Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.3. Нормативна документація дитячого практичного психолога

Важливим компонентом професійної діяльності психолога в умовах дитячого дошкільного закладу є оформлення різного роду документації. Документація супроводжує кожен напрямок роботи практичного психолога від просвітитель-ско-консультаційної, профілактичної до корекційно-діа-гностичної діяльності.

Комплект (пакет) документації практичного психолога дитячого дошкільного закладу підрозділяється на кілька типів: нормативну, спеціальну та організаційно-методичну.

Нормативна документація - це тип документації, що представляє собою сукупність документів, що визначають стандарти і нормативи професійної діяльності психолога в системі освіти. У перелік нормативної документації входять:

Закон Російської Федерації про освіту.

Конвенція ООН про права дитини.

Положення про психологічну службу в системі освіти. Положення про практичне психолога.

Кваліфікаційна характеристика практичного психолога освіти (посадова інструкція і стандарт спеціаліста).

Положення про атестацію психолога освіти з відповідним додатком.

Дана документація є нормативною базою професійної діяльності психолога і підлягає своєчасній заміні при оновленні соціально-юридичних норм освіти в Російській Федерації.

При оформленні спеціаліста на основі договору або контракту психолог і адміністрація дитячого закладу обумовлюють питання функціоналу, тимчасового графіка і заробітної плати окремими пунктами. У цьому випадку договір включається до переліку нормативної документації.

2.4. Спеціальна документація

Спеціальна документація - це особливий вид документації практичного психолога, що забезпечує змістовну і процесу-

45

альную боку його професійної діяльності . У спеціальну документацію входять: психологічні висновки; коррекци-ційні картки; протоколу! діагностичних обстежень, коррек-ційних занять, бесід, інтерв'ю і т.д.; карти (історії) психічного розвитку; психологічні характеристики; виписки з психологічних висновків і карт розвитку.

З названої вище документації три види є закритими, а саме: укладення, колекційні карти і протоколи. Три інших види - вільні (відкриті) для доступу осіб, зацікавлених в інформації. Мало того, їх основна мета - ознайомлення з індивідуальними психологічними особливостями того чи іншого дитини (тієї чи іншої вікової групи).

Виписка вважається зовнішнім виглядом документації та оформляється за запитом як приватних осіб (батьків, госпіталів, педагогів), так і за офіційним запитом державних установ (дитячих садків, шкіл, поліклінік, центрів, спеціалізованих установ).

Зразок заповнення (форма):

ВИПИСКА

з психологічного ув'язнення діагностичного обстеження

.. ... 199 ... м.

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Число, місяць, рік народження Дата

Підпис психолога, який проводив психологічне обстеження Підпис адміністративного особи

Друк освітньої установи

Основним текстом виписки є адаптований варіант тієї частини психологічного ув'язнення, де відображені основні висновки, відмінні особливості та проблеми розвитку дитини, а також загальні та спеціальні рекомендації. Слід зазначити, що у разі офіційного запиту на даному документі мають бути два підписи: особи, яка проводила діагностичне обстеження, та адміністративного особи освітньої установи (завідувача дитячим садом, директора центру і т.д.). При конкретизированном запро

46

се у виписці повинні бути визначені мета і засоби психологічного обстеження, а в підсумку - підтвердження або спростування за фактом запиту. У разі виписок з карт розвитку вимоги до оформлення документа зберігаються з тією лише різницею, що вони виробляються виключно за офіційними запитами і надаються особам, компетентним у галузі дитячої (віковий) психології і юридично відповідальним за дані документи (психологи шкіл, спеціалізованих установ, районні та окружні психологічні кабінети, фахівці суміжних кваліфікацій).

Психологічна характеристика відображає інший аспект психічного розвитку і дозволяє при ознайомленні скласти психологічний портрет дитини або вікової групи в цілому. Вона вільна по формі і не вимагає візування адміністративних осіб. Йдеться про індивідуальні особливості розвитку дитини, т.

е. особливості його пізнавальної та особистісно-емоційної сфери, психофізіологічних нюансах, комунікативних перевагах, наявності загальних або спеціальних здібностей і про багато іншого.

Психологічне висновок є основною робочою документацією психолога.

В даний час при високій варіативності науково-теоретичних позицій і професійних технологій у практичних психологів спостерігається диференціація психологічних висновків як за формою, так і за змістом. Це пов'язано, по-перше, з розрізненням уявлень психологів про психічний розвиток, механізми і засобах динаміки психічних процесів, по-друге, з розрізненням психодіагностичних технологій, що знаходяться в компетенції психологів. Саме ці умови сприяють розробці змісту основної документації психолога.

Зустрічається кілька варіантів психологічного ув'язнення.

Варіант I. Структурування по парціальним параметрами психічного розвитку. У таких психологічних заключних найчастіше присутні окремі показники координації моторики, навичок ідентифікаційного листи, навченості, мотиву-ційно-потребностной та інтелектуальної зрілості. Даний вид психологічного ув'язнення може використовуватися при чистячі-ньгх психологічних обстеженнях, якось «Готовність до школи».

Варіант II. Структурування по комплексним параметрами, що включає показники психофізичного розвитку дитини, а також оцінку його виховання та освіти. Тут присутній зі

47

вокупность інформативних даних про кількість відтворених віршованих текстів, параметрів росту, обсягу грудної клітини, навичок ввічливої поведінки і т.д. Недоліком даного виду структурування є відсутність єдиного аналітичного простору (психологічного). У деяких випадках використовується при оцінці вікового розвитку дітей.

Обидва варіанти психологічного ув'язнення не відображають повну картину психічного розвитку дитини на певному віковому етапі.

Психологічне висновок повинен бути структурований відповідно з концептуальними уявленнями психолога про процес психічного розвитку стосовно до дошкільного віку, де кожен віковий етап має свою специфіку (новоутворення), кількісну та якісну динаміку розвитку.

Отже, в контексті дошкільної психологічної служби психологічний висновок як фіксація особливостей розвитку дитини на даному віковому етапі має бути диференційовано за віковим принципом:

Психологічне висновок форми А - фіксує дані діагностичного обстеження дітей 3-4 років (молодший дошкільний вік).

Психологічне висновок форми В - фіксує дані діагностичного обстеження дітей 4-5 років (середній дошкільний вік).

Психологічне висновок форми С - фіксує дані діагностичного обстеження дітей 6-7 років (старший дошкільний вік).

Спираючись на поліконцептуальний принцип, в психологічному висновку повинні бути відображені показники пізнавального, особистісно-емоційного і комунікативного розвитку дитини, а також його психофізіологічні й інші особливості. Крім фіксації значень різних показників, психологічний висновок включає в себе аналіз відповідності віковим рівням і етапам розвитку психіки, а також необхідність коррекци-Онно-профілактичних впливів або розвиваючих програм. Таким чином, в структуру психологічного ув'язнення повинні входити такі блоки:

Загальні характеристики вікового розвитку на основі особливостей психофізичного, психофізіологічного характеру, адаптаційного і рухового комплексів.

48

Пізнавальний розвиток на основі характеристик пізнавальних процесів і мовної функції.

Особистісно-емоційний розвиток на основі характеристик самосвідомості, мотиваційно-потребностной, емоційної, ціннісної сфер.

Комунікативне розвиток на основі характеристик засобів і позицій спілкування, конфліктності.

Дитяча компетентність на основі характеристик актуалізації та змісту продуктивних і процесуальних видів дитячої діяльності.

Готовність до школи на основі характеристик сформованості передумов до навчальної діяльності та навченості.

Далі - блоки констатації загального висновку і необхідності професійного втручання:

Особливості розвитку. Проблеми розвитку. Прогноз розвитку. Рекомендації (див. Додаток 1).

Корекційна карта являє собою розгорнуту «картину» психологічних впливів з визначенням корекційної стратегії і тактики, т.

е. програми. У корекційної карті відображаються:

-вихідні дані (П.І.Б., вік дитини або код дитини);

-вихідна проблематика (особливості відхилень і порушень психічного розвитку дитини), диференціюється на підставі психологічного ув'язнення (типологічного діагнозу);

-тип і форма корекційних впливів (індивідуальні та групові форми психотерапії або психокорекції);

-засоби корекційних впливів (образотворчі, ігрові, музичні і т.д);

-терміни корекційних впливів з диференціацією на етапи (кількість занять в циклі);

-рекомендації педагогам і батькам по організації режиму життєдіяльності дитини протягом корекційних впливів;

-динаміка психологічних змін в ході корекційних впливів на основі епікризу (резюме) до кожного заняття циклу;

- випускає характеристика з загальними рекомендаціями.

49

Тепер зупинимося на протоколах діагностичних обстежень, корекційних занять, бесід, інтерв'ю. Протокол в даному випадку розглядається як форма фіксації особливостей процесуального ходу взаємодії психолога з дитиною - дорослим.

Найчастіше протокол оформляється у вигляді таблиці або вільного опису психологічних процедур. Вимоги стосуються лише одиниць фіксування. До них відносяться: поведінкові реакції (мімічні і пантомімічні прояви), вербальне супровід діяльності, динаміка емоційних станів і стеничности. Крім того, обов'язковим є фіксація ввідних даних з кодом дитини, датою і часом проведення психологічної процедури. Деякі методики і тести мають спеціальні форми протоколів. У цьому випадку вони входять в пакет інструментарію.

Особливість оформлення даного виду документації полягає в тому, що заповнення його відбувається безпосередньо в процесі того чи іншого виду психологічної діяльності, тобто під час виконання діагностичних або корекційних завдань. Виняток становлять лише протоколи бесід. Вони найчастіше заповнюються post factum, після закінчення процедури. Це робиться з метою створення більш природних умов для діалогу.

Іноді психологи використовують диктофон при протоколюванні процедур, що передбачають активну вербальну діяльність. Це допомагає сфокусувати увагу на інших важливих показниках, як-то: особистісно-емоційні прояви (мімічні комплекси, зміна рольових позицій і т.д.) (див. Додаток 2).

Заключним в переліку спеціальної документації психолога є карта (історія) розвитку як сукупність відомостей про віковому розвитку дитини, представлених в онтогенетическом аспекті.

У карту розвитку включаються основні анкетні дані, відомості про батьків та інших членів сім'ї, а також про соціально-побутових умовах проживання дитини. Зміни у складі сім'ї (втрата близьких, поява братів, сестер), зміна значимого дорослого в житті дитини, стилі сімейних взаємин - всі ці факти фіксуються і аналізуються з психологічних позицій.

Існує практика спільного оформлення цього документа з медичним фахівцем дошкільного закладу. Це пояснюється необхідністю аналізу інформації про (пре) антенатальном і постнатальному розвитку, тобто особливості перебігу беремен

50

ності та пологів, а також можливих ускладнень в період новорожден-ності. Крім того, використовується анамнез хронічних і гострих захворювань у період дитинства і раннього дитинства, відомості про травми та операції, перенесених дитиною, резюме оглядів фахівців. Дана інформація не є психологічною, але сприяє визначенню причин відхилень у розвитку дитини. Точніше, виключає причини органічного та функціонального властивостей.

Далі фіксуються особливості нервово-психічного розвитку за оцінками вікових норм (коли дитина почала тримати голівку, сидіти, ходити, говорити; розвиток пасивної і активної мови; перші рухові і емоційні реакції).

 Крім того, в карту розвитку включаються особливості адаптації та життєдіяльності дитини в дошкільному закладі і характеристики його взаємодій з однолітками. 

 Що стосується оформлення даного документа, то він може бути представлений у вигляді таблиці або вільного опису по перерахованим вище параметрам фізичного, нервово-психічного і соціального розвитку дитини на різних вікових етапах. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.3. Нормативна документація дитячого практичного психолога"
 1. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 2. Передмова
    документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної психології, опису основних напрямків в діяльності практичного психолога, документів, що регламентують його статус. Розкриваються загальні закономірності психічного розвитку дітей в перші роки життя, описуються підходи до проведення діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками,
 3.  ГЛАВА1.Історія дитячої практичної психології
    дитячої практичної
 4.  ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу
    дитячого дошкільного
 5. # 1. Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології
    нормативного напрямки в дитячій психології. Біне експериментально досліджував етапи розвитку мислення у дітей, ставлячи перед ними завдання на визначення понять (що таке «стілець», що таке «кінь» і т.д.). Узагальнивши відповіді дітей різного віку (від 3 до 7 років), він виявив три стадії у розвитку дитячих понять - стадію перерахувань, стадію опису та стадію інтерпретації. Кожна стадія
 6. Права аудитора
    нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов договору з акціонерним товариством; - перевіряти у акціонерного товариства в повному обсязі документацію про фінансово-господарської діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виниклих питань, і додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки; - отримувати по
 7. 1. Висновок і виконання договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
    нормативно-технічних документів з питань проектування, у тому числі будівельних норм і правил, норм технологічного проектування, стандартів і технічних умов на будівельні матеріали, деталі і конструкції тощо До обов'язків підрядника відносяться також: 1. узгодження готової технічної документації із замовником, а при необхідності разом з замовником узгодження її з
 8. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
    дитячої психології (у другій половині XIX - початку XX в.) це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен, Ч. Дарвін, В. Прейер) простежували індивідуальний розвиток власних дітей, прагнули фіксувати реальний хід дитячого розвитку в природних умовах. Так, в Росії в 1879 р. журнал «Сім'я і школа» звернувся до батьків і
 9. # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
    нормативна традиція вивчення дітей). У 1920-1930-х рр.. зовні спостерігається поведінка дитини стало основним об'єктом вивчення з позицій класичного біхевіоризму. Вважалося важливим встановити реакції дітей різного віку та дорослих на ідентичні стимули, описати відмінності в реагуванні на зовнішнє середовище. Дослідників все більше починають займати питання про фактори, умови і рушійних
 10. 4. Експертиза та приймання технічної документації
    документації "проекти на будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння підприємств, будівель і споруд в Російській Федерації (надалі - проекти будівництва) незалежно від джерел фінансування, форм власності до їх затвердження підлягають державній експертизі в Головному управлінні державної позавідомчої експертизи при Державному комітеті
 11. # 3. Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний
    нормативність, а й нормативність індивідуальна, характеризує конкретної дитини. У числі найважливіших індивідуальних властивостей він називав індивідуальні темпи психічного розвитку, які проявляються в швидкості навчання. Штерн приділив увагу і питанням пізнавального розвитку, досліджуючи етапи розвитку мислення й мови, вперше провів систематичне спостереження за процесом формування мови.
 12. ПЕРЕДМОВА
    дитячої та вікової психології, класичними теоріями психічного розвитку, тенденціями сучасного розвитку і дискусійними проблемами вікової психології як науки. У п'ятому розділі «Онтогенетическое психічний розвиток людини: вікові ступені» розглянуті основні закономірності психічного розвитку протягом життя людини - від народження до старості, дано опис
 13. I. Спеціальна Психологія
    психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 14. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
    документації лежить на ньому, а у нього немає можливості виконати таку роботу самостійно. У відносинах з проектування та вишукувань для капітального будівництва, особливо в умовах наявності значної кількості проектних та вишукувальних організацій, проектувальників і дослідників - індивідуальних підприємців важливе значення набуває захист замовників від виготовлення
 15. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
    документацію за умови, що викликані цим додаткові роботи за вартістю перевищують десять відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва. У цьому випадку складається узгоджена сторонами додатковий кошторис. Замовник (інвестор) має право в будь-який час розірвати договір з відшкодуванням підряднику завданих цим збитків, включаючи упущену вигоду (п. 1 ст. 17 Закону про
 16. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 17. 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва
    нормативних правових актах. Такі, наприклад: - Містобудівний кодекс Російської Федерації від 7 травня 1998 р.; 1. Закон Російської Федерації від 17 листопада 1995 р. "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації"; 2. постанову Ради Міністрів - Уряду РФ від 20 червня 1993 р. "Про державну експертизу містобудівної та проект-но-кошторисної документації та затвердження проектів
 18. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 19. 1. Охорона недоторканності особистого життя
    документації - одне з небагатьох особистих немайнових прав громадян, що забезпечують недоторканність їх особистого життя, яке знайшло відображення в цивільному законі в дореформений період (ст. 491 ГК Казахстану, ст. 5401 ЦК Узбекистану), проте в цивільному законодавстві Росії воно так і не було сформульовано . Це право визначається як можливість уповноваженої особи надавати по
© 2014-2021  ibib.ltd.ua