Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

6.2. Основні джерела та види забруднення повітряного басейну

Найважливішою характеристикою повітряного басейну є його якість, так як нормальна життєдіяльність людей вимагає не просто повітря, але повітря певної чистоти. Від якості повітря залежать здоров'я людей, стан рослинного і тваринного світу, міцність і довговічність будь-яких конструкцій будівель і споруд. У процесі антропогенної діяльності атмосфера піддається вилученню газових елементів, забруднення газовими домішками і шкідливими речовинами, нагрівання і самоочищення. Привнесення в повітряне середовище яких нових речовин, не характерних для неї, називається забрудненням.

Особливо гострою проблема забруднення атмосфери стала в другій половині XX в., Тобто в період науково-технічної революції, яка характеризується надзвичайно високими темпами зростання промислового виробництва, виробленням і споживанням електроенергії, випуском і використанням у великій кількості транспортних засобів. У підсумку відзначається зміна газового складу атмосфери: зростання концентрації деяких її компонентів (вуглекислого газу - на 0,4%, метану - на 1%, закису азоту - на 0,2% та ін.) і поява нових забруднюючих речовин.

Забруднення атмосферного повітря може бути локальним, регіональним і глобальним. Масштаби забруднення пов'язані з потужністю викиду і характером повітряних потоків. Локальне забруднення обумовлено одним або декількома джерелами викидів, зона впливу яких визначається, головним чином, мінливої швидкістю і напрямом вітру. Під регіональним забрудненням розуміється забруднення атмосферного повітря на території в сотні кілометрів, яка знаходиться під впливом викидів великих виробничих комплексів. Глобальне забруднення поширюється на тисячі кілометрів від джерела забруднення і нерідко змикається в межах всієї земної кулі. Це стосується насамперед до Північному півкулі планети.

Основними джерелами забруднення атмосфери є природні, виробничі та побутові процеси. Природне, або природне, забруднення відбувається за рахунок природних факторів: пилових бур, виверження вулканів, видування грунтів, лісових пожеж, різних продуктів рослинного, тваринного або мікробіологічного походження.

Виробниче забруднення утворюється в результаті діяльності промислових, сільськогосподарських, будівельних підприємств та при роботі різних видів транспорту. На території Білорусі основні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пов'язані з роботою автомобільного транспорту (три чверті всіх викидів), промислових підприємств та будівельного комплексу. За період 1990-1999 рр.. в результаті посилення контролю за викидами, збільшення частки природного газу в паливно-енергетичному балансі країни, спаду виробництва в ряді галузей промисловості відбулося зниження обсягу викидів від стаціонарних джерел у 3,1 рази. Динаміка показників, що характеризують стан та охорону повітряного басейну, відображена в табл. 6.1.

Таблиця 61

Основні показники, що характеризують стан та охорону повітряного басейну Республіки Білорусь * Показник 1990 1995 1999 2010 р. (прогноз) 1 лютого 3 4 5 Всього викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел, тис. т. У тому числі:

твердих речовин

сірчистого ангідриду

окислів азоту

окису вуглецю 1173,3

132,7 563,4 101,6 192,0 508,1

50 , 9 218,2 54,6 96,2 374,2

41,6 124,9 50,5 85,0 1160-1180

131,5 -133,8 479,9-488,2

89,0-90,5 204,2-207,7 Уловлено (знешкоджено) шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел, тис. т. 3998,0 2056,6 2693,0 1 Питома вага вловлюються (знешкоджує) шкідливих речовин у загальній кількості цих речовин, що відходять від стаціонарних джерел,% 77,4 80,2 87,8 3

83 ,0-85, 0 * 76

Закінчення табл. 6.1 1 2 3 4 травня Викиди шкідливих речовин від пересувних джерел, тис. т 2229,5 1692,5 1047,0 2060 - 2070 Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на одного жителя, кг 114 49 37 Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел на 1 млрд р. ВВП, т 4,19 2,9 5,47 3,4 - 3,8 * Дана і інші таблиці другого розділу підручника складені за джерелами: Національна стратегія сталого розвитку Республіки Білорусь. Мн., 1997; Навколишнє середовище і природні ресурси Республіки Білорусь. 1999: Стат. СБ Мн., 1999.

Промислові джерела забруднення аналізуються по галузях, а також за інгредієнтами (складом забруднюючих речовин).

У глобальному масштабі найбільш великими забруднювачами є теплоенергетика, чорна та кольорова металургія, хімія і нафтохімія, промисловість будівельних матеріалів.

Теплові електростанції, теплоелектроцентралі та опалювальні котельні споживають більше однієї третини видобутого у світі палива і займають провідне місце серед інших галузей промисловості по забрудненню повітряного басейну оксидами сірки, азоту та пилом. Внаслідок техногенної діяльності людини збільшується концентрація оксиду і діоксиду вуглецю в атмосфері. У формі продуктів спалювання палива в атмосферу планети щорічно вноситься 7? 1010 т СО,. Найбільшою мірою забруднюють атмосферу небезпечними вуглецевими сумішами п'ять країн, на частку яких припадає більше половини всіх викидів в світі, це: США - 23%, Китай - 13,9%, Росія - 7,2%, Японія - 5%, Німеччина - 3,8%. Якщо споживання мінерального палива зростатиме, то це може зумовити небажані наслідки для клімату Землі, зокрема, підвищення температури на 1,5-2 ° С.

Інші промислові підприємства викидають в повітряний басейн свої специфічні домішки. Так, з чорною і кольоровою металургією пов'язано утворення в атмосфері величезної кількості пилу, чадного газу, оксидів азоту і сірки, фенолу, формальдегіду і багатьох інших шкідливих речовин. Швидкий розвиток хімічної та нафтохімічної промисловості веде до утворення в атмосфері і на поверхні Землі великої кількості стійких токсичних кислот. Машинобудування дає викиди чадного газу, оксидів азоту, фенолу, формальдегіду, лугів та інших шкідливих речовин - супутників ливарного, гальванічного і барвистого виробництв. У промисловості будівельних матеріалів найбільш потужними викидами шкідливого пилу відрізняються підприємства з виробництва цементу.

Газоподібні викиди промислових підприємств утворюють в атмосферному повітрі аеродісперсние системи і в результаті турбулентного руху та інших процесів довгий час утримуються в повітрі. Дальність розповсюдження забруднень залежить від часу існування того чи іншого забруднювача в повітрі і метеорологічних умов, швидкості і напряму потоків в атмосфері, опадів та інших процесів. Час перебування в атмосфері вуглекислого газу становить від одного до п'яти років, сірчистого - до декількох днів, твердих частинок - від декількох секунд до декількох місяців і навіть років, залежно від їх обсягів і висоти джерела. У результаті викиду в атмосферу величезної кількості двоокису сірки та оксидів азоту різко збільшилася кислотність випадає опадів: дощів, снігу, туману. Кислотні опади знижують урожай, гублять рослинність, знищують життя в прісних водоймах. Вітри, які не знають кордонів, переносять кислотні опади на величезні відстані. За деякими даними, 20% кислотних опадів в Європі викликані викидами промисловості Північної Америки.

Серед галузей промисловості Білорусі наприкінці XX ст. особливо виділяється енергетика (на її частку припадає 30-36% від загального обсягу промислових викидів), паливна промисловість (в основному нафтопереробна) - 16, хімічна і нафтохімічна - 6, машинобудування - 10, промисловість будівельних матеріалів - близько 9%. У складі викидів переважають сірчистий ангідрид (43%), оксиди вуглецю (20%), оксиди азоту (11%), тверді викиди (10%).

Оцінка інтенсивності викидів (відношення маси викидів до вартості ВВП), проведена на початку 90-х років, показала, що, в порівнянні з більшістю індустріально розвинених країн, підприємства Білорусі викидали в атмосферу в 1,5 - 2,0 рази більше забруднюючих речовин (особливо Е02), але значно менше, ніж інші країни Центральної та Східної Європи. Ці більш високі, ніж у сусідів, екологічні результати отримані завдяки наступним факторам: значенню природного газу в паливно-енергетичному балансі країни; практично повній відсутності електростанцій, що працюють на вугіллі; відносно низькій частці вугілля в споживаному паливі житлового сектора.

На забрудненні повітряного басейну Землі позначається і сільськогосподарська діяльність людини. Внесені в грунт агрохімікати поширюються в навколишнє середовище за

78

79

рахунок вивітрювання і з грунтовою вологою. Забруднювачами є найчастіше пестициди, використовувані для захисту сільськогосподарських культур і лісу від шкідників і хвороб. Особливо зростає вплив тваринництва у зв'язку з будівництвом великих тваринницьких комплексів. У результаті в атмосферу надходять і поширюються на значні відстані аміак, сірководень та інші гази з різким запахом.

Все більш потужними забруднювачами повітряного басейну виступають різні види транспорту. Бурхливе зростання автомобільного транспорту в багатьох країнах світу забезпечив йому перше місце по забрудненню навколишнього середовища. Автотранспорт - рухливий джерело забруднення, однак найбільш негативно його вплив у містах.

Автомобільні вихлопні гази являють суміш приблизно 200 речовин. Основними шкідливими домішками є: оксиди вуглецю, азоту, вуглеводні, альдегіди, сірчані гази. Через неповного згоряння палива в двигуні частина вуглеводнів перетворюється в сажу, що містить смолисті речовини. Вельми небезпечною складовою частиною вихлопних газів автомашин є сполуки, що утворюються при згорянні в двигуні тетраетилсвинцю, який додають до бензину. Викиди чадного газу (СО), як і інших забруднювачів, в Білорусі, Росії, інших країнах СНД багато в чому обумовлені низькими екологічними параметрами автомобілів.

Забруднення повітряного середовища залізничним транспортом відбувається при використанні тепловозів, проведенні пог-рузочно-розвантажувальних робіт. Серйозну небезпеку становить авіація, так як робота реактивних двигунів пов'язана з витрачанням величезної кількості кисню. Запуск надпотужних ракет порушує цілісність озонового шару атмосфери і відкриває доступ до Землі згубному ультрафіолетового випромінювання Сонця. Навколоземні шари атмосфери засмічуються вже нефункціонуючими космічними апаратами.

Багато побутові процеси також ведуть до забруднення повітряного середовища, насамперед - накопичення, спалювання і переробка побутових відходів. Каналізаційні системи, кухні, сміттєпроводи, звалища є джерелами забруднення атмосфери міст та інших населених місць. У великому місті помітно проявляється забруднення повітря його населенням. Кожна людина щодня видихає близько 10 ме повітря, насиченого парами води і містить близько 4% вуглекислого газу. Тому в місті з п'ятимільйонні населенням люди щодоби виділяють в атмосферу близько 2 млн м3 вуглекислого газу, 600 м3 водяної пари.

Одним з результатів діяльності людства в XX ст. стало забруднення атмосфери та інших компонентів природи радіоактивними елементами. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища являє собою збільшення природного радіаційного фону в результаті використання людиною природних і штучних радіоактивних речовин.

Джерелами радіоактивного забруднення навколишнього середовища з'явилися, насамперед, експериментальні вибухи при випробуваннях атомних і водневих бомб, різні виробництва, пов'язані з виготовленням ядерної зброї, а також ядерні реактори і атомні електростанції, відходи атомних підприємств і установок . Різного роду ушкодження і аварії атомних реакторів в Англії, Франції, Болгарії, Німеччини, США і в ряді інших країн мкра приводили до викидів у навколишнє середовище. Найбільшою катастрофою з'явився вибух ядерного реактора на Чорнобильській АЕС в 1986 р. Радіоактивне забруднення повітряного середовища такими летючими елементами, як цезій-137, стронцій-90, плутоній поширилося по всій Європі. Найбільше пляма дуже сильного забруднення (більше 40 Кі на 1 км2) знаходиться в Білорусі - 2,6 км2, далі йдуть Україна - 0, 56 км2 і Росія - 0,46 км2. В інших країнах Європи забруднення не перевищує 2-5 Кі на 1 км2, такі плями були виявлені у Фінляндії, Австрії, Швеції та Франції. За оцінками окремих учених, на рубежі нового тисячоліття населення земної кулі одержує додаткове опромінення, вдвічі більшу, ніж доза природного радіаційного фону.

Повітряне середовище є розповсюджувачем таких специфічних "забруднювачів", як шуми, інфразвук, вібрації, електромагнітні поля і іонізуючі випромінювання. Розрізняють два види шумів - повітряний і структурний. Повітряний шум поширюється в повітрі від джерела виникнення до місця спостереження, структурний шум випромінюється поверхнями коливних конструкцій стін, перекриттів, перегородок будівель. Залежно від фізичної природи шуми можуть бути механічного, аеродинамічного, електромагнітного, гідродинамічного походження. Повітряний шум проникає в приміщення через закриті або відкриті вікна, кватирки, а також стіни; вібрації передаються по грунту або трубопроводах, що йдуть до будівельних конструкцій, коливання яких викликають появу структурного шуму. Що виникає при цьому звуковий тиск чинить руйнівну дію на організм людини, особливо на його психіку.

 Шумові характеристики транспортних засобів на автомобільних магістралях великих міст Білорусі складають 70-85 дБ (децибел), трамвайних ліній - від 71 до 80, залізничних потоків - від 60 до 75, поблизу аеропортів - до 105 дБ. На окремих придатних для заселення територіях, прилеглих до промислових підприємств м. Мінська, рівні 

 81 

 80 

 звукового тиску досягають 100-120 дБ (допустимо 60 дБ). Загалом у Мінську більш ніж четверта частина сельбищної території, на якій проживає близько 30% населення міста, знаходиться в зонах акустичного дискомфорту. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.2. Основні джерела та види забруднення повітряного басейну "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    основних виробничих природоохоронних фондів. 39. Сутність та основні показники економічної ефективності природоохоронних витрат. Загальна (абсолютна) і відносна (порівняльна) ефективність. 40. Поняття соціальної ефективності екологічних витрат і соціального ефекту средозащітних заходів. Складові соціального ефекту і методика їх розрахунку.
 2. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
    основними і специфічними шкідливими речовинами, що містяться в газах, що викидаються підприємствами та транспортом. Використовуються як мережа стаціонарних постів, розташованих в різних частинах міст і на кордонах санітарно-захисних зон, так і спеціальні пересувні лабораторії. Виробничий контроль проводять суб'єкти господарювання, вони ж перевіряють виконання планів та заходів з охорони
 3. 6.3. Наслідки забруднення атмосфери
    джерелами є вихлопні гази автотранспорту, авіації, промислові відходи при спалюванні твердого та рідкого палива, гази, що утворюються в процесі переробки нафти. Через атмосферне повітря поширюються радіоактивні забруднення. Найбільшою біологічною активністю володіють рентгенівські і гамма-промені. Велику небезпеку для здоров'я людини представляє стронцій, який
 4. 18.3. Інвестування природоохоронної діяльності в Білорусі
    основному, з експлуатацією, а не створенням основних фондів природоохоронного призначення. Природоохоронні заходи - це природоохоронна діяльність, що вживаються з метою істотного поліпшення стану навколишнього природного середовища або створення умов для її поліпшення. Результатом природоохоронних заходів може бути створення основних фондів природоохоронного призначення. У
 5. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
    джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при розкладанні органічних залишків. Попадання пестицидів в їжу може викликати важкі захворювання людини. У РБ сільськогосподарські продукти найбільш часто
 6. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
    № п / п Найменування оцінюваних параметрів Коефіцієнт значущості при виконанні робіт Підготовчі роботи Спорудження земляного полотна Пристрій дорожнього одягу Ремонт автомобіль-них доріг Утримання автомобільних доріг Розробка кар'єрів, видобуток і транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7
 7. 8.1.5. Базовий понятійно-термінологічний апарат неоекології.
    джерелі с.14). наступна. Під забрудненням розуміється поява або кількісне зміна в ОС тих чи інших фізичних властивостей (наприклад шуму, радіації, електромагнітних полів, вібрації) або хімічних (забруднюючих речовин), рівень прояву яких може несприятливо вплив на умови життя. У цьому трактуванні може бути і природне забруднення (на ділянках
 8. 3.5 Оцінка збитку від забруднення водойм
    джерела підприємства, населеного пункту тощо визначається за формулою У = А М, (3.24) де У - оцінка збитку, руб / год; у-визначальна вартість умовної тонни викидів, руб / усл.т.; М - приведена маса річного скидання домішок даним джерелом в К-й водогосподарський ділянка, ум. т / рік; 3K - константа, значення якої залежить від виду господарського ділянки (пріл.8).
 9. Коефіцієнти екологічної ситуації
    основних річок Басейни морів і основних річок Значення Коефіцієнти 1 2 Басейн Балтійського моря Басейн р.. Неви Карельська республіка 1.04-1.22 Ленінградська область 1.11-1.91 Новгородська область 1.11-1.17 Псковська область 1.11-1.13 Тверська область 1.04-1.12 Інші річки басейну Балтійського моря 1.04 Басейн Каспійського моря Басейн р.. Волги Вологодська область 1.13-1.14 Новгородська область
 10. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне
 11. 3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери
    основного окладу) у шкідливих умовах (підвищена забрудненість повітряного середовища): Е12 = [3 (Ч, - Ч2)]-Д, (3.22) де Ч}, Ч2 - чисельність працівників, які працюють в забрудненому середовищі до і після впровадження заходів, чол ; 3 - середня годинна тарифна ставка при роботі в несприятливих умовах, руб.; Д - кількість робочих годин на
 12. 6.6. Регулювання стану повітряного середовища
    основний ефект був досягнутий за рахунок вдосконалення технологічних процесів (60% загального скорочення викидів), введення в експлуатацію нових пилогазоочисних установок і споруд (5%), підвищення ефективності діючих пилогазоочисних установок (24%), ліквідації джерел забруднення (більше 1%), перепрофілювання інших підприємств на випуск іншої продукції (близько 5
 13. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
    основних виробничих фондів; Р - чисельність зайнятих працівників; Ф - число фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунку на одного працюючого (в розрахунку приймається, що одним робочим відпрацьовуються за рік 233
 14. 4.6. Біологічна індикація
    види індикаторів: для загального забруднення - лишайники і мохи, для забруднення важкими металами - зливу і квасоля, діоксидом сірки - ялина і люцерна, аміаком - соняшник, сірководнем - шпинат і горох, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) - недоторка та ін Використовуються й т.зв. "Живі прилади" - рослини-індикатори, висаджені на грядках, в вегетаційних судинах або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua