Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія

Витоки і проблематика Черговий виток у розвитку мі-

ровой політичної географії значною мірою став відповіддю на безпрецедентну інтенсифікацію потоків товарів, людей, капіталів, інформації, енергії, забруднювачів природного середовища між країнами. Різко зросла їх взаємозалежність. В результаті жодне навіть найбільш потужна держава вже не може контролювати всі джерела впливів на його економіку, соціум і природне середовище. Поступово переглядаються функції держави у сфері національної безпеки, економіки, соціальних відносин, ще недавно здавалися непорушними. Частина компетенцій делегується на інші - більш високі і низькі рівні влади, а частина їх де-факто переходить до все більш численним і впливовим недержавним суб'єктам політичної діяльності - транснаціональним компаніям, громадським рухам і т.д.

Криза комуністичної ідеї, розпад спочатку соціаліста-чеський системи, а потім її основи - Радянського Союзу і пос-

Розділ II. Політична географія

258

за ними сплеск конфліктів і

сепаратизму викликав величезний інтерес до проблеми ідентичності (самосвідомості) населення та легітимності сталися геополітичних змін в його очах. Самоліквідація СРСР - одного з двох головних полюсів глобальної геополітичної системи - поставила гостре питання: чи захочуть і чи зможуть США скористатися своїм становищем єдиної наддержави і ефективно реалізувати (якщо не сказати - диктувати) свої інтереси? В умовах нинішніх швидкоплинних змін об'єктивно сильно виріс «соціальне замовлення» на територіально-політичні дослідження. Змінюється і сама політична географія, яка стає більш різноманітною, міждисциплінарної і еклектичною.

Прорив політичної географії на новий рівень, перед-(прийнятий наприкінці 1970-х групою переважно англійських і американських географів, в цілому вдався.

Про це, зокрема , говорять кількісні і «організаційні» показники.

У 1982 р. був заснований міжнародний журнал Political Geography Quaterly, нині - просто Political Geography, довгий час виходив під редакцією П. Тейлора і Дж. О'Локлін (нині - Д. Слсйтсра і Дж. О'Локлін). Досвід видання цього журналу виявився цілком вдалим, про що свідчить його незмінно висока цітнруемость не тільки серед географів, але і політологів. З чотирьох до десяти на рік виросло число його номерів і збільшився їх обсяг.

У 1983 р. на міжнародній конференції в Оксфорді група географів, яка закликала до розробки теорії «нової» політичної географії, виступила з ініціативою підвищення її статусу в Міжнародному Географічному союзі (МГС).

У 1984 р. на Міжнародному Географічному конгресі в Парижі була утворена дослідницька група, в назві якої за наполяганням радянської делегації, опасавшейся терміну «політична географія * через асоціації з« буржуазною »геополітикою, був використаний евфемізм« політична карта світу ». У 1988 р. група була перетворена на повноправну комісію, успішно дійству-юшую і понині (у Міжнародній Асоціації політичних наук комітет з політичної географії під керівництвом Ж. Лапонса і Ж. Готгманна почав працювати ще раніше). У комісії МГС складається більш 500 членів-кореспондентів майже з 80 країн. Дещо пізніше з ініціативи Р. Беннетта була утворена комісія МГС

/, Розвиток світової політичної географії ...

по громадської адміністрації (public administration), в якій працюють в основному займаються пробле-

мами державного устрою і управління.

З 1996 р. виходить міжнародний журнал Geopolitics and International Boundaries (з 1998 р. - Geopolitics). Багато політико-географічних статей публікується в міжнародних журналах Environment and Planning серій С і D. У журналі Progress in Human Geography з 1977 р. практично щорічно друкуються написані відомими авторами теоретичні огляди з політичної географії. Регулярно з'являються політико-географічні статті в таких міжнародних журналах, як Urban Geography і Applied Geography, в найбільш авторитетних національних журналах - Annals of the Association of American Geographers і Transactions of the Institute of British Geographers, У Франції з 1976 р. видається широко відомий журнал має підзаголовок

«Журнал з географії та геополітиці». У Румунії розпочато випуск журналу «Політична географія». Б Польщі щорічно видаються англійською мовою матеріали загальноєвропейських тематичних конференцій, організованих кафедрою політичної географії університету в Лодзі, і т. д. Одним словом, багато в чому завдяки імпульсу кінця 1970-х - початку 1980-х років політична географія придбала за кордоном стійку репутацію респектабельної наукової дисципліни.

У багатьох країнах за межами Північної Америки та Західної Європи вже сформувалися або успішно складаються політико-географічні школи - наприклад, в Китаї, Індії, Японії, Кореї, Бразилії, в більшості країн Центральної та Східної Європи і навіть в Беніні. Комісії МГС докладають зусилля з розширення «географії політичної У ній явно домінують англомовні географи з США, Великобританії і Канади. 78% статей, опублікованих за 1982-1996 рр.. в найбільш профільному політико-географічному журналі - Political Geography і присвячених конкретному регіону, стосувалися проблем тільки найбільш розвинених регіонів світу - США, Канади та Західної Європи.

Формування «нової» політичної географії нерозривно пов'язане з істотними змінами в її проблематики.

Розширення сфери політико-географічних досліджень відбувалося як в результаті вивчення явищ, якими традиційно займалася політологія, так і «полісобственно географічних проблем.

259

Розділ 11. Політична географія

1 Поняття дискурсу було розроблено М. Фуко ще в 1960 - х роках і включає в себе суспільно прийняті способи бачення та інтерпретації навколишнього світу, а також дії людей та інституційні форми організації суспільства, ввггекающіе з такого бачення (см: Міллер А. Про дискурсивної природі націоналізму / УРГО et Contra, 1997. Т. 2 № 4. С. 141-151).

260

Важливе місце належить проблемам районів розселення етнічних і релігійних меншин, «міський» політичної географії - еволюції великих агломерацій і соціально -територіальних контрастів в них у взаємозв'язку з територіальною розстановкою політичних сил і діяльністю місцевої влади.

Новий імпульс отримали дослідження з такої традиційної темі, як вплив державних кордонів на господарство, розселення, життя людей в прикордонних районах.

Серед «політичних» тим, якими географи почали займатися порівняно недавно, - конфлікти між претендентами на різні види використання природних ресурсів, екологічні конфлікти, розстановка сил, які виступають за альтернативні рішення з питань охорони навколишнього середовища, регіональної політики, розподілу і поповнення державного бюджету.

На початку 1980-х років у зв'язку з процесами глобалізації знову збільшилася кількість досліджень з макрорегіональної і глобальної проблематики. Особливо яскраво це проявилося в публікації цілої серії спеціальних світових атласів політико -географічної спрямованості. Народилося новий науковий напрям - політична картографія. Одне з її прінгдапіальньгх властивостей - прагнення створити модель політико-географічного простору і його сприйняття політичними діячами та іншими людьми, виразом якого зазвичай служать анаморфози і вибір спеціальних проекцій,

Основою «нової» політичної географії стало вивчення взаємозв'язків між «класичної тріадою *« територія (межі) - держава - ідентичність ». До основних теоретичним досягненням сучасного етапу розвитку дисципліни відносяться:

- теорія« світових систем »Валлерстайна-Тейлора;

- критичне переосмислення функцій і ролі сучасної держави, в тому числі на основі теорії держави Е. Гідденс;

- постмодерністські концепції та в особливості теорія «конструювання» простору в ході суспільного розвитку і роль у цьому процесі політичного діскурса1;

/. Розвиток світової політичної географії ...

- концепція територіальності Р. сакка та теорії національної та політичної ідентичності, розвинені Ф. Бартом, Е. Гелл-нером і Е. Хобсбаум,

- концепція географічного місця та контекстуальний підхід, розвинений Дж. Егню та іншими авторами; вирішення проблеми масштабу в політичній

Розглянемо кожне з цих досягнень окремо.

Теорія «світових систем» Займаючись політичними причи-

і політична географія нами соціально-територіального

нерівності і прийшовши в цьому зв'язку до проблеми інтернаціоналізації виробництва і капіталу, полі-почали вивчати взаємозв'язки між глобальним і національним масштабом в політиці. Одним з головних результатів цьому напрямку стала політико-географічна інтерпретація теорії «світових систем», запропонованої американським істориком і економістом І. та грунтується

на теорії «длінньгх хвиль» російського економіста Н. Д. Кондратьєва [Wallerstein, 1979; Taylor, 1993].

Відповідно до цієї теорії вже до XVI в. сформувалася єдина капіталістична економіка, під впливом якої розвивалися окремі країни. У ній Валлерстайн виділив три головні елементи: (1) єдиний світовий ринок, (2) наявність принаймні декількох економічно потужних країн, жодна з яких не могла його політично контролювати поодинці. Формування світового ринку стало можливим саме завдяки ренции товарів безлічі країн, (3) трехзвенная ієрархічна структура: ядро - напівпериферія - периферія. Вона забезпечує, з одного боку, панування країн «ядра» над країнами «периферії», з іншого - гнучкість всієї конструкції за рахунок середньої ланки, амортизуючого протистояння між і «пери-

феріей», комбинирующего в собі ознаки того й іншого. У періоди структурної перебудови світового господарства і пов'язаної з нею перекроювання політичної карти світу зміни відбуваються саме за рахунок «напівпериферія»: одні, що належать до цієї категорії країни, переходять на верхній ступінь їх ієрархії, інші, навпаки, деградують до стану «периферії».

Пропорції між ланками цього тричленної структури, характерною і для інших соціальних та територіальних систем, Валлерстайн простежив на різних фазах «довгих

261

Розділ II Політична географія

тьев, що дозволило виявити переміщення світового «ядра». В період панування західноєвропейських країн, що охопив минуле сторіччя, центр ваги світової економіки змістився з Великобританії до Німеччини, а потім, в новому в XX в . періоді «глобальної цивілізації», - на схід США. Нині світове «ядро» «дрейфує» у напрямку до Азіатсько-Тихоокеанському регіону, на захід США.

Теорія ввела в науковий обіг

ідею про існування структурних та історичних обмежень розвитку світової економіки, що перешкоджають в межах кожної фази «довгих хвиль» подоланню обширної периферією свого залежного статусу.

Ця теорія передусім економічна: відносини панування і підпорядкування у світових системах грунтуються на територіальному поділі праці та спеціалізації країн кожного з ланок ієрархії на виробництві товарів певної складності та специфічному поєднанні його чинників (зокрема, ціною робочої сили).

Проте теорія справедливо отримала

високу оцінку і політико-географів, оскільки вона:

- вперше органічно зв'язала всі просторові рівні політики: (1) глобальний, що визначає основні тенденції розвитку світового господарства; (2) національно-державний, або ідеологічний, опосредующий сприйняття людиною дійсності, усвідомлення ним реального світу, що розвивається по універсальних глобальним закономірностям, (3) локальний рівень безпосереднього досвіду людини, на якому він живе і працює;

- сприяє теоретизації геополітики, робить раніше суто описову категорію «політична карта світу» наукової;

- застосовна для всіх рівнів дослідження, бо трехзвенная просторова структура, детально проаналізована Вал-лерстайном і його послідовниками, носить загальний характер

Важливий висновок з теорії - доказів-

тельство помилковості погляду на світовий розвиток як на якусь єдину траєкторію, яку рано чи пізно повинні пройти всі країни і райони.

Поширення теорії Валлерстайна-Тейлора серед географів усунуло в політичній географії крен у бік дослід

262

1, Розвиток світової політичної географії ...

ваний на рівні окремих країн, явно намітився в 1970-і роки. Надихаючі перспективи відкриває з'єднання теорії «світових систем» з географічного місця -

лектіческая зв'язка глобального і локального.

Джонстон і Тейлор зробили спробу вписати в широкий контекст теорії «світових систем» електоральну географію і органічно інтегрувати її в політичну географію. Слідом за багатьма політологами, соціологами і філософами Тейлор задається питанням: чому демократичні країни, де проводяться вільні вибори, обмежені майже виключно світовим «ядром» * 7 Чому в країнах «напівпериферія» і «периферії» режими, законно обрані на основі вільного явища виборців, якщо і приходять до влади, то, як правило, на короткий період, деградуючи потім в авторитарні режими або поступаючись їм владу в результаті переворотів? (Taylor, 1993].

 Політико-географи і політологи намагаються відповідати на це питання, розраховуючи кореляції критеріїв демократичного режиму (можливість змагальності політичних партій, висока ступінь політичної мобілізації ними населення, свобода дій для опозиційних сил, стабільність) з економічними та географічними змінними. Такі кореляції пояснили відносну обмеженість поширення демократичних режимів лише частково. В окремих країнах виявлялося невідповідність між порівняно високим рівнем соціально-економічного розвитку і відсутністю свободи вираження політичних поглядів. Проте Тейлор стверджує, що в нинішніх західних державах реалізовані основні принципи програми соціал-демократів. Для нормального функціонування та забезпечення масової підтримки держава перерозподіляє між соціальними групами значну частину національного доходу. Природно, продовжує Тейлор, великий ефект від цього може бути досягнутий лише у країнах, що знаходяться на досить високому рівні економічного розвитку, тобто в країнах світового «ядра *. 

 У країнах «периферії» і в умовах 

 ки коштів для активної соціальної політики, змагання політичних партій у боротьбі за владу - лише один із шляхів її завоювання і контролю, і часто єдиною практичною можливістю для утримання влади залишається придушення і переслідування політичних супротивників або ж проведення клієнті- 

 263 

 Розділ II. Політична географія 

 політики подкармливания певних соціальних чи територіальних груп населення. 

 Концепція Тейлора, безсумнівно, цікава і корисна, але все ж дещо перебільшує значимість економічних факторів і недооцінює роль політико-культурних та історичних. Справді, на державному ладі найсильнішим чином позначаються відмінності між индивидуалистской і колективістської культурами - найбільш загальні відмінності, що характеризують дихотомію між демократичним Заходом і авторитарним Півднем і почасти Сходом. 

 Характерні риси индивидуалистской культури - упор на особисту ініціативу, переконання в тому, що кожен повинен сам піклуватися про своє благополуччя і добробут сім'ї, почуття незалежності від громадських інститутів, віра в право на власну думку і незалежну приватне життя, в перевагу і універсальність цих цінностей. 

 Навпаки, колективістська культура передбачає переконання в тому, що сила людини - в приналежності до певних соціальних груп чи організаціям: спорідненим кланам, етносам, партіям та ін, віра у справедливість панують у суспільстві поглядів і авторитетів лідерів, які стоять на чолі цих груп, законність права групи на контроль над приватним життям людини і його поглядами, в обмін на лояльність тих, хто забезпечує йому свою опіку. 

 Природно, индивидуалистская і коллективистская культури зумовлюють і ставлення людини до влади і держави - до допустимості і межам соціальної нерівності, способам завоювання та утримання влади, форм політичної боротьби і т.д. Важливі політико-культурні рубежі грунтуються на ставленні людей до невизначеності і ризику в житті. У жителів західних країн сформована готовність до постійних змін в кон'юнктурі, що поєднується з певною терпимістю і вірою в силу законів, що обмежують зіткнення інтересів встановленими рамками. В інших регіонах, зокрема на Сході, поширені переконаність у непорушності та раціональності існуючих порядків, менша готовність до змін і нетерпимість до інакомислення. 

 Таким чином, очевидно, що глибинні риси суспільної свідомості визначають значимість і сутність виборів до представницьких установ принаймні не меншою мірою, ніж економічні чинники. 

 264 

 Розвиток світової політичної географії ... 

 265 

 Концепції держави Один з творців геополити- 

 у політичній підходу до аналізу функ- 

 ций держави великий англійський політолог Е. Гідденс порівняв державу з ром влади ». Держава регулює всередині своїх кордонів всі сфери діяльності, і якщо масштаб проблем виходить за ці територіальні рамки, то воно прагне розширити свій вплив і продемонструвати його за своїми межами. Тейлор [Taylor, 1994] розвинув цю аналогію. 

 На ранньому етапі розвитку сучасні держави були дійсно переважно влади », що забезпечували військову безпеку свого населення. Потім вони перетворилися ще й у «економічні контейнери», у все більшій мірі регулюючи господарство, а пізніше, ставши національними осередками формується сучасної нації, - «контейнерами націй». У XIX в. держави придбали також і роль «культурного забезпечуючи собі легітимність в очах населення і культивуючи для цього певну систему соціальних уявлень про спільність історичного минулого і сучасних інтересів усіх жителів. 

 Криза міст у другій половині 1970-х років змусив географів звернутися до причин посилення соціальних Вивчаючи міські проблеми, вони «вийшли» на аналіз регулювання державою та місцевою владою конкуренції між різними суб'єктами господарської діяльності, великими міськими, многозаводскіх фірмами, дрібними підприємствами, державними установами та т.п. в боротьбі за міські ресурси - землю, сприятливе соціальне середовище та ін Це призвело до розтягнулася на ціле десятиліття дискусії ролі дарства в суспільстві і в територіальних системах, в ході якої політична географія освоювала, з одного боку, теорії неокласичної політекономії і політико-філософські концепції лібералізму, з іншого - марксизм. 

 Принциповим вододілом, що зумовив методологію і позиції стало ставлення до основних теоретичним концепціям, трактующим роль держави в сучасному західному суспільстві. 

 Згідно з першою головне завдання государ- 

 ства - надання громадянам послуг, які не можуть бути ефективно організовані на ринкових принципах.

 Прихильники цієї 

 Розділ II. Політична географія 

 концепції вважають, що географи повинні аналізувати, по-перше, територіальні відмінності в потребах людей в надаються державою послугах залежно від соціальної та вікової структури населення та інших факторів. По-друге, географи покликані виявити доступність послуг держави і ефективність його діяльності щодо їх забезпечення. 

 На практиці багато з робіт, написаних у руслі цієї теорії, носили технократичний характер, зводили питання лише до оптимізації розміщення державних служб, тоді як він тісно стикався з набагато більш глибокими проблемами співвідношення соціальної рівності, соціальної справедливості та ефективності господарства - одвічної дилеми будь-якого суспільства. 

 ^ Друга концепція - неолібералізм. Він особливо пожвавився на початку 1980-х років, коли з'явилося безліч робіт, які критично оцінюють економічну діяльність держави як невиправдано скуту політичними мотиваціями і тому неефективну (наприклад, про обумовленість державних замовлень, підрядів та інвестицій зацікавленістю утримуваних влади партій та політичних діячів у збереженні статус -кво або зміцненні своїх позицій). 

 Відповідно до третьої концепцією держава передусім регулятор соціальних конфліктів і розподілу суспільних благ. Тому оптимізація розміщення державних служб, що надають соціальні послуги, і їх наближення до місць, де в них існує найбільша потреба, - важливий засіб ослаблення напруженості в суспільстві. Для прихильників цієї концепції місцеві органи влади відіграють особливо важливу роль, оскільки нерідко виступають в якості буфера, що гасить соціальні протиріччя еше «внизу». Особливий акцент робиться на пошук способів вирішення конфліктів через механізми представницької демократії на різних рівнях - від локального до загальнонаціонального. Розробляються рецепти ліквідації соціальних перекосів, що виникають у результаті реалізації великих проектів і приватних ініціатив, за допомогою державних інститутів. 

 Серед прихильників точки зору на державу як активного учасника соціальних конфліктів виділяється позиція радикальних географів, в основі поглядів якої - положення марксизму. Аналізуючи ті ж проблеми міської політики і соціальної нерівності в містах, прихильники радикальної географії до- 

 266 

 /. Розвиток світової політичної географії ... 

 що соціальна диференціація в розселенні глибоко відбивається в суспільній свідомості і сприяє відтворенню нерівності в інтересах капіталу, напружує ціни на землю і житло при надійно забезпеченої захисту цих інтересів у центральних та місцевих органах влади. Найважливішою стала категорія доступності ресурсів і послуг як функція не тільки часу і відстані, а й соціальних обмежень, в свою чергу, залежать від розподілу влади всередині суспільства. Велика увага прихильники неомарксистских підходів приділили просторово-галузевої перебудові світового господарства, її обумовленості процесами інтернаціоналізації виробництва і капіталу та її політико-географічним наслідків. 

 Радикальні географи вірно побачили в політизації географії шлях до того, щоб надати їй практичну, конструктивну спрямованість. Так, французькі географи, які об'єднуються навколо журналу «Геродот», вважають одним з головних принципів суспільної значимості географії облік класового характеру використання простору на різних територіальних рівнях, відмінностей у співвідношенні політичних сил. Лакост підкреслював, що 

 протягом століть географія була по суті політичною наукою, оскільки географи служили прямими помічниками і консультантами правителів і політичних діячів, бо практично всяке політичне рішення має просторове вираження, 

 Разом з тим у деяких роботах географів, які дотримувалися неомарксистских поглядів, капіталістична держава спрощено трактується лише як знаряддя в руках монополій, а будь-яке урядове рішення - як акція в їх інтересах. З такої позиції виконані роботи, зокрема, про політичну мотивуванні розміщення державних інвестицій, взаємозв'язку регіональної політики та розстановки політичних сил. 

 Постмодернізм та теорії Згідно постмодерністським кон- 

 «Конструювання» цепция в географії, засновую- 

 простору щимся на працях французького фі- 

 лософии М. Фуко та англійської географа Д. Харві [Harvey, 1989], значимість, характер сприйняття і використання людиною або соціальною групою простору не зафіксовано раз і назавжди, а змінюються в залежності від соціальної практики. Остання складається не тільки з дій, 

 267 

 Розділ II. Політична географія 

 а й з політичного дискурсу в розумінні Фуко, в ході якого поширюються або зміцнюються певні соціальні уявлення. Коли під час серпневого путчу 1991 р. захисники Білого дому будували барикади, вони прекрасно розуміли, що зібрані по навколишніх дворах купи металобрухту не стануть перешкодою для бронетехніки і навряд чи врятують їх від куль. Їм було важливо позначити символічний простір опору - територію, яку війська повинні були атакувати. 

 Роботами останніх років доведено, що дискурс відіграє величезну роль у формуванні політичної карти і, в більш широкому сенсі, територіальності. Має значення навіть використання певних термінів. Якщо наводити приклади з досвіду нашої країни, можна згадати, як наприкінці 1970-х років з директивних органів надійшла вказівка застосовувати термін «країни, що розвиваються», а не Третій світ. Тим самим підкреслювалося, що ці країни - не другорядна частина глобальної геополітичної системи, а самостійна структура, що має сприятливі перспективи. Пізніше, після розпаду СРСР, українське керівництво серйозно наполягало, що потрібно вживати вираз «в Україні», а не «на Україні», і тільки так нібито правильно говорити про суверенну країну (тоді вже треба б приєднатися до цих вимог і Кубі). 

 Важко переоцінити символічне соціально-психологічний і геополітичне значення топонімів. Так, після закінчення війни німецькі назви міст, сіл, річок і т.п. в колишній Східній Пруссії в одночас були замінені на російські. Перейменуванням займалися офіцери Генштабу. На початку 1970-х років, після радянсько-китайських прикордонних конфліктів, коли Китай претендував на великі території в Сибіру і на Далекому Сході, все топоніми там були русифіковані: Іман став Дальнереченському, Тетюхе-Дальнегорська і т.п. 

 Символом особості Естонії в позднеперестроечний період, коли дискутувалося «регіональний госпрозрахунок» - провісник близькою незалежності, стало безглузде в російській мові друге «н» у кінці слова «Таллінн». Тоді ж робилися спроби впровадити в російську мову транслітерацію самоназв республік і їх столиць (наприклад, Ашгабад або Хальмг-Танча). Не було резону питати ратують за це охоронців правильно-ста російської мови, чому б тоді не писати «Парі» замість звичного Парижа або «Ляйпцішь» замість Лейпцига і чому б Росії не обуритися тим, що французи називають її столицю 

 268 

 /. Розвиток світової політичної географії ... 

 «Моску», а італійці - «Моска». Відповідь ясна - такий дискурс і імператив формування нової територіальності, державності і кордонів. 

 У наш час, коли успадковані від минулого політичні традиції поступово втрачають грунт і громадську думку повсюдно стає все більш схильним до різких коливань, характер світового геополітичного порядку багато в чому визначають засоби масової інформації (ЗМІ), які б його легітимізації в очах виборців. Так, саме СМ І, приділяючи навесні р. величезну увагу трагедії сотень тисяч албанських біженців, зуміли переконати громадську думку західних країн у необхідності військової акції НАТО проти Югославії. Наприклад, у Франції на початку бомбардувань її схвалювали тільки 37-38% населення, тоді як до кінця квітня - уже майже 70%. 

 Картина світу, яку малюють ЗМІ, сильно відрізняється від реальної. Вони відображають інтереси політичних та економічних еліт своїх країн, їх зовнішньополітичні орієнтації, сприйняття потенційних союзників і джерел зовнішніх загроз національній безпеці. Вирішуючи, яке місце приділити тому чи іншому регіону світу, країні, «гарячій точці», ЗМІ вільно чи мимоволі враховують пріоритети державної зовнішньої політики, особливості сприйняття і суб'єктивні інтереси читацької аудиторії. Те ж спостерігається і на внутрішньодержавному рівні. Частота публікацій загальнонаціональних російських газет про регіони Росії та їх образ лише частково корелюють з об'єктивною значущістю (чисельністю населення та економічним потенціалом). Вони значною мірою визначається суб'єктивними факторами, в тому числі особистістю і активністю губернатора, особливо якщо він розраховує на велике політичне майбутнє і шукає можливості для пропаганди своєї діяльності в ув'язці з позитивним іміджем свого регіону [см.: Петров, Титков, 1998]. 

 Таким чином, в кожній великій країні, соціальному і / або ідеологічному сегменті її суспільства складається своя власна, в чому міфологізована картина світу. Іноді ці картини не тільки значно різняться, але і знаходяться в гострому конфлікті. 

 Цілком закономірно, що теорія конструювання простору сприяла відродженню інтересу до геополітики, але на новій основі. Сучасна геополітика в принципі відрізняється від традиційної геополітики сили і тісно пов'язана з політичною географією. Широку популярність придбала критична геополітика, концепція якої запропонована Дж. О'Тоалом [O'Thuatail, 1996]. 

 269 

 Розділ II. Політична географія 

 Термін «критична» означає визнання ангажованості всій традиційної геополітики, яка обслуговувала інтереси певних держав або політичних сил, і неможливості повної неупередженості дослідника. О'Тоал з позицій постмодернізму розглядає геополітику як політичний дискурс, в якому домінують державні діячі, зацікавлені у формуванні службовця їх цілям специфічного і спрощеного геополітичного бачення світу. Сучасна геополітика розуміє національну безпеку не тільки як військову, а й економічну, екологічну, культурну і т.д. На відміну від традиційної геополітики сили, її можна назвати геополітикою взаємозалежності. Держава більше не сприймається як єдиний або безперечно головний суб'єкт політичної діяльності на всіх рівнях аналізу. 

 О'Тоал виділяє «високу» та «низьку» геополітику. Висо-геополітика, звана також практичної чи формальної, створюється дипломатами, державними діячами, політиками, експертами всіх рівнів. або геополітика складається з набору міфів і соціальних уявлень про місце країни у світі, розповсюджуваних системою освіти, засобами масової інформації та офіційною пропагандою, складових невід'ємний елемент державного будівництва. Геополітичну навантаження несуть безневинні, на перший погляд, мультфільми, карикатури, що мелькають на екрані телевізора картинки і навіть поп-музика [Dobbs, 2000]. Геополітика та формована в тому числі на її основі зовнішня політика, ще недавно доля сильних світу цього, стають елементами національної самосвідомості, і громадська думка задає для неї все більш жорсткі рамки [Dijkink, 1998; O'Loughlin, 1999]. І «висока», і геополітика сприяють динаміці територіальності людей і соціальних і змін на політичній карті світу. 

 Політико-географи визнали, що вони самі сприяють формуванню політичного дискурсу і несуть за нього відповідальність. Відповідно до сучасної теорії пізнання, принципи якої впроваджувалися, хоча і з різних позицій, представниками радикальної і гуманістичної географії, а нині поділяються більшістю географів, фахівці в галузі суспільних наук не можуть бути неупередженими: кожен з них - продукт свого часу і свого соціального середовища. Географ не має права 

 270 

 /. Розвиток світової політичної географії ... 

 271 

 вважати результати своєї роботи універсальним, об'єктивним знанням - це всього лише віддзеркалення його особистого досвіду. 

 Отже, і поняття, якими він оперує, являють собою не об'єктивні і одвічні даності, а всього лише засоби для класифікації предметів і явищ, які змінюються залежно від обставин, в тому числі географічних. Зовсім не абсолютні такі поняття, як суспільство, держава, народ, нація, раса, країна. Взяти, наприклад, чорну і білу раси. Це зовсім різні поняття в Північній Америці та Бразилії, де метисів відносять до «білих». 

 Створення і використання подібних категорій має цілком відчутні і політично значимі просторові наслідки. Вони - одна з основ ідентичності людини, її уявлень про те, що саме відрізняє соціальну групу, з якою він себе ототожнює (своїх), від інших людей (чужих). На таких уявленнях грунтується ставлення до національних, релігійних, культурних, сексуальним і іншим меншинам, маргіналам і т.п. Ці уявлення відображають діалектику самооцінки і ставлення до навколишнього світу, в тому числі ставлення до цілком реальним географічних кордонів, наприклад політичним і адміністративним. 

 Постмодерністські підходи, за своєю природою міждисциплінарні, призводять до перегляду багатьох традиційних понять політичної географії. Згідно постмодерністським поглядам в світі немає нічого жорстко-виключного, чорно-білого, а існує невичерпне розмаїття поєднань і переходів від одного явища, процесу, періоду до іншого. 

 Політичний простір Один з яскравих проявів такого і геополітичне положення підходу - дискусія про поняття 

 політичного простору та геополітичного положення. Ще з 1950-х років політико-географи підкреслюють, що з появою далекої бомбардувальної авіації, потім ядерної зброї, балістичних ракет і атомних підводних човнів з необмеженим радіусом плавання як засобів її доставки жодна держава світу не могло вважатися невразливим. Геополітичне становище багатьох країн, розташованих далеко від традиційних театрів військових дій, значно змінилося. Простір і час «стислося», оскільки висока швидкість ракет залишає втягнутим у конфлікт сторонам вкрай мало часу для прийняття рішень. 

 Розділ П. Політична географія 

 В силу процесів глобалізації значення держави як головного рівня територіально-політичної організації суспільства продовжувало знижуватися і далі. Жодна держава фактично не володіє абсолютним суверенітетом над своєю терріторіей2, так як згідно з нормами міжнародного права воно має користуватися і розпоряджатися нею так, 1 щоб не завдати шкоди сусідам, іншим країнам і навколишньому середовищу в глобальному масштабі. 

 Все більшу роль у процесах глобалізації відіграють нематеріальні чинники - зміни у самосвідомості населення, в свою чергу, багато в чому пояснюються об'єктивними економічними причинами (див. нижче). 

 З появою супутників зв'язку та Інтернету стало майже неможливо захистити яку територію від надходить ззовні ін ^ формації та ідеологічного впливу. Віртуальний простір стає політично відчутним. Багато специфічних в етнічному та культурному відношенні райони хочуть більшої самостійності і навіть відділення. Разом з тим склад населення багатьох регіонів світу стає або й раніше був змішаним, і це не дає можливості провести жорсткі, труднопроніцаемие кордону. 

 Потрібна нова, гнучка територіально-політична організація: гасло «Жити разом порознь.1» став знаменням часу. Відбуваються в світі процеси описуються термінами «глокаліза-ція», «глокальна» - від глобального і локального. Іншими словами, для кожної людини одночасно підвищується роль глобальних (макро) і локальних (мікро) чинників, що визначають умови його діяльності. Як вважає відомий політолог Д. Елазар, в постіндустріальному світі для цього будуть все більш широко використовуватися процедури федералізму (див. гл. 3), і відбудеться зсув від концепції суверенітету до концепції юрисдикції [см.: Elazar, 1999]. 

 Концепції постмодернізмом тісно пов'язане 

 використання у політичному географії концепції мультікульті-ралізма. Її суть в тому, що жодна культура навіть у рамках одного суспільства і однієї етнічної групи не буває однорідна. Завжди 

 2 Державна територія - це частина території та акваторії, що під суверенітетом певної держави Це означає, що в межах державної території держава є вищою по відношенню до всіх осіб і організаціям владою, забезпеченої системою державних органів. Держава володіє, користується і розпоряджається своєю територією. 

 272 

 Розвиток світової географії ... 

 є субкультури різних соціальних верств, чоловіків і жінок, національних і сексуальних меншин і т.п. Домінування небудь однієї субкультури, що розглядається як стандартна, нормативна, є результат цілеспрямованих дій її носіїв, наділених політичною владою, з викорінення або придушення всього, що не вписується у встановлені ними Нав'язуючи суспільству свій дискурс, що панують у суспільстві групи здійснюють свої владні стратегії. 

 Іншими словами, поняття культури відносно. На результат дослідження впливає не тільки вибір об'єкта - конкретної версії культури, а й сприйняття світу самим дослідником, сформованим в певній культурі. Дійсно, сучасна політична географія-це в основному дисципліна білих чоловіків англосаксонського походження. Прихильники концепції мультикультуралізму в політичній географії вважають за необхідне виявити справжнє різноманіття суспільства, загальні для різних груп загрози і проблеми, пов'язані з єдиною природної і соціальної середовищем проживання, жорсткість соціальних та територіальних кордонів і ступінь конкуренції між ними за економічні та соціальні блага. Ставиться завдання визначити справжню культуру перш безмовних соціальних груп, виявити політичні та інші чинники, що заважають їм висловити своє справжнє думку, сприяють їх дискримінації де-факто (навіть якщо формально вони мають рівні з іншими групами цивільні права) і заважають їм брати участь в управлінні. 

 Мультикультуралізм на практиці - це паралельне і незалежне існування різних соціальних груп і меншин, яке не перешкоджає їм свої особливі культурні цілі, що становить одну з основ так званої СО-суспільної (co-societal) демократії [Лейпхарт, 1992]. 

 У цьому його корінна відмінність від традиційних стратегій «плавильного котла», спрямованих на інтеграцію всіх груп в єдину політичну націю, об'єднану єдиної культурою. Біда, однак, у тому, що благородні устремління прихильників муль-тікультуралізма часто призводять до поглиблення соціальних кордонів між групами, посиленню сегрегації, зміцненню почуття національної винятковості і підвищенню значимості колективних прав за рахунок індивідуальних. 

 273 

 Розділ II. Політична географія 

 Концепція мультикультуралізму привернула особливу увагу політико-географів, оскільки населення багатьох великих міст і районів світу стає все більш різнорідним в етнічному та культурному відношенні. Один з підходів полягає у визначенні розселення і способів співіснування різних соціальних груп на території, другий - у вивченні розходженні в способі життя.

 Часто ці дослідження пов'язані з аналізом перспектив місцевого самоврядування на різних рівнях і його перебудовою на основі елементів со-суспільної демократії та федералізму. У країнах з перехідною економікою соціальне різноманіття суспільства тільки починає проявлятися і форми демократичного представництва різних соціальних груп лише формуються. Так, у Польщі предметом досліджень стала реалізація на політичній сцені інтересів національних меншин (українців, білорусів, литовців, німців, євреїв) і субетнічних груп (кашубів, Мазурця, Сілезії-ців та ін.), численних релігійних об'єднань, в тому числі православних і особливо протестантських, молодіжних і специфічних професійних груп (духовенства, діячів мистецтва тощо), сконцентрованих в певних регіонах. 

 Концепція територіальності Кожен з нас живе в визначений-та теорії етнічної ном просторі, часу і куль- 

 та політичної ідентичності турі. При цьому простір, в якому людина живе і діє, організовано за ієрархічним принципом. «Первинна» осередок, яку ми займаємо, - це простір, що оточує наше тіло. Його розміри залежать від національної культури: відомо, наприклад, що в нашій країні люди, ведучи діловий або довірчий розмову, наближаються один до одного набагато ближче, ніж це прийнято в інших країнах. Кожен з нас живе також в одному з міських кварталів або в якому-небудь селищі, де зазвичай купуються продовольство та інші товари повсякденного попиту, розташована школа, в якій навчаються діти, медичний заклад, що надає первинну допомогу, і т.д. В інших кварталах міста або району можуть розташовуватися місце роботи, підприємства торгівлі та послуг періодичного користування, живуть родичі та друзі. 

 Подібним же чином можна визначити і більш високі територіальні рівні: 

 - область (регіон); 

 274 

 1. Розвиток світової політичної географії ... 

 - ареал проживання етнічної групи; 

 - країна, державні органи якої визначають закони, що регулюють основні сфери нашої діяльності; 

 - макрорегіон, що включає кілька сусідніх і / або дружніх країн, континент; 

 - весьмір. 

 Таким чином, кожна людина в тій чи іншій мірі освоює протягом свого життя певні ієрархічно організовані простору, розміри і особливості яких залежать від його соціального статусу, місцевої культури та інших факторів. Іншими словами, окрема людина і соціальні групи людей володіють територіальністю. Американський географ Р. Саккдал вже стало класичним її визначення: «спроба індивіда або соціальної групи контролювати або вплинути на людей, явища і взаємозв'язку шляхом делімітації та контролю над географічним ареалом» [Sack, 1986, с. 19]. 

 Простір - не нейтральні для людини категорія. Людина по-різному ставиться до різних територіях, і самоідентифікація з багатьма з них відіграє важливу роль в його свідомості і поведінці. Ці території позначалися маркерами-символами ще в «примітивних» суспільствах. Збереження природних пам'яток та історичних ландшафтів стало в епоху глобалізації елементом опору нивелирующему впливу масової культури. Тому руйнування цих маркерів ідентичності сторонніми силами (наприклад, колоніальною владою, переселенцями-колонами) виключно болісно сприймається місцевими громадами. Багато людей гостро переживають відсутність звичного ландшафту і його символів: вони насилу адаптуються до переїзду в іншу місцевість, відчуваючи справжню кризу ідентичності, особливо - в результаті насильницької депортації. Цим проблемам присвячено вже чимало географічних досліджень. Аналіз терри-торіальпой ідентичності людини (самоідентифікації з певною територією) став одним з найважливіших напрямків політичної і соціальної географії. 

 Ідентичність людини завжди різноманітна. Кожен з нас ототожнює себе, наприклад, з людьми своєї статі, своєї професії, уродженцями своєї місцевості чи міста. Територіальна ідентичність - лише один з видів самоідентифікації людей з соціальними групами. Вона має все більш складну організацію: її основні види - політична (або національна, 

 275 

 Розділ!]. Політична географія 

 якщо використовувати терміни, прийняті в західній літературі) та етнічна ідентичності. Теорії етнічної та політичної ідентичності нині широко використовуються в самих різних областях політичної географії - в дослідженнях державної території і кордонів, етнотерріторіальних конфліктів і міграцій, підсумків виборів і політичного дискурсу. Мається, наприклад, вже багато робіт про символічне значення території або географічних місць як наріжного каменю територіальної ідентичності [Newman and Paasi, 1998], політичних кордонів як територіальних і соціально-психологічних маркерів розмежування «своїх» і «чужих». 

 У дослідженнях з територіальної ідентичності можна розрізняти два підходи: 

 П е р в и й з них сфокусований на вивченні ключових ознак, що визначають сутність ідентичності і, отже, дозволяють виявити її територіальне ядро, в міру віддалення від якого ці ознаки слабшають. У межах смуги, в якій ознаки різних ідентичностей виражені однаково, проходить межа між етнічними або культурно-географічними групами. 

 Другий підхід, навпаки, націлений на вивчення функцій встановленої межі як демаркаційної лінії між ареалами ідентичностей, що сприяє їх ослаблення або зміцнення. 

 Проблема масштабу Найбільший радянський економі- 

 в політичній географії, ко-географ Н. Н. Баранський писав 

 концепція місця про те, що «гра масштабами» - 

 і контекстуальний підхід привілей географії. Однак на 

 більш ранніх етапах розвитку політичної географії переважав тільки один або два рівня аналізу - глобальний і окремої держави. Тепер вже можна з повною підставою стверджувати, що вивчення взаємозв'язку між глобальним, {мащю) регіональним, національним (державним), районним та локальними рівнями і взаємодії між що відбуваються на них різноманітними процесами дійсно стало привілеєм політичної географії. Тільки «гра масштабами» дозволяє правильно зрозуміти систему факторів, що впливають на політичну діяльність на різних рівнях, умови, мотиви і контекст, в якому приймаються політичні рішення. В якості ілюстрації цієї тези наведемо приклад врегулювання ситуації в Придністров'ї. 

 276 

 /. Розвиток світової політичної географії ... 

 Ще в 1990 р. підтримані населенням лідери районів Молдови вздовж лівого берега Дністра, а також міста Бендери оголосили про вихід зі складу республіки і утворення Придністровської Молдавської республіки (ПМР). Причиною стало принципова незгода жителів лівобережжя з мовною політикою тодішнього керівництва Молдови і його лінії на об'єднання з Румунією. Конфлікт далекий від вирішення і через 10 років після його початку. Його майбутнє залежить від локальних, нальних і глобальних чинників. 

 У числі локальних факторів - насамперед важку економічну кризу, яку переживає Молдова, відсували в очах людей придністровський криза на задній план в с проблемами пошуку роботи і заробітків. Крім того, успіх переговорів між Кишиневом і столицею ПМР Тирасполем про створення «спільної держави» залежить від позиції іншої специфічної в етнічному та культурному відношенні частини Молдови - Гагаузії. Вона може вимагати в «спільній державі» той же статус, що і Тирасполь, якщо, звичайно, влада Республіки Молдова погодяться на створення федеративної держави або конфедерації. Нарешті, багато що визначається внутрішньополітичною ситуацією в Кишиневі. Влітку 2000 р. Молдова перетворилася з президентської республіки на парламентську. Оскільки співвідношення сил між фракціями парламенту нестійкий, на переговорах постало питання про надійного партнера та передбачуваності молдавської сторони. 

 На регіональному рівні рішення визначається роллю Росії та України як посередників і гарантів, а почасти також і позицією Румунії, з якою Молдова встановила особливі стосунки. Важливо, що близько 10% населення Придністров'я мають російське громадянство. Росія залишається головним зовнішньоторговельним партнером і Молдови, і Придністров'я. 

 У макрорегіональному (загальноєвропейському) та глобальному контексті рішення конфлікту залежить від відносин у геополітичному трикутнику Росія - країни СНД - США (НАТО); проблеми розширення НАТО на схід, реалізації програми «Партнерство заради миру», тиску на Росію Заходу. Він вимагає вивести російські війська і евакуювати склади боєприпасів колишньої радянської 14-ї армії з території Придністров'я. Проблема полягає в тому, щоб уникнути перетворення Молдови та деяких інших колишніх радянських республік в «сіру» зону конфронтації між Росією і НАТО (Заходом). Нова реальна чи міфічна конфронтація змусила б країни Східної Європи зайняти в ній жорстко зумовлене місце (за або проти), замість того щоб усім разом ставати повноправними учасниками європейської інтеграції. 

 Таким чином, тільки розгляд в сукупності і взаємодії процесів на всіх трьох рівнях допомагає реалістично оцінити події в регіоні. 

 277 

 Розділ Політична географія 

 278 

 Доведено, що масштаб - це не тільки методологічно зручний прийом політико-географічного аналізу і не даність, а продукт діяльності суспільства. 

 Тейлор виділяє три основних масштабу в політичній географії: 

 званий також місцем, під яким розуміється поселення, близько розташована група поселень в межах муніципалітету, місто або його квартал. За Тейлору, локальний масштаб - це сфера особистого досвіду кожної людини; 

 - проміжний рівень-держава, що прагне пом'якшити глобальні вплив на локальний рівень - середу повсякденному житті - і адаптувати населення до світових процесів; 

 масштаб. Саме на глобальному рівні, на думку Тейлора, і відбуваються головні економічні процеси, які спричиняють життя людей, тому його можна визначити як «масштаб реальності». 

 Наприклад, в епоху «холодної війни» гонка озброєнь між США і СРСР сприяла створенню робочих місць у містах США, в яких розміщувалися підприємства, які одержували військові замовлення. Держава прагнула розподіляти їх по території таким чином, щоб скоротити безробіття в проблемних містах і районах. Після ослаблення, а потім і припинення глобального військового протистояння держава намагалася пом'якшити наслідки скорочень у військовій промисловості для окремих поселень, розподіляючи субсидії підприємствам та соціальні допомоги. Тейлор також назвав цей масштаб держави ідеологічним, оскільки воно відволікає людей від глобального рівня, від якого насправді все залежить, перемикаючи їх увагу на місцеві проблеми. Тому політична самоорганізація людей (створення партій і громадських рухів) відбувається досі майже виключно на рівні держави, не виходячи на більш високі рівні [см.: Flint, 1999; Taylor and Flint, 2000]. 

 Займаючись проблемою масштабу в політичній географії, американський географ Джон Етю розробив концепцію місця [см.: Agnew, 1987] і так званий контекстуальний підхід. Його суть складають дві головні ідеї. 

 ерша ідея полягає в тому, що місце як первинний осередок політичного простору служить ареною взаємодії процес 

 1. Розвиток світової політичної географії .. , 

 сов, що протікають на різних рівнях-від глобального до локального. Діючі там суспільні інститути (церковні приходи, профспілкові організації, місцеві ЗМІ та ін.) сприяють формуванню у свідомості людей певних уявлень про світ, на які вони спираються, намагаючись пристосуватися до зовнішніх імпульсам, що походить від глобального, національного чи районного рівня. 

 ^ Друга ідея полягає в тому, що просторовий розподіл політичних процесів - від ходу і підсумків виборних кампаній до сплесків націоналізму і особливостей муніципальної політики-можна пояснити ефектом місця (просторовим контекстом). Контекст - це відображення історичних, економічних та інших особливостей місця і його взаємозв'язків зі світом (наприклад, положення даного місця в системах рія »на різних рівнях - глобальному, національному, районної, міської агломерації). Депресивні райони Великобританії розташовані в країні, що входить у світове «ядро», але на економічній і політичній «периферії * своєї держави. текст також пояснює, яким чином географічний простір модифікує політичну діяльність і, зокрема, як воно опосередковує вплив високих територіальних рівнів на локальний рівень - місце. 

 Концепції контексту і місця отримали найбільш широке застосування в роботах з електоральної географії. Традиційний підхід - пояснення просторової варіації в результатах голосування будь-яким фактором. При цьому робиться припущення, що він однаково впливає на рішення виборців по всій території країни. У цьому випадку осередку території виступають тільки як умовна сітка для сортування інформації і розрахунків. При підході, запропонованому Егню, простір, перетворює вплив загальнонаціональних факторів відповідно з історією та соціальними особливостями кожного місця, саме виступає в якості змінної, обліковується при аналізі. Пояснимо це на прикладі. 

 Вплив загальнонаціонального фактора - кризи у вугільній промисловості та поступового закриття урядом Великобританії більшості шахт в 1970-х - початку 1980-х років у деяких шахтарських селищах призвело до посилення впливу лейбористів, тоді тісно пов'язаних з налаштованим на непримиренну боротьбу профспілкою гірників. В інших селищах такого ефекту не спостерігалося, незважаючи на 

 279 

 Розділ Політична географія 

 280 

 подібність структури. Пояснити ці 

 чия можна, лише заглибившись в історію місць: шахти в першій і другій групі селищ виникли в різний час, в них по-різному набирали робітників і складалися різні традиції. 

 Хрестоматійний приклад впливу контексту на результати голосування - так званий ефект сусідства (neighborhood effect), що спостерігається і в Росії і вперше детально описаний у Великобританії. Його суть в тому, що в районах традиційної підтримки тієї чи іншої партії часто спостерігається посилення голосування за неї в порівнянні з очікуваним при даній соціальній структурі результатом [Весна-89, 1991]. Так, виборці в лейбористських районах Великобританії, які в інших умовах зазвичай голосують за консерваторів, наслідують приклад своїх сусідів (звідки і назва явища), і навпаки. Це пояснюється і традиціями, і соціальною мобільністю (наприклад, діти шахтарів, які стали дрібними власниками або особами вільних професій, нерідко зберігали солідарність зі своїми ми), і домінуванням в суспільному життя поселення організацій, пов'язаних з шахтарями та лейбористської партією і формують відповідну громадську думку . У Росії це також адміністративний тиск, що примушує виборців голосувати за потрібну партію і її кандидатів. 

 Контекстуальний підхід дозволяє одвічне протиріччя між двома методологіями електоральної географії: 

 - між упором в поясненні просторової варіації результатів голосування соціально-економічними факторами,, а це загрожує ризиком впасти в економічний детермінізм і занадто спростити дійсну картину, і захопленням етнокультурними факторами, що також веде до редукціонізму; 

 - між використанням статистичних та соціологіческіхметодов. У першому випадку результати голосування зіставляються з агрегированной по територіальних одиниць соціально-економічною статистикою, і отже, акцент робиться на умови, в яких виборці приймали рішення віддати свій голос за певну партію чи кандидата. У другому випадку просторова картина голосування пояснюється соціально-психологічними та індивідуальними особливостями виборців з упором на процес і мотиви прийняття ними рішень, для чого зазвичай потрібна соціологічна інформація. 

 1. Розвиток світової політичної географії ... 

 281 

 Кожен з цих шляхів має свої переваги і Але тільки контекстуальний підхід дозволяє одночасно розглядати чинники, що впливають на виборця на всіх рівнях - від глобального до локального, від великих соціальних і територіальних спільнот (народ, соціально-професійна група, населення району) до конкретної людини. Результати досліджень із застосуванням контекстуального підходу доводять, що політична диференціація території це не тільки географічний результат непросторових по суті процесів. 

 Політична діяльність це просторовий процес, що розгортається в особливому політичному просторі. Тому політична географія несводима лише до географічних аспектів політології, але являє собою окрему дисципліну, здатну отримувати оригінальні результати, а не тільки конкретизувати висновки політологів 

 Політичні особливості місця - це еф- 

 фект економічної діяльності та політико-культурних умов, в яких вона протікала в різні історичні епохи. Егню виділяє наступні елементи територіального контексту (див.: Agnew, 1996]: 

 - мінливий територіальний поділ праці, яке виражається в просторовому розподілі інвестицій, робочої сили і засобів виробництва. Кожен новий виток у її розвитку залишає на території черговий економічний і культурний шар, створюючи індивідуальну історію кожного місця; 

 - доступність місця або, в інших термінах, його положення в мережах, по яких циркулює інформація і поширюються нововведення. У свою чергу, воно залежить від положення місця в ієрархії системи розселення, по відношенню до державних кордонів, лінгвістичним рубежів, мережам комунікацій, а також від рівня розвитку їх технології. Всі ці фактори полегшують або ускладнюють взаємодію між місцями; 

 - напруженість у відносинах між місцем іцентром,, перерозподіл державою коштів між місцями з метою підтримки довіри виборців і легітимності режиму; 

 - відмінності між місцями в статево-віковою структурою населення, а також соціальні та етнічні відмінності, їх відносна 

 Розділ II. Політична географія 

 важливість для даного місця, роль у зародженні та діяльності місцевих політичних рухів і популярності лідерів; 

 - вимоги місцевих політичних рухів з питань розвитку країни, району і місцевості, а також стосуються перспектив соціальних та етнічних груп; 

 - «мікрогеографіі повсякденному житті», визначальна канали взаємодії між людьми та соціальними групами, пов'язані з вирішенням проблем житла, шкіл, дозвілля тощо, і почуття прихильності до свого місця (локальну ідентичність) - «спільність долі». 

 Таким чином, географічний контекст і особливості місця задають напрямок політичної активності виборців. Для кількісної оцінки значення контексту запропоновані статистичні моделі, що дозволяють визначити внесок особливостей регіону в загальну зміну розподілу голосів між партіями від виборів до виборів. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.3.« Новая »політична географія: витоки, проблематика, теорія"
 1. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    політичної науки (політології, політичної антропології), що сприйняла і багато політичні аспекти державності, які нині так затишно влаштувалися, прижилися в теорії держави (політичний режим, політична система тощо). Методологічне обгрунтування такого нового підходу - виділення в теорії держави і права двох відносно самостійних областей юридичного знання -
 2. § 1. Історичні корені й умови формування правової держави
    політичної думки також розвивали вчення про справедливе державному ладі (Дж. Локк, Ш. Монтеск'є та інші). У вітчизняній правовій науці ідеї правової державності розвивалися в працях BC Соловйова, П.І. Нов-городцева, Б.А. Кістяківського, СІ. Гессена і ін Наступність проблематики правової держави збереглася і після 1917 року, хоча увага до неї було ослаблено.
 3. 1 .4. Ревізіоністські геополітичні західні теорії
    політична думка. Різке доминиро Розділ I. Геополітика вання США у світовій економіці означало, як пророкував Хаусхофер, їх експансію за межі Західної півкулі. Потрібно сказати, що геополітична історія США з часів Першої світової війни - це історія усвідомлення і практичного втілення ідеї гегемонії в Євразії. 3. Бжезинський оцінює США як першого в світі повноцінного гегемона,
 4. 1.2. Світова і вітчизняна політична географія: основні концепції та ідеї
    політичної географії Етап і його приблизна тривалість, _годи_ 1897-1914 1915-1949 1950-1973/75 З 1973/1975 Основні шціач'ние процеси та історичні віхи І меріалістіческое суперництво Англії, США, Німеччини та інших країн; бурхлива індустріалізація та урбанізація; поява масових лівих партій; створення національних держав Перша і Друга світові війни і викликане
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    політичні діячі, які дотримуються консервативних поглядів, а й багато філософи та письменники, адже в Росії саме в філософії та літератури за брак парламенту часто відбувалися запеклі баталії про те, «куди йти» і «що робити». Примітно, але клеймо «консерватор» отримували навіть ті мислителі, які, будучи противниками деспотії і «дикого самовладдя», виступали проти
 6. 1.Економіка і соціальна структура
    політичними і правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця
 7. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів. Державна влада, її походження і структура, способи і форми здійснення. Робота Ф. Енгельса «Походження сім'ї, приватної власності і держави» та її сучасні оцінки. Лекція В. Леніна «Про державу» та її
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    політичних режимів. Після того як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства.
 9. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
    політичні баталії, словом, на світ суспільної життєдіяльності. Але це все емоційний, подібний підхід до норми права. А раціональний? Почнемо з визначення. Норма права - це загальнообов'язкове правило (веління), встановлене або визнане державою, забезпечене можливістю державного примусу, регулює суспільні відносини. Це одна з реальних різновидів
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    політично самостійним, сприяє стабільності, передбачуваності суспільних відносин. Слід зазначити, що розвиток приватного права - це общепланетарная тенденція. У сучасній Росії вона отримала своє втілення у прийнятті Цивільного кодексу (першої та другої частин), багатьох інших нормативно-правових актів. Розмірковуючи про систему права, слід також мати на увазі, що в усі часи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua