Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Давидов С. А.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Особливості донаучного вивчення суспільства

Важливим аспектом вивчення соціології, як і будь-який інший науки, видається вивчення історії її становлення і розвитку. Хоча соціологія як наука і оформилася в XIX в., Але й до цього мислителів протягом багатьох століть цікавила проблема суспільства.

Безсумнівно, що погляди цих учених потребують розгляду, оскільки до цих пір не склалося єдиної теоретичного напрямку в соціології, і їх вивчення може надати значну допомогу в цьому процесі. Більш того, відкидати багатий теоретичний матеріал, створений на донауковому рівні соціології, було б просто нерозумно.

У період античності перше повне уявлення про суспільство дали в рамках соціальної філософії Платон («Закони», «Про державу») і Арістотель («Політики»). Саме Платон вперше розробив у своїх роботах вчення про соціальної стратифікації. Він виділяє три стани, які повинні існувати в ідеальному суспільстві: правителі-філософи, вояки і виробники: торговці, ремісники і селяни.

Свою теорію соціальної стратифікації запропонував і Аристотель. Відповідно до неї в суспільстві виділяються: багатий шар (плутократія), середній клас і позбавлений власності клас. Причому філософ відзначає, що для нормального функціонування суспільства більшість має становити саме середній клас. Неважко бачити, що і в сучасності це теоретичне положення не втратило своєї актуальності.

Пильна увага до проблем соціальної стратифікації античних учених було невипадковим. Перехід від первіснообщинного ладу до раннеклассовому суспільству супроводжувався поглибленням процесів соціальної диференціації населення і посиленням боротьби між різними верствами суспільства, кото раю досягла свого апогею в Древньому Римі. Що ж до характеру самого знання, то воно носило в античності насамперед міфологічний, ідеалістичний і утопічний сенс. Головною метою античних соціально-філософських концепцій було прагнення оздоровити суспільство, позбавити його від внутрішніх конфліктів і підготувати до боротьби з зовнішньою небезпекою.

У середні століття дослідження суспільства були піддаються сильному впливу християнства та римської католицької церкви, в силу чого носили виключно теологічний характер. Ядром світогляду була середньовічна християнська релігія. У зв'язку з цим відбулася переорієнтація філософського інтересу з цінностей земного життя на проблеми абсолютного, надприродного світопорядку.

Соціальний антагонізм переводиться в площину боротьби двох світів: божественного і земного, духовного і матеріального, доброго і злого. Іншим важливим напрямком середньовічної думки була арабська громадська думка. Вона також складалася під впливом світової релігії - ісламу. Другим джерелом формування арабської громадської думки стали концепції Платона і Аристотеля.

Центральними темами стали проблеми держави і влади. Значні теоретичні розробки з'явилися в питанні еволюції суспільства і насамперед держави. Особливістю арабської політичної думки стали дослідження різних соціальних спільнот. Так, один з найбільш відомих мислителів арабського Середньовіччя Ібн-Халдун пильно вивчав поведінку великих соціальних груп, складаючи «анатомію людського суспільства».

Найбільшими і знаменними подіями пізнього західного середньовіччя стали Відродження і Реформація. Вони за своєю соціально-історичної сутності представляли собою антифеодальні, раннебуржуазной явища. Для цього періоду стали характерними такі соціальні тенденції, як ломка феодальних і виникнення ранньо відносин, посилення позицій буржуазних прошарків суспільства, секуляризація суспільної свідомості.

Звичайно ж, все це відбилося на поглядах мислителів того часу. Були розроблені концепції самоцінності особистості, гідності та автономності кожного індивіда. Однак не всі мислителі дотримувалися цієї концепції. Так, Н. Макіавеллі, а після і Т. Гоббс відзначали антисоциальность і антигромадського природи людей, асоціальну сутність людини.

Проте в цілому епоху Відродження і Реформації можна назвати епохою гуманізму. Головним досягненням цього періоду стало звернення до людини, його мотивації, його місцем в соціальній системі.

У новий час розвиток соціології характеризується зміною попередніх ірраціонально-схоластичних поглядів на людину і суспільство, які йдуть з провідних позицій і замінюються складними концепціями раціонального характеру, орієнтованими на принципи наукового (позитивного) пізнання.

У цей період розвитку суспільної думки отримали широкий розвиток ідеї про вдачі людей, суспільної моралі та традиціях, характері націй і народів, соціальних об'єктів (Вольтер, Дідро, Кант та ін.) В цей же час виникли терміни, які зумовили формування категоріального і понятійного апарату майбутньої соціологічної науки: суспільство, культура, класи, структура та ін

Відмінною особливістю цього періоду громадської думки стала строкатість спектра теорій і концепцій. Однією з таких раціональних соціальних теорій стала общесоциологическая теорія, розроблена К. Марксом і Ф. Енгельсом.

Основоположники зазначеної концепції вважали, що процес соціального розвитку суспільства грунтується на матеріалістичних і соціально-революційних принципах.

Іншим напрямком раціональних теорій став позитивізм. Основоположники цього підходу на перше місце ставили духовні аспекти соціального життя.

Важливою тенденцією, що визначив розвиток соціальної думки, став стався перехід від дисциплін фізико-математичного циклу до біології, яка мала значний вплив на соціальну філософію (еволюційна теорія, органицизм та ін.) 2.

« Попередня Наступна"
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Особливості донаучного вивчення суспільства "
 1. ЗНАЧЕННЯ« ЗНАЧЕННЯ »66
  донаучное поняття, на яке спирається семантика, тобто донаучное поняття значення, само знаходиться в набагато гіршому стані, ніж донаучное поняття синтаксису. Як правило, у філософії сумніви скептиків щодо поняття нітрохи не краще допомагають прояснити або поліпшити ситуацію, ніж догматичні заяви консервативно налаштованих філософів, що все чудово в цьому кращому з можливих
 2. Проблема класифікація форм знання
  особливості найбільш поширених типів знання, не зв'язуючи себе певної їх
 3. Метафізика
  вивчення явищ природи, суспільства і свідомості як незмінних і не пов'язаних між собою. Метафізичний метод у філософії зазвичай протиставляється діалектичному. Однак це не точно, так як першим етапом у вивченні будь-якого явища є його констатація і вичленення із загальної маси явищ, тобто метафізичний підхід, і тільки після цього стає можливим вивчення зв'язків досліджуваного
 4. Запитання для семінарського заняття 1.
  Особливості культурного середовища, в якій функціонує російська політична
 5. Попередні зауваження
  особливо в питанні про першопричину сущого, про абсолюті. Ці питання живуть в душі кожної людини, навіть якщо вони глибоко поховані під нашаруваннями або людина їх свідомо уникає. Таким чином, основні питання кожної людини - це питання релігійні та філософські. Філософське запитування не є ні інтелектуальної розкішшю, ні академічним педантизмом, воно є невід'ємний
 6. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в тому числі принципово відрізняють його від інших господарських товариств. Разом з тим у цій главі визначається її правове положення, що закріплює за акціонерним товариством певні права та обов'язки, необхідні для здійснення його
 7. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  вивчення педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 8. Тексти
  вивчення цивілізацій. - М.,
 9. Наукові категорії.
  Особливості соціально-політичного і культурного життя. З глибокої давнини виникло поділ народів на західні і східні. При цьому мається на увазі спільність історичної долі, суспільного життя цих народів. Історичний факт - це реальна подія минулого. Все минуле людства виткане з історичних фактів. Конкретно-історичні факти ми отримуємо з історичних джерел, але
 10. 1.2.5. Третє зіаченіе слова «суспільство» - людське суспільство в цілому
  вивчення історичної науки. Історики пишуть роботи, присвячені НЕ тодько історіям окремих соціо-історичних організмів і їх систем, а й всесвітньої, або світової історії. За відно-шенню до людського суспільства в цілому окремі соціоісторіческіе організми та їх системи виступають як його
 11. Шкаратан О. І.. Соціологія нерівності. Теорія і реальність / Нац. дослідні. ун-т "Вища школа економіки». - М.: Изд. будинок Вищої школи економіки. - 526, 2012

 12. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
  вивчення суспільства. 2.2 Основні системи суспільства. 2.3 Матеріально-виробнича сфера життя суспільства. Соціальна життя суспільства. 2.4.Основние концепції політичної філософії. Політична система суспільства. 2.5 Духовне життя суспільства. Мораль, справедливість і право як регулятори суспільної життєдіяльності. 2.6 Основні концепції історичного процесу.
 13. Глава II. Створення та ліквідація товариства
  товариств, містяться в главі II Закону, його статтях 8 - 24. 1. Створення суспільства, його засновники і установа 2. Статут товариства 3. Державна реєстрація товариства 4. Реорганізація товариства 5. Ліквідація
© 2014-2022  ibib.ltd.ua