Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Оцінка результатів навчання

Розглянемо питання, пов'язані з контролюванням навченості (успішності) школярів. У нинішній теорії поняття «оцінка», «контроль», «перевірка», «облік» не у всіх підручниках і не всіма фахівцями трактуються однаково. Загальним поняттям виступає «контроль», що означає виявлення, вимірювання та оцінювання знань, умінь. Виявлення і вимір називають перевіркою.

342

Це складовий компонент контролю, основна дидактична функція якого - в забезпеченні зворотного зв'язку між учителем і учнем, отриманні педагогом об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасному виявленні недоліків та прогалин у знаннях. До загальних функцій контролю належать: власне контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча, стимулююча. Перевірка має на меті визначення не тільки рівня і якості навченості учня, а й обсягу його навчального праці. Крім перевірки контроль містить у собі оцінювання (як процес) і оцінку (як результат) перевірки. У табелях успішності, класних журналах, базах (банках) даних і т.д. оцінки фіксуються у вигляді позначок (умовних позначень, кодових сигналів, «зарубок», пам'ятних знаків тощо).

Основою для оцінювання успішності є підсумки контролю - якісні та кількісні показники роботи учнів. Кількісні фіксуються переважно в балах або відсотках, якісні - в оціночних судженнях типу «добре», «задовільно» і т.п. Кожному оціночним судженням приписується певний показник (наприклад, оціночним судженням «відмінно» - бал 5). При цьому важливо розуміти, що оцінка - це не число, одержуване в результаті вимірювань і обчислень, а приписане оціночному судженню значення. Кількісні маніпуляції з оцінними судженнями (балами) неприпустимі. Щоб уникнути спокуси використовувати оцінки як числа, в багатьох країнах світу оцінки мають буквене позначення, наприклад: А, В, С і т.д.

Кількісне значення рівня навченості виходить тоді, коли оцінку визначають як співвідношення між фактично засвоєними знаннями, вміннями (Ф) і загальним обсягом їх, запропонованим для засвоєння (П). Показник засвоєння (продуктивності навчання) обчислюється із співвідношення:

де О - оцінка успішності (навченості, продуктивності), Ф - фактичний обсяг засвоєних знань, умінь, П - повний обсяг знань, умінь, запропонованих для засвоєння . Як бачимо, показник засвоєння (оцінка) тут коливається між 100% - повне засвоєння інформації, 0% - повна відсутність такого.

Опції оцінки не обмежуються тільки констатацією рівня навченості. Оцінка - єдине в розпорядженні педагога засіб стимулювання вчення, позитивної мотивації, впливу на особистість. Саме під впливом об'єктивного оцінювання у школярів створюється адекватна самооцінка, критичне ставлення до своїх успіхів. Тому значимість оцінки, різноманітність її функцій вимагають пошуку таких показників, які відображали б усі сторони навчальної діяльності школярів та забезпечували їх виявлення. З цієї точки зору нині діюча

343

система оцінювання знань, умінь потребує перегляду з метою підвищення її діагностичної значущості та об'єктивності.

Найважливішими принципами діагностування та контролювання навченості є об'єктивність, систематичність, наочність. Об'єктивність полягає в науково обгрунтованому змісті діагностичних тестів (завдань, питань) і процедур, дружньому ставленні педагога до всіх дітей, точному, адекватному встановленим критеріям оцінюванні знань, умінь.

Об'єктивність тут означає, що виставлені оцінки збігаються незалежно від методів і засобів контролювання та педагогів, які здійснюють діагностування.

Вимога принципу систематичності полягає в необхідності діагностичного контролювання на всіх етапах педагогічного процесу - від початкового сприйняття знань і до їх практичного застосування; при цьому регулярному діагностуванню піддаються всі учні з першого до останнього дня перебування в школі. Шкільний контроль здійснюється з такою частотою, щоб надійніше перевірити те важливе, що дітям належить знати і вміти. Принцип систематичності вимагає комплексного підходу до проведення діагностування, при якому різні форми, методи і засоби контролювання, перевірки, оцінювання використовуються в тісному взаємозв'язку, підпорядковуються одній меті.

Принцип наочності полягає в проведенні відкритих випробувань всіх учнів за одними і тими ж критеріями. Рейтинг кожного учня, що встановлюється в процесі діагностування, носить порівнянний характер, вимагає оприлюднення і мотивації оцінок. Оцінка - це орієнтир, за яким діти судять про еталони вимог до них і про об'єктивність педагога. Необхідною умовою реалізації цього принципу є оголошення результатів діагностичних зрізів, обговорення та аналіз їх.

Діагностувати, контролювати, перевіряти, оцінювати знання та вміння учнів потрібно в тій логічній послідовності, в якій проводиться їх вивчення.

Перша ланка в системі такої перевірки - попередній аналіз рівня знань і умінь. Він здійснюється на початку навчального року, щоб визначити шкільну готовність у 1 класі. Попередня перевірка поєднується з так званим компенсаційним (реабілітаційним) навчанням, спрямованим на усунення прогалин у знаннях, уміннях.

Друга ланка - поточна перевірка в процесі засвоєння кожної теми. Головна функція її - навчальна; методи і форми різні, оскільки залежать від змісту навчального матеріалу, його складності, віку та рівня підготовки учнів, цілі навчання, конкретних умов.

Третя ланка - повторна перевірка, яка, як і поточна, повинна бути тематичною. Паралельно з вивченням нового матеріалу учні повторюють

344

вивчений раніше, що сприяє зміцненню знань. Належний ефект така перевірка дає лише при поєднанні її з іншими видами і методами діагностування.

Четверта ланка - періодична перевірка знань, умінь з цілого розділу або значною темі. Її мета - діагностування якості засвоєння учнями взаємозв'язків між структурними елементами навчального матеріалу, изучавшимися в різних частинах курсу; головні функції - систематизація та узагальнення.

П'яте ланка - підсумкова перевірка і облік знань, умінь, придбаних на всіх етапах дидактичного процесу. Підсумковий облік успішності проводиться в кінці кожної чверті і по завершенні навчального року. Він не зводиться до механічного виведенню середньоарифметичного балу шляхом складання отриманих оцінок. Це насамперед діагностування рівня (якості) фактичної навченості відповідно до поставленої на даному етапі метою.

Особливим видом є комплексна перевірка. З її допомогою діагностується здатність школярів застосовувати отримані при вивченні різних навчальних предметів знання, вміння для вирішення практичних завдань. Така перевірка практикується порівняно рідко, але з впровадженням інтегративних навчальних курсів її значення буде зростати, оскільки буде подоланий існуючий розрив між досліджуваними в школах предметами.

Головна функція комплексної перевірки-діагностування якості реалізації міжпредметних зв'язків. Практичним критерієм її найчастіше виступає здатність дітей пояснювати явища, процеси, події, спираючись на комплекс відомостей, почерпнутих з вивчених предметів.

Педагог кожного разу обгрунтовує свою оцінку, хоча нерідко вона буває суб'єктивною, і причини тому різні. В одному з експериментів педагогам запропонували для оцінки «особисті справи» учнів. Потрібно було встановити рівень інтелекту дитини, ставлення його батьків до школи, плани на майбутнє. Секрет був у тому, що всім експертам давалося одне і те ж «особиста справа», тільки фотографії до нього додавалися різні - привабливих і не дуже дітей. Виявилося, що «привабливим» за інших рівних умов педагоги приписують більш високий рівень інтелекту і статус в групі однокласників і майже завжди виставляють завищені оцінки. Вчителі, як виявилося, мимоволі звертаються до учнів, які сидять за першими партами, і схильні виставляти їм більш високі бали. Багато що залежить від суб'єктивних схильностей педагога - вчителя з хорошим почерком віддають перевагу «калліграфістам»; чутливі до правильної вимови схильні карати дітей з дефектами мови.

Проблема співвідношення усних і письмових форм контролю дозволяється в більшості випадків на користь останніх. Вважається, що хоча усний контроль більше сприяє виробленню швидкої реакції на питання і розвитку зв'язного мовлення, він не забезпечує належної об'єктивності. Письмова перевірка, забезпечуючи більш високу об'єктивність, крім того, сприяє розвитку логічного мислення, цілеспрямованості: школяр більш зосереджений, глибше вникає в суть

345

питання, обдумує варіанти вирішення і побудови відповіді, привчається до лаконічності, зв'язності викладу думок.

Не будемо забувати і про виховному значенні оцінки. Є.В. Кретинина, вчителька Старонікольской школи з Ростовської області, вважає, що дитину, яка зробила хоч якесь зусилля, треба обов'язково заохотити високою оцінкою. Хоча з формальної точки зору це пряме порушення інструкцій про об'єктивність оцінок: «Нас не звільнять, а йому приємно. . Учні вперед нас оцінку ставлять. . Що ж до горезвісних "зрізів знань", незліченних перевірок, ЄДІ та інших інструментів боротьби за "об'єктивність" оцінки - на щастя, справжній учитель розуміє, що головне призначення школи - навчати людяності. До життя готує не рівень знань. Дитина тоді підготовлений до неї, коли озлоблений на це життя, не відчуває своєї меншовартості, коли на ньому не лежить вантаж незліченних шкільних принижень. А умовність всіляких перевірок - від адміністративного диктанту до ЄДІ - діти розуміють краще за нас. І не треба нікого обманювати - ні себе, ні їх: об'єктивність оцінки - міф, зручний тільки для управлінця. Учитель думає про розвиток дитини, а управлінець - про те, як за це розвиток відзвітувати. Учитель бачить, що дитина розвивається за своїм індивідуальним сценарієм, а управлінець мріє про те, щоб всі сценарії підвести під один ».

Отже, вчитель має у своєму розпорядженні оцінку - інструмент надзвичайно гнучкий, багатоцільовий, але - не завжди об'єктивний. Все, що робиться в школі, підлягає контролю і оцінці. Незважаючи на велику кількість рекомендацій у цій галузі, проблема творчого підходу до оцінювання результатів навчання, виховання, розвитку залишається.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка результатів навчання "
 1. Постановка цілей навчання
  оцінки успішності програми
 2. Орієнтовна програма навчання
  оцінки діяльності, або бріфінгових груп. Зміни навичок, необхідних працівникові для виконання роботи, можуть бути пов'язані з розширення сфери його діяльності по мірі зростання кваліфікації. А також з переміщенням на нову посаду. Іноді зміни можуть статися через зміни пріоритетів діяльності компанії. Але в кожному разі, щоб нова система діяла ефективно, необхідно провести
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 4. Оцінка
  оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 5. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 6. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 7. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 8. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9. Технології навчання
    результаті шляху здійснення цих видів навчання лежать нерідко на рівні теоретичних міркувань, а не прикладних розробок. До таких, зокрема, відносяться і технологічні слабкості викладання чималого числа юридичних дисциплін. Нині існує чимало нових технологій навчання. Частина їх ще слабо перевірена практикою, частина виглядає теоретично сумнівної та спекулятивною.
 10. Як виміряти ефект від навчання
    результати були досягнуті в рамках спочатку поставлених цілей; знизилося число скарг з боку клієнтів; зменшилися чи відходи виробництва; чи виконуються тепер виробничі нормативи і т. д. Програма навчання може вплинути на реакції стажистів, підвищення освітньої-тельного рівня і навіть на поведінку, але якщо ніяких змін не відбулося, значить навчання не вирішило своїх завдань. У
 11. . § 1. Поняття про закономірності навчання
    результатами. Існують наступні групи закономірностей; дидактичні - характеризують зв'язки між цілями, змістом, методами, формами і засобами навчання; гносеологічні - визначають зв'язку між пізнавальною діяльністю учнів і об'єктивною дійсністю; психологічні - розкривають зв'язок між пізнавальною діяльністю учнів і
 12. Література для самостійної роботи
    навчання. М., 1986. Дидактика середньої школи / За ред. Скаткина М.Н. 2-е вид. М., 1982. Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу та його розвиток. М., 1989. Лернер І.Я. Процес навчання і його закономірності. М., 1980. Лернер І.Я. Проблемне навчання. М., 1974. Кюрін М.В. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках. М., 1994. Куписевич Ч. Основи загальної
 13. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с., 2006
    оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу. Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності
 14. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
    оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу. Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності
 15. Структурний забезпечення навчання
    оцінки результату навчання? »Як показує практика, при досягненні чисельності працівників у 1000 і більше осіб в організаціях з'являється прагнення до цілеспрямованого та результативному навчанню персоналу. Цілеспрямованість і результативність припускають осмислення таких параметрів, як діагностика потреби в навчанні і оцінка результатів навчання. Зараз російські організації можуть
 16. Етап 5. Автоматизація.
    результати, а також необхідність у просуванні співробітників. Усередині компанії крім навчального центру починає формуватися корпоративний університет, головним завданням якого є організація навчання топів, в тому числі і на західних програмах МВА, ЕМВА. Корпоративний університет інтегрує кілька напрямків роботи: вузькопрофесійне навчання силами внутрішніх фахівців компанії
 17. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчання? 2. Дайте характеристику сутності та структури викладання і навчання. 190 3. Охарактеризуйте цілісність і циклічність процесу навчання. 4. Дайте коротку характеристику функціям навчання: освітньої, розвиваючої та виховної. 5. Поставте проти кожного твердження назва виду або системи навчання, до якого це твердження відноситься. Затвердження Система навчання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua