Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Опитування експертів

В якості сукупності експертів (суддів), думка яких має послужити основою для визначення місця суджень на нашому континуумі, Терстоун запропонував брати кілька десятків найбільш типових представників досліджуваної сукупності респондентів і вважати, що шукані ваги суджень - це усереднені оцінки, дані судженням вибраними експертами.

Пояснимо, як у такому випадку будуть враховуватися сформульовані вище нюанси.

Насамперед підкреслимо, що експертами ні в якому разі не повинні бути експерти в загальноприйнятому сенсі - скажімо, у нашому прикладі з вивченням відношення студентів до навчання - фахівці в галузі проблем молоді. Ніякі фахівці не розкриють нам ситуацію зразок тієї, яка склалася в описаному дослідженні з інтерпретацією судження «Я не пропускаю жодної лекції». Спираючись на думку таких фахівців, ми маємо шанс помилитися, оцінюючи установку респондентів. З тієї ж причини не може виступати в якості експерта і сам дослідник.

Ясно також, що експерти повинні добре репрезентувати досліджувану сукупність респондентів. Як відомо, поняття репрезентативності вибірки в соціології є досить складним, аж ніяк не завжди збігається з відповідними математико-статистичними уявленнями. Коротко опишемо, як воно повинно розумітися в розглянутому випадку.

Як ми зазначали, в нашій сукупності не повинно бути таких респондентів, які не знайшли б серед пропонованих суджень таких, з якими вони погодилися б. Вважаючи, що це умова виконується, ми неявно використовуємо положення про те, що оцінка будь-якого розглянутого судження, яку може дати будь-який потенційний респондент, добре репрезентується середнім значенням оцінок, даних цьому судженню експертами. Ясно, що це, в свою чергу, має спиратися на положення, що наші респонденти сприймають судження так само, як експерти. Це, зокрема, означає, що використовуваний нами психологічний континуум, що відповідає спектру емоційної налаштованості респондента по відношенню до об'єкта установки, є загальним для уявлень і респондентів, і експертів.

Нижче, спираючись на сказане, ми часто будемо використовувати терміни «експерт» та «респондент» як синоніми, сподіваючись, що це не призведе до непорозуміння.

Отже, ми повинні опитати респондентів, щоб дізнатися їхню думку щодо місця розташування суджень на числовій осі. Але саме поняття «. Думка сукупності респондентів» в розглянутому випадку. Може виявитися досить невизначеним, тому що різні респонденти можуть думати по-різному. Тут ми стикаємося з ще однією принциповою методичною проблемою, що встає практично в будь-якому соціологічному дослідженні, - проблемою однорідності досліджуваного безлічі респондентів (детально поняття однорідності для широкого класу соціологічних завдань проаналізовано нами в [Толстова, 1986]; перевидано в [Толстова, 2003, с. 69-79]).

У даному випадку рішення проблеми однорідності зводиться до відбору тільки таких суджень, відноси гел ьно яких респонденти думають (в який нас плані) приблизно однаково. Тоді їх думка виявляється можливим усереднити яким-небудь з відомих в статистиці способів, а результат усереднення природно розглядати як ціну судження. При великому ж розкиді думок респондентів усереднення може стати безглуздим. Опишемо, як практично відбираються судження і розраховується ціна кожного.

Дослідник збирає експертів, дає їм по пачці карток, на кожній з яких написано одне з суджень, і пропонує розкласти ці картки по 11 осередкам (комірки можуть бути організовані, наприклад, за допомогою розкладання на столі перед експертом карток з числами від 1 до 11 для позначення місця кожної з них). У перший осередок пропонується покласти ті судження, які відповідають максимально позитивному відношенню людини до предмета установки (іншими словами, таким ставленням повинен володіти респондент, який погодився з цим судженням), в 11-ю осередок - судження, що відповідають максимально негативному відношенню до предмета установки, в 6-ю осередок - судження, що відображають нейтральне ставлення до того ж предмету, і т. д.

При організації опитування необхідно уникати помилок, що часто зустрічаються при практичному побудові шкали Терстоуна: експерти не повинні відображати в розкладанні карток власне згоду або незгоду з тим чи іншим судженням, так само як і свою думку про те, істинно це судження чи ні. Крім того, не можна ранжируемого судження представляти експертам у вигляді єдиного списку на аркуші паперу з пропозицією проставити біля кожного з них відповідний ранг. Справжнє ранжування, не спотворює істинного думки респондентів, може бути здійснено тільки в процесі розкладання карток. Скажімо, на якомусь етапі дослідження експерт поклав судження А в осередок 2, а судження Б - у комірку 3, а потім, розглядаючи картку із судженням М, раптом вирішив, що воно займає проміжне положення між А і />

. Тоді він може покласти судження М в клітинку 3, а судження Б - у комірку 4. І таких перестановок може бути багато. Вважаємо очевидним той факт, що, проставляючи ранги поруч з написаними на аркуші паперу судженнями, експерт швидко заплутається, та й може просто «відключитися» через незручності способу фіксації своїх міркувань, дасть досліднику якийсь напівфабрикат своїх роздумів.

Останнє наше зауваження стосується кількості використовуваних осередків. Саме 11 осередків було запропоновано самим Терстоуном, який визначив цю кількість, спираючись на свій досвід психофізика. У принципі можна говорити і про інше числі осередків (що пропонують, наприклад, автори [Рабочая книга ..., 1983]). Але при цьому треба враховувати ряд обставин, пов'язаних з тим, якого типу шкалу ми хочемо отримати. Відповідні аспекти вимагають досить тонких розглядів. Здійснимо їх в п. 5,2.

Результати експертного опитування найкраще фіксувати за допомогою побудови таблиці такого вигляду (табл. 5.1). Частоти в клітинах таблиці носять умовний характер.

Таблиця 5.1

Розподіл рангів, приписаних 50 експертами розглядаються судженням (у клітках таблиці - кількість експертів, що приписали розглянутого судженню той чи інший ранг) суж

дення Ранг (номер комірки) Меди

ана Квар

тальний

розмах 1 2 3 4 5 ... 9 жовтня І 1-е 25 25 10 Червень 2-е 3 Лютого 5 5 5. "5 5 5 5 5 3-є 50 4-е 4 травня 40 1 5-Е 10 21 жовтня 5 квітня Ясно, що перше і друге судження ми повинні відкинути, оскільки думки експертів про ці судженнях різко розходяться: щодо першого судження половина експертів вважає, що воно відповідає максимально позитивному відношенню до предмета установки, а половина - максимально негативному; щодо другого судження думки експертів розподілилися приблизно рівномірно по всьому діапазону можливих змін значень вимірюваної установки.

Третє судження завідомо повинно бути залишено, причому його ціна повинна бути рівна 1: всі респонденти одностайно вважають, що це судження відповідає максимально позитивному відношенню до предмета установки.

Щодо четвертого судження ми не можемо судити настільки однозначно. Але все ж, напевно, ми його залишимо, оскільки розкид думок експертів не дуже великий. І ціна судження, ймовірно, повинна знаходитися між 2 і 3, ближче до 3. Але де її точне місце розташування?

Положення п'ятого судження ще менш очевидно. І таких неочевидних ситуацій на практиці, звичайно, буває дуже багато. Постає питання, як оцінити ступінь розкиду думок експертів і знайти «ціну» судження в довільному випадку.

Щоб відповісти на поставлені питання, дамо собі звіт в тому, що ми маємо справу з порядкової шкалою (кожен експерт, поміщаючи судження в ту чи іншу комірку, фактично приписує йому шкальної значення, що відповідає саме порядкової шкалою), і згадаємо, які середні і які заходи розкиду осмислені для цієї шкали [Ядов, 2003; Толстова, 2000] (суворе визначення поняття адекватності математичного методу щодо типу використовуваних шкал буде дано в главі 14).

В якості середніх для порядкової шкали можна використовувати квартили точки, які ділять варіаційний ряд значень розглянутого ознаки на чотири рівний ап олненние частини (нагадаємо, що варіаційним рядом, що відповідає якомусь набору чисел, називається послідовність цих чисел, розташованих у порядку їх зростання). Квартили зазвичай позначаються літерами Qv Q2, Qy Другий квартиль називається також медианой і позначається як Me, - таке значення ознаки, що одна четверта частина всіх об'єктів має значення, менші нього, а три чверті - значення, великі нього; Q2 = Me - таке значення , що половина всіх об'єктів має значення, менші нього, а половина великі; - таке значення, що значення трьох чвертей об'єктів менше нього, а однієї чверті - більше. Схематично ця ситуація зображена на рис. 5.1.

25% 25% 25% 25%

Qi Qg-Me Q3

Рис. 5.1. Схематичне визначення квартилей

В якості міри розкиду для порядкової шкали використовується квартильное розмах, рівний (Q3 - Q (). Визначення квартилей можна знайти, наприклад, в [Паніотто, Максименко, 1982; Робоча книга.

.., 1983; Толстова, 2000; Ядов, 2003]. Значення їх зазвичай знаходять за допомогою розрахунку так званої кумуляти - графіка накопичених частот. Нижче будуть наведені приклади.

Терстоун запропонував як ціни судження використовувати відповідає йому медіану, про міру розкиду думок експертів судити за відповідним квартального розмахом і судження з великим квартальним розмахом відкидати.

Про те, який квартильное розмах має сенс вважати великим, дослідник може судити, спираючись на певний практичний досвід. Тільки маючи перед очима весь набір «розмахів», обчислених для конкретного випадку, можна сказати, яким має бути наше - «порогове значення». Більше того, на практиці цілком можлива така ситуація, коли ми можемо прийти до висновку про доцільність відкинути судження з меншим розкидом приписаних йому значень і залишити судження з великим розкидом. Це можливо у випадку, якщо перше судження має ціну, близьку до цін якихось інших суджень з малим розкидом, а друге - ціну, поруч з якою на нашій осі немає цін інших суджень. Друге судження в такому випадку може бути значущим для нас, оскільки воно представляє «порожню» (чи не заповнену іншими судженнями) частина континууму.

Іншими словами, має сенс «розвантажити» надто заповнені місця континууму шляхом зменшення для відповідних суджень величини порога. І, навпаки, судження, що зустрічаються в «пустельних» - місцях нашої гіпотетичної осі, мають стати для нас особливо Цінними, і для них поріг можна збільшити (правда, на наступних етапах роботи про відповідну ненадійності суджень іноді має сенс згадати).

Відзначимо, що наведені міркування мають сенс лише в тому випадку, коли ми вважаємо вихідні 11 градацій як би одно відстають один від одного (інакше втрачають сенс міркування про те, що судження можуть нерівномірно заповнювати вісь, адже для порядкової шкали визначено лише порядок розташування шкальних значень на психологічному континуумі). Про те, чому таке припущення можна вважати виправданим, піде мова в п. 5.2.3. 5.1.3.

Опитування респондентів і приписування їм

шкальних значень

Якщо перші два етапи були присвячені побудові допоміжної оціночної шкали - шкали для суджень (результатом реалізації цих етапів було розташування суджень на числовій осі), то що залишилися етапи - побудові головної цікавить нас шкали - настановної, що дає можливість кожному респонденту приписати число, яке відповідає його встановлення.

Отже, складаємо список залишених нами суджень і включаємо його в анкету, призначену для опитування основної маси респондентів. Супроводжуємо список преамбулою, в якій просимо відповідає відзначити номератех суджень, з яким він згоден. Судження даються у випадковому порядку, їх ваги залишаються респондентам невідомими. Проводимо анкетування.

Останній етап зазвичай здійснюється за допомогою комп'ютера. Для кожного респондента знаходимо середнє значення (медіану) цін тих суджень, з якими цей респондент згоден. Це середнє і буде шуканим шкальні значенням респондента, результатом вимірювання його установки. Воно включається в анкету як значення нової змінної (шуканої установки). Далі ми можемо такого роду значення використовувати так само, як значення будь-якого іншого ознаки: знаходити і аналізувати його розподіл, вивчати його зв'язки з іншими ознаками і т. д. 5.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Опитування експертів"
 1. «експертиза»
  Останнім часом широко застосовуються методи узагальнення незалежних експертних думок («експертиза»). В якості експертів залучаються працівники підприємства, які добре знають досліджуваного працівника по спільній роботі і володіють незалежним судженням . здійс-нюється їх опитування за спеціально розробленою анкетою, і отримана інформація після відповідної обробки використовується як додатковий
 2. Правове регулювання опитування
    1. Опитування громадян проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення та його врахування при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної власті.Результати опитування носять рекомендаційний характер.2. В опитуванні громадян мають право брати участь жителі
 3. МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УЯВЛЕННЯХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ Удмуртія (порезультатам анкетування)
    Поетапне аналітичне дослідження проблеми медико-правових аспектів клініко-фармакологічних дефектів, враховуючи його багатоплановість і різнорідність, представилося нам логічним і обгрунтованим почати з вивчення думок безпосередніх учасників зазначеного вище процесу. В анкетуванні брали участь 87 судово-медичних експертів, серед них співробітники кафедри судової медицини ГОУ ВПО ІГМА,
 4.  Глава 11. Типологія, заснована на процедурах опитування і моделях сприйняття
    Глава 11. Типологія, заснована на процедурах опитування і моделях
 5. судово-психіатричної оценк
    е експертам необхідно показати, яким чином наявне у випробуваного відставання в психічному розвитку обмежували його здатність розуміти фактичний характер або суспільну небезпеку своїх дій або його здатність керувати своїми діями в момент здійснення інкримінованого діяння. Цілком очевидно, що відомості, необхідні експертам для проведення судово-психіатричної
 6. Мотивування експертних висновків.
    Так звана мотивувальна частина висновку, що містить аналіз усіх зібраних як самими експертами, так і наслідком, даних є найважливішою частиною експертного висновку. Експерти повинні не тільки зібрати необхідний для винесення обгрунтованого судження обсяг фактичних даних і проаналізувати їх, а й показати хід своїх міркувань, обгрунтувавши тим самим, чому вони прийшли саме до того
 7. Висновок експерта.
    Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, що бере участь у справі, або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідно
 8. Висновок експерта
    Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, що бере участь у справі, або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідно
 9. Клінічна оцінка
    увазі обгрунтування експертами на підставі даних про історію розвитку випробуваного, результатів клініко-психіатричного та експериментально-психологічного дослідження його особистості висновку про відсутність у випробуваного психічного розладу і наявності у нього відставання в психічному розвитку. У тих випадках, коли між вчиненням правопорушення та проведенням експертизи пройшло більше
 10. Оцінка експертного висновку.
    Висновок психолого-психіатричної, судово-психологічної експертизи, як і будь-який інший, не має заздалегідь встановленої сили і не є обов'язковим для слідчим і судових органів. Воно підлягає перевірці та оцінці, нарівні з іншими доказами у справі. Оцінці піддаються кваліфікація, об'єктивність і компетентність експерта, наукова обгрунтованість і правильність складання
 11. ВИСНОВОК.
    П. виявляє ознаки відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, в силу яких він не міг повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку і фактичний характер своїх дій, а також керувати ними. Основною перевагою наведеного висновку є наочний опис особи обвинуваченого, яке переконливо доводить наявність у нього відставання в
 12. Вихід експертів за межі своєї компетенції.
    У тих випадках, коли експерти виходять за межі своєї професійної компетенції, їх укладення не можна вважати обгрунтованими. Як приклад наведемо висновок з акту експертизи, також складеного в АСПЕК при ПБ № 6 м. Москви: «Випробуваний виявляє психофізичну незрілість з психопатоподібним поведінкою. За психічним станом не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер
 13. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
    У справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, 4) обставини , пом'якшувальні
 14. Опис фізичного стану випробуваного
    є обов'язковим розділом експертного висновку (для судово-психіатричної чи комплексної психолого-психіатричної експертизи). Однак у більшості випадків судово-психіатричної експертизи воно не має істотного значення для мотивування остаточного висновку експертів. Саме цією обставиною можна пояснити їх формальне ставлення до опису фізичного стану
 15. Опис історії життя випробуваного
    . При вирішенні питання про наявність та вираженості відставання в психічному розвитку велике значення має ретельне, максимально засноване на об'єктивних даних вивчення історії розвитку неповнолітнього. Затримка розвитку виявляється з перших років життя, інтелектуальна недостатність стає очевидною з початком навчання в школі. Відсутність уваги з боку батьків або емоційне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua