Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

# 3. Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний

Американський психолог і соціолог Дж. Болдуін був одним з не-багатьох у той час, хто закликав вивчати не тільки пізнавальне, а й емоційне і особистісний розвиток. Соціальна середу, поряд із вродженими передумовами, розглядалася ним як найважливіший фактор розвитку, оскільки формування системи норм і цінностей, самооцінки людини відбувається всередині суспільства. Болдуін одним з перших зазначив соціальну роль гри і розглянув її як інструмент соціалізації, підкресливши, що вона готує людину до життя в системі складних соціальних відносин.

Болдуін обгрунтував концепцію пізнавального розвитку дітей. Він доводив, що пізнавальний розвиток включає кілька стадій, що починаються з розвитку вроджених рухових рефлексів. Потім йде стадія розвитку мови, і завершує цей процес стадія логічного мислення. Болдуін виділяв спеціальні механізми розвитку мислення - асиміляцію (интериоризацию впливів середовища) і акомодацію (зміни організму). Ці положення теорії Болдуїна вплинули на погляди Ж. Піаже.

1 Див: Виготський Л.С. Вступна стаття до російського перекладу книги К. Бю-лера «Нарис духовного розвитку дитини» / / Вікова та педагогічна психологія: Тексти. М., 1992. С. 18-31.

Глава IV. Теорії дитячого розвитку першої третини XX в. ... 53

Основний предмет дослідження

Методи дослідження

Основні поняття

Основні ідеї

Фактори розвитку Цінне

Напрями критики

Розвиток психіки

I Спостереження

Задатки, спадковість, обдарованість

Стадії дитячого розвитку, етапи становлення мислення, мови й інших сторін психіки дитини

Конвергенція факторів спадковості і середовища

Принцип цілісності особистості. Взаємодія, взаємовплив зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку

Акцент на спадковості, а середовище як зовнішній фактор, що виявляє вже спочатку дане

Див

: Штерн В. Психологія раннього дитинства. П., 1922.

Німецький психолог В. Штерн (1871 - 1938), автор теорії персоналізму, поставив у центр своїх дослідницьких інтересів аналіз духовного розвитку дитини, формування цілісної структури особистості дитини1. Штерн вважав, що особистість - це самовизначається, свідомо і цілеспрямовано діюча цілісність, що володіє певною глибиною (свідомим і несвідомим шарами). Він виходив з того, що психічний розвиток - це саморозвиток, саморозгортання наявних у людини задатків, що направляється і визначається тим середовищем, в якій живе дитина.

Саме розвиток Штерн розумів як зростання, диференціацію та перетворення психічних структур, як перехід від неясних, невиразних образів до більш ясним, структурованим і виразним гештальт навколишнього світу. Потенційні можливості дитини при народженні досить невизначені, він сам ще не усвідомлює себе і свої схильності. Середа допомагає дитині усвідомити себе, організовує його внутрішній світ, надає йому чітку, оформлену і усвідомлену структуру. При цьому дитина намагається взяти з середовища все те, що відповідає його потенційним схильностям, ставлячи бар'єр на шляху тих впливів, які суперечать його внутрішнім нахилам. Ця теорія отримала назву теорії конвергенції (взаємовпливу) двох факторів, так як в ній враховувалася роль, яку відіграють у психічному розвитку два фактори - спадковість і середу.

Таблиця 6

Теорія конвергенції двох факторів В. Штерна

54 Розділ другий. Історичне становлення вікової психології

Конфлікт між зовнішніми впливами (тиском середовища) і внутрішніми схильностями дитини має, на думку Штерна, принципове значення для розвитку, оскільки саме негативні емоції служать стимулом для розвитку самосвідомості.

Таким чином, Штерн доводив, що емоції пов'язані з оцінкою навколишнього, вони допомагають процесу соціалізації та розвитку рефлексії у дітей.

Штерн стверджував, що існує не тільки спільна для всіх дітей певного віку нормативність, а й нормативність індивідуальна, характеризує конкретної дитини. У числі найважливіших індивідуальних властивостей він називав індивідуальні темпи психічного розвитку, які проявляються в швидкості навчання.

Штерн приділив увагу і питанням пізнавального розвитку, досліджуючи етапи розвитку мислення й мови, вперше провів систематичне спостереження за процесом формування мови. Результати цієї роботи знайшли відображення в книзі Штерна «Мова дітей» (1907). Виділивши п'ять основних етапів у розвитку мови в дітей, Штерн детально описав їх, фактично розробивши перші нормативи в розвитку мови у дітей до 5 років. Він першим звернув увагу на перелом у розвитку дитячого мовлення (у віці близько півтора років), який пов'язаний з відкриттям дитиною «значення» слова, а саме того, що кожен предмет має свою назву; виділив основні тенденції мовного розвитку - перехід від пасивної промові до активної і від слова до пропозиції.

Ідеї В. Штерна вплинули практично на всі галузі дитячої психології (дослідження когнітивних процесів, вивчення розвитку емоцій, особистості, періодизації розвитку) і на погляди багатьох видатних психологів, що займалися проблемами психіки дитини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " # 3. Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний "
 1. ? 1. Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання
  психічного
 2. § 4. Диадических принцип вивчення дитячого розвитку
  психічного розвитку ... про дієвість тих або інших стимулів для конкретної дитини. В індивідуальному розвитку дітей одні й ті ж стимули можуть мати різну спонукальну силу. Стимуляція, щоб виконати соціально-мотивуючу роль, повинна бути значимою, функціональної (занадто часті догани, нотації перестають надавати помітне вплив на поведінку
 3. § 2. Проблема детермінації психічного розвитку
  психічного розвитку спочатку був поставлений ще в філософії. Тривалу історію має суперечка про те, які чинники (рушійні сили) - біологічні (внутрішні, природні, пов'язані з спадковістю) або соціальні (зовнішні, культурні, середовищні) - відіграють у розвитку найважливішу роль. Традиційно виділяють дві крайні точки зору на обумовленість розвитку - природою (спадковістю) або
 4. § 2. Проблема специфіки психічного розвитку людини
  психічного розвитку ... Соціальна середу, по Виготському, - це не просто зовнішнє оточення, а акумульований загальнолюдський досвід, матеріалізований у предметах матеріальної та духовної культури; світ створених людством предметів і явищ, творінь культури, в тому числі світ людської діяльності. середу містить ідеальні форми, зразки розвитку, т.е . те, до чого розвиток дитини
 5. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  психічних і соціальних властивостей людини. Розвиток задатків і здібностей особистості. Соціалізація, соціальний становлення особистості як процес виховання, навчання і самовиховання, пізнання навколишнього середовища. Процес соціалізації, фази соціалізації по С.І.Гессену. Соціальне виховання як процес соціалізації особистості. 411 Формування особистості як
 6. ? 4. Психічний розвиток дитини: вплив середовища
  психічному розвитку дітей. Порівнюючи особливості статевого дозрівання, формування структури самосвідомості, самооцінки у представників різних народностей, вона підкреслювала залежність цих процесів в першу чергу від культурних традицій, особливостей виховання і навчання дітей, домінуючого стилю спілкування в родині. Введене нею поняття інкул'тураціі як процесу навчення в умовах
 7. 9.3. Криза культури і психічне здоров'я росіян
  психічних захворювань росіян потребують теоретичному осмисленні . Як пояснення часто посилаються на кризу російської культури і метаморфози особистості молодої людини, не справляється в плані вибору і самовизначення зі складними реаліями сучасного російського життя. При цьому звичайно мова йде про статистику психічних захворювань, загальні закономірності психічного розвитку і тому
 8. § 1. Походження і розвиток вищих психічних функцій
  психічного розвитку в дитинстві, що міститься в працях ученого, пізніше було істотно розвинене, конкретизовано і уточнено у роботах О.М. Леонтьєва, А . Р. Лурія, А.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, Л.І. Божович, М.І. Лісіна та інших представників школи Виготського. Основні положення культурно - історичного підходу викладені в роботах Виготського: «Проблема культурного розвитку дитини »(1928),
 9. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
  психічного розвитку, яке розгортається в часі. На початковому етапі розвитку дитячої психології (у другій половині XIX - початку XX в.) це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен, Ч. Дарвін, В. Прейер) простежували індивідуальний розвиток власних дітей, прагнули фіксувати реальний хід дитячого розвитку в
 10. 13.3. Права та обов'язки батьків
  психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей поса 189 8 ни виключати зневажливе, жорстоке, грубе, принижуюче людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток своїх дітей.
 11. § 2. Дитинство як період стабільного розвитку
  психічний розвиток людини ... 0 вирішальної ролі спілкування в психічному розвитку дитини переконливо свідчать так звані явища госпита-лізма1. Явище госпитализма виявилося при спробах налагодити внесемейное виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Насамперед вражала величезна смертність маленьких дітей у притулках. Наприклад, в 1678 р. у Венеції з 2000 дітей,
 12. § 1. Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки
  психічного розвитку дітей1. У роботах давньогрецьких вчених Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Аристотеля розглядалися умови і фактори становлення поведінки та особистості дітей, розвитку їх мислення, творчості і здібностей, сформульована ідея гармонійного психічного розвитку людини. В період Середньовіччя, з III по XIV в., більша увага приділялася формуванню соціально
 13. § 2. Як співвідносяться біологічна і соціальна в особистості?
  психічних інстинктів. «Я» - це сфера свідомості. «Над-Я» - засвоєні людиною і ог-правління в несвідому сферу соціальні норми, заповіді і заборони, часто проявляють себе у вигляді совісті. Однаково ворожі по відношенню один до одного біологічне начало («Воно») і соціальне па-чало («Над-Я») борються між собою за право оволодіти свідомістю («Я») і диктувати йому свою нуля. Фрейд
 14. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  розвиток дитини від народження до університетського віку. 8. Виховання дитини в дворянській і селянської сім'ях за літературними та історичним пам'яткам. 9. П.Ф.Лесгафт про виховання дитини в сім'ї. 10. Педагогіка ненасильства. Експеримент вільного виховання К.Н.Вентцеля. 11. Практика соціального виховання на початку XX в. С.Т.Шацкого. 12.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua