, тому що є веші, котория не можна розповідати і котория, бути може, мало цікаві, щоб розповідати їх перед публікою; але все, що історик каже, має бути суворо істинно і ніколи не повинен давати він приводу до порушення до себе підозри в лестощів »302. Втім, і сам А.Л. Шльоцер не був чужий традиційного розуміння історії. «Та не порушить історія священні свої обов'язки, вчити і застерігати людей», - писав він в одному з останніх своїх проізведеній303.

 Виявлення і приписування історичних подій, епох і діячам морального сенсу було для російських істориків чи не єдиним способом вивести історію зі стану хронологічного літописного оповідання і зробити її наукою, тобто побачити у подіях минулого пізнаваний сенс і усвідомити в подієвої послідовності невипадкову взаимозависимую причинно -слідчу серію. «Але що всякому людині нуждно знати, - міркував В.Н. Татищев, - то можна легко зрозуміти, що в історії не тільки вдачі, вчинки і справи, а й ис того проісходясчіе пригоди описание, яко мудрим, справедливим, милостивим, хоробрим, постійним і вірним честь, слава і благополуччя, а порочним, нерозумним хабарникам , скупим, Ригліце, мінливим і невірним безчестя, ганьбу і образу вічне послідує, з якого всяк навчатися може, щоб перший, колико можливо, придбати, а іншого уникнути »304. Історія- ографія XVIII в. приходить до усвідомлення того становища, що історія, маючи відношення до емпіричної дійсності, проте, цілком до факту не зводиться. Сенс фактичного неповністю збігається зі змістом історичного. Історичне «більше» фактичного. Звернення до етики повинно якщо і не зафіксувати самостійність історичного, то, принаймні, показати його відмінність від фактичного. 

 В історії і через історію знаходять вираження розум і добро. Власне кажучи, історія вчить тому, що все зроблене з розумом і засноване на належному міркуванні обов'язково призводить до блага-Розум у генеральній своєї лінії благ і морально досконалий. Зло не може бути наслідком правильного міркування, істинного силогізму. По розуму зло не можливо, а якщо воно настає, то це наслідок інтелектуальної помилки, похибки і збою в міркуванні. Мудрий правитель не може принести шкоду. Історія, по суті, проводить відмінність між добрим і злим, як між розумним і безрозсудним. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Моральна філософія"
 1. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
    філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 2. ЕТИКА І МЕДИЦИНА
    морально-етичні проблеми в охороні здоров'я. Постало завдання філософськи переосмислити критерії особистої відповідальності лікаря за дотримання прав і свобод пацієнта як особистості. Перед медиками і філософами об'єктивно постало завдання встановлення морально-правових меж у самодіяльності медичних працівників. Це пов'язано, зокрема, з розширюється практикою трансплантації людських органів,
 3. Теми рефератів 1.
    філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 4. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
    філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 5. Література:
    1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 6. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
    філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 7. Теми рефератів 1.
    філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 8. Рекомендована література 1.
    філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 9. Контрольні питання для СРС 1.
    моральні доктрини? 3. У чому відмінність позицій номіналістів і реалістів? 4. Людина - як творіння Бога (середні віки) і людина як творець самого себе (Відродження). У чому відмінність цих двох підходів? 5. Сформулюйте основні принципи раціоналізму Р. Декарта. 6. Чи вірно вислів Спінози «Свобода є пізнана необхідність» у світлі сучасної філософії? 7. Чому антиклерикальна
 10. Структура курсу
    філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система. Тема 7.
 11. Рекомендована література 1.
    філософію. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 12. Рекомендована література 1.
    філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
 13. Рекомендована література 1.
    філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 14. Рекомендована література 1.
    філософії. -1988. № 11. -С.2-30. 5. Гадамер Г. Філософія і література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу. -М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 15. Література:
    філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 16. Теми рефератів 1.
    філософії. 3. Проблема відчуження у філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 17. Теми для рефератів, курсових і дипломних робіт
    морально-морального існування людини. 1 Шрейдер Ю.А.. Етика. Введення в предмет.-М.: Текст, 1998. С.41. 2 Там же. С. 65. 4 Там же. С.611. 2 Там же с.507 3 Виндельбанд В. Від Канта до Ніцше. / Пер. з нім. Под ред. А.І. Введенського-М.: «КАНОН прес» «Кучково поле», 1998.С.125 4 Там же С. 140 3 Там же. С. 31. 2 Кант І. Метафізика моралі. / / Собр.соч.в 8т.Т.6.С.248 2 Див Ідея
 18. Погодинна тематичних планів КУРСУ
    філософії »2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4. Побудова освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний освітній стан 2 лютого дарт і викладання філософії 6. Викладання філософії і профіль ву 2 4 6 за (факультету, спеціальності)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua