Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.


Фінанси господарських суб'сктів - це система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання фондів грошових ресурсів на макроекоиомічному рівні. Це відносно самостійна сфера фінансових відносин, яка має свої принципи функціонування та специфіку організації та реалізації притаманних фінансам функцій.
Фінанси суб'єктів господарювання, як складова частина фінансової системи, функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний доход - основне джерело фінансових ресурсів.
Фінансова діяльність підприємств відображається у грошових потоках, які характеризують різноманітні та різносторонні відносини. Сфера фінансових відносин підприємств включас в себе відносини:
-між підприємством і його засновниками (власниками) з приводу формування статутного фонду
-між підприємством і державою ;
-між підприємством і банками
-між підприємством та його постачальниками і покупцями
-усередині підприємства
-з приводу розподілу прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати податків і обов'язкових платежів.
-між підприємством в цілому та його підрозділами
- між підприємством і його працівниками з приводу створення фонду оплати праці.
Усі вищезгадані відносини базується на формуванні і русі фінансових ресурсів підприємств, їх ефективному використанні.
Організація і функціонування фінансів підприсмницьких структур грунтується на відповідних принципах.
В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок, притаманний ринковій економіці. Його метою є одержання максимального прибутку при найменших витратах та мінімальному можливому ризику.
Комерційний розрахунок базується на таких основних принципах:
1) Господарська і фшансова незалежність .
2) Самоокупність .
3) Самофінансування,
4) Фінансова відповідальність ,
5) Контроль за фінансово-господарського діяльністю .
Господарська і фінансова незалежність підприємств гарантується законодавством України. Кожний суб'єкт господарювання має право самостійно, але тільки в рамках чинного законодавства, приймати рішення з питань виробничої і фінансової діяльності.
Самоокупність означає покриття витрат за рахунок отриманих власних доходів. Самофінансування передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку.
Фінансова відповідальність полягає в тому, що підприємство несе повну відповідальність за фінансові результати своєї діяльності. Контроль за фінансово-господарською діяльністю включає контроль за дотриманням фінансової дисципліни, контрольно-аналітичну роботу. Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють державні фінансові, податкові, митні та інші органи відповідно до законодавства України.
Підприємства, незалежно від організаційно-правової форми підприємницької діяльності та форми власності, функціонують як юридичні особи - суб'єкти цивільно-правових відносин, які визначені фінансово-правовими нормами держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації."
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  основи таких взаємовідносин, а саме: порядок здійснення державної реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності, сертифікації; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку; ведення статистичної звітності та ін. При вивченні даного питання необхідно звернути увагу на те, що підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  основы таможенного дела в Украине. - Одесса,1994. 55. Кивалов С.В. Административно-правовое регулирование тамо женных режимов. Тези міжн. наук.-практ. конф. - К.,1995. 56. Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины. - Одесса, 1995. 57. Кивалов С.В. К истории становления конституционализма в Украине // Юридический вестник. - 1995. - № 1. 58. Кивалов С.В. Таможенное право в
 3. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  основних (які не можуть бути перерозподілені на договірних засадах) самоврядних повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня; І 216 законодавче закріплення інституту служби в органах місцевого самоврядування та встановлення гарантій діяльності службовця; запровадження "механізмів" державної підтримки розвитку місцевого самоврядування та проведення
 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 1999. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.- 912 с. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В.
 5. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану розвитку підприємства. В стратегічному плані підприємства визначаються такі складові кадрової політики, як визначення якісного складу персоналу, критеріїв підбору співробітників, структури і штатного розкладу підприємства, напрямків підвищення кваліфікації окремих категорій
 6. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний
 7. Поняття екологічного права України
  основу його правотворчої діяльності та визначала загальні підходи, структуру, порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, - вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув
 8. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  основних засобів виробництва не було використано для їх заміни на більш сучасні, менш ресурсомісткі. В умовах відсутності достатніх державних коштів для здійснення природоохоронних проектів зусилля дер-жавних органів, перш за все Міністерства охорони навколишнього природного середо-вища і ядерної безпеки, не були спрямовані на формування нормативної та організа-ційної бази охорони довкілля, яка
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  основі яких лежать закони природи, ігнорувати які неприпустимо. Доводиться констатувати, що в еколого-правовій науці не приділено достатньої уваги дослідженню принципів екологічного права. Однак оскільки останнім притаманні й загальні принципи права, доцільно звернутися до їх характеристики. В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння
© 2014-2022  ibib.ltd.ua